51

(6 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

zamówienie główne na roboty budowlnae

52

(6 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

a czy jeśli sam się zgłosi to zamawiający ma prawo zapłacić temu podwykonawcy w obawie że wykonawca może tego nie uczynić?

53

(6 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

nie macie nic do powiedzenia w tym temacie?

czy podwykonawca usług - umowa o wartości poniżej 50000 zł i wart. mniejszej niż 0,5% wartości umowy może sam zgłosić się do zamawiającego i zgłosić swoją umowę jeśli uważa że jest zagrożony niezapłaceniem mu wynagrodzenia przez Wykonawcę?

w ofercie wykonawca deklarował że zamówienie wykona sam. Dopuszczaliśmy w umowie podwykonawców oraz ich zmiany, problem w tym że wykonawca chce tylko wycofać złożoną do akceptacji umowę, a nie ma zamiaru przedłożyć nam nowej. Tylko jak traktować dostawy, czy sam jest w stanie dostarczyć sobie urządzenia specjalistyczne  do wmontowania do realizacji zadania.

a jeśli rezygnuje z jednego a nie ma już innego

Podwykonawca złożył nam umowy podwykonawcze na dostawy do akceptacji. Zamawiający wniósł do nich uwagi, po jakimś czasie wykonawca wycofał te umowy. Czy miał taką możliwość?

okres gwarancji i rękojmi zgodnie z umową którą podpiszemy z wykonawcą wynosi 10 lat. Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie gwarancji ubezpieczeniowej - na okres robót, a po zakończeniu realizacji zadania i dokonaniu odbioru robót wnieść 30% zabezpieczenia na okres rękojmi gwarancję usunięcia wad i usterek. Wykonawca wnioskuje, aby gwarancję usunięcia wad i usterek wnieść pierwotnie na okres 6 lat a następnie pozostały okres 4 lata. Czy istnieje taka możliwość czy też wykonawca zobowiązany jest wnieść 30% zabezpieczenia w całości?

a co z kwestią podwykonawstwa czy wykonawca będzie przedstawia umowy podwykonawcze dla każdej z części przedmiotu zamówienia? Czy tu nie będzie komplikacji?????? Większej papierologii?

postępowanie przetargowe ogłosiliśmy z podziałem na 5 etapów. W dwóch etapach wygrał jeden wykonawca w kolejnych trzech drugi wykonawca. Czy mogę podpisać tylko dwie umowy czy też na każdy etap powinna być oddzielna?

wykonawca załączył informację z KRK w której wynika, że postępowanie warunkowo umorzono na 1 rok, a naprawienie szkody w terminie 3 m-cy od daty uprawomocnienia wyroku na rzecz pokrzywdzonego w kw. 10 000. Czy uznaję że zaświadczenie z KRK jest prawidłowe, a wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na tej podstawie?

zamawiający w ogłoszonym postepowaniu przewidział jeden odbiór końcowy i jedną płatność końcową. Czy jest możliwość po podpisaniu umowy aneksowania tych zapisów i zrobienia np. 2 odbiorów i 2 terminów płatności? Term końcowy realizacji pozostałby bez zmian. Uważam, że nie a jakie jest wasze zdanie?

czyli może być to wykonawca w drugiego czy trzeciego miejsca również

Czy obecnie za nie złożenie dokumentów na wezwanie zamawiającego możemy zatrzymać wadium tylko wykonawcy, który nie złożył tych dokumentów, a miał ofertę najkorzystniejszą?

więc chyba nie mogę uznać tego aneksu, chyba że wniesie tę gwarancję

aneks dotyczył zwiększenia sumy gwarancyjnej więc moim zdaniem opłata ta była związana właśnie z tą sumą gwarancyjną, a co w momencie, kiedy wykonawca wcale nie wniesie tej opłaty? I pozostanie z gwarancją na sumę gwarancyjną niższą, wtedy już bnie spełnia warunku udziału w postępowaniu.

moja obawa tylko stąd, że  aneks dotyczył zwiększenia sumy gwarancyjnej, która miała potwierdzać spełnianie warunków udziału w postepowaniu

wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opłaconą polisę i taką nam złożył, jednak była ona aneksowana w zakresie sumy gwarancyjnej którą zwiększono (pewnie na potrzeby postepowania przetargowego) tutaj nie otrzymałam już potwierdzenia opłacenia składki związanej z aneksem? termin wymagalności w dniu otwarcia ofert jeszcze nie minął. czy taka gwarancja jest do uznania, czy jednak ta składka za aneks również powinna być uiszczona?

czy może macie jakieś nowe pomysły na drugie kryterium oceny ofert w przetargach na odbiór odpadów?

czy zamawiający może unieważnić postpowanie przetargowe na odbiór odpadów, które było organizowane na lata 2015-2016 z uwagi na brak środków w budżecie, jeśli w ogóle zadanie to nie było wpisane do budżetu przyszłych lat, tylko zamawiający planował zabepieczyc na nie pewną kwote środków i okazała się ona niewystarczająca

71

(19 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

czy po nowelizacji ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa możliwa jest cesja wierzytelności na rzecz podwykonawcy?

W dniu dzisiejszym wpłynęły do nas zapytania do przetargu w związku z udzieleniem na nie odpowiedzi chcemy dokonać modyfikacji treści siwz. termin składania ofert upływa dnia 23 października o godz. 10.00, czy w związku z tym jeśli w dniu jutrzejszym rano do godz. 10.00 udzielę wyjaśniń i zamieszczę na stronie modyfikację treści siwz i zmienię ogłoszenie o zamówieniu to zmieszczę się w terminie, czy też powinnam zrobić to już dziś tj. 20.10? jak rozumieć termin na dwa dni przed, czy liczy się każdą godzinę?

posiadamy w umowie paragraf o podwykonawstwie, ale może nie do końca zapis o tym, że termin wypłacalności wykonawcy wobec podwykonawcy nie może być dłuższy od naszego, tylko że wydaje się być to logiczne

czy zamawiający ma obowiązek zaakceptować umowę w której termin wypłacalności wykonawcy wobec podwykonawcy jest dłuższy niż pomiędzy zamawiającym a wykonawcom.

Robota budowlana z podziałem na 4 odbiory i 4 płatności. Czy wówczas na ten sam zakres robót termin płatności wykonawcy wobec podwykonawcy może być dłuższy niż termin płatności zamawiającego wobec wykonawcy. prowadziłoby to do sytuacji, że zamawiający płaci wykonawcy a on podwykonawcy już niekoniecznie....
anula  Posty: 231Rejestracja: 2 kwietnia 2013, o 12:31