Temat: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Zamawiający prowadził procedurę krajową na wybór wykonawcy na Modernizację ewidencji gruntów i budynków. Jako kryteria oceny ofert określił cenę, termin wykonania (który wykonawca mógł skrócić o max 50 dni, żeby uzyskać max ilość punktów) oraz gwarancję.  termin wykonania podzielono na 2 etapy. Po zakończeniu każdego  z etapów po bezusterkowym odbiorze nastąpi płatność za dany etap.  Wykonawca w ofercie zaoferował skrócenie o max czas 50 dni. W postępowaniu została złożona tylko 1 oferta. Wykonawca zrealizował I etap, natomiast wystąpił do zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu wykonania 2 etapu powołując się na art. 144 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp tj. czyli wystąpienie okoliczności, których zamawiający i wykonawca działając z należytą starannością nie mogli przewidzieć  i nie dotyczą one zmiany wartości zamówienia tym samym nie przekraczają 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
Jako powody podał warunki atmosferyczne (podtopienia terenu - które wystąpiły w okresie od X do XII ubiegłego roku) co uniemożliwiło im wejście w teren celem dokonania pomiarów i ustalenia przebiegu  granic oraz większa liczba operatów niż wykazano w opisie zamówienia. Wnioskują o przedłużenie terminu o 3  miesiące.  Czy zmiana terminu zakończenia realizacji umowy jest możliwa w przypadku gdy termin wykonania  był jednymkryteriów oceny ofert. Zamawiający jedynie w SIWZ zawarł punkt iż zmiana postanowień zawartej umowy może dotyczyć jedynie kwestii, których nie można  było przewidzieć (dochowując należytej staranności) w chwili zawarcia umowy - zmiana terminu wykonania zam. z przyczyn niezależnych od stron umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą stron.

2

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Może być. Jednak z tym ostrożnie (bardzo) - każdy przypadek wymaga szczegółowej analizy dokumentacji, okoliczności etc.

3 (edytowany przez Marta 2019-06-11 06:33:01)

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

czy zasadny będzie aneks wydłużający termin wykonania zadania w przypadku wystąpienia robót dodatkowych i gdy skrócenie terminu było punktowane?zadanie z dofinansowaniem z UE

Termin wykonania był punktowany tzn 5 pkt za skrócenie o 1 tydzień , 10 pkt za skrócenie o 2 tygodnie. Wykonawca z którym podpisano umowę skrócił termin o 2 tygodnie.W trakcie robót wyszły roboty dodatkowe, na które spisano protokół konieczności, w protokole nie ma mowy o terminie wykonania. Jestem w trakcie przygotowywania aneksu dot. robot dodatkowych i dostajemy pismo od W. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji inwestycji ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę bramy którą mają zamontować  w ramach robot dodatkowych(art. 144 ust. 1 pkt 6).
W załączeniu przedstawiają pismo od producenta bramy z terminem dostawy 28 lipca 2019. Termin wynikający z umowy z Wykonawcą to 08.07.2019. W siwz granicznym terminem był 22.07.2019r.
umowa przewiduje taka zmiane , cytuję zapis:
"1.    Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian w treści umowy w następującym zakresie:
1)    zmiana terminu wykonania umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, tj.
e)    konieczność wykonania robót zamiennych bądź wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, a ich realizacja jest niemożliwa w pierwotnym terminie umowy,"

4

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

ktoś pomoże?

5

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Zastanawiam się. Terminy wydłużające w momencie przyjmowania ich skrócenia jako kryterium są dość śliskie w interpretacji w szczególności dla zadań dofinansowanych.
Dla robót zamiennych  raczej nie wchodzi to w rachubę bo teoretycznie ilość robót pozostaje podobna a Wykonawca wiedział wpisując kryterium ile mu do zajmie.
Dla robót dodatkowych - owszem ale trzeba by dobrze umotywować. W protokole konieczności jeśli był należałoby wpisać również przewidywane możliwości terminu, jeśli ich nie ma to raczej nie ma podstaw zmian w tym zakresie w umowie. Należałoby dokonać odbioru robót podstawowych w terminie wskazanym w umowie z zaznaczeniem w protokole, iż roboty dodatkowe odebrane zostaną .....

6 (edytowany przez Marta 2019-06-12 11:46:09)

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

dzięki,
w naszej sytuacji jest tak, iż mamy protokół nr 1 i w nim opisana konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ma wzmianki o terminie, dopiero teraz jak dostaliśmy pismo od firmy z prośbą o dłuższy termin chcemy spisać drugi protokół konieczności dot. wydłużenia terminu a po nim aneks dot. zwiększenia wynagrodzenia w wyniku robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, czy tak bedzie prawidłowo?mam dwie odmienne interpretacje dwóch radców:-(

7

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Zalecam daleko idącą ostrożność z tą zmianą terminu wykonania. Rozumiem, że przesłanki do tego są dwie: termin dostawy bramy (czy aby wykonawca zamówił ją z odpowiednim wyprzedzeniem) i podtopienia (jeśli o to chodzi zalecam udokumentowanie tego faktu).

8 (edytowany przez Marta 2019-06-12 12:18:02)

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Katiqq o jakie podtopienia chodzi? chyba chodzi o sprawe maja 2009

9

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

O te, o których pisałaś w I poście? "Jako powody podał warunki atmosferyczne (podtopienia terenu - które wystąpiły w okresie od X do XII ubiegłego roku) co uniemożliwiło im wejście w teren celem dokonania pomiarów i ustalenia przebiegu  granic oraz większa liczba operatów niż wykazano w opisie zamówienia."

10

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

post I nie jest mój tylko maja 2009

11

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Marta napisał/a:

dzięki,
w naszej sytuacji jest tak, iż mamy protokół nr 1 i w nim opisana konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ma wzmianki o terminie, dopiero teraz jak dostaliśmy pismo od firmy z prośbą o dłuższy termin chcemy spisać drugi protokół konieczności dot. wydłużenia terminu a po nim aneks dot. zwiększenia wynagrodzenia w wyniku robót dodatkowych i wydłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego w wyniku wystąpienia robót dodatkowych, czy tak bedzie prawidłowo?mam dwie odmienne interpretacje dwóch radców:-(

Nie bradzo. Już w momencie pisania protokołu konieczności wykonawca powinien wiedzieć czy da radę to zrobić. Nie może ty być na zasadzie ... jak się uda to ok a jak nie to przedłużymy... Zwłaszcza, że tu wchodzi kryterium i UE.

12

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

i dlatego kryterium skrócenia terminu jest bardzo ryzykowne zwłaszcza przy robotach budowlanych

13

Odp: zmiana terminu w umowie gdy termin był jednym z kryteriów

Ostatnio spotkałem się z zarzutem kontroli że termin jako kryterium (40%) jest niezgodne z art. 91. smile

Podstawowe pytanie to co to za nieprzewidziana okoliczność której nie znaliście w chwili ogłoszenia przetargu? Nie wiedzieliście że trzeba wstawić bramę? Słabe to. Bardzo słabe.