1

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Załącznikiem do umowy jest polisa OC. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył polisę, jednak na dokumencie jest podpis ubezpieczyciela, brakuje podpisu ubezpieczającego (tj. wykonawcy). Uznać taką polisę OC?

W budżecie na bieżący rok mamy wpisane dwa zadania "Przebudowa istniejącego budynku dla potrzeby zielonej szkoły" o wartości szacunkowej 100.000,00 zł netto oraz zadanie "Rozbudowa remizy OSP" o wartości szacunkowej 41.000,00 zł netto. W związku z powyższym czy powinnam te dwa zadania oszacować łącznie i korzystać z procedur wskazanych w Pzp?

3

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedstawił referencje wystawione przez głównego wykonawcę, gdzie najprawdopodobniej byl podwykonawca. Czy w referencjach powinna być informacja, że dany wykonawca byl podwykonawca głównego wykonawcy?

4

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca przedstawił referencje wystawione przez głównego wykonawcę, gdzie najprawdopodobniej byl podwykonawca. Czy w referencjach powinna być informacja, że dany wykonawca byl podwykonawca głównego wykonawcy?

5

(0 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

1.    Z końcem zeszłego roku ogłosiłam już postępowanie na niektóre zadania to ujmuję je w planie?
2.    IV kwartale będziemy ogłaszać przetargi na dostawy w 2022 roku. Umowy będą podpisane po zatwierdzeniu budżetu na rok 2022,pod koniec grudnia 2021. Pokazywać te zamówienia w planie na 2021 rok?

6

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w formularzu ofertowym wpisał kwotę 93.800,00 zł, słownie natomiast: dziewięćdziesiąt trzy osiemset. W SIWZ znajdował się zapis : "Cenę ryczałtową brutto należy podać w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym i słownym, Zamawiający informuje, iż brany będzie pod uwagę zapis słowny". Wykonawca do oferty nie składał innych dokumentów, z których wynikałaby ta kwota. Czy w związku z powyższym pominięcie słowa tysięcy przez Wykonawcę można uznać jako oczywistą omyłkę pisarską?

7

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Co do zasady informacja w ogloszeniu o przedłużeniu terminu została umieszczona, tylko nie we wszystkich sekcjach.

8

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Postępowanie na roboty budowlane prowadzone na podstawie poprzednio obowiązującej ustawy współfinansowane z RPO. Wartość szacunkowa zamówienia 100 tyś. Czy mogłam przeprowadzić PN, czy powinnam umieścić ogłoszenie w bazie konkurencyjności?

9

(8 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Postępowanie poniżej progow.

Przedłużałam TSO. Zmieniłam treść SIWZ. Zamieściłam ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. W ogłoszeniu o TSO jest mowa w sekcji IV.6.2), dodatkowo w sekcji IV.6.5) podaję zawsze TSO oraz otwarcia ofert. W wyniku omyłki nie zmieniłam daty w  sekcji IV.6.2), a tylko w sekcji IV.6.5). Stąd moje pytanie, czy kontrolujący mogą mi nie uznać tej zmiany?

11

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

TSO 11 stycznia br. Przetarg poniżej progów. Udzielić odpowiedzi na zapytania mogę ostatecznie 7 stycznia?

Oferta wykonawcy zawiera błąd w obliczeniu ceny. Wykonawca nie złożył również w oryginale oświadczenia o przynależności. Oferta jest najkorzystniejsza. Czy w tym przypadku mogę wzywać przed odrzuceniem do wyjaśnienia treści oferty, ale nie muszę wzywać do przedłożenia oświadczenia?

Wykonawca w ofercie podał inną kwotę oleju opałowego w ofercie, niż wynika ze strony producenta oleju. Czy to jest błąd czy omyłka?

14

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu 16 listopada br. Wykonawca przedłożył wydruk z CEIDG z datą 24 listopada br. Uznać taki dokument?

Czy zamawiający może w umowie zawrzeć zapis, że w przypadku w przypadku braku dofinansowania odstąpi od umowy?

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zmywarek (CPV:3971310-4), grillów (CPV: 42214110-3) oraz klimatyzacji (CPV: 39717200-3). Jak oszacować wartość zamówienia?

17

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Opisując przedmiot zamówienia dotyczący sprzętu AGD nie mogę podać konkretnych wymiarów urządzenia, tylko wymiary min. - max? Czy mam rację?

18

(1 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Zamawiający w danym postępowaniu wystąpił o indywidualną interpretację podatkową. Czy taka interpretacja jest wiążąca, tzn. odrzucając ofertę wykonawcy może zamawiający się na taką interpretację powołać?

Jak oszacować dostawę i montaż sprzętu gospodarstwa domowego oraz klimatyzacji. Czy to jest jedno zamówienie?

W budżecie mamy zaplanowaną budowę kilku placów zabaw. Czy to będzie jeden obiekt budowlany i szacować zamówienie łącznie?

Dostawa i montaż klimatyzatorów, to dostawa czy robota budowlana?

Termin związania z ofertą mija 10.06. wysłać wniosek o przedłużenie tzo muszę wysłać najpóźniej 4.06 czy 5.06? A jeżeli tzo kończy się 11.06 (Boże Ciało), to wykonawcy do kiedy powinni odpowiedzieć na wniosek, 10.06?

23

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca na wezwanie z art. 26 ust. 2 przedłożył inf. z banku. Inf. z banku przedstawia stan środków na rachunku po otwarciu ofert. Czy uznać taką inf.?

24

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Wykonawca był zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej. Wykonawca dostarczył kosztorys uproszczony. W siwz miałam zapis, że jeżeli wykonawca nie dostarczy kosztorysu przed podpisaniem umowy będzie to oznaczało, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Co w tym wypadku?

25

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wysłałam do wykonawcy wezwanie do przestawienia aktualnych dokumentów i oświadczeń, jednak sprawdzając jeszcze raz ofertę powinnam wezwać do wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny. Wyślę wezwanie o wyjaśnienie RNC, ale co z wezwaniem dot. aktualnych dokumentów? Czy jak wykonawca wyjaśni, że cena nie jest rażąco, nie wzywać ponownie do przestawienia dokumentów i procedować dalej na podstawie dokumentów, których już posiadam?