Temat: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Zamawiający prowadził postępowanie w progach krajowych, w którym umożliwił Wykonawcy złożenie oferty na 4 części postępowania. Zamawiający zawarł 3 ważne umowy, natomiast jedną część postępowania unieważnił z uwagi na fakt, że część ta była obarczoną wada ( na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7). Unieważniona część postępowania ma wartość nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys złotych. Czy Zamawiający może udzielić zamówienia poza ustawą Pzp (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp) czy jest zobowiązany udzielić zamówienia zgodnie z zapisami ustawy pzp w przetargu nieograniczonym, gdyż unieważnienie postępowania nastąpiło z winy Zamawiającego?

2

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Ogłosiłabym przetarg.

3

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Nowy przetarg, nowe szacowanie, postępowanie poniżej 30000

4 (edytowany przez Darek W. 2020-05-20 12:50:39)

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

"Czy Zamawiający może udzielić zamówienia poza ustawą Pzp (art. 4 pkt. 8 ustawy Pzp)"
- Odp: może udzielić

5

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Informator Urzędu Zamówień Publicznych numer 4 z 2011 r. str. 22-23

Omawiając problematykę szacowania wartości zamówienia trzeba też pamiętać o tzw. ofercie częściowej, pod pojęciem której należy rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią SIWZ, wykonanie części zamówienia publicznego (art. 2 pkt 6 ustawy Pzp).  Dopuszczając możliwość składania ofert częściowych, pamiętać należy, że zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszcza się opis odpowiednich części zamówienia, co do których dopuszczone zostało złożenie ofert częściowych.

Zakres poszczególnych części zamówienia zamawiający ustala według własnych potrzeb, mając na celu otrzymanie jak najbardziej korzystnych ofert co do każdej części zamówienia.

Zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, dla każdej części zamówienia przyjmuje się wartość całego zamówienia (czyli sumę wartości poszczególnych części) i ona jest decydująca dla zastosowania odpowiednich przepisów Pzp.

Brak rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego co do poszczególnych części zamówienia, w przypadku gdy zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, skutkuje koniecznością unieważnienia wyłącznie tych części postępowania, które nie zostały rozstrzygnięte.

W pozostałym zakresie postępowanie jest ważne i zamawiający może zawrzeć umowy z wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty co do poszczególnych części zamówienia.

W celu wyboru wykonawców na pozostałe części zamówienia, zamawiający przystępuje do kolejnego postępowania. Zamawiający powinien wówczas ponownie oszacować wartość zamówienia co do części nierozstrzygniętych wcześniejszym postępowaniem.

Pamiętać należy, że przystępując do udzielenia zamówienia na pozostałe części nierozstrzygniętego postępowania zamawiający udziela nowego zamówienia (ponownie określane są między innymi przedmiot zamówienia i jego wartość szacunkowa), dlatego też do postępowania takiego stosuje się przepisy wynikające z ponownego oszacowania wartości zamówienia.

6

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Ja większość osób powyżej - nowe szacowanie i procedura wg tej wartości.

7

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

mam ogłosić przetarg na akcję zimową ogółem postępowanie podzielone na 16 dla 15 części chcemy ogłosić na trzy sezony zimowe natomiast dla jednej części na 1 sezon zimowy (sa to drogi powiatowe nie wiadomo czy przedłużymy porozumienie z powiatem) wartość szacunkowa około 2,5 mln czy:
1) mogę ogłosić takie postępowanie to znaczy na 15 części na trzy sezony a na jedną cześć na 1 sezon??
2) jeżeli mogę tak zrobić to czy w przyszłym roku jak okaże się ze drogi powiatowe zostają u nas to będę musiał ogłaszać przetarg unijny czy normalny (wartość tej części na dwa sezony to ok 750 tyś)

8

Odp: udzielenie zamówienia na czesc po unieważnieniu - wada postępowania

Według mnie jeżeli chodzi o sezon to szacunek łącznie.