1 (edytowany przez Tomek40 2018-01-16 17:20:15)

Temat: zamówienie z wolnej ręki

Planujemy przeprowadzić zamówienie z wolnej ręki dla robót budowlanych zgodnie z art 67 ust 1 pkt 4 - kilka milionów zł - więc kwoty dla robót budowlanych poniżej tych o których mowa w art. 11 ust 8) .
Mam kilka pytań z tym z tym związanych tj.
a) czy oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków muszę też żądać dokumentów na ich potwierdzenie (np. wykaz robót i referencje, opinia banku o posiadanych środkach) tak jak to mieliśmy zapisane w przetargu nieograniczonym w SIWZ - w art 38 ust 2 dokumentów żąda się gdy są to przetargi przekraczające kwoty z art. 11 ust 8;
b) co z oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia i dokumentami na ich potwierdzenie - w art. 38 ust 2 nie ma o nich mowy;
c) co z wadium?
d) co z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy?
e) jakie informacje (w skrócie) podać w zaproszeniu z tych które były w siwz w przetargu nieograniczonym?
Dziękuję

2

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Do Tomek40:

Mogę Tobie pomóc i w szczegółach omówić całą procedurę Twojego zamówienia z wolnej ręki na roboty budowlane.
Ponieważ jest to dłuższy temat, możesz przesłać na mojego e-maila przez Forum swój numer kontaktowy - telefonu. Zadzwonię jeszcze dzisiaj.
W przypadku WR jest trochę problemów z dokumentami i nie tylko. Pozdrawiam. wadialny.

I prześlę Tobie wzór zaproszenia do negocjacji w trybie WR.

3

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Do Tomek40:

A jeżeli nie uda Ci się skontaktować dzisiaj ze mną to zadzwoń jutro do kancelarii www.conexis.pl i powołaj się na wadialnego (Z.K) z Forum. Najlepiej skontaktuj się z p. Józefem Edmundem Nowickim. Pomoc masz jak w banku.

4

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Przeprowadzałem już zamówienia z wolnej ręki ale zawsze to były roboty dodatkowe i na małą wartość a to jest ze względu braku ofert w PN.
Najbardziej nurtują mnie te sprawy przedstawione powyżej.

5

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Do Tomek40:

w conexis.pl już czekają na Twój telefon.

6

Odp: zamówienie z wolnej ręki

Do wadialny:

W conexis wyjaśniono wszystko w szczegółach.


Dziękuję

7

Odp: zamówienie z wolnej ręki

witam czy taki zapis w umowie będzie aktualny:
ROBOTY DODATKOWE
1.    Wszelkie roboty nieujęte w dokumentacji projektowej oraz których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, stanowią zamówienia dodatkowe.
2.    Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek robót, których zakres, sposób wykonania i/lub ilość różni się od zakresu, sposobu wykonania i/lub ilości robót wskazanych                         w dokumentacji projektowej, a wynikający z okoliczności o których mowa w § 2 ust. 4 pkt. 9, zobowiązany jest nie później, niż w ciągu 7 dni od wystąpienia w/w okoliczności do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzającej zaistniały stan.
3.    Podstawą do stwierdzenia konieczności realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych będzie podpisany przez Zamawiającego protokół konieczności, zaś podstawą ustalenia ich wartości będzie sporządzony przez Wykonawcę i na jego koszt kosztorys ofertowy. Kosztorys podlega weryfikacji                   i akceptacji przez Zamawiającego. Bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca nie jest upoważniony do wykonania prac dodatkowych.
4.    Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikające z konieczności zapobieżenia awarii.
5.    Wykonawca przystępuje do wykonania robót dodatkowych po podpisaniu z Zamawiającym umowy na zamówienie dodatkowe. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać te prace udzielone przez Zamawiającego w trybie z wolnej ręki.
6.    Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do prawidłowej realizacji robót zmienić określoną Harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejność robót, a także przerwać realizację robót na określony czas.