1

Temat: ogłoszenie o zamówieniu

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu oprócz wymaganych zgodnie z SWZ dokumentów/oświadczeń Zamawiający wpisuje wymagane dokumenty od Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej?