16 września mija termin związania ofertą. Czy wniosek o przedłużenie związania ofertą wysłany do wykonawców w dniu 14 września, można uznać za wiążący?

Wykonawca właśnie dołączył taki wykaz, który nie jest podpisany. W rozporządzeniu w sprawie środków komunikacji elektronicznej jest tylko mowa o przedmiotowych środkach dowodowych. Na jakiej zatem podstawie odrzucić ofertę?

Czy wykaz rozwiązań równoważnych dołączony do oferty musi być sporządzony w formie lub postaci elektronicznej?

4

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Osoba prowadząca działalność gosp.upoważniła do podpisania oferty inną osobę. Do oferty dołączono skan papierowego pełnomocnictwa. Potwierdzenie zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonała notariusz, złożył podpis kwalifikowany. Czy pełnomocnictwo zostało złożone w sposób prawidłowy?

5

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nowsze potwierdza

6

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca na potwierdzenie warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej przesłał dwa zaświadczenia z banku, z różnych dni i na różną wysokość posiadanych środków (zapewne pomyłkowo). Jedno z zaświadczeń nie spełnia warunku. Co w tej sytuacji, wzywam do wyjaśnień?

Czy wynagrodzenie wykonawcy na podstawie umowy powyżej 12 m. zawartej zgodnie z pzp z 2004 r. można zmienić powołując się zarówno na art. 142 i 144 ustawy pzp?

W postępowaniu w formule "zaprojektuj i wybuduj" zabezpieczenie należytego wykonania umowy wymagamy od całości zadania, czy tylko od wynagrodzenia dot. robót budowlanych?

A szacunek łącznie czy oddzielnie?

Nazwa zadania: wykonanie robót budowlanych, zakup wyposażenia wraz z zakupem i montażem klimatyzacji. Zamawiający zamierza wszcząć dwa postępowania: jedno na roboty budowlane, drugie na dostawy. Szacuje oddzielnie rb i dostawy. Czy w przypadku zaliczenia klimatyzacji do robót budowlanych wartością szacunkową będzie łączna wartość wszystkich robót budowlanych? Czy takim przypadku można wszcząć jedno postępowanie z podziałem na części: 1 - roboty budowlane w pomieszczeniach świetlicy, 2 – zakup i montaż klimatyzacji?

Jak oszacować wartość dla zadania, które dotyczy zakupu: zabudowy kuchennej, szafy chłodniczej, patelni przemysłowej, kuchni elektrycznej, okapu przemysłowego, zmywarki przemysłowej, krzeseł, stołów, sztućców, zastawy stołowej oraz zakup i montaż klimatyzacji? Czy osobno oszacować meble, osobno wyposażenie kuchni, osobno sztućce z zastawą stołową? Jeszcze wątpliwość czy montaż i zakup klimatyzacji to rb czy dostawa? Czy dla każdej części wszcząć osobne postępowania zgodnie z uzyskanym szacunkiem?

12

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jest to wydruk z rachunku wraz z informacją, że jest to dokument elektroniczny, który nie wymaga pieczątki ani podpisu.

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy potwierdzenie salda rachunku dołączone jako informacja banku wymaga jeszcze podpisu Wykonawcy?

14

(0 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oprócz wymaganych zgodnie z SWZ dokumentów/oświadczeń Zamawiający wpisuje wymagane dokumenty od Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej?

15

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy zaświadczenie powinno odzwierciedlać wysokość środków czy wysokość salda na rachunku?

16

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zamawiający wymagał od Wykonawcy, aby kierownik budowy i kierownik robót branży ogólnobudowlanej posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wykonawca przedstawił uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych wydane podstawie rozporządzenia z 1975 r. Czy takie uprawnienia spełniają wymóg Zamawiającego?

Czy w przypadku zamówień poniżej 130.000 też uzależniam czy podstawą udzielenia zamówienia była ustawa z 2004 czy ustawa z 2019 r. i składam do UZP dwa sprawozdania?

Termin otwarcia ofert przewidziano na 17 stycznia. Chcę zmienić zapis w umowie. Czy muszę wydłużać termin otwarcia ofert?

19

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A co jeszcze w przypadku, gdy w dokumentach zamówienia miałam datę rozpoczęcia zadania 3 stycznia. Teraz wiadomo, że w związku z uchyleniem się od zawarcia umowy "nowy" wykonawca rozpocznie wykonanie umowy z datą późniejszą.

20

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A kiedy wzywam tego wykonawcę do przedłożenia dokumentów wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza?

21

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Czy w związku z powyższym mogę dokonać ponownego wyboru po upływie terminu związania ofertą?

22

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję za odpowiedź. Jeżeli wykonawca prosi o udostępnienie oferty, to muszę przesłać formularz ofertowy?

23

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jestem 21 dni po otwarciu ofert. Dzisiaj wpłynął wniosek wykonawcy o udostępnienie oferty. Czy Zamawiający musi udostępnić taką ofertę skoro minęło 3 dni od otwarcia ofert?

Oświadczenie dotyczy: "Oświadczam/y że: nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów  z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia". Konsorcjum złożyło jedno oświadczenie, w oświadczeniu jest nazwa firmy lidera i nazwa firmy partnera oraz ich podpisy. Oferta jest najwyżej oceniana.

Ofertę złożyło konsorcjum. Oświadczenie o braku przynależności dołączono od razu od oferty, podpisane przez lidera oraz partnera konsorcjum. Uznać takie oświadczenie, czy może każdy z członków konsorcjum powinno złożyć oświadczenie z osobna?