1

Temat: Obowiązek podatkowy a split payment

Witam.
Ostatni przetarg na dostawy sprzętu komputerowego w tym laptopów miałem w 2017 r . Miałem w SIWZ taki zapis:
1. W przypadku wykonawcy zagranicznego, który nie jest zarejestrowany w Polsce, zamawiający w celu dokonania oceny oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny (netto), podatek od towarów i usług, który Zamawiający miałby Obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. W Formularzu Oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację, czy wybór oferty będzie czy też nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp (tzn. obowiązku zapłaty podatku VAT przez Zamawiającego). W przypadku, gdy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego tego obowiązku, Wykonawca jest zobowiązany ponadto wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. W takim przypadku, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp zdanie pierwsze Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby Obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. W przypadku, gdy w Formularzu Oferty w zakresie, o którym mowa w pkt 12.12 SIWZ Wykonawca nie zaznaczy żadnej możliwości Zamawiający uzna, że wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.

w formularzu oferty było:

Wykonawca informuje, że: wybór oferty NIE BĘDZIE/BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp.*
  Nazwa (rodzaj) towarów lub pozycje z kalkulacji cenowej załącznik nr 9 do SIWZ które powodują u Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego (wypełnić jeśli dotyczy): ???????????????????...?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????..
Wartość netto (bez kwoty podatku) towarów które powodują u Zamawiającego powstanie obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (wypełnić jeśli dotyczy): ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????


Czy teraz gdy obowiązuje split payment nadal mogę zastosować ww. zapisy?

2

Odp: Obowiązek podatkowy a split payment

Tak.