26

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A kiedy wzywam tego wykonawcę do przedłożenia dokumentów wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza?

27

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Czy w związku z powyższym mogę dokonać ponownego wyboru po upływie terminu związania ofertą?

28

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli wykonawca prosi o udostępnienie oferty, to muszę przesłać formularz ofertowy?

29

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jestem 21 dni po otwarciu ofert. Dzisiaj wpłynął wniosek wykonawcy o udostępnienie oferty. Czy Zamawiający musi udostępnić taką ofertę skoro minęło 3 dni od otwarcia ofert?

Oświadczenie dotyczy: "Oświadczam/y że: nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia". Konsorcjum złożyło jedno oświadczenie, w oświadczeniu jest nazwa firmy lidera i nazwa firmy partnera oraz ich podpisy. Oferta jest najwyżej oceniana.

Ofertę złożyło konsorcjum. Oświadczenie o braku przynależności dołączono od razu od oferty, podpisane przez lidera oraz partnera konsorcjum. Uznać takie oświadczenie, czy może każdy z członków konsorcjum powinno złożyć oświadczenie z osobna?

32

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ofertę złożyło konsorcjum firm: Sp. z o.o. (lider) oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność (partner). Partner umocował nie lidera tylko członka zarządu do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W związku z powyższym czy pełnomocnictwo nie powinno dotyczyć Sp. z o.o.?
Następnie formularz ofertowy podpisuje partner i lider? Co w tym przypadku?

33

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca formularz ofertowy oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu podpisał "odręcznie" następnie zeskanował dokumenty i przesłał je podpisanym profilem zaufanym pliku pdf. Chcę się upewnić czy uznać taką ofertę.

34

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Postępowanie na sukcesywne dostawy oleju opałowego. Czy mogę narzucić w SWZ konkretnego producenta oleju dla wyliczenia ceny 1 litra oleju i konkretny dzień obowiązywania ceny oleju?

W dwóch postępowaniach poniżej progu w trybie podstawowym nie wpłynęła żadna oferta. Co w tym przypadku trzecie raz wszczynam postępowanie?

36

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czyli wszcząć postępowanie mogę. A przy podpisaniu umowy muszą być zabezpieczone środki WPF.

37

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Chcę ogłosić postępowanie, w którym umowa ma obowiązywać przez okres 2 lat (2022, do końca 2023). W budżecie mam zabezpieczone środki na 2022 r. W związku z powyższym mogę podpisać umowę z wykonawcą, czy powinnam mieć zabezpieczone środki na 2023 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej?

38

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Muszę poprawić formularz ofertowy, gdyż błędnie wpisałam ilość km. Czy w związku z powyższym muszę przedłużyć termin składania ofert?

Czy w umowie na dostawę może znaleźć się aspekty społeczne, dot. zatrudnienia osoby bezrobotnej?

40

(0 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jakie zapisy w SWZ stosujecie w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w zakresie równoważności?

41

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Pierwszy raz wprowadziłam ogłoszenie unijne, stąd moje wątpliwości. Jakie wiadomości otrzymuje się od TED? Otrzymałam póki co maila z potwierdzeniem wysłania. Następnie otrzymam maila z potwierdzeniem opublikowania? Jak zatem rozumieć zapis ustawy "z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia"?

42

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Termin składania ofert w przetargu nieograniczonym nie może być krótszy niż 35 dni od dnia wysłania ogłoszenia do publikacji?

43

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w przypadku przetargu nieograniczonego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy muszę żądać wszystkich dokumentów określonych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów?

44

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Kierownik budowy przedłożył uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji, sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych o prostej architekturze z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji) wydane na podstawie Rozporządzenia Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. Zamawiający wymagał od kierownika budowy, aby ten posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Natomiast nie wymagano, aby uprawnienia były bez ograniczeń. Czy uznać takie uprawnienia?

45

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Data wystawienia referencji po terminie składania ofert, uważam, że uznać?

46

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W ofercie wykonawca wskazał, że będzie korzystał z podwykonawstwa. Po podpisaniu umowy wskazał, że wykona zadanie samodzielnie. Uznać taką pisemną rezygnację?

47

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwałam Wykonawcę do wyjaśnień dot. RNC. Wymagałam, aby wyjaśnienia były w formie lub postaci elektronicznej. Wykonawca przestał odpowiedź, aby w formie jpg bez wskazanego wyżej podpisu. Uznać takie wyjaśnienia? Zgodnie rozporządzeniem powinnam uznać taką formę.

48

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Prokurent, który jest uprawniony do reprezentacji spółki podpisał pełnomocnictwo pracownikowi. Pełnomocnictwo dało uprawnienie do podpisywania umów, zmian w umowie. Ten upoważniony pracownik z kolei podpisał  pełnomocnictwo następnemu pracownikowi do podpisywania oferty. Ofertę jednak podpisał ten pierwszy, upoważniony do podpisywania umowy. Co teraz, wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa tego kto podpisał ofertę? I co z tym drugim pełnomocnictwem osoby, która miała upoważnienie do podpisywania oferty?

49

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W SWZ stosuję aspekty społeczne - zatrudnienie osoby bezrobotnej (w ramach kryterium oceny ofert). Jakie zastosować w umowie zapisy dotyczące kontroli przez Zamawiającego wobec Wykonawcy, czy zatrudnia osobę bezrobotną?

W tym roku tylko kostka, resztę materiału zakupi wykonawca wraz z robotą.