W budżecie nazwa zadania, to budowa chodnika - robota budowlana. Kosztorys inwestorski powyżej 130.000 zł netto. Czy jest możliwość w jednym roku dokonanie zakupu kostki brukowej, a w następnym roku budżetowym wykonanie prac budowlanych? Czy taki podział zamówienia na części nie jest możliwy?

Zatem mogę wszcząć jedno postępowanie obejmujące dwa zadania? Nie muszę umożliwiać składanie ofert częściowych?

W budżecie wpisane są dwa zadania. Pierwsze: "Adaptacja i przebudowa budynku", drugie: "Adaptacja powierzchni użytkowej budynku". Powyższe zadania dotyczą tego samego budynku, w tej samej miejscowości. W związku z powyższym czy ustalając szacunkową wartość zamówienia należy sumować te dwa zadania?

54

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podwykonawca nie musi składać oświadczenia z art. 125 ust. 1, jeżeli Zamawiający nie przewidział tego w dokumentach zamówienia?

Czy ktoś może jest w posiadaniu solidnej publikacji na temat podpisu kwalifikowanego, zaufanego i osobistego jak i formatach podpisu?

56

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Zadanie współfinansowane, SWZ musiał być zawarty aspekt społeczny. Czy może tak się zdarzyć, że oferta w kryterium "cena" otrzyma 60 pkt, a w związku z innymi kryteriami: czas podstawienia pojazdu zastępczego w przypadku awarii – 30%
i zatrudnienie osoby bezrobotnej – 10%, oferta z najwyższą ceną otrzyma więcej punktów niż ta z najniższą ceną?

57

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

19.04. do 24:00.

58

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy znak graficzny podpisu w formie elektronicznej musi znajdować się na ofercie?

59

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję. W takim razie Zamawiający może przesyłać wszystkie wezwania, czy zawiadomienia zeskanowane i wysłać przez platformę zakupową. W par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji mowa jest, które dokumenty muszę być w podpisane w formie elektronicznej/postaci elektronicznej, natomiast w ust. 2 jest mowa, że inne dokumenty niż w ust. 1 można wysłać podpisane w formie elektronicznej/postaci elektronicznej bądź właśnie jako skan przesłane mailem, dobrze rozumiem?

60

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jako Zamawiający wysyłam na pomocą platformy zakupowej wezwanie do wyjaśnień. Czy to wezwanie kierownik musi podpisać w formie elektronicznej/postaci elektronicznej? I czy Wykonawca musi podpisać wyjaśnienia w formie elektronicznej/postaci elektronicznej?

61

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca złożył:
1. formularz ofertowy plik pdf podpisany podpisem zaufanym,
2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wraz z projektem umowy w pliku pdf podpisany podpisem zaufanym 3. CEIDG, które nie jest podpisane.
Uznać taką ofertę?

W informacji z otwarcia ofert w trybie bez negocjacji podajemy tylko cenę/koszt czy inne kryteria również, jeżeli takie miały zastosowanie w SWZ?

63

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

W SWZ przewiduję fakultatywne przesłanki wykluczenia - art. 109 ust. 1 pkt 4. Czy pomimo, że żądam oświadczenia z art. 125 ust. 1 mogę również żądać KRS lub CEIDG - jako podmiotowe środki dowodowe?

64

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Jednym z kryterium oceny ofert są aspekty społeczne - zatrudnienie osoby bezrobotnej. Rozumiem, że w tym przypadku w SWZ w "Wymaganiach w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2)" Zamawiający wpisuje, że takie wymagania stosuje?

65

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Załącznikiem do umowy jest polisa OC. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył polisę, jednak na dokumencie jest podpis ubezpieczyciela, brakuje podpisu ubezpieczającego (tj. wykonawcy). Uznać taką polisę OC?

W budżecie na bieżący rok mamy wpisane dwa zadania "Przebudowa istniejącego budynku dla potrzeby zielonej szkoły" o wartości szacunkowej 100.000,00 zł netto oraz zadanie "Rozbudowa remizy OSP" o wartości szacunkowej 41.000,00 zł netto. W związku z powyższym czy powinnam te dwa zadania oszacować łącznie i korzystać z procedur wskazanych w Pzp?

67

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedstawił referencje wystawione przez głównego wykonawcę, gdzie najprawdopodobniej byl podwykonawca. Czy w referencjach powinna być informacja, że dany wykonawca byl podwykonawca głównego wykonawcy?

68

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedstawił referencje wystawione przez głównego wykonawcę, gdzie najprawdopodobniej byl podwykonawca. Czy w referencjach powinna być informacja, że dany wykonawca byl podwykonawca głównego wykonawcy?

69

(0 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

1.    Z końcem zeszłego roku ogłosiłam już postępowanie na niektóre zadania to ujmuję je w planie?
2.    IV kwartale będziemy ogłaszać przetargi na dostawy w 2022 roku. Umowy będą podpisane po zatwierdzeniu budżetu na rok 2022,pod koniec grudnia 2021. Pokazywać te zamówienia w planie na 2021 rok?

70

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał kwotę 93.800,00 zł, słownie natomiast: dziewięćdziesiąt trzy osiemset. W SIWZ znajdował się zapis : "Cenę ryczałtową brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym, Zamawiający informuje, iż brany będzie pod uwagę zapis słowny". Wykonawca do oferty nie składał innych dokumentów, z których wynikałaby ta kwota. Czy w związku z powyższym pominięcie słowa tysięcy przez Wykonawcę można uznać jako oczywistą omyłkę pisarską?

71

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Co do zasady informacja w ogloszeniu o przedłużeniu terminu została umieszczona, tylko nie we wszystkich sekcjach.

72

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Postępowanie na roboty budowlane prowadzone na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy współfinansowane z RPO. Wartość szacunkowa zamówienia 100 tyś. Czy mogłam przeprowadzić PN, czy powinnam umieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności?

73

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Postępowanie poniżej progow.

Przedłużałam TSO. Zmieniłam treść SIWZ. Zamieściłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W ogłoszeniu o TSO jest mowa w sekcji IV.6.2), dodatkowo w sekcji IV.6.5) podaję zawsze TSO oraz otwarcia ofert. W wyniku omyłki nie zmieniłam daty w  sekcji IV.6.2), a tylko w sekcji IV.6.5). Stąd moje pytanie, czy kontrolujący mogą mi nie uznać tej zmiany?

75

(1 odpowiedzi, napisanych SWZ)

TSO 11 stycznia br. Przetarg poniżej progów. Udzielić odpowiedzi na zapytania mogę ostatecznie 7 stycznia?