26

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Wykonawca był zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca dostarczył kosztorys uproszczony. W siwz miałam zapis, że jeżeli wykonawca nie dostarczy kosztorysu przed podpisaniem umowy będzie to oznaczało, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Co w tym wypadku?

27

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wysłałam do wykonawcy wezwanie do przestawienia aktualnych dokumentów i oświadczeń, jednak sprawdzając jeszcze raz ofertę powinnam wezwać do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wyślę wezwanie o wyjaśnienie RNC, ale co z wezwaniem dot. aktualnych dokumentów? Czy jak wykonawca wyjaśni, że cena nie jest rażąco, nie wzywać ponownie do przestawienia dokumentów i procedować dalej na podstawie dokumentów, których już posiadam?

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał adres odmienny od tego, który jest w KRS. W formularzu ofertowym wpisał adres korespondencyjny. Wymagać wyjaśnień od wykonawcy?

A czy okres rękojmi nie powinien być, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 16.08.2024 r.?

Termin podpisania umowy 22.05.2020 r.
Termin zakończenia umowy 31.07.2020 r.
Okres rękojmi 60 miesięcy.
W gwarancji ubezp. jest zapis, że od dnia 22.05.2020 do dnia 30.08.2020 r. jest ważna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Od dnia 31.08.2020 r. do dnia 15.09.2025 r. jest ważna w okresie rękojmi.
Czy mogę uznać taką gwarancję?

31

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A co ze zwrotem wadium, jeżeli wykonawca na jedną część został wybrany jako najkorzystniejszy. Kiedy zwrócić taką gwarancję?

32

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz termin zakończenia zamówienia wynosi 29.10.2021, natomiast w projekcie umowy wdarł się błąd, bo jest data 30.10.2021. Otwarcie ofert już nastąpiło. Czy w tym przypadku należy unieważnić postępowanie?

33

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji bankowej na okres dłuższy niż pierwotny termin związania z ofertą. W odpowiedzi na wniosek wykonawca przesłał zgodę na przedłużenie tzo. Jednakże wadium nie przesłał  wraz z odpowiedzią, tylko później, ale w okresie gdy gwarancja była ważna. Czy wykonawca wraz ze zgodą musiał przesłać gwarancję, czy mógł później?

34

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ofertę podpisała osoba umocowana zgodnie z KRS. Odpowiedź na wezwanie rażąco niskiej ceny podpisała natomiast osoba, która wraz dokumentami dołączyła pełnomocnictwo do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z ustawą Pzp. Czy mogę uznać takie działanie?

Jedna z ofert podlegała odrzuceniu, wysłałam od razu zawiadomienie wszystkim wykonawcom o odrzuceniu tej oferty. Teraz wysyłam zawiadomienie o wyborze, czy teraz znowu muszę napisać, które oferty zostały odrzucone?

36

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A za brak STWiOR jest korekta?

37

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca miał wykazać, że wykonał budowę lub rozbudowę placu zabaw. Wykonawca przedłożył referencję, z której wynika, że w zakres inwestycji wchodziła dostawa wraz z montażem urządzeń, jak interpretować taką ref.?

Wysyłam zawiadomienie o odrzuceniu oferty, gdyż wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą, czy po wysłaniu zawiadomieniu od razu mogę dalej prowadzić postępowanie, czy czekać 5 dni, na możliwość wniesienia odwołania?

39

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedłożył referencje spółki córki, a ofertę złożyła spółka matka? Co w tym wypadku, wezwać spółkę matkę do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego?

40

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Umowa na roboty budowlane dot. budowy placu zabaw, ile wynosi okres rękojmi - 2 czy 5 lat?

41

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oj, nie zawsze;)

42

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym miał niepotrzebne skreślić. W pkt dot. podwykonawców     Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami*/przy udziale Podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia* nie dokonał skreślenia, jednak w wykazie dot. części jaką zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy wypełnił - nie dotyczy. Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył czy złożył ofertę równoważną tak/ nie, w ofercie jednak złożył dokumenty udowodniające równoważność. Czy dokonać poprawy na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3?

43

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym miał niepotrzebne skreślić. W pkt dot. podwykonawców     Oświadczamy, że zamówienie wykonamy własnymi siłami*/przy udziale Podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia* nie dokonał skreślenia, jednak w wykazie dot. części jaką zamierza powierzyć podwykonawcom oraz nazwa podwykonawcy wypełnił - nie dotyczy. Wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczył czy złożył ofertę równoważną tak/ nie, w ofercie jednak złożył dokumenty udowodniające równoważność. Czy dokonać poprawy na mocy art. 87 ust. 2 pkt 3?

44

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Zamawiający podzielił postępowanie na części. Każda część miała swoją nazwę i kwotę wadium. Czy wykonawca może złożyć jedną gwarancję na dwie części?

45

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ostatnio przeczytalam, że jak umieszczam taki zapis w umowie, to w siwz musi być kryterium gwarancja i rękojmia, a nie sama gwarancja, także mętlik...

46

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zamawiający przyjął kryterium wydłużenie okresu gwarancji. W umowie Zamawiający zamieścił zapis, że okres rękojmi równa się okresowi gwarancji, czy taki zapis jest prawidłowy? Czy kryterium powinno być gwarancja i rękojmia?

Wykonawca złożył ofertę równoważna. Do oferty dołączył karty techniczne urządzeń. Zamawiający wymagał, aby wykonawca wraz z ofertą złożył dokumenty uwiarygodniajace zastosowanie rozwiązań równoważnych wraz ze z zestawieniem wszystkich zaproponowanych rozwiązan równoważnych. Moim zdaniem wykonawca nie dołączył zestawienia zaproponowanych rozwiązań równoważnych. Nie wykazał rownowaznosci. Wezwać do wyjaśnień?

48

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli potraktować jako oczywistą omyłkę rachunkową?

49

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ofertę podpisał pełnomocnik wykonawcy. Wykonawca nie dołączył żadnego pełnomocnictwa. W wydruku CEIDG wynika tylko, że ta osoba jest pełnomocnikiem, zakres pełnomocnictwa: reprezentowanie przed wszelkimi urzędami. Wzywam do uzupełnienia pełnomocnictwa?

50

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W przypadku otwarcia ofert on-line, trzeba zmieniać SIWZ w tym zakresie, czy tylko wystarczy informacja na BIP, że otwarcie ofert będzie transmitowane itp.?