1 (edytowany przez Apollo 2020-01-28 12:26:47)

Temat: Wartość dotycząca jednorazowego zakupu

Nowy art. 2.2 Pzp: Do udzielania zamówień klasycznych, których Wartość, bez podatku od towarów i usług, dotycząca jednorazowego zakupu, jest mniejsza niż 130 000 złotych, nie mniejsza jednak niż 50 000 złotych, zwanych dalej zamówieniami bagatelnymi, udzielanych przez zamawiających publicznych, stosuje się przepisy art. 82, art. 267 ust. 1 i ust. 2 pkt 9, art. 268, art. 269 ust. 1, art. 271 ust. 1-3 oraz art. 272.

Czy Waszym zdaniem tak zredagowany przepis nakłada na zamawiających obowiązek agregacji zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo? Póki co opinie ludzi z branży są podzielone, i tak:

Agnieszka Szulakowska w Przetargach publicznych podaje: W art. 2 ust. 2 nowego pzp ustawodawca posłużył się pojęciem jednorazowy zakup, którego jednak nie zdefiniowano w przepisach, co może w przyszłości rodzić pewne wątpliwości dotyczące tego, czy w stosunku do zamówień bagatelnych będzie zachodzić konieczność ustalania wartości zamówienia w myśl zasad ogólnych wskazujących na konieczność agregowania zamówień, czy też nie. W uzasadnieniu do nowej ustawy wskazano, że wprowadzana regulacja będzie dotyczyć wyłącznie zamówień udzielanych przez zamawiających publicznych, które nie są wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, na podstawie przepisów ustawy (działu I rozdziału 1 oddziału 2) i takich, których jednostkowa Wartość przekracza określony próg. Zatem wydaje się, że zamówieniem bagatelnym odwołując się również do definicji słownikowej będzie takie zamówienie, którego jednostkowa Wartość mieści się w przedziale 50 000 - 130 000 zł. W przypadku gdy na potrzeby szacowania wartości zamówienia Wartość dwóch umów przewyższy 50 tys. złotych, to wydaje się, że zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli Wartość świadczenia nabywanego w ramach jednej konkretnej umowy tego progu nie przekroczy. Jednak udzielenie dwóch równoległych zamówień na ten sam lub podobny zakres przy rozdzielnym szacowaniu ich wartości będzie się mogło wiązać z zarzutami w trakcie ewentualnie prowadzonych kontroli.
Jerzy Wysocki dodaje: Trudno nie zadać sobie pytania: czy na gruncie nowej ustawy będziemy zobowiązani do łącznego szacowania zakupów jednorodnych dokonywanych jednorazowo. Uważam, że nie można zbyt pochopnie uznać, że wobec wprowadzenia nowego określenia nie będzie obowiązku szacowania wartości zamówień poprzez ich agregację.

Na stronie prawodlasamorządu.pl możemy przeczytać: W art. 2 ust. 2 nowego P.z.p. posłużono się pojęciem jednorazowego zakupu, które nie zostało zdefiniowane ustawowo. Odwołując się do znaczenia słownikowego, jednorazowy zakup należałoby rozumieć jako nabycie usług, dostaw lub robót budowlanych następujące jednokrotnie. W konsekwencji, zamówieniem bagatelnym byłoby wyłącznie takie zamówienie, którego Wartość mieści się w przedziale 50 tys. złotych do 130 tys. złotych niezależnie od tego czy łączna Wartość zamówień, zsumowana na potrzeby szacowania, mieści się ww. zakresie (art. 30 ust. 1 i 2 nowego P.z.p.). Obrazowo, nawet jeżeli na potrzeby szacowania wartości zamówienia, Wartość dwóch umów przewyższa 50 tys. złotych, to zamówienie nie będzie miało statusu bagatelnego, jeżeli Wartość nabywanego świadczenia w ramach konkretnej umowy nie przekroczy tego pułapu (będzie mniejsza niż 50 tys. złotych). Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że zachowana została reguła, zakazująca dzielenie zamówień na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niezastosowania przepisów ustawy (art. 29 ust. 2 P.z.p.). Wskazana reguła zakazuje podziału zamówienia na kilka mniejszych, m.in. w celu wykazania, że Wartość jednorazowego zamówienia jest mniejsza niż próg zamówienia bagatelnego.

Na blogu Pawła Wójcika możemy przeczytać: Kluczowe dla prawidłowego zastosowania nowych zasad udzielania zamówień bagatelnych i ich prawidłowego szacowania będzie miało rozstrzygnięcie co ustawodawca miał na myśli mówiąc o wartości jednorazowego zakupu. Możliwości są dwie: tylko wtedy stosujemy regulację ustawową jeżeli Wartość zamówienia tego jednego, konkretnego przekracza 50 000 zł albo ustawowa regulacja ma zastosowanie nie tylko gdy ten jeden konkretny zakup przekracza 50 000 zł ale także wtedy, gdy próg ten przekroczy Wartość zamówienia ustalona zgodnie z art. 28 i 29 ust. 1 i 2 Nowego Pzp.
Niestety wydaje się, że prawidłowa jest tak druga możliwość. Przemawia za tym art. 29 ust. 2 Nowego Pzp zgodnie z którym zamawiający nie może dzielić zamówienia na odrębne zamówienia, jeżeli prowadzi to do niestosowania przepisów ustawy, chyba że jest to uzasadnione obiektywnymi przyczynami. Zwolennicy pierwszego wariantu zapewne zwrócą uwagę, iż ustawodawca nie wskazał na stosowanie do zamówień bagatelnych art. 28 i nast. Nowego Pzp. Racja. Pytanie tylko jak bez ich zastosowania ustalić Wartość zakupu. Zamawiający nie będzie więc mógł rozdzielić dwóch planowanych zakupów tak aby każdy z nich opiewał na kwotę mniejszą niż 50 000 zł gdyż stałoby to w sprzeczności z art. 29 ust. 2 Nowego Pzp.
Pozostaje w zasadzie pytanie czy tego chciał ustawodawca. Być może nie, ale do takiego wniosku prowadzi analiza przepisów ustawowych, a tym samym, jak podkreśla Sąd Najwyższy, kwestia oceny niewyrażonych zamiarów ma znaczenie wtórne. Tak czy inaczej wydaje się, że jest to bardzo restrykcyjne podejście do udzielania zamówień o relatywnie małej wartości.

Andrzela Gawrońska Baran, w jednym z webinariów, powołując się na uzasadnienie do ustawy, stwierdziła, że agregacja w tym przypadku raczej nie jest konieczna.

Jakie są Wasze opinie, może jesteście już po szkoleniach i ten wątek był omawiany?

2

Odp: Wartość dotycząca jednorazowego zakupu

Zobaczymy w jakim to pójdzie kierunku, uważam jednak że zamawiający będą udzielali zamówień poniżej progu zobowiązującego do stosowania ustawy na takich samych zasadach jak do tej pory, z tą jednak różnicą, że będą zobowiązani zamieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych.
A więc zajdzie tu obowiązująca tak jak obecnie sytuacja, łączenia - tożsamość przedmiotowa, czasowa i podmiotowa np. w ramach roku budżetowego.

3 (edytowany przez covec 2020-01-28 13:06:50)

Odp: Wartość dotycząca jednorazowego zakupu

Osobiści skłaniam się do restrykcyjnego podejścia w zakresie "jednorazowego zakupu". Uzasadnieniem jest cel regulacji; dużo środków publicznych "uciekało między palcami". Tak wynikało z rocznych sprawozdań do UZP. Niezbędne będzie opublikowanie ogłoszenia BZP (ujawnienie) zamiaru udzielenie zamówienia. Jak to ktoś ujął w słowa będzie większa "kontrola społeczna". Rozpatrując wątek, należy rozpatrywać go przez pryzmat całej ustawy, choć tylko wskazane przepisy stosuje się do jednorazowych zakupów. Pytanie np. co z art. 513 pkt 3 nowego pzp.

4

Odp: Wartość dotycząca jednorazowego zakupu

Jak covec

5

Odp: Wartość dotycząca jednorazowego zakupu

Najgorsza nowa numeracja, tak w temacie.