1

Temat: przedłożenie gwarancji wadium bez ośw. o przedłożeniu TZO

co począć  z  wykonawcą który,  na  wezwanie  zamawiającego  o  przedłużenie TZO i  wniesienia  wadium  wniósł wadium a nie złożył oświadczenia TZO.   Termin związania  ofertą upłyną, jest  coś takiego jak  dorozumiane  wydłużenie  TZO   w skutek przedłożenia aneksu do gwarancji wadialnej ?
Przetarg z  dofinansowaniem więc  ewentualne konsekwencje to korekta.

2 (edytowany przez eva 2019-11-06 08:54:56)

Odp: przedłożenie gwarancji wadium bez ośw. o przedłożeniu TZO

Patrząc na orzecznictwo KIO w wyroku z dnia 17.01.2017 r., KIO 23/17, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że ?wniesienie przedłużenia wadium w postaci wadialnej gwarancji ubezpieczeniowej nie jest tożsame z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (...)

Odwołujący na wyraźny wniosek Zamawiającego przekazany wykonawcy przed upływem terminu związania ofertą, nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, a tym samym nie wyraził zgody o której mowa w art. 85 ust. 2 i art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp.

Jak słusznie zauważył sam Odwołujący, powołując się na orzecznictwo, wadium nie może funkcjonować samo w sobie, gdyż stanowi zabezpieczenie dla zamawiającego w okresie, gdy wykonawca jest związany ofertą, a trudno znaleźć jakiekolwiek funkcjonalne uzasadnienie dla utrzymywania wadium po okresie związania ofertą - gdy wykonawca przestaje być związany ofertą, to w okresie tym nie mogą powstać roszczenia Zamawiającego, dające podstawę do zatrzymania wadium.

W ocenie Izby, z powyższego nie można jednak wywodzić a contrario, że złożenie gwarancji wadialnej zastępuje wyrażenia przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu związania ofertą".

3 (edytowany przez Olek 2019-11-07 07:18:29)

Odp: przedłożenie gwarancji wadium bez ośw. o przedłożeniu TZO

Nie wyraził zgodo więc oferta do odrzucenia.

Jak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 6 lutego 2017 r. (sygn. akt KIO 151/17) obowiązek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp aktualizuje się, w sytuacji w której na wezwanie zamawiającego do przedłużenia terminu związania ofertą wykonawca takiej zgody nie wyrazi.

Zgoda nie może być dorozumiana, chociażby ze względu na zasadę pisemności postępowania (art. 9 ust. 1 ustawy Pzp), dlatego nawet inne czynności wskazujące na wolę przedłużenia terminu związania ofertą nie zastępują oświadczenia woli, które powinno być utrwalone na piśmie.