76

(13 odpowiedzi, napisanych SWZ)

MIRAS napisał/a:
Tomek40 napisał/a:
Bitter napisał/a:

Piszesz o ogloszeniu o udzieleniu zamówienia a ja o sprostowanii


- W sprostowaniu w "informacjach dodatkowych" napisałem co i z której części wydzielam i jaką nową / e części tworzę.
- a w ogłoszeniu końcowym tak jak napisałem wyżej i jest ok.

... z tym, że Ty miałeś od początku zamówienie podzielone na części. Tak?

Tak

77

(13 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Bitter napisał/a:

Piszesz o ogloszeniu o udzieleniu zamówienia a ja o sprostowanii


- W sprostowaniu w "informacjach dodatkowych" napisałem co i z której części wydzielam i jaką nową / e części tworzę.
- a w ogłoszeniu końcowym tak jak napisałem wyżej i jest ok.

78

(13 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Właśnie przygotowuje takie ogłoszenie końcowe. Wystarczy w miejscu (na początku) wpisać aktualną (po dodaniu nowych części) liczbę części i system sam nadpisuje>

79

(13 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Można, jak najbardziej. "stara" część będzie pomniejszona o wartość wydzielonych pozycji. W TED nie ma z tym problemów.

Podłączę się pod temat
Roboty budowlane już w trakcie z podziałem na etapy z czym związane są płatności za każdy etap.
Jak to w życiu bywa są na etapie wykonywania robót pewne problemy wynikające z braków w dokumentacji. W związku z tym iż Wykonawca musi poświęcić więcej czasu na realizację robót nieprzewidzianych w dokumentacji BEZ DODATKOWEJ ZAPŁATY, zmiany umowy nie zostały przewidziane w tym zakresie, więc:
- na pewno skorzystamy z art.  144 ust 1 pkt 5,

i czy ma tu zastosowanie ust 6 i ust. 3

Z ust 3 związane jest ogłoszenie o zmianie umowy

Przeglądając Jedze różnych zamawiających zauważyłem że bardzo wielu z nich przy podstawach  wykluczenia w części "C"
- Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy -

przekreśla całkiem tą część, a przecież w instrukcji wypełniania jedza w tym miejscu pisze w wyjaśnieniach pisze, że -

W ramach przesłanek obligatoryjnych ustawodawca przewidział w art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy Pzp podstawy do wykluczenia z postępowania wykonawcy, jeśli osoby występujące po jego stronie zostały ukarane....itd

Czyli ta część powinna być do wypełniania przez wykonawców

Czy ktoś z Was zakupił oprogramowanie do elektronizacji dużych zamówień czy czekacie na miniportal UZP?

W PN kilka pakietów unieważniliśmy ze względu na przekroczenia kwot jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozumiem że muszę czekać 10 na ogłoszenie nowego postępowania? Przetarg powyżej progów

84

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Pn mieliśmy podzielony na wiele części (pakietów). Co w przypadku gdy np. w 1 z pakietów zostały złożone 3 oferty o tej samej cenie (1 kryterium - cena 100%), wezwaliśmy do złożenia ofert dodatkowych i zostały złozone 2 oferty również o identycznej cenie?

W pn mieliśmy dużo pakietów (zadań). Co w przypadku jeżeli załóżmy w 1 pakiecie były 3 oferty o takich samych cenach (kryterium cena 100%), wezwaliśmy do złożenia ofert dodatkowych i wpłynęły 2 oferty znów o takiej samej cenie.

Jestem trzeci w przetargu w kolejce. Wykonawca którego oferta została wstępnie sklasyfikowana najwyżej, został wezwany do złożenia dok z art 26 ust 2 i ich nie złożył. Zamawiający wezwał wykonawcę numer 2 do złożenia tych dokumentów.
Wykonawca nr 1 to osoba fizyczna. Wykonawca nr 2 to Sp. zo.o. Obydwaj Wykonawcy są z tej samej miejscowości i wykonawca nr 1 ma takie samo nazwisko jak wszyscy trzej członkowie zarządu wykonawcy nr 2. Moim zdaniem pierwszy nie złożył żeby wygrał ten droższy. I tak wszystko zostanie w rodzinie.Dowiedziałem się że członkowie zarządu jak i wykonawca nr 1 to rodzina. Jak podejśc do sprawy. Czy to nie zakrawa o zmowę przetargową?

Ale my nie odpowiadamy na pytania wykonawców i nie robimy żadnych zmian w siwz, tylko przesuniecie

Czy w przetargu powyżej progów z art. 11 ust. 8 można np. na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania ofert przesunąć o jeden dzień ten termin? co z zachowaniem 15-dniowego terminu - dot. art. 12a ust2 pkt1????

Czy Waszym zadaniem dopuszczalna jest sytuacja aby Zamawiający zamieścił na stronie informacje o których mowa w art. 86 ust dopiero np we wtorek? Otwarcie przetargu we czwartek? W sumie to mają dużo pakietów i dużo ofert do wpisania

janek159 napisał/a:

Np co, 6a?

w sumie można ale 6a będzie sie sumowało z przyszłym zamówieniem i możemy wejść w inne progi i wolelibyśmy zrobić aneksy do umów.
A czy przy 6a robicie jakieś szczegółowe osobne uzasadnienia co do zastosowania tego przepisu?

sprawa dot. umów na sukcesywne dostawy.
Umowa która była zawarta rok temu na pewien asortyment kończy się niedługo a jak to w życiu bywa trochę mamy opóźnienia z ogłoszeniem nowego przetargu z wielu przyczyn. Czy korzystając z art. 144 ust 1 pkt 6 możemy podpisać aneks np. na 2 miesiące) oczywiście nie przekraczając 10% wartości umowy??? Czy może lepiej zastosować inny przepis???

Przetarg nieograniczony - 24aa
Wezwałem wykonawcę sklasyfikowanego najwyżej do złożenie z art. 26 ust 2 dokumentów potwierdzających że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. Dokumenty te nie potwierdzają tego co jest zawarte w formularzu ofertowym co wykonawca zaoferował.
a) Czy ofertę od razu odrzucić jako niezgodną z siwz?
b) wezwać następnego z 26 ust, 2?
c) wezwać następnego z 26 ust 2 a o odrzuceniu napisać już razem przy wyniku postępowania?

93

(14 odpowiedzi, napisanych Zamówienia sektorowe)

Podłączę się pod temat z kilkoma pytaniami. Na co dzień nie robię sektorowych i w związku z tym mam kilka wątpliwości, chcę pewnej jednostce pomóc, wartość zamówienia ok 12 mln zł: rob, bud
a)  w tej sytuacji zamawiający nie powinien robić przetargu, przetarg poniżej kwot z rozporządzenia ale ma w swoim regulaminie napisane że jeżeli powyżej 1 mln zł na rob, bud. to robi wg ustawy. Jaki może być zarzut podczas kontroli??
b) robiąc pn ogłasza ogłoszenie w DUUE?? W przypadku sektorowych nie dotyczą przepisy tak jak w przypadku "normalnych zamawiających czyli od 30 tys euro do 209 tylko przetargi robi sie jeżeli kwoty przekraczają progi unijne?

94

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Dot części V sprawozdania: Przeprowadziłem w ubiegłym roku 1 postępowanie w którym było kilkadziesiąt pakietów. Nie wiem za bardzo jak wypełnić ten punkt. Czy tą część należy wypełnić dla każdego pakietu (oferty częściowej) osobno???

Do wadialny:

W conexis wyjaśniono wszystko w szczegółach.


Dziękuję

Przeprowadzałem już zamówienia z wolnej ręki ale zawsze to były roboty dodatkowe i na małą wartość a to jest ze względu braku ofert w PN.
Najbardziej nurtują mnie te sprawy przedstawione powyżej.

Planujemy przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki dla robót budowlanych zgodnie z art 67 ust 1 pkt 4 - kilka milionów zł - więc kwoty dla robót budowlanych poniżej tych o których mowa w art. 11 ust 8) .
Mam kilka pytań z tym z tym związanych tj.
a) czy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków muszę też żądać dokumentów na ich potwierdzenie (np. wykaz robót i referencje, opinia banku o posiadanych środkach) tak jak to mieliśmy zapisane w przetargu nieograniczonym w SIWZ - w art 38 ust 2 dokumentów żąda się gdy są to przetargi przekraczające kwoty z art. 11 ust 8;
b) co z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i dokumentami na ich potwierdzenie - w art. 38 ust 2 nie ma o nich mowy;
c) co z wadium?
d) co z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy?
e) jakie informacje (w skrócie) podać w zaproszeniu z tych które były w siwz w przetargu nieograniczonym?
Dziękuję

98

(4 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Podłącze się pod temat z pytaniem - jeżeli przeprowadzamy tryb z wolnej ręki bo w prowadzonym poprzednio postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynęły żadne oferty, to czy możemy zastosować tylko kryterium ceny choć w postępowaniu poprzednim były jeszcze inne kryteria? W art. 67 ust 1 pkt 4 jest napisane "...a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione...?"