Temat: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na usługę - dostawa zabawek. Na etapie składania ofert nie żądaliśmy kart katalogowych dla przedmiotów dostawy. Byli jednak wykonawcy, którzy takie karty produktu załączyli, czy zamawiający w takiej sytuacji ma obowiązek sprawdzenia tych kart, a w przypadku rozbieżności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz czy należy takie oferty odrzucić?

2

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Znalazłem cosik takiego:

Jeżeli zamawiający na potwierdzenie spełnienia warunków udziału wskazanych w treści siwz nie żądał złożenia żadnego dokumentu, a wykonawca mimo to do oferty złożył certyfikat, z treści którego wynika, iż dany sprzęt nie spełnia wymagań określonych w siwz, to podlega on również analizie zamawiającego podczas badania i oceny ofert. Tym bardziej, iż wykonawca zaznaczył sam, iż dokumenty ten stanowi integralną część oferty.
Wyrok
Krajowej Izby Odwoławczej
z dnia 8 marca 2012 r.
KIO 509/12

3

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Niestety wyroki jak zwykle są różne - np.

- 2011, np. KIO 615/11 z dnia 1 kwietnia 2011 r, gdzie Izba stwierdza, że: ? ? Odnosząc się do podniesionego w treści odwołań zarzutów stwierdzić należy, że odwołania nie zasługują na uwzględnienie ?Względem zarzutu 1 z I grupy - w ocenie Izby nie miało miejsce naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 2, czy też art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów. Po analizie postanowień SIWZ przywołanych przez strony i Przystępującego, jak i całości dokumentacji, także oferty Przystępującego oraz złożonych pism i oświadczeń, Izba wskazuje, że naruszenie art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. ma miejsce tylko w sytuacji, gdy mamy do czynienia z niezgodnością treści oferty z SIWZ o charakterze merytorycznym, a nie formalną. W pewnych wypadkach za taki błąd formalny można uznać brak poświadczenia za zgodność z oryginałem np.: całości dokumenty, a tylko jego fragmentów. Podobnie w wyroku KIO z dnia 15.04.2008 r., sygn. akt: KIO/UZP 277/08, sygn. akt: KIO/UZP 286/08, czy też wyroku KIO z dnia 17.03.2011 r., sygn. akt: KIO/434/11. Jednakże w przedmiotowym stanie faktycznym, w ocenie Izby, zasadna jest argumentacja Zamawiającego i Przystępującego z rozprawy, iż nie mamy do czynienia z udostępnieniem potencjału podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 26 ust. 2b P.z.p. (także pismo Przystępującego w tej materii z dnia 7.03.2011 r., czy też analiza postanowień SIWZ - pkt VIII ppkt 5 lit. c i d. Jednakże, gdyby tak miało miejsce, po nieskutecznym wezwaniu do uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p., powinien on być wykluczony z udziału w postępowaniu, a odrzucenie byłoby tylko jego skutkiem. Po drugie, zarzut naruszenia art. 89 ust. 1 pkt 1 P.z.p. także jest chybiony z tych względów, zaś ewentualne uznanie zasadności wskazanego uchybienia skutkowałoby wykluczeniem z udziału w postępowaniu, a odrzucenie byłoby tylko jego skutkiem. Po trzecie, zarzut dotyczy dokumentu, który nie był literalnie wymagany w SIWZ, ani też przepisami rozporządzenia, stąd wyciąganie z niego negatywnych konsekwencji jest nieporozumieniem. Łączenie konieczności jego załączenia z pkt 1X ppkt 4 lit. d SIWZ byłoby nadinterpretacją, przyjęcie z kolei odmiennej interpretacji skutkowałoby wymogiem uzupełnienia w trybie art. 26 ust. 3 P.z.p. z tego tytułu.?

- 2013, np. KIO 1213/13 z dnia 6 czerwca 2013 r. , gdzie również Izba stwierdziła, ze cyt. ? ? Zamawiający nie jest uprawniony do żądania innych dokumentów, jak również do dokonywania oceny spełniania warunków na podstawie dokumentów, które nie były wymagane w postępowaniu?

Już sam musisz zdecydować co zrobić.

4

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

i dalej, a raczej wstecz -

- 2007, np. KIO/UZP 1426/07 z dnia 19 grudnia 2007 r., gdzie stwierdzono, iż cyt. ?? Dokument - certyfikat jakości nie był obligatoryjnie wymagany w ogłoszeniu ani w SIWZ. Złożenie go w ofercie jako dokumentu dodatkowego, sporządzonego w języku angielskim, nie narusza postanowień art. 9 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ani postanowień SIWZ?

- 2009, np. KIO/UZP 1583/09 z dnia 1 grudnia 2009 r, gdzie w przedmiotowej sprawie, KIO nie podważyła faktu braku badania przez zamawiającego załączonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stał w sprzeczności z treścią formularza ofertowego, ponieważ był to dokument nie wymagany przez zamawiającego i nie podlegający ocenie, co oznacza, że z jego treści nie można wyciągać negatywnych dla wykonawcy konsekwencji?

5

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

A ja znalazłam to KIO 25/15
Odnośnie zaś zarzutu naruszenia dotyczącego wezwania do uzupełnienia dokumentu, którego nie wymagano w SIWZ, Izba stwierdziła, że zamawiający istotnie nie domagał się od wykonawców aby celem potwierdzenia warunku udziału złożyli zestawienie stacji paliw. Zgodnie z postanowieniem 7.2.4. SIWZ wykonawcy, celem potwierdzenia warunku mieli obowiązek złożyć jedynie oświadczenie. Odwołujący złożył wraz z ofertą formalnie poprawne oświadczenie. W tej sytuacji zamawiający, nawet jeżeli zasadnie powziął wątpliwości do oświadczenia odwołującego o dysponowaniu wymaganą w SIWZ siecią stacji paliw, to nie mógł ich rozwiewać wzywając wykonawcę do przedstawienia nowego, niewymaganego w SIWZ, dokumentu. Zamawiający powinien zatem poprzestać na wezwaniu do złożenia wyjaśnień w trybie art. 26 ust. 4 ustawy Pzp, artykułując swe wątpliwości np. co do niepokrycia siecią fragmentu terytorium kraju i źródło swej wiedzy - choćby informacje podane na stronie internetowej odwołującego. Wezwanie zamawiającego, obejmujące wyraźne zobowiązanie do przesłania wykazu stacji paliw, należy ocenić jako wykraczające poza katalog dokumentów, jakie należało złożyć celem wykazania warunku.

Podkreślić w tym miejscu jednak należy, że niedopuszczalność zażądania przez zamawiającego dokumentu nie wskazanego w SIWZ nie oznaczała jednak, że zamawiający dokonał błędnej oceny złożonego przez wykonawcę oświadczenia. Złożenie przez wykonawcę formalnie poprawnego oświadczenia nie zwalnia zamawiającego z obowiązku jego zbadania. Przeciwnie, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp zamawiający ma obowiązek rozwiać wątpliwości, jakie nasuwają się w związku ze złożonymi mu dokumentami czy oświadczeniami. Podkreślenia wymaga w tym miejscu, że ocena warunków odbywa się rzeczywiście z uwzględnieniem składanych przez wykonawców dokumentów i oświadczeń wymaganych w SIWZ, ale równocześnie z uwzględnieniem zasad wiedzy i doświadczenia zamawiającego. Dlatego zamawiający nie mając pewności spełnienia warunków przez wykonawcę powinien zastosować procedurę wyjaśniania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli zatem zamawiający np. na podstawie analizy stron internetowych odwołującego powziął wątpliwości co do tego, czy sieć odwołującego spełnia warunek opisany w SIWZ to miał prawo wezwania go do złożenia wyjaśnień w tym zakresie.

Zdaniem Izby naruszenie ustawy Pzp, jakiego dopuścił się zamawiający wzywając odwołującego do uzupełnienia dokumentu, którego nie wymagano w SIWZ nie ma i nie może mieć wpływu na wynik postępowania, gdyż jak stwierdzono rozstrzygnięcie zamawiającego co do wykluczenia odwołującego okazało się prawidłowe.

Było kiedyś takie orzeczenie gdzie nakazano wręcz zamawiającemu ocenę dokumentów, które nie były wymagane, ale które złożono wraz z ofertą, niestety nie potrafię go odnaleźć. IMO jeśli chodzi o rozbieżności z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w siwz, stwierdzone na podstawie niewymaganych kart, wezwałabym do złożenia wyjaśnień i gdyby mnie nie przekonały, to odrzuciłabym ofertę. Skoro same orzecznictwo KIO nie jest jednoznaczne, to ryzyko spada na zamawiającego.

6

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Karty katalogowe potraktowałbym jako element złożonej oferty. Skoro wykonawca w ofercie przedstawił dane które są niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia to oferta do odrzucenia. Dla ciebie i dla wykonawcy to lepsze rozwiązanie niż dochodzić na etapie realizacji umowy co ma wam sprzedać wykonawca.

7

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Jetem za wyjaśnieniem.

8

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

A co miałby Wykonawca wyjaśniać w tej sytuacji?

9

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

W moim przypadku oferta wykonawcy który załączył karty katalogowe jest najkorzystniejsza, no chyba, że ją odrzucę wówczas unieważniam postępowanie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych więc mam obawy, czy kontrola nie zarzuci, że postępowanie zbędnie unieważniono.

10

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Zadaj drugie pytanie. Co kontrola powie jeżeli nic nie zrobisz z informacja złożona przez wykonawcę potwierdzającą że przedmiot zamówienia nie odpowiada OPZ i zawarto umowę z wykonawcą którego oferta podlega odrzuceniu.

11

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

obawiam się jednego i drugiego, więc chyba bezpieczniej unieważnić.....................
wrócę jeszcze do wyjaśnień o których pisaliście wcześniej, do jakich wyjaśnień miałabym wezwać wykonawcę jeśli ja w ogóle nie żądałam tych kart katalogowych...........

12

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

annaanna napisał/a:

A co miałby Wykonawca wyjaśniać w tej sytuacji?

Ewentualną niezgodność stwierdzoną na podstawie kart katalogowych.

13

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

annaanna napisał/a:

obawiam się jednego i drugiego, więc chyba bezpieczniej unieważnić.....................
wrócę jeszcze do wyjaśnień o których pisaliście wcześniej, do jakich wyjaśnień miałabym wezwać wykonawcę jeśli ja w ogóle nie żądałam tych kart katalogowych...........

Znacznie trudniej uzasadnić unieważnienie w tej sytuacji, niż dochować należytej staranności w udzielaniu zamówienia i wezwać do złożenia wyjaśnień jeśli stwierdzisz gdzieś niezgodność. Tego, który kart nie dał zostawiłabym w spokoju. Tylko ci, którzy załączyli karty sami napytali sobie biedy i muszą się liczyć z tym, że załączając niewymagany dokument będą musieli coś wyjaśniać.
Pytanie tylko co w sytuacji, gdyby najkorzystniejszą była oferta tego, który kart nie dał?

14

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Nic by nie było przecie Katiqq- miał by spokój z wyjaśnianiem.

15

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

w najkorzystniejszej ofercie karty załączono i są znaczne rozbieżności, nie wiem czym zaskutkuje wyjaśnienie w takiej sytuacji?

16

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Darek W. napisał/a:

Nic by nie było przecie Katiqq- miał by spokój z wyjaśnianiem.

Dokładnie, tu bym nie wzywał do wyjaśnień.
Efektem wezwania do wyjaśnień najprawdopodobniej będzie zmiana oferty jeżeli wykonawca zorientuje się że karta nie odpowiada OPZ.

17

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

czyli skoro nie wzywam do wyjaśnień to odrzucam ofertę???????????????????

18

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Możesz wezwać i dopytać o "rozbieżne" parametry. Tylko co to da? Albo wykonawca potwierdzi że parametry są niezgodne - odrzucenie, albo zmodyfikuje parametry - doprowadzi w ten sposób do zmiany oferty?

19 (edytowany przez Katiqq 2015-09-01 12:35:37)

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

annaanna napisał/a:

w najkorzystniejszej ofercie karty załączono i są znaczne rozbieżności, nie wiem czym zaskutkuje wyjaśnienie w takiej sytuacji?

Jeżeli oferta nie spełnia Twoich parametrów, to będzie do odrzucenia. Wyjaśniając może oświadczyć, że pomyłkowo załączył karty katalogowe od niewłaściwego produktu jak będzie dobrze kombinował, a Ty nie masz podstawy do wezwania go do uzupełnienia właściwej karty.

20

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

annaanna napisał/a:

czyli skoro nie wzywam do wyjaśnień to odrzucam ofertę???????????????????

Lub nie odrzucasz i tych kart nie oceniasz.

21

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Darek pamiętaj, że zamówienie jest dofinansowane. Dziewczyna nie może uznać tak ot, że tych kart nie widzi lub że ich tam nie ma.

22 (edytowany przez efigy007 2015-09-01 12:59:16)

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Katiqq napisał/a:

Darek pamiętaj, że zamówienie jest dofinansowane. Dziewczyna nie może uznać tak ot, że tych kart nie widzi lub że ich tam nie ma.

tym bardzie, że nie raz już czytałem na tym forum, jak inni pisali " co robić jak kontrola wykazuje błąd, gdy niewymagane dokumenty są złe, a Zam. nie wezwał do wyjasnień, bo przecież Zam. ich nie żądał" smile
np. http://www.noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=14236

23

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Katiqq napisał/a:

Darek pamiętaj, że zamówienie jest dofinansowane. Dziewczyna nie może uznać tak ot, że tych kart nie widzi lub że ich tam nie ma.

Ależ oczywiście, że może ale nie musi. I w jednym jak i drugim przypadku należy mieć uzasadnienie.

24

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

Kontrola to jedno. Druga sprawa to jak do zamawiającego przyjedzie sprzęt niezgodny z OPZ a wykonawca powie że przecież jest zgodny z jego ofertą którą zamawiający przyjął.

25 (edytowany przez Katiqq 2015-09-02 06:51:42)

Odp: czy sprawdzać katy katalogowe, których nie żądano

jarosław napisał/a:

Kontrola to jedno. Druga sprawa to jak do zamawiającego przyjedzie sprzęt niezgodny z OPZ a wykonawca powie że przecież jest zgodny z jego ofertą którą zamawiający przyjął.

Otóż to właśnie! Będzie pobudka z ręką w nocniku!
Dlatego stawiałam pod znakiem zapytania tę ofertę, gdzie wykonawca nie załączył nic.
Skoro to są zabawki dla dzieci, to rozważyłabym możliwość unieważnienia postępowania. Dlaczego? A dlatego, że wszystkie zabawki dla dzieci, dopuszczone przez UE muszą być oznakowane znakiem CE, ponadto dla bezpieczeństwa posiadać stosowne atesty. Nikt by chyba nie chciał, żeby jego dziecko bawiło się zabawkami wyprodukowanymi z domieszką substancji toksycznych.