Postanowiliśmy wysłałać zwykłe zapytania do 4 firm. 1 firma złożyła ofertę na kwotę poniżej 14 tys. euro, natomiast 3 pozostałe firmy na kwoty powyżej 80 tys zł i 100 tys zł. I co teraz? Mamy wątpliwości, czy dobrze oszacowaliśmy zamówienie i czy czasem jednak nie lepiej ogłosić przetarg sad

A czy są gdzieś opinie na ten temat?

Witam
Chciałabym, aby ktoś pomógł mi rozwiać wątpliwości. Z dniem 28.02.2013 kończy się umowa na obsługę informatyczną. Umowa obejmowała obsługę systemów, które funkcjonują  u nas w jednostce w okresie dwóch lat tj. od lutego 2010-do lutego 2012. Kwota umowy nie przekraczała 14 tys zł, więc została podpisana bez przeprowadzenia postępowania przetargowego (w 2010 roku). Chcielibyśmy w tym roku podpisać nową umowę na obsługę informatyczną, także na 2 lata od 1 marca 2013. Zakres tej umowy różniłby się trochę od poprzedniej, byłby rozszerzony. Po wstępnych szacunkach nowego zakresu zamówienia wychodzi, że kwota za obsługę informatyczną w ciągu 2 lat nie przekroczy 14 tys euro. Rozumiem, że możemy w tym wypadku nie przeprowadzić postępowania i w zwykłym trybie ofertowym zaprosić kilku wykonawców (4) do składania ofert? Niektórzy mają wątpliwości czy nie będzie to dzielenie zamówienia? Hmmm

Cena za paliwo została ustalona przez Wykonawcę jako średnia cen paliw na dzień 16.01

Szacowaliśmy po cenach paliw na dzień 3.01.2013, w SIWZ było info, że wykonawca ma szacować na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu tj. na dzień 16.01.2013

szacunek 626 tys. - oferta 673 tys.

Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych na dostawę paliw płynnych. Wpłynęła tylko jedna oferta i to na kwotę przewyższającą szacunek Zamawiającego (kwota z oferty to kwota powyżej progów unijnych). Zamawiający może zwiększyć środki do wysokości tej oferty, ale czy może podpisać taką umowę?

108

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

OK, a jeśli zmianił się Regulamin Poczty i nie ma już rozbicia na przesyłki do 50 gram i powyżej 50 gram, tylko do 350 gram i wyżej?

109

(4 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

W lipcu 2012 roku podpisana została na 24 miesiące umowa z Pocztą Polską na świadczenie usług pocztowych dla przesyłek do 50 gram i druga umowa osobna na swiadczenie usług pocztowych powyżej 50 gram. Czy w związku ze zmianą ustawy konieczne jest rozwiązanie którejś umowy?

110

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuje, chciałam potwierdzić odrzucenie smile

111

(5 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na dostawę sprzętu komputerowego. W SIWZ wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oświadczenie, że serwis urządzeń wykona autoryzowany producent bądź on sam jeśli jest producentem. Wpłynęło kilka ofert. 1 z nich nie ma tego oświadczenia. Wzywać do uzupełnienia czy odrzucić ofertę jako niezgodną z SIWZ?

112

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję.

113

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Mam formularz cenowy, w którym wykonawca rozpisał ceny za poszczególne pozycje i na końcu podał cenę brutto za całość zamówienia, którą przepisał do oferty. Nie mam nigdzie podanej wysokości VAT-u. Czyli teoretycznie mogę sprawdzić cenę brutto z formularzem cenowym i ofertą, jeśli się zgadza to jest ok. Nie wiem po co wogóle chcieliśmy to netto, ale coż jak już jest to trudno. Po porównaniu wychodzi, że cenę netto musiałabym poprawić i byłoby ok.

114

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No tak, ale mogę cenę poprawić czy odrzucić ofertę? Bo zdania u mnie są podzielone. Większość jest za odrzuceniem oferty ze względu na błąd w obliczeniu ceny, ja się waham i nie wiem co zrobić sad

115

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W ofercie wygląda to tak (podaję przykład):
cena netto: 124 523,40 zł
słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote 40/100
cena brutto: 153 124, 87 zł
słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia cztery złote 87/100

No i jak do 124 523,40 dodam 23% Vatu to wychodzi inna kwota. Hmmmm ....
Czy to mogę poprawić? Bo może netto jest zła?

116

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

a rachunkowe nie kwalifikuja do odrzucenia oferty?

117

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W przetargu dot. zakupu mebli chcieliśmy, aby wykonawca dołączył do oferty oprócz wymaganych dokumentów i oświadczeń także dokumenty (niepotwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu) takie jak pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmopwania zobowiązań w imieniu firmy oraz formularz cenowy, w którym wykonawca miał wpisać ceny za poszczególne pozycje mebli. Wykonawca nie dołączył do oferty formularza cenowego czy mogę go odrzucić?

118

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję smile

119

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

No właśnie w tym sęk smile

120

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ok. Tylko w formularzu oferty nie było miejsca na wpisanie vatu, było tylko miejsce na podanie ceny netto i ceny brutto. Jest to przetarg na dostawę mebli, być może niektóre firmy np. te zatrudniające więźniów mają inny vat? Mogę wezwać do wyjaśnienia ceny?

121

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W ogłoszeniu jest info, ze w zakresie spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć wykaz wykonanych (..)

122

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Własnie, mam wyrok KIO, w którym wyjaśnione jest to zagadnienie. Po przeczytaniu mam małe wątpliwości ale chyba mogę przychylić się, że nie jest to świadczenie okresowe ani ciągłe.
" ustawodawca w przepisach ustawy nie zdefiniował pojęcia usług "ciągłych lub powtarzających się okresowo". W celu wyjaśnienia tych pojęć należy posłużyć się przepisami prawa cywilnego. W takim przypadku zgodnie z art. 14 ustawy w zakresie nie uregulowanym przepisami ustawy, do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Wprawdzie doktryna prawa cywilnego również nie rozstrzyga, czym są usługi ciągłe lub powtarzające się okresowo, jednakże definiuje pojęcia ?świadczeń jednorazowych, okresowych i ciągłych".
Zgodnie ze stanowiskiem doktryny w przypadku świadczeń ciągłych wyznacznikiem zarówno rozmiaru jak i treści świadczenia jest czas. Świadczenie ciągłe polega bowiem na określonym, stałym zachowaniu się dłużnika przez czas trwania stosunku prawnego. Z istoty rzeczy spełnienie takiego świadczenia musi więc trwać przez pewien czas. Świadczenie ciągłe ma to do siebie, że nie da się w nim wyodrębnić poszczególnych zachowań dłużnika, które mogłyby być potraktowane jako samoistne świadczenia albo partie świadczenia. Charakter ciągły mają świadczenia wynajmującego, wydzierżawiającego, dającego w użyczenie, udzielającego pożyczki, przechowawcy, pracownika w stosunku pracy, zarządzającego, banku w umowie rachunku bankowego, świadczenia przedsiębiorstw dostarczających wodę, gaz, elektryczność (W. Czachórski Zobowiązania ? Zarys wykładu, Warszawa 1994, rozdział III).
Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przez zamówienia na usługi powtarzające się okresowo należałoby rozumieć takie zamówienia, których przedmiotem są powtarzające się w określonych regularnych odstępach czasu świadczenia inne niż dostawy i roboty budowlane. Przykładowo, zamówieniem na usługi powtarzające się okresowo może być, np. usługa cateringu (codzienne dostarczanie posiłków), sprzątanie biura lub konwojowanie pieniędzy (pod warunkiem, że odbywa się regularnie). Świadczenia takie nie mogłyby być skumulowane i wykonane jednorazowo, bez uszczerbku dla realizacji celu, któremu służą. (Opinia Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 03.02.2009 r.).
Celem usług powtarzających się okresowo jest zaspokojenie interesu Zamawiającego w ciągu pewnego czasu, poprzez dokonywanie określonych czynności w sposób powtarzalny, co wynika ze stałego zapotrzebowania Zamawiającego na dane usługi, które musi być regularnie zaspokajane poprzez udzielanie zamówień. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje, że w określonych odstępach czasu będzie udzielał zamówień na dane usługi. Natomiast, jednorazowe wykonanie takiej usługi sprzeciwiać się będzie zamierzonemu celowi. Generalnie wszystkie umowy, których przedmiotem są usługi świadczone wedle zapotrzebowania, tzn. uruchamiane są na podstawie indywidualnego zlecenia konkretnej usługi w ramach stałej umowy, nie mogą być kwalifikowane jako usługi powtarzające się okresowo. To samo odnosi się do udzielanych oddzielnie zamówień na usługi, które powtarzają się kilka razy do roku, w zależności od potrzeb (Z. Radwański, Zobowiązania ? część ogólna, Warszawa 1999, Rozdział II). "

123

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli zostawić i nic nie ruszać?

124

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wezwaliśmy do wyjaśnienia. Wykonawca napisał, że podane przez niego w wykazie usługi są wykonywane nadal, nieprzerwanie od 1.01.2009 roku do dnia dzisiejszego, na podstawie jednej umowy. Hmmm i co teraz, bo już zwątpiliśmy?

Przetarg nieograniczony. W SIWZ informacja, m.in. że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którze spełniają warunki z art. 22.1. Warunki te z art. 22.1 zostały wyszczególnione w SIWZ. Dodatkowo wszystkie dokumenty jakie należy złożyć w ofercie wymieniliśmy w SIWZ w jednej zbiorczej tabeli oraz dodatkowo pokazano je jako załączniki na końcu SIWZ (formularze oświadczeń i dokumentów do wypełnienia przez wykonawcę dodano do SIWZ, w tym druk oświadczenia z art. 22.1). Otworzyliśmy oferty i pojawił się problem. Otóż w tabeli, która wymienia dokumenty jakie wykonawca ma złożyć w ofercie nie ujęliśmy oświadczenia z art. 22.1 sad:( i dwóch wykonawców nie dołączyło tego oświadczenia do oferty.
W samym druku oferty, który składa wykonawca, w dziale dot. oświadczeń jest informacja m.in. o: "oświadczamy, że spełniamy warunku udziału w postępowaniu oraz wszelkie wymogi zawarte w art. 22.1 pzp i na potwierdzenie tego załączamy dokumenty wymagane w dziale SIWZ". Czy takie krótkie oświadczenie zawarte w samym druku oferty jest wystarczające czy muszą dodatkowo składać osobny druk oświadczenia?