1

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Podepnę się pod temat.
Zamawiający w postępowaniu powyżej progów UE otrzymał ofertę, do której wykonawca załączył skan pisemnie podpisanego pełnomocnictwa, który następnie został opatrzony podpisem elektronicznym przez osobę, dla której udzielono pełnomocnictwo.
Zamawiający zgodnie z art. 26.3a Pzp wezwał wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa we właściwej formie. Wykonawca uzupełnił pełnomocnictwo we właściwej formie, ale data wystawienia i data w podpisie elektronicznym jest późniejsza niż data składania ofert. W pełnomocnictwie jednak wykonawca wskazuje, że udziela pełnomocnictwa do naszego postępowania, podając jego nazwę.

Czy uznalibyście Państwo takie pełnomocnictwo ? Chcę ratować to postępowanie.

2

(4 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Witam, podepnę się pod temat. Proszę o podpowiedź, czy uznać.
Zamawiający wezwał do przedłużenia terminu związania ofertą wraz z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności gwarancji wadialnej.
Wykonawca wyraził zgodę oraz przesłał plik z aneksem do gwarancji bankowej, który został podpisany elektronicznie przez gwaranta oraz dodatkowo przez wykonawcę.

Czy uznać tak złożony plik ?

Szanowni Państwo,
wykonawca zwrócił się do nas z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 (...).
Chciałem się upewnić, czy te co najmniej 30% zabezpieczenia wykonawca może wnieść w każdej z form określonych w art. 148 ust. 1, czy musi być to tylko wniesione w formie pieniądza ? Reszta zabezpieczenia będzie potrącana z wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego.

Ja zwracam plik z taką gwarancją załączając do niego pismo przewodnie, w którym zawarty jest zapis, że ,,Zamawiający zrzeka się praw przysługujących z tytułu gwarancji".

Dzień dobry. Zamawiający prowadzi postępowanie na roboty budowlane powyżej progu UE. Wraz z ofertą wymagano, aby wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych (gdzie musieli podać nazwę i typ urządzenia).
Wykonawcy złożyli wykaz urządzeń kluczowych wraz z ofertą, gdzie wskazali konkretne nazwy i typy urządzeń.
Wykonawca oceniony najwyżej został wezwany do złożenia oświadczeń i dokumentów, w tym kart katalogowych odpowiadających każdemu urządzeniu wskazanemu w tym wykazie urządzeń - dla każdej pozycji (art. 26 ust. 1).
Wczoraj przesłał wymagane dokumenty. W trakcie badania okazało się, że z dokumentami załączył ponownie wykaz urządzeń kluczowych, w którym dokonał zmiany w dwóch pozycjach - oferuje inne nazwy urządzeń i typy - i załączył karty katalogowe.
Stoimy na stanowisku, że taka zmiana jest niedozwolona (zmiana treści oferty), natomiast dział merytoryczny uważa, że taka zmiana jest dozwolona.
Proszę o pomoc, odrzucić ofertę czy uznać tą zmianę ?

Witam. Proszę o pilną pomoc.
W postępowaniu powyżej progów UE na roboty budowlane ofertę złożyło konsorcjum składające się z 2 wykonawców. W formularzu ofertowym wskazano zamiar powierzenia robót budowlanych podwykonawcy (sam zakres prac, bez podania nazwy wykonawcy). W JEDZ lidera konsorcjum w sekcji D dot. podwykonawstwa zaznaczono natomiast odpowiedź ,,nie", czyli że nie zamierza powierzyć podwykonawstwa. Z kolei JEDZ partnera konsorcjum nie dotyczył przedmiotowego postępowania, partner pomylił przetargi Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 4 wezwał do złożenia wyjaśnień w zakresie rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a JEDZ lidera (w zakresie podwykonawstwa), oraz do uzupełnienia JEDZ partnera z art. 26 ust. 3.
W wyznaczonym terminie wykonawcy uzupełnili JEDZ partnera oraz złożyli wyjaśnienia do których dodatkowo załączyli uzupełniony JEDZ lidera konsorcjum - wyjaśnili, że omyłkowo nie wypełnili sekcji dot. podwykonawstwa ale zamierzają je powierzyć.
Problem w tym, że w JEDZ partnera w tej samej sekcji dot. podwykonawstwa partner zaznaczył, że nie zamierza powierzyć podwykonawstwa. Nie możemy już wezwać do uzupełnienia z art. 26 ust. 3.

Proszę o podpowiedzi co począć w tej sytuacji, by ratować tą ofertę (oferta na 1 miejscu w rankingu, jeszcze nie było wezwania z art 26 ust. 1 ).

7

(0 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dzień dobry. Proszę o pomoc w poniższej kwestii. Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na robotę budowlaną.
1) Oferta nr 1 - wykonawca wraz z ofertą przedłożył 2 zobowiązania podmiotów trzecich, z których dodatkowo wynika, że będą oni podwykonawcami (udostępniają potencjał osobowy). Wykonawca w swoim JEDZ w sekcji C dot. polegania na zdolności innych podmiotów wskazał odpowiedź ,,tak", natomiast w sekcji D: Informacje dot. podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega - wskazał odpowiedź ,,tak", jednakże wpisał tylko nazwę jednego z tych podmiotów.
Dodatkowo w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ w miejscu na wpisanie zamiaru powierzenia jakiegoś zakresu prac podwykonawcom nie wpisał żadnych informacji.

2) Oferta nr 2 - wykonawca wskazał w Formularzu ofertowym, że powierzy roboty budowlane podwykonawcy (wskazał jedynie zakres), natomiast w JEDZ w sekcji D,,Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? zaznaczył nie.


Proszę o podpowiedzi, jakie czynności podjąć tzn. Wzywać do złożenia wyjaśnień czy uzupełnienia ?

8

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca wskazał link do strony rejestru URE.

9

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Pozwolę podpiąć się pod temat, aby nie zakładać nowego wątku.
Zamawiający w postępowaniu poniżej progów UE na dostawę oleju napędowego wezwał wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 2 do złożenia m.in. wykazu dostaw i aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył podpisany wykaz dostaw, natomiast w przypadku koncesji wskazał link pod którym znajduje się jego koncesja i Zamawiający może ją sam pobrać. Czy w takiej sytuacji należy uznać taki sposób złożenia dokumentu (zamawiający go pobiera i wkłada do akt) ? Proszę o podpowiedzi, ponieważ pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją.

Dokładnie warunek dotyczył osoby projektanta w branży sanitarnej. Członkowie komisji podnoszą, że projektant wskazany w wykazie musi potem projektować, a wskazanie dodatkowo w JEDZ przez wykonawcę zamiaru powierzenia części projektowej podwykonawcy jest nieprawidłowe.
I przez te uwagi mam już wątpliwości...

Czyli zamawiający powinien uznać tak złożone dokumenty i nie wzywać np. do wyjaśnień co do rozbieżności pomiędzy tym, że wykonawca wskazał zamiar powierzenia projektowania podwykonawcy, a jednocześnie dysponuje bezpośrednio osobą projektanta na podstawie umowy zlecenia (samodzielnie spełniając warunek).
Jeśli mogę to proszę o rozwinięcie odpowiedzi, ponieważ niektóre osoby z komisji przetargowej mają wątpliwości, czy faktycznie wykonawca postąpił prawidłowo i de facto sam spełnia warunek udziału w postępowaniu.

Dzień dobry. Bardzo proszę Państwa o pomoc, bo nie wiem już co począć.
Zamawiający prowadzi postępowanie powyżej progów UE na roboty budowlane (w formule zaprojektuj i wybuduj). W warunkach udziału w postępowaniu wymagano, aby wykonawca wykazał się m.in. posiadaniem projektanta. W wyznaczonym terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta. Wykonawca w JEDZ wpisał, że nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich (samodzielnie spełnia warunki), natomiast zaznaczył, że zamierza powierzyć podwykonawstwo (część projektową). Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył m.in. wykaz osób, w którym wskazał, że osoba projektanta jest zatrudniona na podstawie umowy zlecenie. Czy wykonawca postąpił prawidłowo ? - wskazuje że sam spełnia warunki, jednocześnie zaznacza że zamierza powierzyć część projektową podwykonawcy, a z wykazu osób wynika, że zatrudnia projektanta na podstawie umowy cywilno-prawnej), co potwierdza fakt samodzielnego spełniania warunku?
Bardzo proszę o podpowiedzi, jak Państwo byście postąpili w tej sytuacji. Wyjaśniać to ?

Podepnę się pod temat, by nie zakładać nowego. Być może ktoś z Państwa miał do czynienia z podobną sytuacją.
Wykonawca zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu określonymi przez zamawiającego złożył wykaz osób w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Jednocześnie, Zamawiający zawarł w SIWZ zapis, że przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca ma dostarczyć kopię uprawnień osób wskazanych w wykazie osób wraz z aktualną kopią zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarcza te kopie, ale okazuje się, że np. Jan Kowalski wskazany w wykazie osób nie posiada uprawnień bez ograniczeń. Jak w takiej sytuacji powinien postąpić zamawiający ?

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/algorytmy-funkcji-skrotu-sha-1-nie-maja-wplywu-na-waznosc-podpisow-kwalifikowanych

Czy dla zamówień o wartości powyżej progów UE zobowiązanie może być złożone jako oryginał dokumentu elektronicznego lub kopia poświadczona za zgodność z podpisami kwalifikowanymi?

- czy tylko oryginał ?

Robi się coraz ciekawiej:

https://szukio.pl/blog/marcin-kalmus/skan-oferty-opatrzony-kwalifikowanymi-podpisami-jednak-moze-byc-dopuszczalny-2019-02-08

Witam. Chciałem podpytać jak w praktyce powinno wyglądać udostępnienie ofert złożonych elektronicznie? Czy Wykonawca powinien przesłać pismo (wniosek) o udostępnienie ofert do wglądu z podpisem elektronicznym? I w jaki sposób Zamawiający powinien je udostępnić, tzn. czy powinien przesłać wnioskującemu wykonawcy te wszystkie pliki pdf (zawierające podpisy elektroniczne) np. za pośrednictwem e-maila ?

Szanowni Państwo, proszę o pilną pomoc.


Zamawiający prowadzi postępowanie na usługę poniżej progu UE. Dziś wystosował wezwanie do złożenia dokumentów przez wykonawcę ocenionego najwyżej w rankingu.

Okazało się, że przez pośpiech pominięto badanie pod względem rażąco niskiej ceny i wykonawca który został wezwany do złożenia już dokumentów, powinien być wezwany do złożenia wyjaśnień rażąco niskiej ceny.

Proszę o podpowiedź, jak należałoby postąpić, aby uratować sytuację.

Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam

Wykonawca w terminie 3 dni od otwarcia ofert przesłał do Zamawiającego oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej. Okazało się, że zamiast daty 14.01.2019 r. wpisał omyłkowo 14.01.2018 r. (pomylił rok).
Czy wezwalibyście Państwo do uzupełnienia oświadczenia (26. ust. 3) czy raczej do złożenia wyjaśnień (26 ust. 4) ?

Szanowni Państwo proszę o pomoc.

Zamawiający ogłosił dzień po dniu zamówienia na usługi projektowe. W jednym i drugim przypadku wymagał, aby wykonawcy złożyli wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw (załącznik stworzony przez zamawiającego). Pierwsze z tych zamówień otworzył wczoraj, natomiast termin otwarcia drugiego zamówienia upływa dzisiaj.

Po otwarciu wczorajszych ofert (na pierwsze zamówienie) okazało się, że załącznik Oświadczenia o spełnianiu warunków i braku podstaw został skopiowany z drugiego zamówienia i wykonawcy tak je złożyli. Pozostałe załączniki tj. wykazy usług, osób zgadzają się.

Załącznik - Oświadczenie o spełnianiu warunków i braku podstaw w obu zamówieniach różni się jedynie tytułem zamówienia i numerem sprawy. Reszta treści jest zgodna.

Jak ratować to zamówienie ? Proszę o pilną pomoc.

Czy postępowaniach o wartościach poniżej progów UE zgodnie z literalnym brzmieniem nowego rozporządzenia, wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw wykluczenia (art. 25a ustawy Pzp) w oryginale, natomiast oświadczenia i dokumenty w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp może złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność, w tym oświadczenie o grupie kapitałowej ?

Proszę o podpowiedzi, czy dobrze to interpretuję.

Marcel napisał/a:

Dokumenty te nie mieszczą się w zakresie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 10a ust. 5 p.z.p., a zatem w przypadku, gdy zostały one wydane w oryginale jako dokument elektroniczny, nie będą one musiały zostać opatrzone przez wykonawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym (przykładem może być np. elektroniczny odpis z KRS)

A co w przypadku np. wykazu robót/usług/dostaw, których wzory zazwyczaj przygotowuje zamawiający w wordzie ? Czy wykonawca może pobrać taki wykaz, wypełnić go na komputerze podając m.in. swoje imię i nazwisko, a następnie zapisać jako plik pdf czyli stworzyć ,,dokument elektroniczny" i go przesłać zamawiającemu, a ten go powinien uznać za złożony prawidłowo (de facto plik bez podpisu elektronicznego z ważnym kwalifikowanym certyfikatem) ?

Marcel napisał/a:

Tak, oprócz np. próbek.

Chciałem jeszcze dopytać o kwestie składania podpisów elektronicznych z kwalifikowanym certyfikatem w odpowiedzi na wezwanie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
Czy mógłby Pan wskazać podstawę prawną tego, że wszystkie oświadczenia i dokumenty o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów (...) wykonawcy mają obowiązek złożyć z podpisem elektronicznym z ważnym kwalifikowanym certyfikatem - bez względu czy złożą ich oryginał, czy też kopie elektroniczne?

Dopytuję, ponieważ radca prawny twierdzi, iż ,,co do zasady dokumenty i oświadczenia z art. 25 ustawy Pzp - przedstawiane przez wykonawcę sporządzone w postaci elektronicznej NIE MUSZĄ być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym".
Pojęcie dokumentu elektronicznego nie jest tożsame z pojęciem formy elektronicznej, o której mowa w art. 781§ 1 Kodeksu cywilnego. Zatem dokument elektroniczny nie musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wyjątkiem od tego są jedynie: oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczenie z art. 25a, w tym JEDZ. (zgodnie z art. 10a).

Dziękuję za odpowiedzi. Chciałem jeszcze dopytać o Państwa praktykę dotyczącą np. przygotowywanego wykazu robót budowlanych (jako załącznik do SIWZ w wersji word). Do tej pory tworząc taki wykaz zostawiałem wykropkowane miejsce na złożenie przez wykonawcę podpisu, daty i miejscowości. Teraz - po elektronizacji - czy nadal zostawiacie Państwo takie miejsca wykropkowane, gdzie wykonawca wypełnia je na komputerze, a następnie po stworzeniu pliku pdf podpisuje je podpisem elektronicznym, czy jednak należało by te miejsca wykropkowane usunąć i wystarczy jedynie podpis elektroniczny na dokumencie ?