mam jeszcze jeden problem zwróciłam się do wykonawców o przedłużenie tzo w dniu jego upływu, wiem że powinnam to zrobić na co najmniej 3 dni przed upływem tego terminu. TZO przedłużył tylko jeden najdroższy wykonawca. czy ma to jakieś znaczenie. Mój wniosek był zbyt późno więc chyba należy to traktować jakby tego wniosku w ogóle nie było z mojej strony?

Wykonawca z najkorzystniejszą ofertą uchylił się od zawarcia umowy, minął termin związania ofertą przedłużył go tylko najdroższy wykonawca czy mogę go wybrać jeśli jestem w stanie zwiększyć środki w budżecie na ten cel? Czy pozostałych wykonawców, którzy nie przedłużyli tzo wykluczam z postępowania na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2)?

czy zamawiający powinien w pierwszej kolejności unieważnić wybór oferty najkorzystniejszej a następnie wybrać kolejnego, czy od razu wybrać kolejnego bez unieważniania poprzedniego wyboru?

tzo upływa w dniu dzisiejszym, wystąpiłam do wykonawców z wnioskiem o przedłużenie tzo, lepiej wybrać kolejnego wykonawcę w  dniu dzisiejszym czy poczekać do jutra, aby ten który się uchyla został wykluczony za nieprzedłużenie tzo?

wykonawca uchyla się od podpisania umowy, czy za uchylenie mogę uznać fajt że 3 krotnie wyznaczany miał termin na podpisanie umowy, pierwotnie odbiera telefon informując że oddzwoni, obecnie telefonu nie odbiera. Czy jest to podstawa do uznania że wykonawca uchyla się od podpisania umowy? I czy w takim wypadku moge wybrać kolejnego?

wykonawca złożył oświadczenie że należy do grupy kapitałowej, nie załączył jednak wykazu podmiotów należących do tej grupy, czy powinnam wezwać go do uzupełnienia tego wykazu?

Wykonawca załączył do oferty wydruk z CEiIoDG który jest starszy niż 6 m-cy licząc do dnia otwarcia ofert. wezwałam wykonawcę do uzupełnienia aktualnej informacji załączył tą informacje bez daty wydruku a potwierdzoną a zgodność z oryginałem z data otwarcia przetargu, czy powinnam uznać takie zaświadczenie?

Wykonawca składający ofertę zobowiązany był złożyć formularz ofertowy ( cena brutto ogółem) oraz formularz cenowy (ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji) oraz wyszczególnienie oferowanego sprzętu (typ, model, producent)
Jeden z wykonawców złożył oferte w której znajdował się tylko formularz ofertowy (cena ogółem) oraz załączył karty katalogowe, z których wynika jaki sprzęt ofertuje, jednak brak formularza cenowego (ceny jednostkowe). uważam, ze ofertę takiego wykonawcy powinnam odrzucić jako niezgodną z treścią siwz, czy mam rację?

ustawa mówi, że wykonawca informuje zamawiającego czy istnieje obowiązek podatkowy, a nie jeśli będzie istniał obowiązek podatkowy.  ja uważam, że takie oświadczenie jest niezbędne zarówno jeśli taki obowiązek będzie istniał, ale też kiedy takiego obowiązku nie będzie

czyli zapisy w siwz o obowiązku podatkowym są zbędne? Rozumiem, że usługi ubezpieczeniowe są specyficznymi usługami i informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym jest zbędna.

czy w postępowaniach przetargowych na usługi ubezpieczeniowe również musimy pamiętać o przepisach dotyczących podwykonawców i zawrzeć je w siwz i projekcie umowy? Czy w postępowaniach na usługi ubezpieczeniowe również wykonawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o vat (nowe przepisy), skoro usługi ubezpieczeniowe nie są opodatkowane?

czy w związku z ta nowelizacją  w ofercie zobowiązani jesteśmy żądać ceny netto vat i brutto?

"wykonawca informuje zamawiającego czy wybór oferty będzie prowadził do podstania u zamawiającego obowiązku podatkowego" czytając to zdanie uważam, że wykonawca zobowiązany jest poinformować zamawiającego zarówno w przypadku kiedy wybór będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego, jak i w przeciwnej sytuacji.

zgodnie z nowelizacją z 1 lipca 2015 roku wykonawcy zobowiązani są złożyć oświadczenie o podatku. Co w sytuacji, kiedy wykonawca takiego oświadczenia nie złoży? Czy odrzucam jego ofertę, podobno wykonawcy nie można wezwać do uzupełnienia w zakresie tego dokumentu? Jakie jest wasze zdanie?

czyli skoro nie wzywam do wyjaśnień to odrzucam ofertę???????????????????

w najkorzystniejszej ofercie karty załączono i są znaczne rozbieżności, nie wiem czym zaskutkuje wyjaśnienie w takiej sytuacji?

obawiam się jednego i drugiego, więc chyba bezpieczniej unieważnić.....................
wrócę jeszcze do wyjaśnień o których pisaliście wcześniej, do jakich wyjaśnień miałabym wezwać wykonawcę jeśli ja w ogóle nie żądałam tych kart katalogowych...........

Zamawiający w postępowaniu przetargowym wybrał wykonawcę - konsorcjum firm i z nim zawarł umowę, po pół roku okazało się że członek konsorcjum ogłosił upadłość, czy powinniśmy aneksować umowę w zakresie usunięcia z niej członka konsorcjum

W moim przypadku oferta wykonawcy który załączył karty katalogowe jest najkorzystniejsza, no chyba, że ją odrzucę wówczas unieważniam postępowanie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych więc mam obawy, czy kontrola nie zarzuci, że postępowanie zbędnie unieważniono.

A co miałby Wykonawca wyjaśniać w tej sytuacji?

ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na usługę - dostawa zabawek. Na etapie składania ofert nie żądaliśmy kart katalogowych dla przedmiotów dostawy. Byli jednak wykonawcy, którzy takie karty produktu załączyli, czy zamawiający w takiej sytuacji ma obowiązek sprawdzenia tych kart, a w przypadku rozbieżności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz czy należy takie oferty odrzucić?

mam podaną cenę jednostkową, poprawienie innej omyłki czyli zmiana ilości pociąga za sobą w konsekwencji poprawienie omyłki rachunkowej, ......................

zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia żądał dostawy 2 zestawów rolet, z czego każdy miał składać się z 14 rolet w sumie 28 rolet. W trakcie posteępowania jeden z wykonawców pytał o powyższe i zamawiający potwierdził, że ma być to 28 szt rolet. Zamawiający nie zmodyfikował jednak formularza cenowego w powyższym zakresie ( w formularzy widnieje 14 rolet) , co z taki fantem zrobić. Wykonawcy złożyli ofertę na formularzu, w którym widnieje 14 sztuk rolet. CZy zamawiający może poprawić powyższe jako omyłkę polegającą na niezgodności oferty z siwz na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3?

Projekt który realizujemy obejmował nie tylko książki również zabawki pomoce dydaktyczne itp, meble, ale wszystko w ramach jednego projektu, w związku z tym chcemy zorganizować jedno postępowanie przetargowe składające się z 7 części, aby uniknąć jakichkolwiek zarzutów ze strony kontroli.

czy w zamówieniu powyżej 30 000 euro - przetarg mogę w opisie przedmiotu zamówienia przy pozycjach książkowych wpisać konkretne tytuły i autorów lub wydawnictwo?