Umowę można podpisać po TZO za wolą obu stron.

52

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podstawowym świadczeniem jest dostawa , a inne świadczenia występujące przy dostawie które mają charakter dodatkowy i służą jedynie umożliwieniu korzystania z nabywanych urządzeń poprzez ich montaż. To dzięki ich nabyciu możliwy jest montaż i rozmieszczenie. Gdyby nie nabycie roboty montażowe nie mogłyby zostać wykonane. Montaż stanowi element niezbędny, by można było korzystać z urządzenia, ale sam nie tworzy odrębnego celu zamówienia.

53

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co jest głównym przedmiotem? instalacja czy dostawa? Czy obiekt bez windy nie może spełniać samoistną funkcję techniczną?

54

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To dostawa z montażem czy też instalacją.

55

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Warunek - nie, kryterium -  tak.

94.1.1

57

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak.

58

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Powinno się powiadomić o odrzuceniu, nie trzeba czekać na wybór, wadium zwracasz zgodnie z art.46.

Nie ma obowiązku wystawienia referencji.

Zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, uważam jednak że zamawiający będą udzielali zamówień poniżej progu zobowiązującego do stosowania ustawy na takich samych zasadach jak do tej pory, z tą jednak różnicą, że będą zobowiązani zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
A więc zajdzie tu obowiązująca tak jak obecnie sytuacja, łączenia - tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa np. w ramach roku budżetowego.

61

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Opisujesz zgodnie z projektem.

62

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

ArekS napisał/a:

Czy żądacie przy robotach budowlanych, które nie podlegają konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (mamy zgłoszenie robót)

Wszystko zależy od stopnia skomplikowania zadania i obiektu.

63

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Coś trzeba wybrać, Zamawiający musi wiedzieć co chce i czego się ma spodziewać, najważniejszy jest projekt, pozostałe dokumenty muszą być spójne.

64

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Urządzeń zabawowych/małej architektury z drewna klejonego mam serdecznie dość, po 2-3 latach wszystko się sypie, pomimo impregnacji sad

Jak Darek, zaznaczasz NIE.

66

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

- unieważniasz uprzednio dokonaną czynność wyboru oferty najkorzystniejszej;
- weryfikujesz czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert na podstawie art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp.
- dokonujesz ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 92 ustawy Pzp
- zawierasz umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Co do GK wystarczą wyjaśnienia.

Jest ok.

69

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Mały obiekt, wartość wykonania to 450 000.

Trzymać się tego co zapisano w SIWZ.

Raczej wartościowo i konkretnie, chyba że masz potwierdzenie np w referencjach, wówczas bym zostawił.

72

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ja miałem tak:
Posiada doświadczenie w wykonaniu nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu budowlanego w zakres którego wchodziło: docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej, o wartości min. 300 000,00 zł brutto  (trzysta tysięcy złotych) każda, w ramach jednego zamówienia, kontraktu, umowy, wykonanej należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej.

Jak kolega wyżej.

Papierowo i elektronicznie.

Do planu należy wziąć przewidywany orientacyjny koszt zamówienia, nie jest to kwota zaplanowana w budżecie jak również szacunkowa wartość zamówienia bo zmawiający może jej nie posiadać z chwilą tworzenia planu, jednak sytuacja w tym wypadku jest inna, zamawiający ma kosztorys a więc wychodzi ewidentnie powyżej 30 000 euro.