1

Temat: Wykonawca nie zna podwykonawców

Jak postępujecie w sytuacji gdy w ofercie Wykonawca pisze że skorzysta z usług podwykonawcy ale go nie zna i nie podaje jego danych.

Zgodnie z art. 36b ust.1
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

Zgodnie z 25a 5 ust.2
Na żądanie zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
2) zamieszcza informacje o podWykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

Jeżeli w SIWZ pojawi się  zapis żądania zgodnie z 25a.5.2  a Wykonawca nie zna podwykonawcy (bo może nie znać) to co? oświadcza w ciemno że podWykonawca (mimo że go jeszcze nie zna) spełnia warunki, czy może stosujecie jakieś zapisy że w takim przypadku nie zamieszcza się informacji o podWykonawcach w oświadczaniu dot. wykluczenia z postępowania?

2

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

W aktualnym orzecznictwie KIO przeważa stanowisko, że skoro brzmienie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie odnosi się wyłącznie do etapu oceny ofert oraz wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, to nie można wobec wykonawcy, który nie podał wyczerpującej listy firm podwykonawców, wyciągać negatywnych konsekwencji w postaci odrzucenia jego oferty, w szczególności na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

3

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

OK. Ale czy w takim wypadku oświadcza w imieniu tych nieznanych podwykonawców że nie podlegają wykluczeniu czy może stosujesz jakieś zapisy w SIWZ, że jak nie zna podwykonawców to nie wypełnia części dotyczącej oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

4

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

Moim zdaniem nie wypełnia bo nie zna, wówczas w późniejszym czasie masz art. 36ba.1.

5

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

Czy w takim razie żeby nie pisali mi jak chcą i sprawa była jasna poprawnym będzie zamieszczenie np takiego zapisu:

Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, którzy nie są podmiotami na których zasoby powołuje się celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt. .... informacje o podwykonawcach potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
2)zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia  o których mowa w  punkcie ......

i tutaj ten dopisek : o ile znani mu są podwykonawcy na etapie składania ofert.

I wtedy sprawa jasna tzn znają to podają i oświadczają, nie znają to nie wypełniają oświadczenia i nie dołączają dokumentów.
Mam robotę dofinansowaną z UE i nie chcę mieć niejasności.

6

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

Można zastosować zapis wprost z JEDZ-u (o ile są mu znani).

7

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

Na podstawie art. 36b ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców - stosowne informacje w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest wskazać w Formularzu Ofertowym wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do SIWZ.
Na podstawie art. 36b ust 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na okoliczność, iż zamawiane usługi będą wykonywane w miejscu bezpośrednio podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie usług objętych przedmiotowym zamówieniem.

Co w przypadku, kiedy na dzień składania oferty nie wpisze nazw wykonawców. Postępowanie prowadzone jest np. w sierpniu, a usługa będzie wykonywana od listopada. W formularz oferty wpisze jakie zadania powierzy podwykonawcom, ale nie poda nazw, bo jeszcze nie wie z jakim uda mu się np. nawiązać współpracę. Jak postąpić z taką ofertą.

8

Odp: Wykonawca nie zna podwykonawców

mwalentyna napisał/a:

Jak postąpić z taką ofertą.

Oceniać dalej.