grzybus82 napisał/a:

Poczytaj sobie taki oto wyrok KIO 1098/12 str.8.

winien w uzgodnieniu z wykonawcą podjąć działania zmierzające do zachowania
integralności i kompletności oferty po dokonanym zwrocie"

Jak rozumieć powyższy zapis?

Wykonawca wnioskuje o zwrot dokumentu gwarancji wadialnej - gwarancja bankowa. Okazuje się jednak że ta gwarancja jest częścią składową złożonej oferty, została wpięta w ofertę w jej środek , co mam zrobić w takiej sytuacji???? Czy mogę wyrwać te strony oferty i odesłać wykonawcy?

Wracam do zaświadczeń z banku na uzupełnienie dokumentów wykonawca złożył zaświadczenie z banku z którego wynika, że wykonawca korzysta z limitu kredytowego w aktualnej wysokości 100 000 zł, czy powyższy zapis potwierdza spełnianie warunku posiadania zdolności kredytowej?

annaanna napisał/a:

a jeśli z zaświadczenia z banku wynika, że firma może ubiegać się o finansowanie kredytem obrotowym do wysokości 1 mln zł. czy wówczas zaświadczenie potwierdza posiadanie zdolności kredytowej?

nie wypowiecie się w powyższej kwestii???????????

warunek: Wykonawca musiał wykazać, ze dysponuje osobą na stanowisko kierownika budowy. Wykazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Więc wykonawca oświadczył, ze wymagane uprawnienia wykazana osoba posiada, zastanawia mnie fakt, ze skoro uprawnienia wydano na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów to czy doświadczenie tej osoby nie jest zbyt krótkie, mam wątpliwości czy te uprawnienia są faktycznie na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów?

wykonawca w złożonej ofercie wpisał, że kierownik robót drogowych posiada uprawnienia drogowe na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a posiada doświadczenie 1 rok i 3 m-ce, czy wezwać go do złożenia wyjaśnień w powyższym zakresie?

a jeśli z zaświadczenia z banku wynika, że firma może ubiegać się o finansowanie kredytem obrotowym do wysokości 1 mln zł. czy wówczas zaświadczenie potwierdza posiadanie zdolności kredytowej?

wykonawca na potwierdzenie posiadania srodków finansowych lub zdolności kredytowej przedstawił zaświadczenie z banku z którego wynika, że firma posiada kredyt w tym banku. Moim zdaniem nie potwierdza to posiadania środków finansowych, ani zdolności kredytowej

firmy ubezpieczeniowe wystawiają gwarancję ubezpieczeniową na okres wykonania robót zawsze o jeden m-c dłużej, czy jeśli podpiszemy z wykonawca aneks przedłużający termin realizacji, a zmieścimy się w terminie obowiązywania gwarancji ubezpieczeniowej, która była ważna miesiąc dłużej, to czy wówczas nie musimy żądać od wykonawcy aneksu gwarancji ubezpieczeniowej?

podwykonawca którego zaakceptował zamawiający zwrócił się do nas o zapłatę należnego wynagrodzenia którego termin minął, a wykonawca nie zapłacił. Jako zamawiający zamierzamy rozpocząć procedurę wynikającą z ustawy i wezwać wykonawcę do wniesienia uwag. Czy możemy wyznaczyć wykonawcy konkretny czas na wniesienie uwag np. 10 dni? ustawa mówi o czasie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Co traktujemy za moment doręczenia wezwania czy wystarczy samo przesłanie e-maila czy faxu czy też zwrotka z poczty (a co kiedy wykonawca nie odbierze korespondencji?)

czyli wszcząć procedurę wyjaśniającą czy żądanie podwykonawcy jest zasadne

wykonawca był zgłoszony

zgłosił się do nas podwykonawca żądając zapłaty wynagrodzenia, którego termin płatności przez wykonawcę  minął, roboty wykonane przez wykonawcę zostały odebrane między wykonawcą a podwykonawcą, ale nie zostały jeszcze odebrane przez zamawiającego. Czy podwykonawca zasadnie zwrócił się do zamawiającego z żądaniem zapłaty wynagrodzenia.

no właśnie, tylko skoro zadanie odebrane to nie mamy możliwości skorzystania z gwarancji należytego wykonania kontraktu, tylko usunięcia wad i usterek, której nie posiadamy..................

wykonawca ma termin wykonania robót budowlanych do 30 kwietnia, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej, które złożył zamawiającemu ma termin do 30 maja, wykonawca zobowiązany jest jeszcze wnieść zabezpieczenie usunięcia wad i usterek, kiedy powinien to zrobić do 30 kwietnia czy też ma czas do 30 maja?

wykonawca w załączniku wykaz osób w doświadczeniu tej osoby wykazał tę robotę z nazwy, jest ona taka sama jak w doświadczeniu firmy, nie wskazał tylko długości odcinka drogi który miał wynosić 1 km, ale wynika to z załącznika wykaz robót, gdzie widnieje to samo zadania.... uważam więc że konkurent jest w stanie odczytać że jest to ta sama robota

dodam jeszcze, że w załączniku wykaz robót wykazana została długość drogi 1 km - czyli z innych dokumentów wynika, że kierownik budowy posiada wymagane doświadczenie, ale czy to wystarczy? Czy też zapis taki powinien być zawarty również w wykazie osób przy doświadczeniu kierownika robót

Wykonawca jako potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu wykazał robotę realizowaną dla Zamawiającego. Nie miał obowiązku załączania referencji i ich nie załączył.
W/w robotę wykazał również na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu przez kierownika budowy, który miał posiadać doświadczenie w budowie dróg na odcinku 1 km. Wykonawca przy kierowniku robót nie wpisał, że posiada on doświadczenie na odcinku 1 km, jednak była to robota realizowana dla zamawiającego, więc czy wzywać go do uzupełnienia dokumentu? Zamawiający jest świadom, że kierownik ten posiada to doświadczenie

nikt się nie wypowie

Wykonawca zwrócił się do nas z wnioskiem chcąc zabezpieczenie na okres rękojmi za wady podzielić na dwa okresy pierwszy 5 letni gwarancja ubezpieczeniowa, drugi 5 letni np. weksel, gotówka. czy jest taka możliwość. I tutaj oświadczenie wykonawcy o konieczności zabezpieczenia kolejnego 5 letniego okresu .

Marcel, a czy spełnianie warunku udziału dopiero na etapie realizacji zamówienia (wykupienie ubezpieczenia ) to już nie za późno - na dzień składania ofert??????????????????

myszy - polisa ubezpieczeniowa wykazana na etapie składania ofert - potwierdzenie spełniania warunków udziału w postepowaniu nie ma pokryć wyrządzonej szkody, a ma na celu wykazanie się przez wykonawcę określonym statusem ekonomiczo - finansowym, nie jest więc ubezpieczeniem danej inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia

a czy nie wystarczy, że posiada zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostepnienia potencjału? Przecież podmiotu udostępniający potencjał wcale nie musi być podwykonawcom

wykonawca wraz ze złożoną ofertą złożył zobowiązanie podmiotu trzeciego, który jednocześnie ma być jego podwykonawcom, o udostępnieniu potencjału polegającego na posiadaniu ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej . Czy wówczas wykonawca może zrezygnować z podwykonawstwa tego podmiotu?

dlaczego gwarancja należytego wykonania umowy jest wystawiana zawsze na miesiąc dłużej niż termin realizacji robót