1

Temat: dokumenty art. 25 ust. 1

Przetarg powyżej progów. Wykonawca złożył dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca ręcznie wypełnił wykaz osób, wykaz usług i wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń oraz podpisał elektronicznym podpisem. W związku z tym uznawane to jest jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16.10.2018 r. zmieniające rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy paragraf 14 ust. 2 "dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem?

Moim zdaniem wszystko jest OK gdyż wykazy są w rozporządzeniu więc mogą być w postaci elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Zastanawiam się tylko nad zapisem w rozporządzeniu z dnia 27.06.2017 r. w sprawie uzycia środków komunikacji paragraf 5 ust. 1 mówiącym że jeśli wykonawca nie posiada oryginału dokumentu o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP w formie dokumentu elektronicznego może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię Z WYJĄTKIEM OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH WYKONAWCY I INNYCH PODMIOTÓW NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCIACH I SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W art. 22a LUB OŚWIADCZEŃ DOT PODWYKONAWCÓW.

Czy chodzi w powyższym zapisie o JEDZ i zobowiązanie podmiotu trzeciego?

2

Odp: dokumenty art. 25 ust. 1

JEDZ - napewno musi być oryginałem
co do elektronicznych kopii - Twój tok rozumowania jest OK i wszystko co w rozporządzeniu może takie być.

3

Odp: dokumenty art. 25 ust. 1

JEDZ i oferta - tylko oryginał.