151

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czyli podsumowując-oferta jest dobra. Dziękuję za pomoc.

152

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak, ale co zrobić jeśli w SIWZ wymagaliśmy zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (oprócz oświadczenia z art. 24 ust.1 pkt 2)? Zamówieniami zajmuję się dopiero od paru miesięcy więc dlatego dopytuję.

153

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak, złożył to oświadczenie, ale dodatkowo w SIWZ była mowa o: Aktualny odpis z właściwego rejestru (druk własny Wykonawcy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. I nie wiem jak to potraktować.

154

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg dotyczył wynajmu kserokopiarek. Wykonawca (osoba fizyczna) złożył na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEiDG). Zgodnie z par.1 pkt. 2 Rozporządzenia PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy żądałam aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Czy zaświadczenie z CEiDG mogę potraktować jako prawidłowy dokument, który spełnia ten warunek (jest to wydruk z rejestru, który nie wymaga podpisu)? Proszę o informację.