Próbuję zrobić korektę ogłoszenia przycisk korekta jest nieaktywny. Czy ktoś kiedyś miał taki problem?

Ja też jestem za tym by wpisać zamówienie zgodnie z przeprowadzoną procedurą przetargową a nie wartością zamówienia. W tym przypadku mam zakup energii gdzie kilkanaście podmiotów podpisało własną umowę. No i pomimo że wartość tej jednej umowy jest poniżej 30.000 euro to ujęłabym to jako zamówienie powyżej progów. Szukałam jakiejś opinii lub wytycznych co w takim przypadku zrobić ale niestety nic nie znalazłam. Czy ktoś coś w tym temacie jest zorientowany lub miał taki przypadek?

Mam zamówienie unijne realizowane na podstawie art. 16 ust. 1 (zamówienie wspólne) gdzie każdy podpisał umowę indywidualnie i każdy będzie ujmował to w swoim rocznym sprawozdaniu. Czy dany podmiot, który w ramach wspólnego przeprowadzonego postępowania ma umowę np. kwotę 56.000 zł ujmuje ją w rozdziale V gdzie jest mowa o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8?

Pomimo, że wartość jest poniżej progów to należy ując ją w zamówieniach powyżej progu w związku z tym że to był przetarg unijny (szacunek i wartość całego zamówienia powyżej progów)?

29

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Teraz jest już OK.

30

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

W piątek też mnie wywalało. Po kilku razach udało się. Dzisiaj nawet zalogować się nie da od razu pojawia się błąd.

Mam jeszcze jedno pytanie. W ostatniej tabeli rocznego sprawozdania są zamówienia udzielane z wyłączeniem procedur określonych przepisami ustawy. Mam jedno zamówienie z art. 4 pkt 3 lit j oraz kilkanaście zamówień z art. 4d ust. 1 pkt 2.

Patrząc na przypisy które są przy wyłączeniach (przypis 16) tj. "Nie dotyczy zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy" rozumiem, że jeśli mam zamówienie którego wartość jest poniżej 30.000 euro to wówczas zamiast wpisać ją w danym wyłączeniu np.z art. 4 pkt 3 lit. j to tą wartość uwzględniam w pkt 1 gdzie są zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy ?

32

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwałabym do wyjaśnień.

Moim zdaniem nie wpisuje się ich do sprawozdania. Zamówienie zostało ujęte w 2018 roku i na tym koniec. Późniejszych aneksów już się nie ujmuje.

Moim zdaniem nie ma przeszkód aby podzielić zamówienie. W tamtym roku miałam dofinansowanie ze środków UE na przebudowę budynku użyteczności publicznej. Zamówienie zostało podzielone na 2 części chociaż lepiej by robiła to jedna firma. Wszystko jest OK. Nie ma na razie problemów w realizacji zamówienia. Postępowanie przetargowe zostało ocenione pozytywnie przez kontrolę.

Kończę przygotowywać roczne sprawozdanie z zamówień publicznych. Mam wątpliwość dotyczącą dotacji tj. pokrycie kosztów dojazdu i opieki dla ucznia, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, szkolenie dzieci itp. W sprawozdaniu rocznym nie ma wyodrębnionego art. 8 pkt 7 ustawy. Czytałam, że dotacje należy ująć tylko pytanie czy na pewno i w którym miejscu (art. 4 pkt 8?) Za pomocz góry dziękuję.

Jeżeli nie ma przeszkód to podzieliłabym to zamówienie na części.

1. Chodzi o to że mam postępowanie które było podzielone na 3 części. W każdej części został wybrany wykonawca. W części 1 i 2 wykonawca jest średnim przedsiębiorcą w części 3 wykonawca jest dużym przedsiębiorcą (nie należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw). W tabeli dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
w kolumnie dot. "zamówienie udzielone wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw" należy zaznaczyć TAK lub NIE. Pomimo, że jeden z wykonawców nie należy do tego sektora zaznaczam TAK. Też tak robicie jeśli macie taką sytuację lub mieliście w poprzednich sprawozdaniach?

Jestem w trakcie sporządzania rocznego sprawozdania z zamówień publicznych i mam wątpliwości tj.

1. w tabeli V dotyczącej zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach art. 11 ust. 8 ustawy w kolumnie zamówienie udzielone wykonawcy MŚP i trzeba zaznaczyć tak lub nie. Mam postępowanie które było udzielone w częściach gdzie są wykonawcy z MŚP i duże firmy. Mimo to zaznaczyłam TAK, czy też mieliście taką sytuację w poprzednich sprawozdaniach lub teraz? Taka sama sytuacja jest w przypadku konsorcjum mam wykonawców którzy nie są w konsorcjum i tych co są.

2. w tej samej tabeli trzeba podać liczbę podwykonawców patrząc na odnośnik dotyczy to postępowań zakończonych. No i mam postępowanie w którym mam informację że będą podwykonawcy ale nie znam ilości. Czy wystarczy podać ilość znaną na dzień sporządzania sprawozdania? A może chodzi im o zakończone zamówienie będące przedmiotem zamówienia tylko niefortunnie jest to ujęte jako zakończone postępowanie.

3. Mam jedno postępowanie, które zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających (art. 16 ust. 1) i my byliśmy podmiotem który przeprowadził postępowanie w imieniu własnym i innych. Umowy były zawarte odrębnie przez każdego zamawiającego. Czy muszę ująć całą kwotę w sprawozdaniu czy tylko swoją a reszta podmiotów swoją. Patrząc na wytyczne to nie jestem do końca pewna. Zamówienie nie było podzielone na części ale były odrębne umowy zawarte przez pozostałych zamawiających.

39

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy umowa użytkowania jest dysponowaniem pośrednim czy bezpośrednim? Czy ma ktoś może link do jakiejś opinii?

40

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zgodnie z ustawą Sp. z o.o. musi złożyć KRK:
- Sp. zo.o. jako podmiotu zbiorowego
- członków zarządu,
- rady nadzorczej (o ile jest)
- prokurentów (o ile są)

Czy jeśli w Sp. z o.o są wspólnicy to czy KRK też musi być od nich? Wydaje mi się, że nie ale nie jestem na 100% pewna. Taki dokument od wspólnika mogłabym żądać od wspólnika sp. jawnej, partnerskiej lub komandytowo-akcyjnej. Czy ktoś może podrzucić link do jakiejś opinii lub wyroku. Za pomoc będę bardzo wdzięczna.

Zgodnie z art. 31 ustawy Pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres dokumentacji projektowej zależy od tego, czy r. budowlane, które ją opisują, wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, czy nie - o tym mówią przepisy ustawy - Prawo budowlane.

Dokumentacja projektowa która opisuje przedmiot zamówienia na wykonanie r. budowlanych,gdzie wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się z:

1)      projektu budowlanego,
2)      projektów wykonawczych,
3)      przedmiaru robót,
4)      informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Jeżeli pozwolenie na budowę nie jest wymagane to dokumentacja projektowa składa się z:

1)      planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania;
2)      przedmiaru robót;
3)      projektów, pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych odrębnymi przepisami.

Zapisuję pdf by mieć jak co dowód że podpis został złożony prawidłowo.

43

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Też tak myślę bo z tego co się orientuję to dotyczy tylko KRS lub CEDiG. Tym bardziej że w ofercie mam taką zgodę w formularzu ofertowym. Jest duże prawdopodobieństwo że postępowanie będzie kontrolowane więc zawsze jest ta wątpliwość.

W części VI JEDZ gdzie są oświadczenia końcowe Wykonawcy jest zapis
" Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (...)"

Czy jeśli Wykonawca nie wypełni tego to wyzywacie go do uzupełnienia JEDZ? W formularzu ofertowym mam zapis że wykonawca wyraża zgodę na pobranie dokumentów z KRS lub CDiG.

Przetarg powyżej progów. Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ręcznie wypełnił wykaz osób, wykaz usług i wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń oraz podpisał elektronicznym podpisem. W związku z tym uznawane to jest jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy paragraf 14 ust. 2 "dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem?

Moim zdaniem wszystko jest OK gdyż wykazy są w rozporządzeniu więc mogą być w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zastanawiam się tylko nad zapisem w rozporządzeniu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie uzycia środków komunikacji paragraf 5 ust. 1 mówiącym że jeśli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP w formie dokumentu elektronicznego może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKONAWCY I INNYCH PODMIOTÓW NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH I SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22a LUB OŚWIADCZEŃ DOT PODWYKONAWCÓW.

Czy chodzi w powyższym zapisie o JEDZ i zobowiązanie podmiotu trzeciego?

Czy zamawiający ma obowiązek badać kto podpisał gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium? Mam przetarg powyżej progów unijnych jeden z wykonawców wraz z ofertą złożył wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej wraz z pełnomocnictwem osoby która ją podpisywała. Z pełnomocnictwa wynika że ta osoba może wystawiać gwarancje do kwoty 100 tys. oraz do kwot ustalonych w odrębnych umowach generalnych. Pierwszy raz mam taką sytuację. Treśc gwarancji jest OK.

Przetarg powyżej progów unijnych, procedura odwrócona.Wykonawca, który nie jest najkorzystniejszy załączył do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane przez osobę, która nie jest wymieniona w KRS, pełnomocnictwa brak.

W związku z powyższym skoro to nie jest najkorzystniejsza oferta i stosujemy procedurę odwróconą to czy muszę wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa? Moim zdaniem nie, ale mam wątpliwości.

Dziękuję. Tak też myślałam ale wolałam się upewnić.

Wiem, że jeszcze trochę do rocznego sprawozdania ale zastanawiam się jak ująć zamówienie udzielane wpólnie przez kilku zamawiających.

Postępowanie powyżej progów unijnych (przetarg nieograniczony) przeprowadzony przez wyznaczonego zamawiającego w imieniu i na rzecz innych zamawiających (art. 16 ust. 1). Postępowanie nie zostało podzielone na części. W wyniku przeprowadzonego postępowania został wyłoniony wykonawca z którym każdy z zamawiających odrębnie zawierał umowy.

Patrząc na wytyczne w sprawie sporządzania rocznego sprawozdania jest zapis, że "(...)  Jeżeli jednak określony zamawiający jest upoważniony nie do zawarcia umowy, ale tylko do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie w swoim imieniu oraz w imieniu i na rzecz innych zamawiających w sytuacji, gdy przedmiotem postępowania są świadczenia podzielne (zamówienie udzielane w częściach), a na skutek przeprowadzonego postępowania umowy częściowe zawierane są indywidualnie przez poszczególnych zamawiających, na rzecz których działał zamawiający, obowiązek ujęcia w sprawozdaniu rocznym udzielanych w taki sposób zamówień spoczywa odrębnie na każdym z zamawiających, który zawarł umowę".

Czy w rocznym sprawozdaniu ujmuję tylko swoją umowę, a pozostali swoje?
Zostaliśmy zobowiązani tylko do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających. Postępowanie dotyczyło zakupu energii elektrycznej.

50

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeśli wykonawca załączył do oferty wszystkie dokumenty wymagane w SIWZ, które po zbadaniu przez zamawiającego są OK to wtedy wzywa tylko do złożenia brakującego KRK (art. 26 ust. 1 lub 2). Miałam takie sytuacje m.in. przy dofinansowaniach unijnych, kontrola nie czepiała się. 

Jeżeli w SIWZ nie ma zapisu dotyczącego badania podwykonawców na których zasobach wykonawca nie polega to zamawiający nie bada ich (nie żąda żadnych dokumentów).