Czy zamawiający może w umowie zawrzeć zapis, że w przypadku w przypadku braku dofinansowania odstąpi od umowy?

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zmywarek (CPV:3971310-4), grillów (CPV: 42214110-3) oraz klimatyzacji (CPV: 39717200-3). Jak oszacować wartość zamówienia?

3

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Opisując przedmiot zamówienia dotyczący sprzętu AGD nie mogę podać konkretnych wymiarów urządzenia, tylko wymiary min. - max? Czy mam rację?

4

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zamawiający w danym postępowaniu wystąpił o indywidualną interpretację podatkową. Czy taka interpretacja jest wiążąca, tzn. odrzucając ofertę wykonawcy może zamawiający się na taką interpretację powołać?

Jak oszacować dostawę i montaż sprzętu gospodarstwa domowego oraz klimatyzacji. Czy to jest jedno zamówienie?

W budżecie mamy zaplanowaną budowę kilku placów zabaw. Czy to będzie jeden obiekt budowlany i szacować zamówienie łącznie?

Dostawa i montaż klimatyzatorów, to dostawa czy robota budowlana?

Termin związania z ofertą mija 10.06. wysłać wniosek o przedłużenie tzo muszę wysłać najpóźniej 4.06 czy 5.06? A jeżeli tzo kończy się 11.06 (Boże Ciało), to wykonawcy do kiedy powinni odpowiedzieć na wniosek, 10.06?

9

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 przedłożył inf. z banku. Inf. z banku przedstawia stan środków na rachunku po otwarciu ofert. Czy uznać taką inf.?

10

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Wykonawca był zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca dostarczył kosztorys uproszczony. W siwz miałam zapis, że jeżeli wykonawca nie dostarczy kosztorysu przed podpisaniem umowy będzie to oznaczało, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Co w tym wypadku?

11

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wysłałam do wykonawcy wezwanie do przestawienia aktualnych dokumentów i oświadczeń, jednak sprawdzając jeszcze raz ofertę powinnam wezwać do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wyślę wezwanie o wyjaśnienie RNC, ale co z wezwaniem dot. aktualnych dokumentów? Czy jak wykonawca wyjaśni, że cena nie jest rażąco, nie wzywać ponownie do przestawienia dokumentów i procedować dalej na podstawie dokumentów, których już posiadam?

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał adres odmienny od tego, który jest w KRS. W formularzu ofertowym wpisał adres korespondencyjny. Wymagać wyjaśnień od wykonawcy?

A czy okres rękojmi nie powinien być, od dnia 01.08.2020 r. do dnia 16.08.2024 r.?

Termin podpisania umowy 22.05.2020 r.
Termin zakończenia umowy 31.07.2020 r.
Okres rękojmi 60 miesięcy.
W gwarancji ubezp. jest zapis, że od dnia 22.05.2020 do dnia 30.08.2020 r. jest ważna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Od dnia 31.08.2020 r. do dnia 15.09.2025 r. jest ważna w okresie rękojmi.
Czy mogę uznać taką gwarancję?

15

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A co ze zwrotem wadium, jeżeli wykonawca na jedną część został wybrany jako najkorzystniejszy. Kiedy zwrócić taką gwarancję?

16

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz termin zakończenia zamówienia wynosi 29.10.2021, natomiast w projekcie umowy wdarł się błąd, bo jest data 30.10.2021. Otwarcie ofert już nastąpiło. Czy w tym przypadku należy unieważnić postępowanie?

17

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Wystąpiliśmy z wnioskiem o przedłużenie terminu związania z ofertą. Wykonawca złożył wadium w formie gwarancji bankowej na okres dłuższy niż pierwotny termin związania z ofertą. W odpowiedzi na wniosek wykonawca przesłał zgodę na przedłużenie tzo. Jednakże wadium nie przesłał  wraz z odpowiedzią, tylko później, ale w okresie gdy gwarancja była ważna. Czy wykonawca wraz ze zgodą musiał przesłać gwarancję, czy mógł później?

18

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ofertę podpisała osoba umocowana zgodnie z KRS. Odpowiedź na wezwanie rażąco niskiej ceny podpisała natomiast osoba, która wraz dokumentami dołączyła pełnomocnictwo do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z ustawą Pzp. Czy mogę uznać takie działanie?

Jedna z ofert podlegała odrzuceniu, wysłałam od razu zawiadomienie wszystkim wykonawcom o odrzuceniu tej oferty. Teraz wysyłam zawiadomienie o wyborze, czy teraz znowu muszę napisać, które oferty zostały odrzucone?

20

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A za brak STWiOR jest korekta?

21

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca miał wykazać, że wykonał budowę lub rozbudowę placu zabaw. Wykonawca przedłożył referencję, z której wynika, że w zakres inwestycji wchodziła dostawa wraz z montażem urządzeń, jak interpretować taką ref.?

Wysyłam zawiadomienie o odrzuceniu oferty, gdyż wykonawca nie przedłużył terminu związania z ofertą, czy po wysłaniu zawiadomieniu od razu mogę dalej prowadzić postępowanie, czy czekać 5 dni, na możliwość wniesienia odwołania?

23

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedłożył referencje spółki córki, a ofertę złożyła spółka matka? Co w tym wypadku, wezwać spółkę matkę do złożenia zobowiązania podmiotu trzeciego?

24

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Umowa na roboty budowlane dot. budowy placu zabaw, ile wynosi okres rękojmi - 2 czy 5 lat?

25

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oj, nie zawsze;)