51

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Powinno się powiadomić o odrzuceniu, nie trzeba czekać na wybór, wadium zwracasz zgodnie z art.46.

Nie ma obowiązku wystawienia referencji.

Zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, uważam jednak że zamawiający będą udzielali zamówień poniżej progu zobowiązującego do stosowania ustawy na takich samych zasadach jak do tej pory, z tą jednak różnicą, że będą zobowiązani zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
A więc zajdzie tu obowiązująca tak jak obecnie sytuacja, łączenia - tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa np. w ramach roku budżetowego.

54

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Opisujesz zgodnie z projektem.

55

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ArekS napisał/a:

Czy żądacie przy robotach budowlanych, które nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (mamy zgłoszenie robót)

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania zadania i obiektu.

56

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Coś trzeba wybrać, Zamawiający musi wiedzieć co chce i czego się ma spodziewać, najważniejszy jest projekt, pozostałe dokumenty muszą być spójne.

57

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Urządzeń zabawowych/małej architektury z drewna klejonego mam serdecznie dość, po 2-3 latach wszystko się sypie, pomimo impregnacji sad

Jak Darek, zaznaczasz NIE.

59

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

- unieważniasz uprzednio dokonaną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej;
- weryfikujesz czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp.
- dokonujesz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 92 ustawy Pzp
- zawierasz umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Co do GK wystarczą wyjaśnienia.

Jest ok.

62

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Mały obiekt, wartość wykonania to 450 000.

Trzymać się tego co zapisano w SIWZ.

Raczej wartościowo i konkretnie, chyba że masz potwierdzenie np w referencjach, wówczas bym zostawił.

65

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ja miałem tak:
Posiada doświadczenie w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu budowlanego w zakres którego wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, o wartości min. 300 000,00 zł brutto  (trzysta tysięcy złotych) każda, w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej.

Jak kolega wyżej.

Papierowo i elektronicznie.

Do planu należy wziąć przewidywany orientacyjny koszt zamówienia, nie jest to kwota zaplanowana w budżecie jak również szacunkowa wartość zamówienia bo zmawiający może jej nie posiadać z chwilą tworzenia planu, jednak sytuacja w tym wypadku jest inna, zamawiający ma kosztorys a więc wychodzi ewidentnie powyżej 30 000 euro.

Jeden przetarg z możliwością składania ofert częściowych lub skorzystać z 6a Pzp.

Jak nie ma podpisu to sprawa jest oczywista.

Mirku, poproszę o rozwinięcie Twojej wypowiedzi, może gdzieś się nie zrozumieliśmy.

Zapytania ofertowego do 30 000 euro.

Oferta podpisana zeskanowana ale podpisana kwalifikowanym podpisem jest ok.

W opinii UZP uznał przede wszystkim, że: ?W przypadku zeskanowania oferty wykonawcy pierwotnie wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przekształcenia jej w postać elektroniczną, a następnie opatrzenie powstałego w ten sposób dokumentu elektronicznego kwalifikowanym podpisem elektronicznym wykonawcy, oznacza wolę złożenia oferty, nie zaś kopii oferty?. Jednocześnie UZP podkreślił również zbędność uprzedniego opatrzenia takiej oferty własnoręcznym podpisem.

W dalszej treści opinii UZP wskazał, że: ?Ofertę, stanowiącą oświadczenie woli wykonawcy, należy uznać za dokument elektroniczny (ofertę złożoną w postaci elektronicznej) niezależnie od tego, czy jej postać elektroniczna powstała wyłącznie przy użyciu programu komputerowego, czy też na skutek przekształcenia postaci papierowej do postaci elektronicznej, jeżeli tylko dokument elektroniczny zostanie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym?.

W ogłoszeniu zamieszcza prowadzący w całości, natomiast do sprawozdania poszczególni z grupy zakupowej którzy podpisali umowy.

75

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zapisy uprzednie zastępujesz płatnością podzieloną.