1

Temat: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a zakres robót podwykonawczych

Witam wszystkich forumowiczów,
Chciałbym się zwrócić do Was o pomoc w analizie następującego przypadku:

Postępowanie na roboty budowle (przetarg nieograniczony). Postawiony warunek udziału w postępowaniu: min. 2 roboty budowlane obejmujące swoim zakresem wykonanie kanalizacji i oświetlenia ulicznego.

Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą w tym zakresie powołał się na zasoby podmiotu trzeciego oraz złożył jego Zobowiązanie. Z treści zobowiązania wynika, że oddaje do dyspozycji zasoby w zakresie "dwie roboty drogowe obejmujące swoim zakresem wykonanie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego" Zasoby będą udostępnione na rzecz wskazanego wykonawcy na cały okres trwania umowy.
Sposób i zakres wykorzystania zasobów: "umowa o podwykonawstwo"

Jednocześnie w formularzu ofertowym Wykonawca wskazał ten podmiot jako podwykonawcę robót jedynie w zakresie kanalizacji.

W kolejnym etapie Wykonawca przedłożył wykaz robót z referencjami, które potwierdziły, że:
- podmiot trzeci wykonał roboty budowlane potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu;
- wykonawca wykonał dwie roboty polegające na budowie dróg i oświetlenia.

Komisja widząc te dokumenty, nie wezwała Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie podwykonawstwa podmiotu trzeciego, gdyż uznała, że skoro Wykonawca sam posiada doświadczenie w zakresie oświetlenia to nie jest konieczne wykorzystywanie do tego celu podmiotu trzeciego.

Według kontrolującego został popełniony błąd. Bowiem zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 22a ust. 4 Pzp Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Jak tu się z tego wybronić?
Mając przecież na uwadze przesłankę celowościową ustawy, Zamawiający wybrał Wykonawcę, który jest w stanie realizować przedmiot zamówienia. Posiada on bowiem doświadczenie w zakresie oświetlenia, a w zakresie kanalizacji wykorzysta podmiot trzeci.

Jestem świadomy faktu, że warunek udziału w postępowaniu został określony dość niefortunnie. Nigdy bowiem do tej pory nie wrzucano do jednego worka robót z dwóch branż.

Będę wdzięczny za pomoc.

2

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a zakres robót podwykonawczych

Czyżby nikt nie miał żadnej koncepcji? Ja już zacząłem pisać odpowiedź. Efektem z pewnością się podzielę.

3

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a zakres robót podwykonawczych

faktycznie, nietypowa sytuacja

trzeba coś napisać, a mianowicie że komisja postąpiła słusznie

4

Odp: Zobowiązanie podmiotu trzeciego a zakres robót podwykonawczych

Wyjaśnić należy że wybrany wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający badając najkorzystniejszą ofertę wziął pod uwagę fakt, że wykonawca samodzielnie spełniał postawiony warunek (wykaz robót i referencje). Celem prowadzonego postępowania był wybór wiarygodnego wykonawcy tj. takiego, który spełnia postawione przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Wybrany wykonawca posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie by zrealizować przedmiotowe zamówienie.