1

Temat: Grupa kapitałowa

Podzielcie się informacją jak robicie, gdy po otwarciu ofert i po zamieszczeniu na stronę internetową zamawiającego, w ciągu 3 dni wykonawca nie dostarczy oświadczenia. Po przeczytaniu w bazie danych Apexnet artykułu o GK mam mętlik.
Pytanie: 1. czy wzywacie do uzupełnienia na pods. 26 ust. 3 dopiero po ocenie ofert (po rankingu) i to tylko tego najwyżej ocenionego czy wszystkich, którzy nie przesłali ?
Pytanie 2. czy przed rankingiem wszystkich, którzy nie dosłali?

2

Odp: Grupa kapitałowa

W przypadku procedury odwróconej tylko od najwyżej ocenionego, w przypadku klasycznej wezwać wszystkich.

3

Odp: Grupa kapitałowa

Nie czytaj Apexnetu - tylko zamęt wprowadzają smile. A tak na poważnie - to tak jak Marcel, z zastrzeżeniem opinii UZP odnośnie procedury odwróconej.

4

Odp: Grupa kapitałowa

Nie chcę zakładać nowego wątku, ale sprawa dotyczy też grupy kapitałowej. Wykonawca złożył mi po otwarciu ofert oświadczenia opatrzone datą z przed otwarcia smile Oczywiście oświadczenie jest treści, że nie należy do GK.

5

Odp: Grupa kapitałowa

sprzed

6

Odp: Grupa kapitałowa

tonek napisał/a:

Nie chcę zakładać nowego wątku, ale sprawa dotyczy też grupy kapitałowej. Wykonawca złożył mi po otwarciu ofert oświadczenia opatrzone datą z przed otwarcia smile Oczywiście oświadczenie jest treści, że nie należy do GK.

No i co w związku z tym?

7

Odp: Grupa kapitałowa

Uznać takie oświadczenie ?

8

Odp: Grupa kapitałowa

Prośba o pilną odpowiedź.
Co zrobić jak wykonawca dostarczy oświadczenie o tym, że nie przynależy do grupy kapitałowej.
Mamy papier,że nie należy i możemy ocenić to, ale po terminie? Czy wykluczyć i zabrać wadium?

9

Odp: Grupa kapitałowa

czy uważasz że złożenie GK po terminie rodzi konsekwencje dla wykonawcy? otóż nie

10 (edytowany przez jo 2018-01-08 10:57:42)

Odp: Grupa kapitałowa

pn procedura odwrócona 2 oferty 1 z ofert będzie odrzucona - wadium wpłynęło 21 minut po TSO czy muszę czekać na GK od jedynej pozostałej oferty (złożył druk GK do oferty ale nie zaznaczył żadnej pozycji)?

11

Odp: Grupa kapitałowa

Nie musisz. Zaniechanie złożenia GK w takim przypadku nie będzie miało żadnego wpływu na wynik postępowania - a więc umowa będzie ważna i o to chodzi - zob. art. 146 ust. 6 Pzp.

12

Odp: Grupa kapitałowa

A moim zdaniem musi.

13

Odp: Grupa kapitałowa

"Wykonawca złożył mi po otwarciu ofert oświadczenia opatrzone datą z przed otwarcia"

Co do zasady oświadczenie składane jest dopiero w chwili, gdy składający oświadczenie zna wykonawców, którzy w tym samym postępowaniu już złożyli odrębne oferty lub na tę samą część zamówienia złożyli odrębne oferty częściowe. Będzie to najpóźniej po zamieszczeniu na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.

Natomiast oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy (tak też w opinii UZP).

W takim przypadku należy oświadczenie przyjąć.

14

Odp: Grupa kapitałowa

Może powstać pytanie, czy w takiej sytuacji wezwać tego wykonawcę do złożenia wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 4 Pzp. Ja uważam, że gruncie opinii UZP i przepisów Pzp nie mam takiego obowiązku. Nie muszę. Treść oświadczenia to ryzyko wykonawcy. Data tu nie ma żadnego znaczenia. Równie dobrze mógł w dacie popełnić omyłkę pisarską. Również do wykonawcy należy to, że jakakolwiek zmiana jego sytuacji w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie jego stronie. Pozdrawiam.

15

Odp: Grupa kapitałowa

Oczywiście zakładam, że wykonawca wie, iż małżonkowie to też grupa kapitałowa.

Małżonkowie należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Małżonkowie, pomiędzy, którym istnieje małżeńska wspólność majątkowa, którzy złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu lub na tę samą część zamówienia, należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, mogą bowiem wywierać na siebie wpływ w rozumieniu art. 4 pkt 14 tej ustawy. z dnia 26 czerwca 2014 r., KIO 1181/14; KIO 1182/14; KIO 1183/14; KIO 1194/14; KIO 1195/14, Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że ?(?) zamawiający prawidłowo przeprowadził czynności wyjaśniające, w trybie art. 24b ust. 1 Pzp na okoliczność istniejących między wykonawcami powiązań mających charakter grupy kapitałowej. W szczególności za udowodnione należy uznać ustalenie, że wykonawcy jako osoby fizyczne prowadzą działalność gospodarczą rodzajowo podobną pod jednym adresem i posiadają ustawową wspólność majątkową małżeńską. Biorąc pod uwagę definicję legalną grupy kapitałowej (art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów) można uznać, że odwołujący małżonkowie - przedsiębiorcy mogą wywierać na siebie wpływ w rozumieniu powołanego przepisu. Należy stwierdzić, że ustalenie istniejących powiązań w każdym wypadku wymaga precyzyjnych wyjaśnień zważywszy na doniosłe skutki faktyczne i prawne wyniku takiego ustalenia. Należy przyznać rację odwołującym, że w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej nie dokonywano oceny wykonawców będących małżonkami pod kątem przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp. Jednakże w praktyce obrotu gospodarczego składanie ofert przez małżonków, z których każdy prowadzi samodzielną działalność gospodarczą takie sytuacje się zdarzają. W przetargu nieograniczonym na utrzymanie dróg na terenie miasta Sz. w zakresie oznakowania pionowego przeprowadzonym w 2010 r. odrębne oferty złożyli m.in. małżonkowie, z których każdy prowadził samodzielność działalność gospodarczą pod tym samym adresem. W wyniku przeprowadzonego postępowania przez Urząd Ochrony i Konkurencji w decyzji Urzędu z 6 września 2011 r. (...) ustalono, że przedsiębiorcy ci zawarli porozumienie ograniczające konkurencję prowadzące m.in. do wyboru przedsiębiorcy, który zaoferował wyższą cenę za wykonanie zamówienia i zakazano dalszego jej stosowania (...). W powyższym stanie faktycznym uznano, że zaszła przesłanka odrzucenia oferty jako stanowiącej czyn nieuczciwej konkurencji tj. z art. 89 ust. 1 pkt 3 Pzp. Należy przy tym zauważyć, że składane oferty wzajemnie ze sobą konkurowały, co prowadziło do skutków opisanych w decyzji. Reasumując Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że przedsiębiorcy - odwołujący (?) należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) jakkolwiek nie mieli świadomości co do tego faktu, co wynika z treści złożonych zamawiającemu wyjaśnień. Przesłankami wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (w obowiązującym stanie prawnym na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp - przyp. red.) są, oprócz przynależności do tej samej grupy kapitałowej (okoliczność wyżej rozstrzygnięta), złożenie odrębnych ofert w tym samym postępowaniu oraz stwierdzenie, że istniejące powiązania między członkami grupy kapitałowej prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.?.

Wyrok aktualny także na gruncie art. 24 ust. 1 pkt 23 i ust. 11 Pzp.