Na stronie UZP pojawiła się opinia dotycząca momentu wszczęcia postępowania oraz jakie przepisy należy stosować w okresie przejściowym.

Zgodnie z opinią:
"Z odmienną sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020r., ale jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpiła po tej dacie, i równocześnie ogłoszenie o zamówieniu zostało przez zamawiającego zamieszczone na stronie internetowej po dniu 31 grudnia 2020 r. W takim przypadku nie doszło do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2004. Nie dokonano bowiem czynności wszczynającej postępowanie, to jest nie zamieszczono ogłoszenia na stronie internetowej. Nie doszło także do wszczęcia postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021r., gdyż w myśl tych przepisów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia równej lub przekraczającej progi unijne wszczyna się, co do zasady poprzez przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (art. 130 ust. 1 ustawy Pzp). Do wszczęcia postępowania w myśl przepisów ustawy Pzp2019, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 nie mogło zatem dojść w sytuacji przekazania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej przed tą datą, z uwagi na moment dokonywania czynności przekazania przypadający na datę przed wejściem w życie ustawy Pzp2019.

Reasumując w takiej sytuacji nie można uznać aby doszło do wszczęcia postępowania w rozumieniu przepisów ustawy Pzp2004 obowiązującej do dnia 31 grudnia 2020 r. (zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu po 31 grudnia 2020 r.), ani też przepisów ustawy Pzp2019 obowiązującej od dnia 1 stycznia 2021 (przekazanie ogłoszenia do DUUE przed 1 stycznia 2021 a więc przed datą obowiązywania ustawy Pzp2019).

W takim przypadku za zasadne należałoby uznać zamieszczenie przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, że ogłoszenie o wskazanym numerze przesłane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nie zainicjowało postępowania o udzielenie zamówienia publicznego."

Jak to rozumieć tj. nie zainicjowało postępowania? Czyli tak jakby go nie było? Trzeba unieważnić?

Czy ktoś coś w temacie ? wink

W postępowaniu prowadzonym w formie papierowej jeden z wykonawców przesłał nam na adres mailowy wadium -gwarancję ubezpieczeniową w postaci elektronicznej (wadium złożone przed upływem terminu składania ofert). Czy takie wadium należy uznać? Wydaje mi się że tak. Wadium złożone jest w oryginale i zabezpiecza ofertę. Czy w takiej sytuacji mogę powołać się na art. 78'1 k.c. oraz covid? Postępowanie będzie kontrolowane (dofinansowanie ze środków UE). Czy ktoś ma może jakąś opinię lub wyrok by się nim podeprzeć?

4

(1 odpowiedzi, napisanych Inne)

Spróbuj to zrobić w innej przeglądarce. Ja też robiłam migrcję konta i nie wiem czy finalnie zakończyła się powodzeniem. Otrzymałam mail z informacją że złożyłam wniosek o powiązanie konta z serwisem Enotice z podanym numerem transakcji który będzie potrzebny w celu walidacji migracji. Miałam też informację, że alternatywne konto można aktywować automatycznie klikając na link. Kliknęłam i zalogowałam się. Wydaję mi się że jest OK bo mogę teraz zalogować się przez enotices ale nie miałam jak w instrukcji informacji że przeniesienie konta zakończyło się sukcesem.

5

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Najkorzystniejszy wykonawca na wezwanie do złożenia dokumentów złożył zaświadczenie z ZUS którego ważność kończyła się przed terminem składania ofert. Jednocześnie napisał, że zwrócił się do ZUS o wydania aktualnego zaświadczenia ale odmówiono mu bi zalegał za miesiąc o czym nie wiedział. Opłacił składkę i ZUS wydał mu aktualne zaświadczenie, że nie zalega. Do dokumentów wykonawca załączył stare zaświadczenie ZUS, pismo zus o odmowie wydania zaświadczenia i zaległości oraz aktualne zaświadczenie o braku zaległościach po opłaceniu składki.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 z postępowania wyklucza się wykonawcę, który naruszył obowiązki płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co  zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za  pomocą  stosownych  środków  dowodowych,  z wyjątkiem  przypadku, o którym  mowa  w ust. 1 pkt 15,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

Wykonawca opłacił składkę i posiada aktualne zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek ZUS. Czy należy to uznać? Ma ktoś może jakąś opinię lub wyrok?

Moim zdaniem możesz zlecić wykonanie dokumentacji projektowej (usługa) zgodnie z regulaminem natomiast inwestycję (roboty budowlane) przetargiem.

Złożenie pełnomocnictwa z datą po terminie składaniu ofert (z datą bieżącą) nie zawsze skutkuje odrzuceniem oferty. Powinno ono potwierdzać istnienie umocowania do dokonania danej czynności na dzień jej dokonania. Możliwe jest przedłożenie pełnomocnictwa z datą późniejszą, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika, iż pełnomocnik był umocowany do dokonania czynności w chwili jej dokonania np. w chwili złożenia oferty (np. wyrok KIO z dnia 9 sierpnia 2019 r. sygn. akt KIO 1443/19 )

1. Wezwałabym do uzupełnienia tj. pełnomocnictwo albo inny dokument z którego będzie wynikać, kto może składać oświadczenia woli (razem czy każdy wspólnik osobno). Może być tak, że wykonawca posiada stosowne pełnomocnictwo dla danej osoby co podpisywała elektronicznie ofertę lub przedstawi np. umowę s.c. z której będzie wynikać, że reprezentować spółkę/zaciągać zobowiązania może każdy wspólnik z osobna.

2. Z tego co się orientuję to wpis danej osoby jako pełnomocnika dotyczy przeważnie składania wniosków, zmian itp. do instytucji w celu zmian w CEDiG. Dla bezpieczeństwa wezwałabym do wyjaśnień a potem jeśli się potwierdzi że dana osoba nie ma umocowania do podpisania oferty do uzupełnienia. Jeżeli jest możliwość to zamawiający może zadzwonić do stosownego urzędu i się zapytać czy wpis w CDEiG danej osoby jako pełnomocnik dotyczy tylko czynności związanych z CDEiG.

9

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję, tak zrobię smile

Moim zdaniem jest OK.

11

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Postępowanie poniżej progów unijnych/ W związku z sytuacją epidemiologiczną zamawiający dopuścił składanie ofert albo elektronicznych albo tradycyjnych papierowych). Wykonawca mógł wybrać jedną z dwóch form składania ofert. Zamawiający w SIWZ opisał osobno sposób złożenia oferty w zależności od formy jaką wybierze wykonawca. Wszyscy wykonawcy złożyli oferty poprzez stosowną platformę. Jeden z wykonawców wypełnił ofertę i podpisał a następnie zeskanował. Podczas weryfikacji okazało się że zeskanowany plik nie jest podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W związku z tym oferta będzie odrzucona.
Czy podstawą odrzucenia będzie art. 89 ust. 1 pkt 1 (niezgodna z ustawą ??) i ust. 8 (niezgodna na podstawie innych przepisów) w związku z art.  78 (1) §1 KC?

12

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Największy problem jest z Urzędem Skarbowym. Wykonawcy coraz częściej elektronicznie wnioskują o wydanie zaświadczenia i pobierają je z Platformy Usług Elektronicznych (plik pdf i spakowane pliki XML o nawie: dokument, UPD, UPO, styl). I tutaj zaczął się problem. Po otwarciu pdf było zaświadczenie z niby elektronicznym podpisem pani XYZ (okazało się że był on wklejony i nie ma podpisu). Po weryfikacji jednego z plików XML i otwarciu go przez stosowny program było elektroniczne zaświadczenie wydane przez jeszcze inna panią a podpisane jeszcze przez inną. Ponadto data zaświadczenia w pdf była inna niż data zaświadczenia dokumentu xml. Kto miał takie kwiatki? smile

13

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ceny jednostkowej nie poprawia się bo to jest ingerencja w treść oferty (nie można poprawić ceny jednostkowej). Moim zdaniem należy przemnożyć ilość x cena jednostkowa. Jeżeli wartość się nie zgadza to poprawić to jako oczywistą omyłkę rachunkową.

14

(1 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

W pierwszej kolejności wezwałabym wykonawce do złożenia wyjaśnień a potem po ich otrzymaniu zdecydowała co dalej.

15

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jak weryfikujecie zaświadczenie z ZUS i US, które wykonawca otrzymał na swoją skrzynkę od stosownej instytucji (plik pdf i spakowane pliki XML o nawie: dokument, UPD, UPO, styl), które następnie ściągnął na swój komputer i przesłał zamawiającemu?

Z tego co się dowiedziałam plik pdf jest tylko do podglądu następnie plik xml o nawie dokument to zaświadczenie a podpis jest w pliku upd. Czy czasem plik pdf nie powinien być podpisany. Spotkałam się nie pierwszy raz z taką sytuacją - w takiej formie wysyłają z ZUS i US. Jak poprawnie zweryfikować takie zaświadczenie, które de facto jest oryginałem?

Ogłosiłabym przetarg.

17

(1 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Proponuję wezwać oficjalnie Wykonawcę do podpisania umowy we wskazanym terminie z informacją, że umowę może podpisać inna osoba, która będzie posiadać stosowne pełnomocnictwo jednocześnie niech potwierdzi czy wykona umowę zgodnie z SIWZ oraz terminie - najlepiej mieć to wszystko na piśmie. Jeśli nie to sporządzić notatkę służbową i dołączyć do niej stosowne pisma.

18

(13 odpowiedzi, napisanych Inne)

Najbezpieczniej jest na chwilę obecną przedłużyć termin składania ofert. W sprawie otwarcia ofert wypowiedział się UZP.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/otwarcie-ofert-w-sytuacji-zagrozenia-epidemicznego

Wyjaśnić należy że wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający badając najkorzystniejszą ofertę wziął pod uwagę fakt, że wykonawca samodzielnie spełniał postawiony warunek (wykaz robót i referencje). Celem prowadzonego postępowania był wybór wiarygodnego wykonawcy tj. takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wybrany wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie by zrealizować przedmiotowe zamówienie.

Dziękuję za wyjaśnienie smile Kolejne kwestie:

1) na jakim etapie teraz będzie składanie oświadczenia o grupie kapitałowej art. 108 ust. 1 pkt 5 (mowa, o grupie kapitałowej również a art. 108 ust.1 pkt 6 oraz 85)?

2)jak rozumieć zapis art. 74 ust. 2  dotyczący udostępnienia ofert z załącznikami nie później niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert?

3) art. 112 ust. 2 pkt 1 - zdolność do występowania w obrocie gospodarczym - czy chodzi o wpis do KRS-u lub CEDIG? Jeśli tak to czy aby żądać KRS/CEDIG trzeba postawić warunek? Co wtedy z osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej?

Wynagrodzenie jest kosztorysowe. Wykonawca miał sporządzić kosztorys ofertowy zgodnie z przedmiarem który był załącznikiem do SIWZ (rozumiem, że tak masz). Jeżeli pozycja się powiela (jest identyczna, cena również) to poprawiłabym to jako inna omyłka tj. wykreśliła tą powieloną pozycję przeliczyła ponownie ofertę i zawiadomiła o tym wykonawcę.

Patrząc na zapisy art. 63 ust. 2 podpis może być zaufany lub osobisty - to co jak ktoś złoży podpis tak jak do tej pory tj. kwalifikowany podpis elektroniczny (np. program szafir, lub inny) to już będzie niezgodnie z ustawą a oferta będzie do odrzucenia? Jak ma się podpis osobisty i zaufany do progów unijnych? W tym przypadku będzie to dopuszczalne?

Czyli postać elektroniczna to inaczej dokument elektroniczny przekazany za pomocą środków komunikacji elektrycznej,który nie musi być podpisany ale ze względu na art. 63 ust. 2 nowej ustawy w tym przypadku musi być opatrzony podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Natomiast forma elektroniczna musi już zawierać podpis. Czyli patrząc na art. 63 ust. 1 (dotyczy progów unijnych) samo sformułowanie w formie elektronicznej wskazuje że dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane ważnym ;podpisem elektronicznym?

Jak to w końcu jest z tą postacią elektroniczną i formą elektroniczną. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Kiedy dokument jest w postaci elektronicznej a kiedy w formie elektronicznej? (art. 63 ust. 2 nowej ustawy). Taki dokument, oświadczenie może być podpisane podpisem zaufanym lub osobistym, a co z kwalifikowanym podpisem elektronicznym jak było dotychczas? Powyżej progów (art. 63 ust. 1 nowej ustawy) nic nie ma o podpisie tylko o formie elektronicznej.

Moim zdaniem nie powinno być żadnych konsekwencji dla zamawiających którzy nie złożyli na czas rocznego sprawozdania. To wina UZP a nie nasza. Najlepiej wysłać maila do UZP, ze nie można wysłać sprawozdania - wydrukować go wraz z informacją zamieszczoną na UZP o problemach technicznych by jak co mieć dowód na to, że to nie nasza wina. Lepsze to niż nic, a jak odniosą się do tego np. organy kontrolujące to dopiero się okaże.

Najlepiej jeśli UZP ze względu na problemy techniczne wydłuży termin na złożenie sprawozdania by umożliwić wszystkim jego przekazanie . No ale jak to będzie nie wiadomo.