51

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ja bym poprawił na podst. 87.2.2 skoro nie wpisał wysokości stawki VAT. W uzasadnieniu że wykonawca błędnie wyliczył kwotę brutto, która przy prawidłowym wyliczeniu powinna wynosić 90720 zł. I tyle.

52

(9 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Podepnę się pod temat. Jeżeli zmuszony jestem udzielić zamówienia na roboty dodatkowe (zmiana przewidziana w umowie) to mogę to zrobić na podst. art 144 ust.1 pkt.2 zwyczajnie aneksem? Nie potrzebna jest żadna papierologia? Rozumiem że później ogłoszenie o zmianie umowy zgodnie ze 144 1c -tak?

53

(42 odpowiedzi, napisanych Inne)

Nie wiem czy o to chodziło:


Określając zakres obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w przepisie art. 98 ustawy Pzp, należy kierować się definicją zamówienia publicznego zawartą w przepisie art. 2 pkt 13 ustawy Pzp. Pod tym pojęciem należy zatem rozumieć odpłatną umowę zawieraną między zamawiającym i wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.
Zarówno tzw. opłata parkingowa, jak i opłata za przejazd autostradą, uiszczane w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego czy też przejazdem płatną autostradą, może mieć dwojaki charakter.
W zakresie tzw. opłat parkingowych należy w szczególności wyróżnić opłaty ponoszone z tytułu parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1440 j.t.). Zgodnie z tym przepisem korzystający z dróg publicznych obowiązani są do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Opłaty te kwalifikuje się jako opłaty publiczne (rodzaj danin publicznych), co zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 grudnia 2002 r. (sygn. akt P 6/02) . Ww. opłaty, jako dochody publiczne, przymusowe, mogą być pobrane w drodze egzekucji administracyjnej. Obowiązek ich ponoszenia wynika wprost z przepisu prawa.

W związku z powyższym, w przypadku uiszczenia przez zamawiającego opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania nie dochodzi do zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy zamawiającym i wykonawcą, a w konsekwencji nie ma miejsca udzielenie zamówienia publicznego. Wydatki poniesione z ww. tytułu nie podlegają zatem obowiązkowi sprawozdawczemu, o którym mowa w przepisie art. 98 ustawy Pzp.
Inaczej należy ocenić sytuację, w której zamawiający zawiera umowę, której przedmiotem jest korzystanie z płatnego parkingu prowadzonego przez podmiot nie należący do sektora publicznego. W takim przypadku mamy bowiem do czynienia z udzieleniem zamówienia publicznego. Informacje odnośnie takiej umowy zamawiający obowiązany jest uwzględnić w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach.
Opłata za przejazd autostradą nie została wymieniona w katalogu opłat administracyjnych, wskazanych w art. 13 ust. 1 ustawy o drogach publicznych, jednakże z uwagi na fakt, iż stanowi świadczenie należne za przejazd autostradą, a zatem drogą publiczną, ma ona zbliżony charakter do opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. O tym, czy opłata za przejazd autostradą ma charakter publicznoprawny czy cywilnoprawny, decyduje sposób ustalenia opłaty za przejazd autostradą, co łączy się bezpośrednio z podmiotem zarządzającym danym odcinkiem autostrady.

Katalog podmiotów uprawnionych do pobierania opłat za przejazd autostradą został wskazany w przepisie art. 37a ust. 1a ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 641 j.t.). W przypadku, gdy podmiotem tym jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, opłata za przejazd autostradą będzie stanowić opłatę publiczną, gdyż Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad jest organem administracji publicznej, a wysokość opłaty ustalona jest przepisami prawa powszechnie obowiązującego ? rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju (wcześniej Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej). Wydatek poniesiony przez zamawiającego tytułem uiszczenia ww. opłaty nie będzie zatem podlegać uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach. W tym przypadku nie dochodzi bowiem do udzielenia zamówienia publicznego.

Podmiotem pobierającym opłaty za przejazd autostradą może być spółka, z którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad albo drogowa spółka specjalnego przeznaczenia zawarli umowę o budowę i eksploatację, na warunkach określonych w tej umowie. Zgodnie z przepisem art. 37b ust. 1 ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym opłaty za przejazd autostradą pobrane przez spółkę co do zasady stanowią jej przychód. W tym przypadku opłaty za przejazd autostradą stanowią świadczenie uiszczane na podstawie umowy odpłatnej zawieranej z użytkownikiem autostrady na zasadach określonych regulaminem korzystania z autostrady, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku zatem uiszczania przez zamawiającego opłaty za przejazd autostradą na rzecz ww. spółki, dochodzi do udzielenia zamówienia publicznego w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 13 ustawy Pzp, a zatem wartość wydatków poniesionych z tego tytułu będzie podlegała uwzględnieniu w rocznym sprawozdaniu.

źródło: www.uzp.pl

54

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli nie było minimum i podał 0 dni to ok. Pewnie będzie się tłumaczył, że zareaguje natychmiast tzn w dniu zgłoszenia. Spryciarz.

Podpowiedzcie mi proszę. Robię ogłoszenie o udzieleniu zamówienia wg nowego wzoru udostępnionego. Wszystko ok do czasu kliknięcia na końcu ogłoszenia  "dalej". Generuje się podgląd ogłoszenia ale bez informacji dotyczących kiedy, komu i za ile udzieliłem zamówienia - sekcja IV. Próbowałem 5 razy w różnych przeglądarkach - efekt ten sam. Kliknięcie "zapisz" nic nie daje. Poradźcie czy coś mi umyka i nie zaznaczam, czy to błąd formularza. Zdarzyło się Wam podobnie?

56

(7 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Nie stosowałbym kryterium oceny o którym piszesz tylko, że wymagasz zatrudnienia ( o ile chcesz wymagać) na umowę o pracę jeżeli spełniają przesłanki określone w kodeksie pracy. Unikasz w ten sposób sytuacji gdzie dla uzyskania max punktów wykonawcy wpisują że zatrudnią na umowę o prace a później sytuacja się zmienia. Poza tym 138o jak pisze janek nie stosujesz przepisów ustawy. Robisz to wg własnego uznania stosując zapisy 138o.

Nie nie to nie Pałac Kultury (aczkolwiek jeden z budynków to też pałac). Standardowe usługi sprzątania pomieszczeń. Irytująca jest konieczność uzasadniania czegoś co jest oczywiste. Podam oczywiście takie swoje powody ale myślałem, że jest jakiś "wzór" dla sprzątania z którego większość korzysta, żeby zaoszczędzić sobie wymyślania.

Macie jakieś mądre uzasadnienie dla braku podziału na części zamówienia na sprzątanie.

Ok. Dzięki za info.

Oczywiście że nie. Członek komisji jest z księgowości i pojęcia nie ma o inwestycjach. Mieliście takie przypadki? Skłaniam się żeby się nie wykluczał bo żadnych podstaw wynikających z oświadczenia art. 17 nie ma.

Wtorek- nie inaczej.

Mam małą wątpliwość.

Jeden z członków jest w związku małżeńskim z osobą, która wskazana została w ofercie najkorzystniejszej do pełnienia funkcji kierownika robót i jest u tego wykonawcy zatrudniony od dłuższego czasu. Czy taka okoliczność powinna spowodować  wyłączenie tego członka z komisji?. Co prawda okoliczność ta nie spełnia żadnej z przesłanek z oświadczenia składanego na podst. art 17.2 ale..
Dodam tylko, że ten członek komisji nie miał na etapie tworzenia postępowania żadnej wiedzy na jego temat. Tylko zasiada w komisji.

63

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak myślałem ale wolałem się upewnić. Dzięki serdeczne.

Witajcie

Czy w tworzeniu rankingu przyznajecie punkty ofercie, której wartość przekracza kwotę, którą przeznaczono na finansowanie zamówienia? Oferta któraś tam z kolei.

Ja również przewiduje zmianę. Niezmienna jest wtedy wartość netto. Jeżeli zmiana VAT jest ustawowa to i tak nie ma wyjścia i trzeba ją naliczyć w wysokości obowiązującej.

Zrobiłbym jedno postępowanie z podziałem na zadania i nikt się nie przyczepi. Tak asekuracyjnie.

janek159 napisał/a:

a co jak jedno schładza serwerownie a wentylacja innego rodzaju pomieszczenia? może jednak inne przeznaczenie kurde

A jakie znaczenie ma przeznaczenie urządzenia (czy chłodzi czy dmucha)? Ważniejsze jest że jeden wykonawca może to wykonać. Traktowałbym jako jedno bez zastanowienia.

68

(3 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Ja poniżej kwot unijnych stosuję zapis "o ile są znani na etapie składania oferty".

Dane za I kwartał 2017.

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 1 - najprostsze budynki - wartość robót do 5 mln.- 2,6%
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 2 - proste budynki jednokondygnacyjne - wartość robót do 5 mln. - 3,6%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 3 - budynki niskie o małym stopniu trudności - wartość robót do 5 mln. - 4,55%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 4 - budynki o złożonych wymaganiach funkcjonal., instalac.i technolog.o średn. stopniu trudn.- wartość robót do 5 mln.- 6,25%

Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 5 - budynki wielofunkcyjne o b.złożonych wymaganiach funkc., budynki wysokościowe - wartość robót do 5 mln.    - 7,85%   
Wskaźniki kosztów dokumentacji projektowej w relacji do kosztów robót budowlanych dla inwestycji kubaturowych - kategoria trudności 6 - budynki o najwyższym stopniu skomplikowania, budynki o najwyższych wymaganiach - wartość robót do 5 mln. - 9,4%

Inwestor zastępczy - prace przed rozp. rob.budowl., program inwest., mat.do projekt., wniosek o dec.o warunkach zabud.i zagosp.terenu, nadzór inwest., odbiory robót, odbiór ostateczny, przekaz.obiektu, rozlicz.inwest.- liczony od kosztów robót budowl. - 3,5% -5,5%

Nadzór autorski to zależy od wykonawcy projektu jedni chcą więcej inni mniej ale jest taki oficjalny sposób choć wychodzą z niego wysokie ceny:
WYCENA ZA PEŁNIENIE NADZORU AUTORSKIEGO

1. Jednorazowy pobyt na budowie ? nadzór zamiejscowy przy odległości 100 do 200 km:
Cx = 30 j.n.p. x 1,9 x S   
S = 16,50 zł za 1 j.n.p. (wg komunikatu Prezesa GUS na rok 2008)
   Cx = 30 j.n.p. x 1,9 x 16,50 zł = 940,50 zł netto (stawka nie obejmuje przejazdów)

2. Koszty dojazdu przy korzystaniu z własnego samochodu:
    Cx = 2 x 150 km x St
    St = 0,8358 zł  za 1 km przebiegu dojazdu (zgodnie z obowiązującymi przepisami)      
    Cx = 2 x 150 km x 0,8358 zł = 250,74 zł netto

   Ogółem 1 pobyt projektanta na budowie wraz z dojazdem:

   Cx = 940,50 + 250,74 = 1191,24 zł netto + 22% podatek VAT w wys. 262,10 zł

Cx brutto: 1453,00 zł za jednorazowy pobyt na budowi


Przy odległości do 100 km
Cx = 24 j.n.p. x 1,9 x S   

Wskaźnik S na dziś to około 20 zł - do sprawdzenia.

70

(3 odpowiedzi, napisanych Zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Ad.1 Masz dokumenty. Na co czekać?
Ad. 2. Każdą z części rozstrzygasz osobno, info na stronę dla tej części.
Ad. 3 To tylko kopiuj wklej więc pracy niewiele.

https://www.biznes-polska.pl/aktualnosci/9003847-uchylenie-sie-od-podpisania-umowy-a-brak-innej-oferty

http://prawimy.pl/uchylanie-sie-zawarcia-umowy-zamowienie-publiczne-perspektywa-wykonawcy-zamawiajacego/

jo napisał/a:

jak się zmieści w 15% wartości pierwotnej to aneksem i tyle (144.1.6)

Czyli zgodnie z tym art. wszelkie roboty, które się pojawią nazwijmy to dodatkowo (jakieś nieprzewidziane ale konieczne do wykonania) do 15% można tylko aneksem? A czy w tym przypadku należy je dodać do szacunku?

To podpowiedzcie mi proszę jeszcze czy przy ryczałcie (czyli w teorii wszystko co jest w projekcie jak również to co nie zostało ujęte ale jest konieczne do wykonania żeby wykonać przedmiot zamówienia) mogą wystąpić zamówienia podobne czyli "stare uzuełniające" przy założeniu że nie planujemy zlecać nic co nie jest objęte projektem (projekt dotyczy termomodernizacji budynku) ale wiadomo jak to w budowlance bywa, zazwyczaj pojawia się coś zupełnie nieplanowanego. Czy przewidzenie (tak dla ostrożności) tych podobnych czyli "starych uzupełniających" przy ryczałtowym rozliczeniu jest poprawne? Chciałbym mieć taki wentyl bezpieczeństwa aby nie kopać się w razie czego z wykonawcą.

Nie robiłem jeszcze budowlanki w nowej ustawie. Jak to jest z ewentualnymi robotami uzupełniającymi po nowemu. Ustawa o uzupełniających już nie mówi nic. Pozostała wr 67.1.6 ale to dodatkowe zamówienie- wiadomo. Czy te uzupełniające, które się ewentualnie pojawią i nie były pierwotnie przewidziane ale są konieczne do wykonania zleca się na podstawie art. 144 zwykłym aneksem do umowy?

75

(60 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marta napisał/a:

lisvitalis czyli kazdy wykonawca musi zastosowac taka sama stawke? wydaje mi sie ze nie masz racji, kazdy zastosuje taka jaka musi zastososwac a Zamawiajacy porownuje oferty BRUTTO

No to życzę szczęścia w porównaniu ofert z różnymi stawkami VAT.