51

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W formularzu cenowym wykonawca w rubryce ?stawka VAT %? wpisał wartość wyliczonego VAT. Zamawiający miał tu na myśli stawkę VAT 23% bądź 8%. Co w tym przypadku?

Czy w tych nowych ograniczeniach dot.liczby osób podczas zgromadzeń, komisja w 3 osob może otwierać oferty, oczywiście online?

53

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Jeżeli wysyłamy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie scanu podpisanego przez kierownika, ale bez podpisu elektronicznego, mogę podpisać umowę z wykonawcą po uplywie 5 dni, oczywiście poniżej progów?

Jeżeli ww. oświadczeniu w rubryce dot. podwykonawcy wykonawca wpisał nie dotyczy, to czy pod tym oświadczeniem wykonawca ma się podpisać.

55

(3 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy inf. dot. RODO powinna znajdować się tylko w SIWZ czy w ogłoszeniu o zamówieniu również?

56

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jeszcze mam jedno pytanie, czy projekt budowlany może zakładać kilka rodzajów materiałów, z czego ma być zrobione urządzenie, czy musi zakładać jeden materiał?

57

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamawiający wymagał, aby urządzenie było wykonane z drewna klejonego. Czy w przypadku kiedy wykonawca zaproponuje urządzenie np. ze stali, można to uznać za równoważność?

58

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy w takim w przypadku konieczne jest, aby wykonawca dysponował kierownikiem budowy skoro nie było pozwolenia na budowę?

59

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W zgłoszeniu do starostwa zadanie jest pod nazwą rozbudowa placu zabaw, a obejmuje dostarczenie i zamontowanie kilku urządzeń służących do zabawy i rekreacji.

60

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak zakwalifikować zakup urządzenia zabawowego i jego montaż na placu zabaw?

61

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany był do dostarczenia kosztorysu. Kosztorys został dostarczony tylko, że jest podpisany nie przez właściciela firmy tylko przez pracownika firmy, uznać taki kosztorys?

62

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy dołączone do polisy OC potwierdzenie przelewu musi być również potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę?

63

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym nie wpisał stawki podatku vat. Zamawiający wymagał wpisania wartości brutto oraz stawkę podatku vat. Co w tym wypadku, wezwać do wyjaśnień?

64

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ofertę składa s.c. Wspólnicy s.c. upoważniają trzecią osobę do złożenia oferty i dalszych czynności związanych z postępowaniem. Czy w tym wypadku oświadczenie o GK, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z postępowania składa ten pełnomocnik?

65

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy w takim wypadku te dokumenty mogą zostać niespójne, a dopiero w SIWZ opiszemy z jakiego materiału ma być przedmiot zamówienia wykonany?

66

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A co w przypadku kiedy projekt budowlany zakłada drewno klejona, a natomiast karta techniczna przewiduje drewno klejone lub drewno lite lub stal i co w tym wypadku?

67

(8 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Projekt budowlany zakłada, że urządzenia małej architektury mają być wykonane z drewna klejonego. Natomiast karty katalogowe dopuszczają również metal. W opisie przedmiotu zamówienia zakłada drewno. Czy muszę zmienić siwz?

68

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku obejmująca m.in. docieplenie ścian, wymianę stolarki okiennej, wymiana CO. Wartość szacunkowa 300.000,00 zł. Czy warunek wiedzy i doświadczenia może być następujący, wykonawca ma wykazać minimum 2 zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub rozbudowie lub budowie budynku wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 100.000,00 zł brutto.

69

(0 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

W klauzuli informacyjnej dot. danych osobowych, które będą przetwarzane przez administratora jakie okresy trzeba wpisywać?

70

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy w umowie z Wykonawcą powinien być zapis o płatności podzielonej? Czy z formularza ofertowego wykreśla się rubrykę o odwróconym Vacie?

Zmienia się termin końcowy realizacji umowy, czy publikuję ogłoszenie o zmianie umowy?

72

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Jak długo przechowywuje się umowę z Wykonawcą z współfinansowanego z RPO?

73

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co zrobić kiedy zamawiający poprawił omyłkę pisarską, a nie powinien tego zrobić. Jak anulować taką poprawę?

74

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wyrok KIO 75/18, 24 stycznia 2018 r. wskazuje, że wykonawcę trzeba wezwać z art. 87 ust. 1 pzp, żeby wypowiedział się która z cen jest prawidłowa. Zaistniała rozbieżność przypisuje się do oczywistej omyłki pisarskiej.

Wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny powinny być dostarczone w formie wskazanej w siwz, czyli osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? A dowody na poparcie wyjaśnień należy w jakiej formie złożyć?