1

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co zrobić kiedy zamawiający poprawił omyłkę pisarską, a nie powinien tego zrobić. Jak anulować taką poprawę?

2

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wyrok KIO 75/18, 24 stycznia 2018 r. wskazuje, że wykonawcę trzeba wezwać z art. 87 ust. 1 pzp, żeby wypowiedział się która z cen jest prawidłowa. Zaistniała rozbieżność przypisuje się do oczywistej omyłki pisarskiej.

Wyjaśnienia dot. rażąco niskiej ceny powinny być dostarczone w formie wskazanej w siwz, czyli osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną? A dowody na poparcie wyjaśnień należy w jakiej formie złożyć?

4

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca nie wpisal w ofercie okresu gwarancji. Max 60 miesiący oraz min. 24 miesiące. W siwz mialam zapis, ze w przypadku gdy wykonawca nie wpisze okresu gwarancji zamawiajacy przyjmuje, ze wykonawca przyjal min.okres gwarancji. Czy w takim przypadku poprawic jako omylke?

Przetarg poniżej progów, procedura odwrócona.
1. Oświadczenie o przynależności nie złożył wykonawca, który nie jest oceniany najwyżej, nie wzywam go do uzupełnienia?
2. Oświadczenie o przynależności może być złożone w oryginale lub kopii?
3. Czy w procedurze odwróconej sprawdzam zobowiązanie sprawdzam u wszystkich wykonawców, czy tylko u najwyżej ocenianego?

6

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W przypadku rozbieżności między ceną oferty cyfrowo, a słownie, odrzucamy ofertę? W formularzy oferty wykonawca miał wpisać tylko wartość brutto. Nie ma wartości netto, vat, ani kosztorysu do oferty, nie ma podstaw do poprawy jako omyłki.

7

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Procedura odwrócona. Wykonawca, który nie jest najwyżej oceniany w rankingu złożył kserokopię kopii poświadczonego notarialnie pełnomocnictwa podpisanego przez wykonawcę "za zgodność z oryginałem". Co w tej sytuacji, wzywam czy pozostawiam?

8

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czysto teoretycznie, jeżeli na kopercie byłby dzień pierwotnego terminu składania ofert, a wykonawca nie złoży oświadczenia o wycofaniu oferty, to otworzyć taką ofertę podczas otwarcia ofert?

9

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jest obawa taka, że termin składania ofert był przesuwany. Pytanie jest czy ta oferta czasami nie dot. pierwotnego tso.

Wykonawca nie dopisał na ofercie nie otwierać przed dniem..godz. Co w tej sytuacji?

Wykonawca nie dopisał na ofercie nie otwierać przed dniem..godz. Co w tej sytuacji?

12

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy jeżeli w wyniku odpowiedzi na zapytania nie modyfikuje tresci siwz, tylko wyjasniam, uszczegolawiam, to czy moge i tak przesunac termin otwarcia ofert?

13

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku. Czy na potwierdzenie warunku zdolności technicznej wykonawca będzie musiał wykazać wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, budowie lub termomodernizacji budynku. Czy warunek może być tak postawiony?

14

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Termin związania ofertą mija 22 października, czy jeszcze mogę dzisiaj zawnioskować o o przedłużenie tzo? z góry dziękuję za odpowiedz

15

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Otwarcie ofert 27.08., odpowiedzi udzieliłam 23.08. PN poniżej progów. Czy jest w porządku?

16

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy w siwz można zawrzeć zapis, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie związania ofertą, a podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po dostaniu dofinansowania?

Dziękuję, sekretarz będzie tylko podpisywał SIWZ, zatem przygotuję upoważnienie.

Kierownik zamawiającego jest na urlopie. Czy sekretarz, który ma ogólne upoważnienie do zastępowania wójta podczas jego nieobecności, może podpisać SIWZ, czy musi mieć upoważnienie do powierzenia czynności w postępowaniu zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego?

19

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A czy może  sygnaturę wyroku KIO w tej kwestii ktoś podpowie?

20

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Wykonawca złożył gwarancję ubezpieczeniową nie na cały okres związania z ofertą. Oferta w takim przypadku do odrzucenia?

21

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak, czy powinien być identyczny?

22

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy dopuszczając składanie ofert częściowych zakres przedmiotowy danej części powinien być tożsamy?

23

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy okres rękojmi przy budowie placu zabaw wynosi 2 lata?

A jeżeli każde z zadań jest poniżej 30 tyś. euro, to czy właśnie aby móc zastosować pzp przygotować zadanie z podziałem na części?

W budżecie mam wpisane dwa zadania: rozbudowę placów zabaw oraz budowę placów zabaw. W takim przypadku muszę przygotować dwa osobne przetargi?