1

Temat: zamawiający subsydiowani

Witam, zwracam się z zapytaniem czy Stowarzyszenia zawierające umowy na powierzenie realizacji zadań ze środków Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym (środki pochodzące z dotacji) w perspektywie kilkuletniej traktowani są jako zamawiając subsydiowani w przypadku zamówień na bony żywnościowe. Wartość umowy w tym zakresie to 240 000 zł (w ciągu 4 lat). Według nowego PZP zamawiający subsydiowani są zobowiązani do wydatkowania środków pochodzących z dotacji zgodnie z ustawą PZP.
Przepis wprowadza pojęcie zamawiającego subsydiowanego. Jest to podmiot, który nie jest ani zamawiającym klasycznym, ani zamawiającym sektorowym, a więc nie wpisuje się w żadną z kategorii podmiotów określonych w art. 4 i 5 ustawy. zamawiający subsydiowany zasadniczo nie jest zobowiązany do stosowania ustawy, ale w związku z uzyskaniem dofinansowania musi wydatkować środki na konkretne zamówienie w reżimie ustawowym tak jak zamawiający klasyczny.
zamawiający subsydiowany musi stosować ustawę wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przez dane zamówienie przesłanek określonych w art. 6. Ponad połowa środków na sfinansowanie zamówienia musi pochodzić ze środków publicznych albo od zamawiających, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, zaś przedmiotem zamówienia muszą być roboty budowlane dotyczące inżynierii lądowej lub wodnej określone w załączniku II do dyrektywy 2014/24/UE, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wykorzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi.
Z umowie z MS na dotację jest zapis:
Wykonawca, który nie jest z mocy ustawy PZP zobowiązany do jej stosowania, wydatkując środki pochodzące z dotacji na zakup towarów i usług ma obowiązek stosować określone w ustawie PZP zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w odniesieniu do zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza 130 000 zł, oraz organizowania zamówień  klasycznych i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne przez zamawiających subsydiowanych.

Proszę o potwierdzenie czy dobrze rozumiem zapisy - w przypadku zakupu bonów żywnościowych o łącznej wartości 240 000 zł (w 2022r. 59 000 zł) Stowarzyszenie nie będzie traktowane jako zamawiający subsydiowany, a tym samym nie będzie stosował ustawy PZP, zamówienie zostanie przeprowadzone na podstawie paragrafu 2 ust. 1pkt. 1 PZP (z wyłączeniem stosowania ustawy). zamawiający taki będzie traktowany jako subsydiowany w przypadku gdy zamówienie będzie dotyczyło powyższych robót budowlanych, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.