1

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy w siwz można zawrzeć zapis, że zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty nastąpi w terminie związania ofertą, a podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi po dostaniu dofinansowania?

Dziękuję, sekretarz będzie tylko podpisywał SIWZ, zatem przygotuję upoważnienie.

Kierownik zamawiającego jest na urlopie. Czy sekretarz, który ma ogólne upoważnienie do zastępowania wójta podczas jego nieobecności, może podpisać SIWZ, czy musi mieć upoważnienie do powierzenia czynności w postępowaniu zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego?

4

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

A czy może  sygnaturę wyroku KIO w tej kwestii ktoś podpowie?

5

(3 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Wykonawca złożył gwarancję ubezpieczeniową nie na cały okres związania z ofertą. Oferta w takim przypadku do odrzucenia?

6

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Tak, czy powinien być identyczny?

7

(4 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy dopuszczając składanie ofert częściowych zakres przedmiotowy danej części powinien być tożsamy?

8

(2 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Czy okres rękojmi przy budowie placu zabaw wynosi 2 lata?

A jeżeli każde z zadań jest poniżej 30 tyś. euro, to czy właśnie aby móc zastosować pzp przygotować zadanie z podziałem na części?

W budżecie mam wpisane dwa zadania: rozbudowę placów zabaw oraz budowę placów zabaw. W takim przypadku muszę przygotować dwa osobne przetargi?

Jeżeli okres gwarancji w umowie wynosi 60  m., a rękojmi 36 m., to zabezpieczenie zwracam po zakończeniu rękojmi za wady?

12

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca w oświadczeniu, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz  w oświadczeniu, dotyczącym przesłanek wykluczenia nie wskazał, że polega na zasobach innych podmiotów. Nie załączył również do oferty zobowiązania. Na mocy art. 26 ust. 4 wzywam do wyjaśnień, co wykonawca rozumie pod pojęciem ?zobowiązanie do współpracy?.
Jeżeli teraz w wyniku wyjaśnień wykonawca potrzyma swoje stanowisko, to wykonawca nie może teraz załączyć "nowego" oświadczenia dot. spełnienia warunków, gdyż będzie to zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy.
A co w sytuacji, kiedy wykonawca stwierdzi, że pomyłko wskazał w podstawie do dysponowania "zobowiązanie do współpracy", czy może dołączyć w wyniku wyjaśnień "nowy" wykaz osób?

13

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy zgodnie z art. 22a ust. 4, jeżeli wykonawca powołuje się w wykazie osób na podmioty trzecie będą oni podwykonawcami?

14

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak naprawdę dla naszej inwestycji uprawnienie dot. sieci i instalacji gazowych nie były potrzebne. Jeżeli uznam, to Urząd Marszałkowski będzie innego zdania.

a jeżeli złożyłby w formie skanu?

Wykonawca, który nie jest najwyżej oceniany złożył ww. oświadczenie w formie kserokopii. Jest to procedura odwrócona więc nie wzywam do uzupełnienia?

17

(1 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Zmieniając treść siwz wykreśliłam z projektu umowy przez pomyłkę zdanie, że kierownik budowy może pełnić funkcję również kierownika robót. Jednakże to zdanie powinno być w umowie, co teraz zrobić?

18

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy osoba, która przygotowywała postępowanie, tzn. projekt budowlany, ale nie brała udziału od czasu otwarcia ofert składa druk ZP-1?

19

(2 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Zamieściłam zmianę ogłoszenia o udzieleniu zamówienia po kilku dniach od zamieszczenia ogłoszenia o udzielenia ogłoszenia. Czy to ogłoszenie również zamieszczam w protokole. Czy protokół ma być z tą datą umieszczenia zmiany?

Przedłużam termin związania oferta przed wyborem najkorzystniejszej oferty. Czy zawiadomienie o wyborze muszę wysłać w czasie pierwotnego tzo?

21

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca miał wskazać w wykazie min. jedną osobę, która będzie pełnić funkcję projektanta. Wykonawca w informacji o podstawie dysponowania wpisał: zobowiązanie do współpracy. Dołączył również oświadczenie, że będzie w danym postępowaniu pełnił funkcję projektanta.
Teraz mam pytanie, czy to nie jest bezpośrednie powiązanie między projektantem a wykonawcą i zobowiązanie jest zbędne?

22

(0 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Czy wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej można wysłać w jednej kopercie z zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty?

Wnioski do przedłużenia tzo były wysyłane po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Czyli teraz nie rozumiem, mam wysyłać jeszcze raz zawiadomienia?

Po zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty przedłużaliśmy tzo, wysłaliśmy wnioski do wszystkich wykonawców. Zgodę wyraził wykonawca, który miał najkorzystniejszą ofertę wraz z przedłużeniem ważności wadium. Zgodę wyraził również wykonawca drugi w kolejności bez przedłużenia ważności wadium. Pozostali nie wyrazili zgody. W związku, że jest już po wyborze najkorzystniejszej nie przeprowadzamy ponownie wyboru, wykluczenie itp.