1

Temat: Dokumenty przedmiotowe

Witam,
może ktoś, coś w temacie jak niżej:

Postępowanie powyżej progów; standardowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi spełniać takie to, a takie parametry i być zgodny z PN (...).

...i teraz pytanie, czy zamawiający ma obowiązek czy prawo (art. 26.1) żądać dokumentów na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (25.1).

2

Odp: Dokumenty przedmiotowe

raczej obowiązek  jak z 26.1

3

Odp: Dokumenty przedmiotowe

... no tak literalne brzmienie nie pozostawia wątpliwości, ale w praktyce prowadziłoby to do paranoi - oznaczałoby to, że co bym nie kupował (w zasadzie w każdym przypadku) to na wszystko muszę mieć kwity na potwierdzenie, że to co oferuje wykonawca to na pewno to, co chcę zamówić (we wszystkich wskazanych przeze mnie w opisie parametrach, funkcjonalnościach, wymaganiach).

4

Odp: Dokumenty przedmiotowe

jak postawiesz warunek że ma miec takie dokumenty to ma ci je dać na wezwanie jak nie postawisz warunku to nie

5

Odp: Dokumenty przedmiotowe

w sensie jak Barbi.

6

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Dokumenty przedmiotowe tj. potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, co do zasady można żądać tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

7

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Kiedy Wykonawca ma przedłożyć zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji zasoby.
Czy Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia sam i za podmiot trzeci, czy podmiot musi uzupełnić sam i podpisać.
A jeżeli żądam dokumentów z art. 24 ust.5 pkt.1 PZP , to podmiot trzeci musi złożyć sam (potwierdzić za zgodność) ? Czy Wykonawca może je potwierdzić za zgodność.

8

Odp: Dokumenty przedmiotowe

do oferty
wykonawca składa za podmiot trzeci jeżeli powyżej progów to jedz składa sam podmiot trzeci
zazwyczaj jest generowany komputerowo i nie wymaga potwierdzenia za zgodność, dodatkowo wykonawca może wskazać adres internetowy pod którym znajdują się dokumenty i zamawiający ma sobie je sam wydrukować

9

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Marcel napisał/a:

Dokumenty przedmiotowe tj. potwierdzające spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, co do zasady można żądać tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

1. nie ,,co do zasady" uwielbiam to sformułowanie używane nawet wówczas gdy nie chodzi o zwyczaj a o konkretny przepis jak w tym wypadku art. 26.1/2,

2. pytanie Mirasa było inne. Więc, nie od kogo i kiedy żądać a czy w ogóle jest obowiązek żądać dokumentów przedmiotowych. Odpowiedź: można żądać, jak już się wpisze do siwz to wymagamy od najwyżej ocenionego.

10

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Oczywiście że można, ale nie trzeba.

11

Odp: Dokumenty przedmiotowe

W poprzednim stanie prawnym to było jasne, że przypomnę:
"Zamawiający żąda od wykonawcy dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8."
- było powyżej progów, postawiłeś warunki musisz żądać dokumentów na potwierdzenie ich spełniania. Nic tu nie ma o dokumentach przedmiotowych.

Teraz:
"Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1."

Jakich okoliczności, spójrzmy na 25.1:
"W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji,
2) spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego,
3) brak podstaw wykluczenia"

- czyli, również na spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego (nie tylko na warunki).

I co Wy na to?

12

Odp: Dokumenty przedmiotowe

No tak, paranoja występuje powyżej kwot, poniżej fakultatywnie, jednak nie popadajmy w tę paranoję, trudno żądać tych dokumentów jeżeli ich wprost nie wymagam!

13

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Podzielam Twoje stanowisko, ale... szukam czegoś więcej na potwierdzenie naszego stanowiska niż tylko zdrowy rozsądek.

14

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Marcel napisał/a:

No tak, paranoja występuje powyżej kwot, poniżej fakultatywnie, jednak nie popadajmy w tę paranoję, trudno żądać tych dokumentów jeżeli ich wprost nie wymagam!

PS.
Dodatkowo, rozchodzi się właśnie o to, czy nie powinieneś ich żądać.

15

Odp: Dokumenty przedmiotowe

Tak, szczególnie przy RB big_smile
Wiem, jest masakra!