Temat: sprawozdanie

Witam,
Robota budowlana- umowa na kwotę 200tys.
wykonanie i faktura na kwotę 190tys.

Która kwota wchodzi do sprawozdania?

2

Odp: sprawozdanie

Wartość netto z umowy

3

Odp: sprawozdanie

dzięki:) a gdy data zawarcia umowy jest w 12.2016 a okres obowiązywania 2017.01.01-2017.12.31 to wchodzi w sprawozdanie za 2016 czy dopiero za 2017?

4

Odp: sprawozdanie

2016

5

Odp: sprawozdanie

Witam, a co zrobić w przypadku art 4 pkt 8b a zmienionego po noweli na art 4d ust. 1 pkt 1-6. W sprawozdaniu tylko o tym art 4d mówią. Czy w takiej sytuacji brać do sprawozdania udzielone zamówienia również z art 4 pkt 8b przez nowelą, czy tylko to co po noweli?

6

Odp: sprawozdanie

Skoro w sprawozdaniu o nich nie mówią, to co dużo mówić: tylko te z 4d.

7

Odp: sprawozdanie

Ale treść art 4 pkt 8b i obecnego art 4d ust. 1 pkt 2 jest taka sama.

8

Odp: sprawozdanie

Jeszcze jedno moje pytanie: czy do sprawozdania wykazujemy koszty przejazdu busem/autobusem/pociągiem pracownika na delegacji, jego przejazdy autostradą (z wyjątkiem administratora GDDKiA)?

9

Odp: sprawozdanie

Wg mnie są to należności wynikające ze stosunku pracy (delegacje) i ja ich nie podaję w sprawozdaniu.

10

Odp: sprawozdanie

A co z takim zamówieniem, które wyszacowane było na 40tys. zł - są to usługi geodety, umowa zawarta była w 2016 NA DWA LATA a wynagrodzenie wynikające z umowy mówi o wynagrodzeniu za poszczególne czynności np. wykonanie mapki - 500zł , wydatki w ubiegłym roku wynikające z tej umowy wyniosły 5000zł , jaką kwotę ująć w sprawozdaniu?

11

Odp: sprawozdanie

Wartość udzielonego zamówienia a ta powinna wynikać z zawartej w 2016 r. umowy.
Podobnie np z umową na czas nieoznaczony na dostawy wody. W sprawozdaniu za rok w którym zawarto umowę podaje się wartość tej umowy (należy ja jakoś określić) ale w kolejnych latach pomimo ze ponosi się koszty z tej umowy, w sprawozdaniu nie wykazuje się już nic.

12

Odp: sprawozdanie

a co zamówieniem którego umowa opiewa np. na 500tys. ( bez wliczenia kwoty wynikającej z opcji), czy jeżeli umowa przewiduje udzielenie prawo opcji 20% to czy mimo tego że umowa jest na 500tys. powinno się podać do sprawozdania 600tys. ( 500+20%)?

13

Odp: sprawozdanie

Czy można zrobić korektę do sprawozdania? We wcześniejszych latach było to możliwe a teraz nie widzę takiej opcji.

14

Odp: sprawozdanie

Już po sprawozdaniu ale trzeba być w gotowości na rok następny...
Moje pytanie brzmi
1. czy jeżeli zapisałem się na studia podyplomowe, sam samiuteńki z własnej woli, zapłaciłem za nie a pracodwca wykaże dobre serce i zwróci mi za te studia to czy jest to zamówienie publiczne z jego strony?
2. w urzędzie dostajemy tzw. ryczałt biurowy- parę złotych żeby zaopatrywać się w ołówki, długopisy itp. czy takie rozliczenie z pracownikiem tez należy wykazać w sprawozdaniu?

15

Odp: sprawozdanie

jasiekrok napisał/a:

Już po sprawozdaniu ale trzeba być w gotowości na rok następny...
Moje pytanie brzmi
1. czy jeżeli zapisałem się na studia podyplomowe, sam samiuteńki z własnej woli, zapłaciłem za nie a pracodwca wykaże dobre serce i zwróci mi za te studia to czy jest to zamówienie publiczne z jego strony?
2. w urzędzie dostajemy tzw. ryczałt biurowy- parę złotych żeby zaopatrywać się w ołówki, długopisy itp. czy takie rozliczenie z pracownikiem tez należy wykazać w sprawozdaniu?

16

Odp: sprawozdanie

jarosław napisał/a:

Wg mnie są to należności wynikające ze stosunku pracy (delegacje) i ja ich nie podaję w sprawozdaniu.


Czyli jak gość jest delegowany i jedzie autostradą (obojętnie jaką) to w sprawozdaniu tego ujmować nie należy?
Zastanawiam się bo jak miałam kwit z GDDKiA no to było to dla mnie jasne...w sprawozdaniu nie ujmuje...ale jak dostaje paragon z Autostrada Eksploatacja s.a. to juz zaczynam wątpić, moim zdaniem jest to wówczas zamówienie publiczne... co o tym sądzicie?

17

Odp: sprawozdanie

Nie wiem czy o to chodziło:


Określając zakres obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w przepisie art. 98 ustawy Pzp, należy kierować się definicją zamówienia publicznego zawartą w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp. Pod tym pojęciem należy zatem rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym i wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Zarówno tzw. opłata parkingowa, jak i opłata za przejazd autostradą, uiszczane w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego czy też przejazdem płatną autostradą, może mieć dwojaki charakter.
W zakresie tzw. opłat parkingowych należy w szczególności wyróżnić opłaty ponoszone z tytułu parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1440 j.t.). Zgodnie z tym przepisem korzystający z dróg publicznych obowiązani są do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty te kwalifikuje się jako opłaty publiczne (rodzaj danin publicznych), co zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 r. (sygn. akt P 6/02) . Ww. opłaty, jako dochody publiczne, przymusowe, mogą być pobrane w drodze egzekucji administracyjnej. Obowiązek ich ponoszenia wynika wprost z przepisu prawa.

W związku z powyższym, w przypadku uiszczenia przez zamawiającego opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania nie dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, a w konsekwencji nie ma miejsca udzielenie zamówienia publicznego. Wydatki poniesione z ww. tytułu nie podlegają zatem obowiązkowi sprawozdawczemu, o którym mowa w przepisie art. 98 ustawy Pzp.
Inaczej należy ocenić sytuację, w której zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem jest korzystanie z płatnego parkingu prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora publicznego. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z udzieleniem zamówienia publicznego. Informacje odnośnie takiej umowy zamawiający obowiązany jest uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.
Opłata za przejazd autostradą nie została wymieniona w katalogu opłat administracyjnych, wskazanych w art. 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, jednakże z uwagi na fakt, iż stanowi świadczenie należne za przejazd autostradą, a zatem drogą publiczną, ma ona zbliżony charakter do opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. O tym, czy opłata za przejazd autostradą ma charakter publicznoprawny czy cywilnoprawny, decyduje sposób ustalenia opłaty za przejazd autostradą, co łączy się bezpośrednio z podmiotem zarządzającym danym odcinkiem autostrady.

Katalog podmiotów uprawnionych do pobierania opłat za przejazd autostradą został wskazany w przepisie art. 37a ust. 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 641 j.t.). W przypadku, gdy podmiotem tym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, opłata za przejazd autostradą będzie stanowić opłatę publiczną, gdyż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest organem administracji publicznej, a wysokość opłaty ustalona jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego ? rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (wcześniej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Wydatek poniesiony przez zamawiającego tytułem uiszczenia ww. opłaty nie będzie zatem podlegać uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. W tym przypadku nie dochodzi bowiem do udzielenia zamówienia publicznego.

Podmiotem pobierającym opłaty za przejazd autostradą może być spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację, na warunkach określonych w tej umowie. Zgodnie z przepisem art. 37b ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę co do zasady stanowią jej przychód. W tym przypadku opłaty za przejazd autostradą stanowią świadczenie uiszczane na podstawie umowy odpłatnej zawieranej z użytkownikiem autostrady na zasadach określonych regulaminem korzystania z autostrady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zatem uiszczania przez zamawiającego opłaty za przejazd autostradą na rzecz ww. spółki, dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, a zatem wartość wydatków poniesionych z tego tytułu będzie podlegała uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu.

źródło: www.uzp.pl

18 (edytowany przez jarosław 2017-08-31 06:47:39)

Odp: sprawozdanie

W/g mnie opinia jest bardzo dobra ale może dotyczyć zupełnie innego tematu, tj. umów zawieranych bezpośrednio przez zamawiających korzystających z parkingów i płatnych autostrad. Kinga natomiast pisze o zwrocie kosztów jakie poniósł pracownik będący w delegacji służbowej. W tym przypadku zamawiającym nie będzie "urząd" a pracownik, a ten na podstawie przepisów prawa pracy dostaje zwrot poniesionych kosztów.
Koszty związane z korzystaniem z autostrady niczym nie różnią się od zwrotu kosztów noclegu, wyżywienia itp, wynikających z właściwego rozporządzenia. W nim bowiem zawarto wszelkie koszty i ich wysokość które pracownik ma prawo ponieść w związku z delegacją służbową. W takim przypadku to pracownik, a nie zamawiający jakim jest jego pracodawca, udziela zamówienia, a obowiązkiem pracodawcy jest rozliczenie kosztów podróży służbowej jako wydatku z zakresu umowy o pracę.
Dlatego w/g mnie to co pracownik przedstawia do rozliczenia w delegacji nie jest zamówieniem publicznym.

Inna sytuacja będzie wtedy kiedy pracodawca wykupi bilet (np. lotniczy) opłaci hotel, zagwarantuje w konkretnym miejscu wyżywienie, czy wreszcie wykupi miejsce parkingowe lup opłaci bezpośrednio bilet z autostrady. Wtedy robi to jako zamawiający.

Tak mi się wydaje smile

19

Odp: sprawozdanie

Witam. Przed nami sprawozdanie z ZP za 2017r.
I stąd moje pytania, ponieważ po ostatnim szkoleniu trochę zwątpiłam.
Jesteśmy sądem czy:

1. do sprawozdania mam zliczać każdą wartość zakupionego biletu PKP przez osobę delegowaną na szkolenie.
Pracownik sam kupuje bilet, a później podłącza pod delegację i dostaje za niego zwrot środków?

2. do sprawozdania mam zliczać wydatki za parkowanie - zapłata do miast - bilet z parkometru podłączany pod delegacje, lub rachunek, paragon z parkingu prywatnego?

3. j.w. bilety za tramwaj, czy autobus miejski?

Wydatki z pkt. 1 - 3  są księgowane na jednym paragrafie W4700.

4. do sprawozdania mam doliczyć wartość umowy zawartej w tym roku, czy kwotę z aneksu zwiększającego wartość umowy - aneks też w tym roku?

ww. zamówienia były poniżej 30.000 euro.
Pozdrawiam i życzę wszystkim w tym roku prostych zamówień wszystkich!!!

20 (edytowany przez lisvitalis 2018-02-06 09:43:37)

Odp: sprawozdanie

Nie chcę zakładać nowego wątku więc podpinam się tu. Proszę o informację jak ująć w sprawozdaniu koszty umowy z Pocztą. Umowa na 2 lata ale wartość nieokreślona bo oczywiście zapłata za rzeczywiście wysłane listy. Czy do sprawozdania podać wartość szacunkową zamówienia? To samo pytanie w kwestii umowy na telefonię stacjonarną.

21

Odp: sprawozdanie

Ja w przypadku poczty przyjąłbym dwuletni szacunek.
Co do biletów i pozostałych podróży to tak jak w ubiegłym roku uważam że jest to uzależnione od tego czy wydatek ponosi pracownik czy pracodawca.
W sprawozdaniu ujmuje się dane dotyczące zawartych umów a nie aneksów.

22

Odp: sprawozdanie

działa Wam dzis ten portal do wysylania sprawozdania w BZP?

23

Odp: sprawozdanie

Mam do Was pytanie dot. pkt VIII sprawozdania - aspekty społeczne. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy, no ale... w kolumnie 8 jest odwołanie do postępowań w których odwoływaliśmy się do art. 29 ust. 3a ustawy, a przecież to obowiązek (jeżeli powinna być to umowa o pracę zgodnie z kp). Czyli powinnam w pkt VIII wpisać praktycznie wszystkie moje postępowania, bo w każdym wymagałam umów o pracę.

24 (edytowany przez Marta 2018-02-06 11:47:22)

Odp: sprawozdanie

lisvitalis napisał/a:

Nie chcę zakładać nowego wątku więc podpinam się tu. Proszę o informację jak ująć w sprawozdaniu koszty umowy z Pocztą. Umowa na 2 lata ale wartość nieokreślona bo oczywiście zapłata za rzeczywiście wysłane listy. Czy do sprawozdania podać wartość szacunkową zamówienia? To samo pytanie w kwestii umowy na telefonię stacjonarną.

czyli robiliscie poczte jako usluge spoleczna?, nie prosiliscie od nich oferty z cenami?

25 (edytowany przez jo 2018-02-06 11:58:22)

Odp: sprawozdanie

Weronika5 napisał/a:

Mam do Was pytanie dot. pkt VIII sprawozdania - aspekty społeczne. Chyba nie o to chodziło ustawodawcy, no ale... w kolumnie 8 jest odwołanie do postępowań w których odwoływaliśmy się do art. 29 ust. 3a ustawy, a przecież to obowiązek (jeżeli powinna być to umowa o pracę zgodnie z kp). Czyli powinnam w pkt VIII wpisać praktycznie wszystkie moje postępowania, bo w każdym wymagałam umów o pracę.

wpisuję wszystkie w tym unieważnione