51

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy w przypadku przetargu nieograniczonego w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy muszę żądać wszystkich dokumentów określonych w rozporządzeniu w sprawie dokumentów?

52

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Kierownik budowy przedłożył uprawnienia w specjalności architektonicznej i konstrukcyjno-inżynieryjnej (uprawniające do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów o skomplikowanej konstrukcji, sporządzania projektów architektonicznych i konstrukcyjnych obiektów budowlanych o prostej architekturze z wyjątkiem obiektów o skomplikowanej konstrukcji) wydane na podstawie Rozporządzenia Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z dnia 10 września 1962 r. Zamawiający wymagał od kierownika budowy, aby ten posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Natomiast nie wymagano, aby uprawnienia były bez ograniczeń. Czy uznać takie uprawnienia?

53

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Data wystawienia referencji po terminie składania ofert, uważam, że uznać?

54

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W ofercie wykonawca wskazał, że będzie korzystał z podwykonawstwa. Po podpisaniu umowy wskazał, że wykona zadanie samodzielnie. Uznać taką pisemną rezygnację?

55

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwałam Wykonawcę do wyjaśnień dot. RNC. Wymagałam, aby wyjaśnienia były w formie lub postaci elektronicznej. Wykonawca przestał odpowiedź, aby w formie jpg bez wskazanego wyżej podpisu. Uznać takie wyjaśnienia? Zgodnie rozporządzeniem powinnam uznać taką formę.

56

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Prokurent, który jest uprawniony do reprezentacji spółki podpisał pełnomocnictwo pracownikowi. Pełnomocnictwo dało uprawnienie do podpisywania umów, zmian w umowie. Ten upoważniony pracownik z kolei podpisał  pełnomocnictwo następnemu pracownikowi do podpisywania oferty. Ofertę jednak podpisał ten pierwszy, upoważniony do podpisywania umowy. Co teraz, wzywać do uzupełnienia pełnomocnictwa tego kto podpisał ofertę? I co z tym drugim pełnomocnictwem osoby, która miała upoważnienie do podpisywania oferty?

57

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W SWZ stosuję aspekty społeczne - zatrudnienie osoby bezrobotnej (w ramach kryterium oceny ofert). Jakie zastosować w umowie zapisy dotyczące kontroli przez Zamawiającego wobec Wykonawcy, czy zatrudnia osobę bezrobotną?

W tym roku tylko kostka, resztę materiału zakupi wykonawca wraz z robotą.

W budżecie nazwa zadania, to budowa chodnika - robota budowlana. Kosztorys inwestorski powyżej 130.000 zł netto. Czy jest możliwość w jednym roku dokonanie zakupu kostki brukowej, a w następnym roku budżetowym wykonanie prac budowlanych? Czy taki podział zamówienia na części nie jest możliwy?

Zatem mogę wszcząć jedno postępowanie obejmujące dwa zadania? Nie muszę umożliwiać składanie ofert częściowych?

W budżecie wpisane są dwa zadania. Pierwsze: "Adaptacja i przebudowa budynku", drugie: "Adaptacja powierzchni użytkowej budynku". Powyższe zadania dotyczą tego samego budynku, w tej samej miejscowości. W związku z powyższym czy ustalając szacunkową wartość zamówienia należy sumować te dwa zadania?

62

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podwykonawca nie musi składać oświadczenia z art. 125 ust. 1, jeżeli Zamawiający nie przewidział tego w dokumentach zamówienia?

Czy ktoś może jest w posiadaniu solidnej publikacji na temat podpisu kwalifikowanego, zaufanego i osobistego jak i formatach podpisu?

64

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Zadanie współfinansowane, SWZ musiał być zawarty aspekt społeczny. Czy może tak się zdarzyć, że oferta w kryterium "cena" otrzyma 60 pkt, a w związku z innymi kryteriami: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 30%
i zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%, oferta z najwyższą ceną otrzyma więcej punktów niż ta z najniższą ceną?

65

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

19.04. do 24:00.

66

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy znak graficzny podpisu w formie elektronicznej musi znajdować się na ofercie?

67

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję. W takim razie Zamawiający może przesyłać wszystkie wezwania, czy zawiadomienia zeskanowane i wysłać przez platformę zakupową. W par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji mowa jest, które dokumenty muszę być w podpisane w formie elektronicznej/postaci elektronicznej, natomiast w ust. 2 jest mowa, że inne dokumenty niż w ust. 1 można wysłać podpisane w formie elektronicznej/postaci elektronicznej bądź właśnie jako skan przesłane mailem, dobrze rozumiem?

68

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jako Zamawiający wysyłam na pomocą platformy zakupowej wezwanie do wyjaśnień. Czy to wezwanie kierownik musi podpisać w formie elektronicznej/postaci elektronicznej? I czy Wykonawca musi podpisać wyjaśnienia w formie elektronicznej/postaci elektronicznej?

69

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca złożył:
1. formularz ofertowy plik pdf podpisany podpisem zaufanym,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z projektem umowy w pliku pdf podpisany podpisem zaufanym 3. CEIDG, które nie jest podpisane.
Uznać taką ofertę?

W informacji z otwarcia ofert w trybie bez negocjacji podajemy tylko cenę/koszt czy inne kryteria również, jeżeli takie miały zastosowanie w SWZ?

71

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

W SWZ przewiduję fakultatywne przesłanki wykluczenia - art. 109 ust. 1 pkt 4. Czy pomimo, że żądam oświadczenia z art. 125 ust. 1 mogę również żądać KRS lub CEIDG - jako podmiotowe środki dowodowe?

72

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jednym z kryterium oceny ofert są aspekty społeczne - zatrudnienie osoby bezrobotnej. Rozumiem, że w tym przypadku w SWZ w "Wymaganiach w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2)" Zamawiający wpisuje, że takie wymagania stosuje?

73

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Załącznikiem do umowy jest polisa OC. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył polisę, jednak na dokumencie jest podpis ubezpieczyciela, brakuje podpisu ubezpieczającego (tj. wykonawcy). Uznać taką polisę OC?

W budżecie na bieżący rok mamy wpisane dwa zadania "Przebudowa istniejącego budynku dla potrzeby zielonej szkoły" o wartości szacunkowej 100.000,00 zł netto oraz zadanie "Rozbudowa remizy OSP" o wartości szacunkowej 41.000,00 zł netto. W związku z powyższym czy powinnam te dwa zadania oszacować łącznie i korzystać z procedur wskazanych w Pzp?

75

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedstawił referencje wystawione przez głównego wykonawcę, gdzie najprawdopodobniej byl podwykonawca. Czy w referencjach powinna być informacja, że dany wykonawca byl podwykonawca głównego wykonawcy?