Jest to procedura odwrócona, a więc badasz najkorzystniejszego wykonawcę pod względem braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej jest na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

Oferta jest niezabezpieczona wadium (gwarancja bankowa), a więc oferta do odrzucenia.

52

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem zobowiązanie podmiotu trzeciego można uzupełnić choć są różne zdania.  Należy mieć na uwadze art. 22a ust. 2 i 3).

Warto przeczytać: https://przetargi.pl/artykul.php?nr=9

53

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeśli wyjaśnienia siwz mają wpływ na przygotowanie oferty przez wykonawcę to należy przesunąć.

Nawet jeśli wyjaśnienia siwz nie powodują że trzeba przesunąć termin składania ofert a zamawiający chce to może .

Jest to zamówienie powyżej progów więc należy stosować komunikację elektroniczną. JEDZ powinien zostać złożony w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli były wymagane inne dokumenty to wykonawca winien również je złożyć. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (nieobowiązkowe) zgodnie z art. 66 ust. 2 zamieszcza się po wszczęciu postępowania tj. po zaproszeniu wykonawcy do negocjacji. Należy odczekać 10 dni (próg unijny). Na zastosowanie trybu z wolnej ręki przysługuje odwołanie.

Patrząc na orzecznictwo KIO w wyroku z dnia 17.01.2017 r., KIO 23/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?wniesienie przedłużenia wadium w postaci wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej nie jest tożsame z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (...)

Odwołujący na wyraźny wniosek Zamawiającego przekazany wykonawcy przed upływem terminu związania ofertą, nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.

Jak słusznie zauważył sam Odwołujący, powołując się na orzecznictwo, wadium nie może funkcjonować samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy wykonawca jest związany ofertą, a trudno znaleźć jakiekolwiek funkcjonalne uzasadnienie dla utrzymywania wadium po okresie związania ofertą - gdy wykonawca przestaje być związany ofertą, to w okresie tym nie mogą powstać roszczenia Zamawiającego, dające podstawę do zatrzymania wadium.

W ocenie Izby, z powyższego nie można jednak wywodzić a contrario, że złożenie gwarancji wadialnej zastępuje wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą".

56

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też się nad tym zastanawiam. Patrząc teraz na mechanizm podzielnej płatności to nie ma on wpływu na ocenę ofert bo brana jest zawsze wartość brutto (przy wcześniej odwróconym VAT i tak przy ocenie doliczało się VAT).

Czy zamawiający ma obowiązek w siwz lub umowie poinformować wykonawcę o zastosowaniu mechanizmu podzielnej płatności? Moim zdaniem wykonawca sam powinien wiedzieć czy ma zastosowanie ta procedura.

Uznałabym to jako inną omyłkę i zawiadomiła o tym wykonawcę.

Poprawa jako omyłka. Zamawiający może wyliczyć cenę jednostkową.

Jeśli chodzi o archiwizację postępowania powyżej progów to wszystko zapisuję w folderze dotyczącym danego postępowania. Protokół, umowa oraz oświadczenia (art. 17 ust. 2 Pzp) są w wersji papierowej (do folderu robię ich skan, a oryginały wpinam do segregatora danego postępowania). Maile zapisuję zarówno w wersji eml (bezpośredni dostęp do maila wraz z załącznikami) jak i zarówno w pdf (na wypadek gdyby poczta padła lub straciła maila).

60

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem nie ma potrzeby. Oferta została odrzucona na etapie postępowania więc i tak nie będzie już badana.

61

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli można dołożyć środki do najkorzystniejszej oferty to można działać smile

W przetargu powyżej progów unijnych jest zapis, że zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) i pkt 14 w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. d).

Czy taki zapis jest poprawy? Moim zdaniem przesłanki obligatoryjne są po to aby badać je wszystkie.

Grupa zakupowa tworzona jest po to by uzyskać korzystniejszą cenę. Nawet jeśli zamówienie zostałoby podzielone na części np. na poszczególne gminy to moim zdaniem tworzenie takiej grupy jest bezcelowe to każdy mógłby sobie sam przeprowadzić postępowanie. Czy ktoś może był w takiej grupie zakupowej i zamówienie nie było podzielone na części? Z tego co widziałam są różne postępowania w ramach dużych grup zakupowych gdzie nie ma podziału na części

Jak można uzasadnić brak podziału zamówienia na części na zakup energii elektrycznej (tylko zakup) w ramach grupy zakupowej? Za pomoc będę bardzo wdzięczna.

65

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też tak myślałam. Jednak z jednej strony oświadczenie o przynależności lub nie do grupy kapitałowej odnosi się do innych wykonawców którzy złożyli ofertę z drugiej jednak strony jest pewna nieścisłość (w KRS ten podmiot trzeci wskazany jest jako wspólnik który posiada całość udziałów spółki)

66

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1. Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, który będzie również podwykonawcą. Wykonawcą jest Sp. z o.o. natomiast podmiotem trzecim i jednocześnie podwykonawcą jest wykonawca o tej samej nazwie tylko spółka akcyjna. W KRS spółka akcyjna która jest podmiotem trzecim widnieje jako wspólnik. W dziale o sprawozdaniach grupy kapitałowej jest "brak wpisów". Czy należy uznać że ten podmiot trzeci należy do grupy kapitałowej i należy wezwać do uzupełnienia?

2. Rozumiem, że podmiot trzeci oprócz dokumentów wymaganych w SIWZ tj. ZUS, US, KRK, KRS nie musi składać oświadczenia o grupie kapitałowej. To oświadczenie dotyczy wykonawców którzy złożyli ofertę. Wolę się upewnić.

Mam pytanie. Czy oświadczenie wykonawcy o wyrażeniu zgody bądź nie o przedłużeniu terminu związania ofertą musi być w oryginale tj. wypełniony elektronicznie i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym? Czy wykonawca może wydrukować, wypełnić takie oświadczenie a następnie zeskanować i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

Zgodnie z orzecznictwem KIO tak przygotowana oferta uznawana jest za oryginał a co z takim oświadczeniem?

Przykładowy wyrok KIO z dnia 11 maja 2018 r., KIO 764/18
"W postępowaniu zamawiający postawił warunek doświadczenia odnoszący się do całego zamówienia, a Odwołujący w zakresie owego całego warunku odnoszącego się do całego zamówienia, powołał się na zdolności innego podmiotu. W związku z tym, zgodnie z art. 22a ust. 4 Pzp, podmiot ten powinien wykonać zamówienie zgodnie z deklaracją, czyli w stosunku do całości. Odwołujący natomiast w swoich wyjaśnieniach wskazał Zamawiającemu, że co do zasady zamówienie będzie wykonywał sam.

Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że w takim przypadku nie może tych robót wykonać sam wykonawca, który nie spełniał danego warunku, niezależnie od tego, jak wysoko ocenia swoje umiejętności ? wynika to wprost z art. 22a ust. 4 Pzp. Stanowiłoby to bowiem obejście przepisów, nie tylko art. 22a Pzp, ale również samej zasady, że zamówienie ma wykonać podmiot posiadający określone kwalifikacje zawodowe (art. 22 ustawy Pzp), które z kolei wskazywane i oceniane są według warunków określonych przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W konsekwencji naruszałoby to podstawowe zasady zamówień publicznych - uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, gdyż wykonawcom na wstępie postawiono inne warunki ubiegania się o zamówienie  i realizacji zamówienia, a inne są egzekwowane"

Moim zdaniem w takim przypadku podmiot trzeci na którego doświadczenie powoływał się wykonawca powinien realizować te roboty (art. 22a ust. 4). Niestety orzecznictwo w tym zakresie jest różne.

70

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Po upływie rękojmi. Art. 151 ust. 2 i 3 ustawy Pzp

71

(47 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli tak jak myślałam. Musze wezwać go do uzupełnienia by wykazał mi min. jedną inwestycję gdzie była budowa lub rozbudowa  jednego obiektu budowlanego kubaturowego. Gdyby wykazał mi to same zadanie ale z wydzieleniem że ten budynek ma taką kubaturą a ten drugi taki to będzie ok?

72

(47 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podepnę się pod temat. Mam warunek udziału w postępowaniu aby wykonawca wykazał że dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
która w okresie ostatnich 3 lat pełniła należycie funkcję inspektora nadzoru lub kierownika budowy przy realizacji
minimum jednej inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego o kubaturze nie mniejszej niż 4.000 m3 lub
rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturę nie mniejszą niż 4.000 m3.

Wykonawca przedstawił wykaz osób w którym jest wskazana osoba z właściwymi uprawnieniami, która kierowała budową zespołu 2 budynków wielorodzinnych mieszkalnych w miejscowości X przy ul. Y kubatura budynków 20.000 m3 okres realizacji od czerwca 2015 r. do maja 2017 r.

Czy uznać to jako jedną inwestycję i czy kubatura budynków (łączna) jest OK?

Zamawiający w wyniku poinformowania go o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego i uznania jej za zasadnej chce dokonać unieważnienia czynności unieważnienia postępowania dokonać ponownej oceny oferty i wybierać ją jako najkorzystniejszą. Czy w takim przypadku należy wezwać wykonawcę do ponownego wniesienia wadium? Art. 46 ust. 3 mówi tylko o przypadku kiedy zostanie wniesione odwołanie. W postępowaniu została złożona jedna oferta, więc umowę będzie można podpisać na następny dzień po wyborze oferty.

74

(32 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeśli mam kryterium oceny ofert okres dodatkowej gwarancji np. 20% to max wykonawca może uzyskać 20 pkt.
Przykładowo wykonawca udziela np. 15 miesięcy to otrzymuje max punktów tj. 20 pkt a do umowy wpisywane jest 60+15 tj. 75 miesięcy

No właśnie też się nad tym zastanawiam. Patrząc na innych zamawiających to większość ma zapisy że dopuszczają porozumiewanie się za pomocą maila więc skoro mają takie zapisy to również w przypadku wezwania do złożenia dokumentów będzie mógł on przesłać je na maila no i jednocześnie przesłać drogą pocztową. A wy jakie macie zapisy siwz i na jakiej zasadzie wykonawca składa wam później dokumenty - tylko i wyłącznie papierowo (mail nie wchodzi w grę?)