jo napisał/a:

podział na części byłby zaprzeczeniem sensu wspólnego przetargu

Dlaczego? Zależy jaki efekt poza oszczędnościowym zamierza osiągnąć zamawiający.
Nie wyrzucałabym ad hoc podziału częściowego, bo ona ma swoje zalety, zwłaszcza konkurencyjność. Poza tym jak przeprowadzić to bez podziału, skoro każdy zamawiający chce podpisać swoją umowę odrębnie?

Więc nic innego nie pozostaje jak działać. W razie czego można posiłkować się analogią do obowiązku odrzucenia w przypadku złożenia wyjaśnień RNC po terminie.

3

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zgadza się. Potwierdza to także wiele innych orzeczeń KIO, m.in.
KIO 1729/19 (Mając na uwadze powyższe, Izba stwierdziła, że przekroczenie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień dotyczących wysokości zaoferowanej ceny należy traktować tak, jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę. W konsekwencji, nie złożenie w terminie wyjaśnień przez wykonawcę stanowi podstawę do odrzucenia oferty na podstawie art. 90 ust. 3 w zw. z art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zaniechanie przez Zamawiającego dokonania ww. czynności stanowi również naruszenie art. 7 ust. 3 ustawy Pzp.);
KIO 2678/18 (W związku z tym, iż zagadnienia te nie zostały uregulowane przez ustawodawcę, jak i mając na uwadze podstawowe zasady udzielania zamówień, należy zdaniem Izby uznać, iż przekroczenie wyznaczonego przez zamawiającego terminu na złożenie wyjaśnień należy traktować tak jak sytuację zaniechania złożenia tychże wyjaśnień przez wykonawcę.);
KIO 188/19 (Mając powyższe na uwadze, Izba uznała, że brak jest podstaw dla uznania, że złożenie wyjaśnień przez Odwołującego po wyznaczonym terminie było skuteczne i Zamawiający nie był zobligowany do odrzucenia jego oferty na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.)

Zastosowano 24aa?

5

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A zapytam przewrotnie  - dlaczego nie uznać?

Olek napisał/a:

Najlepiej zadzwonić do działu handlowego kilku firm i poprosić o darmową prezentację. Przyjadą i pokażą co potrafi ich platforma - na żywo, na konkretnym przykładzie. Chociaż teraz to pewnie on-line.
Ja tak zrobiłem i były u mnie Market Planet, Open Nexus i chyba Smart PZP.

Osobiście najbardziej podobał mi się Open Nexus. Pracowałem także na Market Planet OnePlace.

Zdecydowanie odradzam Marketplanet. Mam do czynienia z tą platformą na co dzień od X.2018 r. Bardzo mało intuicyjna, problematyczna w działaniu (np podczas zmiany ogłoszenia postępowanie przestaje być widoczne dla wykonawców aż do chwili opublikowania zmienionego ogłoszenia, co w przypadku zmiany terminu składania ofert tuż przed upływem pierwotnego terminy jest wielce kłopotliwe). Po upływie okresu wsparcia telefony nie są odbierane.

To w grupie każdy nie kupuje dla siebie? Nie można tego tak podzielić? przecież miejsca dostaw są zupełnie inne.

Jeżeli nie ma kwitu, że wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie, to nie ma podstawy do odrzucenia. W tym przypadku stanowisko wykonawcy musi być wyrażone pisemnie (podstawowa zasada!).
Jeśli wybór zostanie dokonany dzisiaj, to już później nic bym nie robiła z ofertą tego, który się nie wypowiedział.
https://www.wprzetargach.pl/kategorie/odrzucenie-oferty-art-89-ust-1-pkt-7b/tylko-i-wylacznie-wtedy-gdy-wykonawca-odmowi-wyrazenia-zgody-na-przedluzenie-zwiazania-oferta-aktualizuje-sie-obowiazek-odrzucen

Zastosowanie ma 24aa ust. 2 Pzp.

Marcel napisał/a:

Procedura odwrócona?, jeżeli tak to nie wymaga oświadczenia GK.

Marcel, aż się zalogowałam z wrażenia smile

8% nie jest w tym wypadku stawką preferencyjną? Jeśli tak, to nikt nie może wykonawcy zmusić do jej zastosowania. W 87.1 nie ma takiego zapisu jak w 26.3: chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Czytając więc literalnie powinno się wyjaśnić wątpliwości.

Drugie podejście jest takie, że możecie unieważnić z marszu, bo taką możliwość daje 93.1.4, ale nie będzie wówczas zastanawiać dlaczego wykonawca zastosował 23%???

12

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

najbezpieczniej uwalić całość z 93.1.7, bo jakakolwiek kontrola to wyłapie, to będzie miała prawo zakwestionować wybór i ważność umowy

art. 46 ust. 1 w zw. z art. 85 ust.3

O te, o których pisałaś w I poście? "Jako powody podał warunki atmosferyczne (podtopienia terenu - które wystąpiły w okresie od X do XII ubiegłego roku) co uniemożliwiło im wejście w teren celem dokonania pomiarów i ustalenia przebiegu  granic oraz większa liczba operatów niż wykazano w opisie zamówienia."

Zalecam daleko idącą ostrożność z tą zmianą terminu wykonania. Rozumiem, że przesłanki do tego są dwie: termin dostawy bramy (czy aby wykonawca zamówił ją z odpowiednim wyprzedzeniem) i podtopienia (jeśli o to chodzi zalecam udokumentowanie tego faktu).

Dzień dobry.
Odświeżam wątek.
W przypadku wniesienia odwołania, TZO ulega zawieszeniu. Jedynym zakazem jest ten wynikający z art. 183 ust. 1  - zawarcie umowy do ogłoszenia wyroku.
Czy wiadomo Wam coś o zakazie wykonywania w tym czasie (zawieszenia) innych czynności przez zamawiającego? Jedyny komentarz, w którym cokolwiek znalazłam to J. Pieróg.
Ktoś coś?

janek159 napisał/a:

Dobry materiał. No dobrze, skoro tak to należy widać przyjąć to podejście.

Nawiążę jeszcze do sprawy poruszanej powyżej, odnośnie znaczenia jakie ma, czy wersja papierowa została podpisana ręcznie czy nie.

Jak wynika, nie ma znaczenia czy wersja papierowa została podpisana ręcznie czy nie, bo istotny jest sam fakt wykonania skanu pierwotnej ersji papierowej, i już mamy do czynienia z kopię elektroniczną.

Dokładnie tak. O tym też pisałam w #305

18

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli pierwszy raz wezwanie z 26.1, a drugi 26.3. I dobrze. Jeśli nie uzupełnił w wymaganym terminie wskazanym w wezwaniu z 26.3 to temu panu do widzenia. Chyba, że nieprecyzyjnie określiłeś swoje żądanie i dlatego on dopytuje. Jeśli tak, to należy wyraźnie wskazać czego oczekujesz i dopiero później jeśli nie potwierdzi spełniania do widzenia.

Tu nie chodzi tylko i wyłącznie o złożenie odręcznego podpisu na dokumencie. Spójrzcie do KIO 2611/18, gdzie izba poszła w kierunku elektronicznego sporządzenia dokumentu. Z pewnością nie jest sporządzeniem elektronicznym zeskanowanie dokumentu wypełnionego odręcznie.

20

(23 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Napisz dokładnie do czego go wzywałeś, bo jeśli już raz wezwałeś do uzupełnienia wykazu i złożył taki gdzie pojazdy nadal nie spełniają wymogu lub nie złożył wcale, to już możesz go wykluczyć za niespełnianie. Ustawa nie przewiduje odstępstwa wykonawcy od przetargu, a ofertę może wycofać jedynie przed upływem TSO.

21

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Kochani
Mam pytanie - czy ustawa Pzp w wersji po nowelizacji dopuszcza poleganie na potencjale podmiotu trzeciego na potrzeby spełnienia kryteriów selekcji?

22

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A moim zdaniem nadal nie ma przesłanki do unieważnienia. Bezpodstawne unieważnienie pociąga za sobą konsekwencje z UDFP. Warszawka zrobiła to samo i umowy lada moment zostaną podpisane.

23

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jakiej polisy? OC? Ryzyk budowlanych?

24

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ostrożnie z tym unieważnieniem.

Skubiszak-Kalinowska Irena, Wiktorowska Ewa, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stanowi wyraz ochrony interesu publicznego wyrażającej się w gospodarnym i efektywnym wydatkowaniu środków publicznych. Jak podkreśla KIO, dotyczyć to może sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności, już po wyborze najkorzystniejszej oferty, realizacja danego zamówienia byłaby niecelowa lub w skrajnych wypadkach wiązałaby się z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym (por. wyr. KIO z 27.02.2009 r., KIO/UZP 176/09, LEX nr 488387).

Do zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. nieodzowne jest stwierdzenie, że zmiana wystąpiła, a nie powstała jedynie możliwość jej wystąpienia. Regulacja ta może dotyczyć sytuacji, gdy na skutek nadzwyczajnych okoliczności wykonanie zamówienia będzie niecelowe lub będzie się wiązać z wyrządzeniem szkody w mieniu publicznym; zatem dotyczy zdarzeń wyjątkowych i może mieć zastosowanie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Istotna zmiana okoliczności ? w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p. ? powodująca skutek w postaci unieważnienia postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności mające wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., musi mieć charakter zewnętrzny wobec zamawiającego w tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego  (676) .

Jak podniósł Sąd Okręgowy w Gliwicach (wyr. z 10.11.2005 r., III Ca 855/05, niepubl.), interes publiczny nie może być utożsamiany z interesem firmy (tj. zamawiającego). Nie jest też jednoznaczny z brakiem środków na realizację przedsięwzięcia  (677) .

Oświadczeniem woli jest oferta. JEDZ jest oświadczeniem wiedzy.