1

Temat: czy wyjasniac razaco niska cenę

Witam,

na usługę projektowania wpłynęło mi 6 ofert, z czego jedna zawyżona prawie 3 krotnie od wartości szacunkowej zamówienia, a tym samym powoduje, ze najtańsza jest o 33 % niższa od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. czy w takiej sytuacji muszę się pytać o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny, czy można odpuścić ...? Jak praktykujecie?

2

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Jeżeli wartość zamówienia ustalono prawidłowo - m. in. art. 32 ust. 1 Pzp to zobacz art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp. No chyba, że zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 90 ust. 1a pkt 2 Pzp.

Jeżeli wartość zamówienia ustalono prawidłowo i nie zachodzi sytuacja, o której mowa w art. 90 ust. 1a pkt 2 Pzp, to 3.krotne zawyżenie samej wartości zamówienia już wskazuje na art. 90 ust. 1a pkt 1 Pzp.

Ale warto także pamiętać, że sytuacja, gdy cena całkowita oferty jest nie jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, może również obligować zamawiającego do zwrócenia się do wykonawcy o złożenie wyjaśnień i dowodów dotyczących rażąco niskiej ceny - poszukaj w Internecie wyroku z dnia 23 maja 2017 r., KIO 945/17.

3

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

1.Część prosiłam Wykonawcę o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Przysłał w terminie wyjaśnienia pocztą elektroniczną - scan odpowiedzi. Jeden dzień po terminie dotarła do nas informacja pocztą tradycyjną - oryginał. Już w terminie wiemy, że Wykonawca nie zawiera rażąco niskiej ceny. Wg mnie nie powinniśmy odrzucać oferty mimo, że odpowiedź na piśmie wpłynęła po terminie.  Po ocenie Wykonawca znajdzie się dopiero na IV miejscu pod względem ceny, także i tak nie jest najtańszy wśród ofert.

2. Odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w oparciu o 26.3 wpłynęła w terminie ale kopia, scan przysłana pocztą elektroniczną. Pocztą tradycyjną dotarła jeden dzień po terminie. Już przed wezwaniem do uzupełnienia dokumentów Wykonawca spełniał warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, ale w wykazie nie wpisał wartości umów.
W SIWZ nie stawialiśmy wymogu odnośnie wartości wykonanych prac, no ale w we wzorze wykazu wpisaliśmy w rubrykę wartość zrealizowanej umowy (właściwie niepotrzebnie). Teraz właściwie ta wartość umowy nie jest nam do niczego potrzebna, no ale w wykazie pierwszym składanym nie ma wpisanych tych wartości. Dodam, że oferta po ocenie ofert znalazłaby się dopiero na 5 miejscu. Czy w przypadku takiej niejasności, z naszej winy niestety, możemy zostawić ofertę i nie wykluczać wykonawcy?

4

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Do: mwalentyna:

W przypadku rażąco niskiej ceny, myślę, że nic się nie stało.
Jeżeli skan wyjaśnienia otrzymałaś w terminie i wykonawca wyjaśnił to brak podstaw do odrzucenia.
Oczywiście, skoro wezwałaś tego wykonawcę przy cenie jaka zaoferował - zawyżona prawie 3 krotnie od wartości szacunkowej zamówienia.
I jeszcze jedna myślę, że dobra rada - jeżeli wykonawca posiada fax i adres poczty elektronicznej - skorzystaj z tego i niech składa wyjaśnienia faxem lub pocztą elektroniczną.

Jeżeli chodzi o art. 26 ust. 3 Pzp w zakresie tzw. uzupełnienia - czyli po nowelizacji złożenia. Zwróć uwagę na paragraf 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126):

Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

A więc nie skan.

Jeżeli zamawiający prawidłowo wezwał wykonawcę na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp do złożenia wymaganego oświadczenia lub dokumentu, a wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wymaganego oświadczenia lub dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, w wymaganej przez przepisy rozporządzenia formie - to w PN wykluczamy wykonawcę i w zawiadomieniu dodajemy, że na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp ofertę tego wykonawcy uznaje się za odrzuconą. Tu uwaga w PN w takim przypadku nie ma odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp.

Może nawet warto o tym napisać na Forum.

Ustawodawca rozróżnia odrzucenie oferty i uznanie oferty z mocy prawa za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp. Przepis z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp dotyczy możliwości odrzucenia oferty w postępowaniu wieloetapowym, gdzie prowadzi się odrębnie ocenę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i odrębnie ocenę ofert złożonych przez wykonawców zaproszonych do złożenia ofert. W takim postępowaniu wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu podlega wykluczeniu i nie zostaje zaproszony do składania ofert, a gdyby mimo to ofertę złożył to taka oferta podlega na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp odrzuceniu. Dlatego też uregulowanie z art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp należy zastosować do wykonawcy niezaproszonego do składania oferty w postępowaniu wieloetapowym (np. w trybie przetargu ograniczonego).

Przepisu art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp nie stosuje się do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdyż jest to postępowanie jednoetapowe i tutaj wykluczenie wykonawcy powoduje z mocy prawa na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp uznanie oferty za odrzuconą. Tym samym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w przypadku nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający wyklucza wykonawcę z postępowania i nie orzeka (jeśli nie zaistnieją samodzielne podstawy do odrzucenia) o odrzuceniu oferty. Również w tej sytuacji kwestionowaniu przez wykonawców w odwołaniu, może podlegać tylko wykluczenie z postępowania, gdyż w przypadku uchylenia czynności o wykluczeniu wykonawcy, złożona oferta, z mocy prawa przestaje być ofertą odrzuconą.

Pozdrawiam. wadialny

5

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

tylko że nie postawili warunku do uzupełnienia którego wezwali, ja bym zostawił

6

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Wadialny nie wie co to zwięzłosc, strasznie się czyta takie elaboraty zupełnie nie potrzebne.

7

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Do: janek159

Pozdrawiam serdecznie.

8

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Bo wadialny jest prawnikiem prowadzącym blog z zamówień publicznych, stąd te wywody;)
Raczej użytkownicy forum potrzebują krótkiego zwięzłego wyjaśnienia, rozwiązania problemu i szybkiej pomocy w konkretnej sprawie, gdyż najczęściej grunt "pali się pod nogami"!

9

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Moi drodzy odbiegamy od pytania anki smile
Mam podobny przypadek wartość szacunkowa zamówienia 300 000. Złożone zostały 3 oferty 348 871, 395 000 i 880 000 złotych. Czy "porywał się" ktoś z Państwa na odstąpienie badania RNC, na podstawie - okoliczności oczywistych (art. 90 ust. 1a pkt. 1) - uzasadniając to zawyżeniem ceny jednej z ofert? ?

10

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Olandyna napisał/a:

Moi drodzy odbiegamy od pytania anki smile
Mam podobny przypadek wartość szacunkowa zamówienia 300 000. Złożone zostały 3 oferty 348 871, 395 000 i 880 000 złotych. Czy "porywał się" ktoś z Państwa na odstąpienie badania RNC, na podstawie - okoliczności oczywistych (art. 90 ust. 1a pkt. 1) - uzasadniając to zawyżeniem ceny jednej z ofert? ?

Ja raczej nie miałam takiej sytuacji, ale może pomoże opinia UZP w której pisze m.in. "Wszystkie wskazane wyżej mierniki nie mają, zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy Pzp, charakteru automatycznego i bezwzględnego do zastosowania, tzn. wypełnienie się którejkolwiek ze wskazanych okoliczności (różnica 30% w cenie oferty badanej w stosunku do któregokolwiek ze wskazanego wyżej mierników) nie powoduje konieczności każdorazowego wezwania wykonawcy do wyjaśnień podejrzenia rażąco niskiej ceny. W każdym bowiem przypadku zamawiający indywidulanie powinien dokonać oceny, czy określona okoliczność, w stanie faktycznym konkretnej sprawy, skutkuje powstaniem owego podejrzenia. W przypadku miernika wynikającego z art. 90 ust. 1a pkt 1 ustawy Pzp, związanego z wartością zamówienia powiększoną o wartość podatku VAT i średnią arytmetyczną wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, kiedy wartość oferty odbiega o minimum 30% od tych mierników zamawiający może nie korzystać z procedury żądania od wykonawców wyjaśnień, jeżeli wskazane rozbieżności wynikają z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia. Oczywistość takich okoliczności oznacza, że wiadomość o nich rozwiewa wszelkie wątpliwości co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów. Z sytuacją taką będziemy mieli do czynienia przykładowo kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania została przeszacowana, tj. ustalona  na znacząco wyższym poziomie niż wynikałoby to z realiów rynkowych a złożone  w postępowaniu oferty potwierdzają tę sytuację. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku miernika, o którym mowa w art. 90 ust. 1a pkt 2 ustawy Pzp. Przepis ten daje zamawiającemu prawo a nie obowiązek wystąpienia do wykonawcy z żądaniem wyjaśnienia podejrzenia rażąco niskiej ceny, jeżeli uzna to za stosowne w określonych realiach. Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia przykładowo, kiedy wartość zamówienia ustalona przez zamawiającego przed wszczęciem postępowania straciła na swojej aktualności po wszczęciu postępowania, w szczególności na etapie składania ofert, kiedy zamawiający dokonuje ich badania i oceny"

Cała opinia: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/badanie-razaco-niskiej-ceny-oferty-po-nowelizacji

11

Odp: czy wyjasniac razaco niska cenę

Tak czytałam opinię UZP. nadal jednak zastanawiam się czy w zaistniałej sytuacji będą to " okoliczności oczywiste"... np. dla kontrolującego projekt w ramach którego realizowane jest zamówienie smile