Witam, zwracam się z zapytaniem czy Stowarzyszenia zawierające umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (środki pochodzące z dotacji) w perspektywie kilkuletniej traktowani są jako zamawiając subsydiowani w przypadku zamówień na bony żywnościowe. Wartość umowy w tym zakresie to 240 000 zł (w ciągu 4 lat). Według nowego PZP zamawiający subsydiowani są zobowiązani do wydatkowania środków pochodzących z dotacji zgodnie z ustawą PZP.
Przepis wprowadza pojęcie zamawiającego subsydiowanego. Jest to podmiot, który nie jest ani zamawiającym klasycznym, ani zamawiającym sektorowym, a więc nie wpisuje się w żadną z kategorii podmiotów określonych w art. 4 i 5 ustawy. Zamawiający subsydiowany zasadniczo nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, ale w związku z uzyskaniem dofinansowania musi wydatkować środki na konkretne zamówienie w reżimie ustawowym tak jak zamawiający klasyczny.
Zamawiający subsydiowany musi stosować ustawę wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przez dane zamówienie przesłanek określonych w art. 6. Ponad połowa środków na sfinansowanie zamówienia musi pochodzić ze środków publicznych albo od zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, zaś przedmiotem zamówienia muszą być roboty budowlane dotyczące inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
Z umowie z MS na dotację jest zapis:
Wykonawca, który nie jest z mocy ustawy PZP zobowiązany do jej stosowania, wydatkując środki pochodzące z dotacji na zakup towarów i usług ma obowiązek stosować określone w ustawie PZP zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł, oraz organizowania zamówień  klasycznych i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne przez zamawiających subsydiowanych.

Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem zapisy - w przypadku zakupu bonów żywnościowych o łącznej wartości 240 000 zł (w 2022r. 59 000 zł) Stowarzyszenie nie będzie traktowane jako zamawiający subsydiowany, a tym samym nie będzie stosował ustawy PZP, zamówienie zostanie przeprowadzone na podstawie paragrafu 2 ust. 1pkt. 1 PZP (z wyłączeniem stosowania ustawy). Zamawiający taki będzie traktowany jako subsydiowany w przypadku gdy zamówienie będzie dotyczyło powyższych robót budowlanych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

2

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam. Jak ocenić wykaz i referencje skoro w wykazie wykonawca wpisał Wykonawcę, u którego był podwykonawca. Referencje też wystawione przez Wykonawcę, a nie końcowego odbiorcę . Chodzi o usługę sprzątania. Po sprawdzeniu KRS wykonawcy i podwykonawcy widać że są powiązani ze sobą. Nawet nazwa jest zbliżona. Czy wzywać o wyjaśnienia czy o uzupełnienia referencji od Zamawiającego, w którego obiekcie była świadczona usługa.

1. Czy wpisujecie w sprawozdaniu zamówienie, które polega na podpisaniu umowy wykonawczej do umowy ramowej? Umowa ramowa została podpisana przez centralnego zamawiającego. Jeżeli tak to w jakiej części sprawozdania wpisujecie info?

2. Czy w sprawozdaniu wpisujecie wartość zamówień złożonych do umowy, którą zawarł centralny zamawiający? Jest to jedna umowa, z której korzystają wszystkie jednostki (sądy) np. na papier, artykuły biurowe. Nie ma tutaj umowy ramowej i wykonawczych. Wg mnie nie, ale proszę o potwierdzenie.

Witam.Proszę o podpowiedź jak prawidłowo postępowania:

1. Czy informujecie Wykonawców o poprawieniu omyłki rachunkowej niezwłocznie po jej poprawieniu, czy na koniec postępowania wystarczy?
2. Czy prokurent samoistny może podpisywać ofertę i pełnomocnictwo, skoro nie jest wyznaczony w dziale 2 Krs?
3. Jak postąpić jeżeli w ofercie wykonawca nie oznaczył odpowiedzi pkt. w kryterium oceny ofert, żadnej. Czy jest podstawa do poprawienia tego jako innej omyłki? Wg mnie jest to ingerencja w ofertę oraz możliwość zarzutu nierównego traktowania. Czy wzywać wykonawcę o wyjaśnienia, czy oferta nadaje się do odrzucenia? Dodam tylko że jak poprawimy tak lub nie, to wykonawca otrzyma 20 pkt. lub 0.
3. Czy w procedurze odwróconej, oceniamy oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej tylko zajmującego miejsce najwyżej  w rankingu ofert i tylko jego wzywamy do uzupełnienia, jeżeli tego nie dokonał w terminie? Czy wzywamy też innych pozostałych do uzupełnienia jeżeli nie złożyli w terminie od razu po upływie 3 dni?

Dziękuję Janek....., co dwie głowy to nie jedna i chyba od tego jest forum, żeby pytać.

Ponawiam temat. Może ktoś odpowie.

1. Czy ochrona osób i mienia, całodobowy monitoring, konwojowanie kasjera do banku (konwój gotówki) to łącznie usługi społeczne?
2. Czy wykonawca może polegać na zasobach innego podmiotu w celu spełnienia warunku - posiadania koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony i mienia?
3. Czy w przypadku składania oferty przez konsorcjum - każdy z wykonawców musi posiadać koncesję o której mowa w pkt. 2?
4. Z tego co wyczytałam zamówieniach na usługi społeczne nie można wykorzystać procedury odwróconej, czyli oceniam oświadczenia, oferty, a później ( w przypadku, kiedy wszyscy złożyli prawidłowo oświadczenia), wzywam tylko najwyżej ocenionego o dostarczenie dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków?
5. Czy w zamówieniu możemy zastosować tylko kryterium cena - 100%?.

8

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

1.Część prosiłam Wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Przysłał w terminie wyjaśnienia pocztą elektroniczną - scan odpowiedzi. Jeden dzień po terminie dotarła do nas informacja pocztą tradycyjną - oryginał. Już w terminie wiemy, że Wykonawca nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wg mnie nie powinniśmy odrzucać oferty mimo, że odpowiedź na piśmie wpłynęła po terminie.  Po ocenie Wykonawca znajdzie się dopiero na IV miejscu pod względem ceny, także i tak nie jest najtańszy wśród ofert.

2. Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w oparciu o 26.3 wpłynęła w terminie ale kopia, scan przysłana pocztą elektroniczną. Pocztą tradycyjną dotarła jeden dzień po terminie. Już przed wezwaniem do uzupełnienia dokumentów Wykonawca spełniał warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, ale w wykazie nie wpisał wartości umów.
W SIWZ nie stawialiśmy wymogu odnośnie wartości wykonanych prac, no ale w we wzorze wykazu wpisaliśmy w rubrykę wartość zrealizowanej umowy (właściwie niepotrzebnie). Teraz właściwie ta wartość umowy nie jest nam do niczego potrzebna, no ale w wykazie pierwszym składanym nie ma wpisanych tych wartości. Dodam, że oferta po ocenie ofert znalazłaby się dopiero na 5 miejscu. Czy w przypadku takiej niejasności, z naszej winy niestety, możemy zostawić ofertę i nie wykluczać wykonawcy?

9

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witam. Przed nami sprawozdanie z ZP za 2017r.
I stąd moje pytania, ponieważ po ostatnim szkoleniu trochę zwątpiłam.
Jesteśmy sądem czy:

1. do sprawozdania mam zliczać każdą wartość zakupionego biletu PKP przez osobę delegowaną na szkolenie.
Pracownik sam kupuje bilet, a później podłącza pod delegację i dostaje za niego zwrot środków?

2. do sprawozdania mam zliczać wydatki za parkowanie - zapłata do miast - bilet z parkometru podłączany pod delegacje, lub rachunek, paragon z parkingu prywatnego?

3. j.w. bilety za tramwaj, czy autobus miejski?

Wydatki z pkt. 1 - 3  są księgowane na jednym paragrafie W4700.

4. do sprawozdania mam doliczyć wartość umowy zawartej w tym roku, czy kwotę z aneksu zwiększającego wartość umowy - aneks też w tym roku?

ww. zamówienia były poniżej 30.000 euro.
Pozdrawiam i życzę wszystkim w tym roku prostych zamówień wszystkich!!!

10

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam, czy mieliście kiedyś ofertę od sp.zo.o. w organizacji.
W SIWZ i formularzu oferty napisaliśmy, że formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.


Wykonawca podpisał ofertę przez Prezesa Zarządu, w podstawie umocowania wpisał tylko mianowanie i nie załączył żadnego dokumentu. Sprawdzaliśmy KRS-u brak. Jak mam sprawdzić, kto jest uprawniony do podpisania oferty?
Wykonawca nie spełnił naszego wymogi i nie załączył ww. dokumentu potwierdzającego prawo do reprezentacji, czy można odrzucić za to ofertę?

Inni Wykonawcy - dodam że nie w organizacji podłączali pełnomocnictwa i mają KRS, także w razie braki samu mogliśmy sprawdzić czy pełnomocnictwa podpisały osoby uprawnione do reprezentacji.
Tutaj nie mogę właściwie sama nic sprawdzić.

Poza tym Wykonawca powołuje się na podmiot trzeci. I tutaj złożył zobowiązanie, podpisane przez Prokurenta. Nie załączył też żadnego dokumentu z którego wynikałoby, że prokurent jest uprawniony do podpisania. Po ściągnięciu wyciągu z KRS, nie ma wymienionych nazwisk osób - uprawnionych do reprezentacji. I co z tym mam zrobić. Czy mam wezwać do uzupełnienia , tylko czego - myślę o pełnomocnictwie?
Prowadzę PN i nie jest to pierwsza oferta? Co radzicie.

11

(11 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Witam. Przeprowadzam PN w procedurze odwróconej. Cześć wykonawców przysłała mi oświadczenie o grupie droga elektroniczną w terminie, a na piśmie nie dosłała. Czy mam ich wzywać o uzupełnienie? Czy w procedurze odwróconej mogę tylko pozostać przy oświadczeniu najwyżej ocenionego? A jak nie przysłał wcale Wykonawca, to też mam wzywać, czy dot. to tylko najwyżej ocenionego.

12

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No właśnie nie wiem. Ale skoro nie man nic to co mam zrobic? Skoro nie ma Krsu to nie jest jeszcze zarejestrowany,to na jakiej podstawie dziala? Mam to zostawic tak. Jest to narazie druga w kolejnosci oferta.

13

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ocena ofert w procedurze odwróconej. Złożyła ofertę sp.zo.o. w organizacji, co to znaczy?. W miejscu gdzie jest nr KRS podaje że nie dotyczy. Nie załączył również żadnego dokumentu na podstawie, którego możemy stwierdzić czy ofertę podpisała osoba prawidłowo umocowana. Jest tylko info, że przez mianowanie. Nie ma pełnomocnictwa. Co mam zrobić z taką ofertą. Dodam tylko, że do oferty załączył zob.podmiotu trzeciego, że udostępnia potencjał ludzki i referencje Wykonawcy. Nie złożył też oświadczeń o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia. Czy mam wezwać już teraz Wykonawcę do uzupełnienia pełnomocnictwa do podpisania oferty, czy mam to zrobić dopiero po ocenie ofert i tylko w przypadku jak będzie to najwyżej oceniona oferta. Zobowiązanie podpisał podmiot trzeci, ale też nie ma żadnego dokumentu, czy podpisała je osoba uprawniona ze strony podmiotu. Nie ma też oświadczeń podmiotu? Czy sp.zo.o. w organizacji może w ogóle składać ofertę. Jak potwierdzi podstawę do wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt.1 PZP jak nie ma ani KRS, ani CEIDG?

14

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W temacie VATu - złego. Co w przypadku kiedy wskazaliśmy stawkę VATU jaką należy zastosować do obliczenia mycia okien z zew., wew. budynku, a Wykonawca podał jednak złą i obliczył wartość brutto błędnie. Czy mogę poprawić to jako błąd rachunkowy, czy potraktować to jako błąd w obliczeniu ceny. Wiem, że różne są orzeczenia i spotkałam się z opinią, że jak nie wskazujemy stawki VAT, to nie możemy poprawić. Jak wskazujemy konkretną stawkę VAT to możemy poprawić.
Proszę Was o pomoc.

15

(14 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Prośba o pilną odpowiedź.
Co zrobić jak wykonawca dostarczy oświadczenie o tym, że nie przynależy do grupy kapitałowej.
Mamy papier,że nie należy i możemy ocenić to, ale po terminie? Czy wykluczyć i zabrać wadium?

Witam, choć jest już sierpień, to czy może ktoś z Was robił korektę sprawozdania za 2016r.?
Jesteśmy właśnie w trakcie kontroli i okazało się, że za dwa razy policzyłam jedną fakturę do zamówień poniżej 30.000 euro. Kwota nie jest duża, ale niezgodność jest. Czy można to poprawić?
Czy w ogóle to ruszać, czy napisać pod sprawozdaniem dla siebie notatkę służbową.

Na podstawie art. 36b ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców - stosowne informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowym wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż zamawiane usługi będą wykonywane w miejscu bezpośrednio podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usług objętych przedmiotowym zamówieniem.

Co w przypadku, kiedy na dzień składania oferty nie wpisze nazw wykonawców. Postępowanie prowadzone jest np. w sierpniu, a usługa będzie wykonywana od listopada. W formularz oferty wpisze jakie zadania powierzy podwykonawcom, ale nie poda nazw, bo jeszcze nie wie z jakim uda mu się np. nawiązać współpracę. Jak postąpić z taką ofertą.

18

(14 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Kiedy Wykonawca ma przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji zasoby.
Czy Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia sam i za podmiot trzeci, czy podmiot musi uzupełnić sam i podpisać.
A jeżeli żądam dokumentów z art. 24 ust.5 pkt.1 PZP , to podmiot trzeci musi złożyć sam (potwierdzić za zgodność) ? Czy Wykonawca może je potwierdzić za zgodność.

Proszę Was o pomoc.
Czy zamówienie dot. pielęgnacji zieleni pod nadzorem osoby z wykształceniem wyższym zw. z ogrodnictwem (przycinanie, nawożenia, pielęgnacja) mogę potraktować jako odrębne zamówienie i oddzielić je od sprzątania.
Do tej pory zieleń wrzucaliśmy do przetargów na sprzątanie. Efekt fatalny. Pan od zamiatania chodników przycinał krzewy i trawę.
Czy mogę nie szacować pielęgnacji zieleni ze sprzątaniem? Czy kompleksowa pielęgnacja zieleni to odrębne zamówienie?
Wiem, że może tym się zając jeden Wykonawca, ale rodzajowo sprzątanie a pielęgnacja zieleni to
jednak różne przedmioty. Poza tym sprzątamy codziennie (tereny zewnętrzne), a pielęgnujemy
zieleń okresowo od wiosny do jesieni i niecodziennie przecież. Podlewanie, nawożenie,koszenie, przycinanie to jednak nie to samo co zamiatanie liści i brudów.
Dodam, że sama pielęgnacja byłaby poniżej 30.000 euro, ale razem ze sprzątaniem to już powyżej. Sprzątanie i tak robimy z PZP.

Witam
Przygotowujemy postępowanie na usługi sprzątania -I część, kompleksową pielęgnacji zieleni -II część.
Proszę podpowiedzcie jakie kryteria oceny ofert zastosować w II części oprócz ceny- 60%.
W warunkach wymagać chcę, żeby dysponowali 1 osobą nadzorującą z wyższym wykształceniem związanym z przedmiotem zamówienia i 12 doświadczeniem.
Czy w kryterium mogę oceniać dodatkowo - skierowanie do prac (oprócz 1 nadzorującego w warunkach) 1 pracownika dodatkowo posiadającego wyk.wyższe zw. z przedmiotem zamówienia i 12 mies. doświadczeniem. Za to 40 pkt.
Wykonawcy mieliby to wpisać w formularz oferty i będzie to oceniane razem z ofertą.
W umowie bym zapisała, za nie wywiązanie się z tego oświadczenia wyższą karę albo możliwość rozwiązania umowy.
Mam jeszcze trochę czasu więc proszę podpowiedzcie kryteria?
Do pielęgnacji zieleni wchodzi dużo zniszczonego trawnika, krzewy i drzewa.


P.S. Jeżeli chodzi o sprzątanie to czy mogę dać 40 pkt. np. za dodatkowe mycie okien wew. i na zew. oprócz ilości wymaganej w SIWZ. Wszystko w cenie oferty. Czy jakieś inne propozycje warte zastosowania.

Witam. Proszę o pomoc (w skrócie chodzi o zieleń).
Planujemy w przyszłości wykonać usunięcie trawników i zasadzenie roślin płożących na części terenów zewnętrznych zielonych. Chciałabym w tym roku przeprowadzić zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu, planu wymiany zieleni (usunięcie tylko trawników) i nasadzenie roślin płożących. W innych częściach będą trawniki zasypane kamieniem ozdobnym.
Ze względu na zły stan gleby trzeba będzie w przyszłości usunąć / wymienić część podłoża.
Moje pytania:
1. Czy ww. prace to usługa (CPV 77310000-6), czy już robota budowlana?
2. Czy osobnymi zamówieniami są : Przygotowanie projektu zmian nasadzeń i gleby na terenach zewnętrznych. Dalej kolejnym wykonanie projektu, czyli prace ogrodnicze?
3. Jeżeli w tym roku mogę ze względu na brak środków wykonać np. część prac na dwóch niewielkich powierzchniach, a w kolejnych latach w miarę posiadanych środków wykonam dalsze prace, to będą to osobne zamówienia szacowane osobno czy jedno? Czy projekt mogę sobie zrobić na wszystko? Jak postąpić skoro nie wiadomo, czy będziemy wszystkie prace wykonywać. Czy bezpieczniej będzie zamówić projekt na część, na którą nas stać i w kolejnych latach robić analogicznie.

Zawiłe to wszystko. Dodam tylko, że prace musimy wykonać ponieważ trawniki nam poniszczyły ptaki szukające pożywienia. Najprawdopodobniej mamy pasożyta.

22

(51 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Czy ktoś wypełniał sprawozdanie ze stosowania klauzul społecznych ( dot. zamówień przed nowelizacją).
Wpisuje informację w II dziale informacja zastosowanych klauzulach, robią się "zielone ptaszki", robię dalej zapisz, później zamknij a po wysłaniu pojawia mi się wydruk informacji ale nie widać wypełnionej tabeli. Coś robię źle?

Witam
Jestem po negocjacjach - art. 101.1.1 PZP. Teraz chcę podpisać umowę. Czy po podpisaniu zamieszczam ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wg mnie i art. 95 ust. 1 pkt. 3 nie muszę. Później robi się bałagan jak tworzę sprawozdanie z ZP.
Proszę o informację i potwierdzenie. Protokół wypełniam z WR (stary)?

Dzięki za odpowiedzi. A jaka odpowiedź na pozostałe pytania?

W celu zawarcia umowy wykonawczej postępujemy w oparciu o 101.1.1 PZP (stan przed nowelizacją). Tam jest mowa o 68.1 PZP. Czy Wykonawca ma przyjechać na negocjacje, czy możemy napisać w zaproszeniu żeby przesłał ofertę? Czy musimy mieć sporządzony protokół z negocjacji, skoro w art. 68.1 PZP jest mowa o zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca nie może przedstawić droższej oferty od złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej, jest jeden więc jaki sens, żeby obniżał cenę. Dodam, że w umowie ramowej jest zapis, że poszczególne jed...... są zobowiazane w prowadzonym postępowania do przesyłania zaproszenia do składania ofert na adres.........( nie ma w ogóle mowy o zaproszeniu do negocjacji). Jak będzie prawidłowo:)

Umowa ramowa podpisana z 1 Wykonawcą (dostawa energii) wg starej ustawy. W celu zawarcia umowy wykonawczej postępujemy w oparciu o 101.1.1 PZP (stan przed nowelizacją). Tam jest mowa o 68.1 PZP. Czy Wykonawca ma przyjechać na negocjacje, czy możemy napisać w zaproszeniu żeby przesłał ofertę? Czy musimy mieć sporządzony protokół z negocjacji, skoro w art. 68.1 PZP jest mowa o zaproszeniu do negocjacji. Wykonawca nie może przedstawić droższej oferty od złożonej do postępowania o zawarcie umowy ramowej, jest jeden więc jaki sens, żeby obniżał cenę.
Skoro postępowanie dot. zawarcia umowy ramowej było po staremu, to wykonawcza też?
Proszę o podpowiedź