1

(5 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Nie określono, trzymał bym się terminu 30 dni.

Osobno.

cbud napisał/a:

Nie trzeba Marcel. Skoro i tak wiedzą i unieważnią - to po co?

A no po to aby sprawdzić czy cena po ewentualnych poprawkach nie ulegnie zmianie.
Badanie powinno zostać przeprowadzone oficjalnie przez komisję i opisane w protokole.
Wszystko zależy od danego przypadku.

Procedura odwrócona?, jeżeli tak to nie wymaga oświadczenia GK.

Przed unieważnieniem należy sprawdzić omyłki, w tym wypadku wątpliwości budzi zastosowana stawka podatku  VAT a więc trzeba to wyjaśnić.

jo napisał/a:

czy mój tok rozumowania jest ok??

Tak.

Niestety, spóźnienie oznacza brak wyjaśnienia.

W gestii Wykonawcy jest udowodnienie iż cena nie jest rażąco niska, Zamawiający nie powinien podawać (żądać) od Wykonawcy sposobu wyjaśnienia.

jazz napisał/a:

Witajcie, czy przy aneksowaniu umowy pobieracie oświadczenie z art. 17 pzp od osób podpisujących go?

Absolutnie nie!

Oczywiście w tym wypadku ma to regulować SIWZ, poniżej UE.

Komunikacja to jedno a składanie oświadczeń i dokumentów to drugie.

Można zrobić to jednocześnie.

13

(6 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

janek159 napisał/a:

To Marcel nie czyta uważnie co Pani napisała.

To poproszę Janka o rozwinięcie odpowiedzi, bo ja faktycznie nie wiem o co chodzi wink

cbud napisał/a:

Rozwijam. Do wyliczenia średniej arytmetycznej ofert odrzucam dwie skrajne i dopiero z reszty licze średnią. Gdzieś miałem nawet wyrok KIO w podobnym kontekscie ale zaginął ..

To nie tak oczywiste jeżeli chodzi o automatyczne odrzucanie skrajnych ofert big_smile

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych (https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji) jest zamieszczona opinia ?Badanie rażąco niskiej ceny oferty po nowelizacji?. W jej treści UZP odniósł się m.in. do kwestii odstąpienia od badania rażąco niskiej ceny.

Urząd wyjaśnił, że: ?(?) zamawiający może nie korzystać z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, jeżeli wskazane rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Oczywistość takich okoliczności oznacza, że wiadomość o nich rozwiewa wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia, przykładowo kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania została przeszacowana, tj. ustalona na znacząco wyższym poziomie, niż wynikałoby to z realiów rynkowych, a złożone w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację?. Sprawie odstąpienia od wyjaśnień rażąco przyglądała się także Krajowa Izba Odwoławcza w przytoczonych niżej wyrokach.

15

(6 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Tak, powinno być wynagrodzenie w częściach a wynika to z art. 143a.

16

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No na pewno nie jest to równoważność.

tocho napisał/a:

A tak wogóle to jaki jest cel przedłużania TZO po wyborze wykonawcy. Jak oferta wybrana w TZO, to umowę można podpisać po TZO.

Np. ze względu na ewentualne zatrzymanie wadium.

To zapewne tak malutka kwota że nie warto tym sobie zawracać głowy smile

Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy, jeżeli faktycznie jest błąd w OPZ a podpisanie umowy groziło by jej unieważnieniem wówczas trzeba powtórzyć czynność wyboru oferty najkorzystniejszej anulując wybór i unieważnić postępowanie z  art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.
Unieważnienie postępowania powinno nastąpić w chwili, gdy zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę unieważnienia. Nie ma znaczenia, czy ma to miejsce przed dokonaniem wyboru oferty najkorzystniejszej czy już po wyborze.

jasiekrok napisał/a:

Zamówienie podzielone na 2 części i każda część procedowana oddzielnie ........

To proszę przeczytać dokładnie pkt 2 protokołu, a mianowicie zaznaczając odpowiedź "nie" cyt.
"powody niedokonania zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/udzielenie zamówienia w częściach)"

Trzymać się trzeba ustawy i przesłanek w niej wymienionej.

https://www.prawo.pl/samorzad/brak-ofert-nie-zwalnia-z-obowiazku-zlozenia-oswiadczenia-o-wylaczeniu-z-postepowania,234272.html

Wypełnij stosowną rubrykę powołując się na dany art.  i po sprawie.

Część 1 pkt.2 - zaznaczasz tak i opisujesz nazwy części.
Część 4  - oświadczenia po otwarciu ofert, wyznaczonym terminem otwarcia.
Część 6  - jeżeli druga część nie była jeszcze ogłoszona to nie wypełniasz.