Postępowanie poniżej progów.

Czy przy założeniu, że dzielę postępowanie na trzy zadania, na każde z nich podpisuję umowę, mogę opublikować jedno ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i w sekcji IV Udzielenie zamówienia wpisać: część nr 1, nazwa: zadanie nr 1 i wszystkie dane dot. udzielenia zamówienia, dla zadania 2 i 3 tak samo, czy sekcja ta dotyczy jednego postępowania udzielanego w częściach a ja powinienem dla każdego zadania zrobić osobne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia?
Podpowiedzcie proszę.

3

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Oferta taka będzie nieważna na podstawie art. 82 ust. 2 PZP w zw. z art. 73 § 1 kc i jako taka podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art 89 ust.1 pkt.1

4

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No właśnie czasu to nie mamy teraz zbyt wiele. Doczytałem art. 180 i na unieważnienie postępowania odwołanie nie przysługuje. Co najwyżej mogą mi napisać informację z art. 181, tyle, że podtrzymując wówczas nasze stanowisko w sprawie unieważnienia i tak nie zbadamy ofert ponownie i nie unieważnimy unieważnienia. Jeszcze przemyślimy ale te 5 dni wydają się jak na wagę złota. Czy dobrze myślę z tym 180 i 181?

5

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Po dogłębnej analizie doszliśmy do wniosku że unieważniamy i to zrobiliśmy. Nie mogliśmy przyznać 0 za doświadczenie, bo w SIWZ zabrakło zapisu, że na tym etapie wymagamy złożenia wykazu, więc nie mieliśmy podstawy do punktowania (a ten wykaz był jednocześnie potwierdzeniem warunków udziału więc się chyba zakręciliśmy). Gdybyśmy jednak przyznali 0 pkt to mogliby nam zarzucić, że oni doświadczenie mają, ale nie żądaliśmy dokumentów wraz z ofertą, więc nie złożyli i trzeba by to odkręcać. Niezależnie od tego czy dostaliby max, czy 0 pkt i tak nie wygrywają, ale nie ma podstawy po przyznania punktów. Unieważnienie już się dokonało więc po temacie. Ale jedno pytanie - czekać 5 dni na ewentualne odwołanie (choć wydaje się że nie będzie), czy mogę ogłaszać kolejne postępowanie już dziś?

6

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Proszę o podpowiedź. PNO na ochronę, punktujemy cenę i doświadczenie. W SIWZ jest zapis, że wraz z ofertą składa się druk oferta, oświadczenia - standard. Zabrakło jednak zapisu, że składa się również wykaz usług, żeby móc punktować doświadczenie. Czterech na pięciu mimo wszystko wykaz wraz z ofertą złożyło ale jeden jednak nie złożył. I teraz jesteśmy w kropce bo nie ma specjalnie jak porównać ofert, żeby przydzielić punkty za doświadczenie w związku z czym nie możemy wybrać oferty najkorzystniejszej. Czy jest jakiś sposób, żeby tego co nie złożył wezwać do złożenia przed przyznaniem punktacji, czy też postępowanie do unieważnienia?

7

(2 odpowiedzi, napisanych Inne)

Witajcie. Znów odwieczny problem łączyć czy nie. Otóż mam do zrobienia specjalistyczną pracownię do logistyki. W pracowni znaleźć się mają najprzeróżniejsze rzeczy: stoły, krzesła, szafy ok 50 tys., czytniki, bramki RFID i inne tego typu wraz z programem do obsługi 10 tys., programy specjalistyczne (wskazane z nazwy) 20 tys., modele samolotów i pociągów 5 tys. (ci co sprzedają samoloty nie sprzedają pociągów smile) opakowania-10 tys. gry biznesowe(wskazane z nazwy znaczy te a nie inne a to oznacza w tym przypadku, że do kupienia tylko u tego kto je wymyślił) 30 tys. inne rzeczy, które można podpiąć pod szeroko rozumiane art. biurowe. Wszystko razem jakieś 140 tys. netto. Jak widać poszczególne grupy są podprogowe i najchętniej podzieliłbym to na kategorie wydatków oszacował i robił zgodnie z wartością poszczególnych kategorii-czyli wszystko bezprzetargowo. Ale patrząc pod kątem przeznaczenia (czytaj jedna pracownia) to suma jest jednak ponad progiem. Oczywistą rzeczą dla mnie jest to że nie kupię wszystkiego od jednego, dwóch ani trzech dostawców ale czy z uwagi na łączną wartość nie powinienem ogłosić PNO z podziałem na zadania? Jak podeszlibyście do przedmiotu (zamówienia)? HELP.

Projekt ustawy o fakturowaniu elektronicznym:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12311002/katalog/12504794#12504794

9

(34 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Aneks do umowy oraz ogłoszenie do BZP.

Dzięki za podpowiedzi. Na pewno szacunek łączny, mimo wszystko skłaniam się ku udzielaniu w  częściach w 2018 i 2019. Ale jak to się skończy ...

Marcel napisał/a:

Dlaczego nie możesz wydać całości kwoty w roku bieżącym?

Takie warunki umowy z ministerstwem.

Jak podejść do tematu. Mam do wydatkowania na zakupy np. urządzeń laboratoryjnych 250 000 zł. Warunek mam taki, że 75% tej kwoty czyli 187 500 muszę wydać w tym roku( i wydam do końca września)  a pozostałe 25% czyli kwotę 62 500 zł muszę wydać w okresie od stycznia do marca 2019r. No i co zrobić? Przy dzieleniu pierwsza część oczywiście PNO, druga część poza ustawą. Ale ja mam sytuację gdzie wiem już dziś o całej kwocie i warunkach wydania pieniędzy. Oczywiście najłatwiej byłoby zrobić postępowanie z możliwością dostawy części urządzeń w 2019r. ale nikt zapewne nie podejmie ryzyka zagwarantowania w marcu 2019 ceny zaproponowanej w ofercie złożonej w czerwcu 2018. Wydatki na 100% będą kontrolowane i oczywiście chcę uniknąć ewentualnego zarzutu nieuzasadnionego podziału na części.  A może postępowanie udzielane w częściach czyli na większą część w 2018 PNO i na mniejszą też PNO w 2019. Co poradzicie?

13

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Pomocy.. Po raz pierwszy wypełniam ogłoszenie o zmianie umowy (dot. robót dodatkowych) i się zawiesiłem. Rozumiem że sekcja II i III dotyczy zamówienia pierwotnego. A co z sekcją IV ? dotyczy zamówienia pierwotnego czy tego na roboty dodatkowe. Pytam, w zdecydowanej większości przeglądniętych przeze mnie ogłoszeń sekcja IV jest zupełnie pomijana. Wypełnić ją czy pozostawić pustą?

Podzielam zdanie Jarosława. Dobrze, że myślą o przesunięciu terminu, co wydaje się być rozwiązaniem, które może uchronić rynek zamówień przed-i tu użyję łagodnego zwrotu: totalną destabilizacją. Kompletnym nieporozumieniem wydaje się być pomysł aby składanie ofert odbywało się w systemie centralnym, ale już korespondencja i dalsze prowadzenie postępowania nie jest w tym systemie możliwe i zamawiający muszą być zdani w tym zakresie na łaskę rozwiązań komercyjnych. Prowadzenie postępowania w dwóch systemach jest zwyczajnie bez sensu. Musi powstać jeden skuteczny produkt, który umożliwi przeprowadzenie postępowania od A do Z zgodnie z wymogami ustawy. Dobrze wiemy, że czasem błahostka, która ma niewiele wspólnego z logicznym postępowaniem jest w stanie wywrócić postępowanie do góry nogami. Brak jednolitego narzędzia, wspólnego i darmowego, które umożliwi przeprowadzenie postępowania przez każdego zamawiającego w taki sam sposób, z ewidencjonowaniem w taki sam sposób wszystkich czynności elektronicznych spowoduje wyłącznie chaos zarówno u zamawiających jak i u wykonawców.
Ciągle borykamy się z niejasnościami i wątpliwościami i dobrze byłoby żeby po elektronizacji było ich jak najmniej.

15

(2 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zrobiłbym analogicznie do zapisów art. 26.3 "...chyba że pomimo ich złożenia uzupełnieni lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu ...". Po co poprawiać coś co i tak zostanie odrzucone z innych powodów.

Źródło: https://www.portalzp.pl/top-tematy/poprawne-oszacowanie-wartosci-zamowienia-publicznego-pozwala-unikac-zarzutow-organow-kontroli-7588.html

Szacowanie wartości robót i dostaw realizowanych w jednym obiekcie ? zyskaj wskazówki eksperta i uniknij błędów
Przystępujemy do realizacji projektu, na który uzyskaliśmy dotację unijną w ramach RPO. Głównym przedmiotem prac są roboty budowlane. Przewidujemy dodatkowo realizację dostaw niezwiązanych z robotami budowlanymi, np. zakup komputerów i mebli. Projekt będzie realizowany jako tzw. ?inwestycja pod klucz? w formule zaprojektuj-wybuduj na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Wartość robót budowlanych przekracza 30.000 euro. Łączna kwota dostaw (komputerów i mebli) w sumie przewyższa 30.000 euro (ale osobno wartości tych przedmiotów nie przekraczają wspomnianej kwoty). Czy można bądź należy wyłączyć z PFU roboty budowlane i zlecić ich wykonanie zgodnie z ich  wartością?
Czy wolno dostawy komputerów i mebli, jako różne rodzajowo, potraktować odrębnie i zlecić w sposób przewidziany dla zamówień o wartości poniżej 30.000 euro (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014?2020?)? Jak szacować tożsame dostawy, gdyby takie wystąpiły w omawianym przypadku? Czy należy szacować łącznie roboty budowlane z dostawami (komputery i meble) i w przypadku udzielania zamówienia w częściach, stosować dla każdej z nich procedury właściwe dla całkowitej wartości projektu? Wątpliwość bierze się stąd, że zarówno roboty budowlane jak i dostawy dotyczą jednego obiektu budowlanego.

Odpowiedź
Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego jest zakupem odrębnym od dostawy mebli oraz wykonania robót budowlanych. Jest to oczywiste choćby ze względu na brak możliwości wykonania tych działań przez jednego wykonawcę. W związku z powyższym wartość poszczególnych zamówień wskazanych w pytaniu można oszacować odrębnie przy zastosowaniu procedur właściwych dla wartości danego zakupu.

Wyjaśnienie

Dla ustalenia, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy też z odrębnymi zakupami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak:
tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi, roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu),
tożsamość czasowa zamówienia (przewidzenie przez zamawiającego pełnego zakresu przedmiotowego zamówień sfinansowanych i udzielanych w znanej zamawiającemu perspektywie czasowej) i
możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę.

Powyższe zostało potwierdzone przez UZP w opiniach prawnych oraz interpretacjach dotyczących szacowania wartości zamówienia.

Konieczność rozważenia pojęcia ?jednego obiektu budowlanego? wystąpiłaby w sytuacji, gdyby:

projekt obejmował wykonanie robót budowlanych (oraz dostaw i usług niezbędnych do realizacji tych robót) rożnego rodzaju, jak również przedmiotem zamówienia była budowa kilku obiektów w rozumieniu Prawa budowlanego, ale funkcjonalnie ze sobą powiązanych i składających się na jedno zamierzenie budowlane.

W takich przypadkach zamawiający musiałby zsumować wartości robót składających się na całe zamierzenie budowlane.

Wynika to z faktu, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 5d ustawy Pzp przez obiekt budowlany rozumieć należy wynik całości robot budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną. Zgodnie zaś z orzecznictwem ETS, istnienie obiektu budowlanego powinno być oceniane w związku z funkcją gospodarczą lub techniczną rezultatu wykonanych robót budowlanych.

W przypadku gdy w omawianym projekcie wystąpią dostawy rodzajowo tożsame, ich wartość należy oszacować łącznie (oczywiście przy założeniach wskazanych w pierwszym akapicie odpowiedzi). art. 2 pkt 5d, art. 32, art. 96 ust. 1 pkt 11 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)

17

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Zobacz tu: https://www.portalzp.pl/dokumenty-od-wykonawcow/korespondencja-dotyczaca-etapu-badania-i-oceny-wnioskow-jest-jawna-5242.html

Przy podziale na części każdą część traktujesz i rozstrzygasz jak osobne postępowanie, więc jak masz jedną ofertę z jednej z części to możesz podpisać umowę bez czekania.

Znając życie pojawi się nowa ustawa więc na 100% trzeba będzie co najmniej dostosować istniejące regulaminy, o ile nie trzeba będzie ich pisać od nowa. Jak np będzie wyglądało publiczne otwarcie ofert elektronicznych? Będziemy odwracać monitory do osób siedzących na sali czy potrzebny będzie rzutnik?

20

(13 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Chcecie to zrobić w tym samym czasie, projekty może wykonać jeden wykonawca więc tożsamość przedmiotowa zamówienia i tożsamość czasowa zamówienia niewątpliwie występują. Długo bym się nie zastanawiał tylko szacował łącznie z informacją w przetargu, że ma wykonać 6 odrębnych dokumentacji.
Przetarg na roboty też zrobiłbym jeden z podziałem na części.

21

(6 odpowiedzi, napisanych Inne)

Jakoś się nie dziwię. Mając na uwadze nacisk na zwiększenie jawności życia publicznego a więc i wydatków, zmniejszenie progu będzie uzasadniane tym, że większa niż do tej pory liczba zamówień będzie objęta ustawą a więc będzie większa przejrzystość w wydawaniu środków publicznych. Tylko pracy wszystkim przybędzie. Żeby tylko zmniejszenie wartości poszło w parze ze zmniejszeniem zawiłości i niejasności ustawy.

22

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Fifi - dzięki wielkie.

23

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

marekw2 napisał/a:

A dlaczego stosujesz takie kryterium ?

Ok zła konstrukcja zdania - zmęczenie. Oczywiście nie chodziło mi o odpowiedź dlaczego stosuję to kryterium. Widać czujność wink Ostatnio miałem dwa kryteria. Po lekturze innych specyfikacji gdzie zdecydowana większość to 100% cena doszedłem do wniosku, że drugie kryterium w rzeczywistości jest pozorne i może tym razem zastosujemy 100% cenę. . Standardy dla energii elektrycznej są określone w ustawie, rozporządzeniu itd, ale nie bardzo wiem jak wykazać koszty cyklu życia zgodnie z 91 2a.

24

(5 odpowiedzi, napisanych Inne)

Czy bylibyście tak uprzejmi i podali mi uzasadnienie do protokołu dlaczego stosuję jako kryterium cenę 100% dla przetargu na kompleksową (sprzedaż i dystrybucja) usługę dostawy energii elektrycznej. - zgodnie z art. 91 2a. Z góry dziękuję za pomoc.

25

(4 odpowiedzi, napisanych Inne)

Zapewne tak choć niewątpliwie do umów podpisywanych po 25 maja powinniśmy wprowadzić zapisy odnoszące się do ochrony danych osobowych.