1

Temat: Zabezpieczenie art. 150 ust. 3

Szanowni Państwo,
wykonawca zwrócił się do nas z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia w formie gwarancji ubezpieczeniowej, w dniu zawarcia umowy, co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia zgodnie z art. 150 ust. 4 (...).
Chciałem się upewnić, czy te co najmniej 30% zabezpieczenia wykonawca może wnieść w każdej z form określonych w art. 148 ust. 1, czy musi być to tylko wniesione w formie pieniądza ? Reszta zabezpieczenia będzie potrącana z wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego.