1

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Przepraszam "papierowy oryginał" to np. gwarancja wadialna na papierze, czyli np. gwarancja bankowa. Według nas oferta nie jest zabezpieczona wadium. Zamawiający powinien być w posiadaniu oryginału gwarancji. W tym wypadku oryginał gwarancji (gwarancja elektroniczna) znajduje się w dalszym ciągu u Wykonawcy a nam zrobił jedynie jej wydruk papierowy.

2

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Nie wysłał w żadnej sposób, ani e-mailem, ani nie złożył na żadnym nośniku. "Papierowy oryginał" - wydruk papierowy z elektronicznej gwarancji.

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów, prowadzony "papierowo". Wykonawca przedłożył w ofercie kserokopię wadium wystawionego elektronicznie. Chcieliśmy wadium w pieniądzu, bądź jeżeli Wykonawca składa je w innej formie to ma przedłożyć jego papierowy oryginał. Jak to traktować?

Postępowanie unijne na Platformie elektronicznej. Wykonawca miał załączyć do wypełnionego Formularza oferty również Specyfikację oferowanego sprzętu. W specyfikacji wskazać miał parametry oraz nazwę sprzętu jaki oferuje. Dołączył do oferty wymagany załącznik, jednak nie podpisał go podpisem elektronicznym. Załącznik jest w formie pdf-a, bez jakiegokolwiek podpisu. Czy możemy wezwać do uzupełnienia tego załącznika? Mamy różne zdania na ten temat. W SIWZ wskazaliśmy, że załączniki do oferty tj. pełnomocnictwa, JEDZ czy właśnie specyfikacja sprzętu - muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem.
Co z tym robić? Można jakoś uratować tą ofertę?

Witam, postępowanie poniżej progów. Info w SIWZ, że oferta ma być złożona papierowo, komunikacja pomiędzy wykonawca a zamawiającym w tym oświadczenia, wnioski i inne informacje - w formie papierowej lub elektronicznej. Wykonawca wezwany do złożenia dokumentów KRS, ZUS, US (skan pisma został wysłany do wykonawcy meilem) pyta czy może te dokumenty wysłać elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast złożyć papierowo (włożyć w kopertę). Wyrazić zgodę?

A czy wszystkie te zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej łączyć razem, tzn. zamówienia na projekt sieci LAN razem z dokumentacją projektową  na remonty?

Mam kilkanaście zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych: 7 zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych dot. rozbudowy sieci LAN w różnych budynkach, 5 zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych dot. remontu i przebudowy pomieszczeń w różnych budynkach.
Pytanie: Czy sumować te zamówienia, tzn. zamówienia na projekty związane z siecią LAN i zamówienia na projekty dot. remontów? Zaznaczam, że projekty te dotyczą różnych budynków. Tylko w przypadku jednego obiektu potrzebujemy dokumentację projektową na sieć LAN i dokumentację projektową na remont pomieszczeń.

W postępowaniu Zamawiający przewidywał zastosowanie prawa opcji. W ofercie Wykonawca wskazał kwotę za zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji. Jednak przy sporządzaniu umowy z wybranym Wykonawca podjęto decyzję, że nie wprowadzamy do umowy zapisów dot. opcji, gdyż na 100% nie mamy i nie będzie na nią środków. Jednak teraz środki przyszły i moglibyśmy skorzystać z prawa opcji - tylko w umowie zapisów brak. Umowa jest już podpisana. Jak możemy skorzystać z opcji? Możemy aneksować umowę? Jeśli tak, to jaką podstawę prawną wskazać. Mieliśmy przewidziane zmiany umowy na podst. art. 144 jednak żaden z pkt. nam nie pasuje.

Witam.
Taka oto sytuacja:
Początek roku. Zamawiający przewiduje w ciągu roku przeprowadzić postępowanie na usługi informatyczne na kwotę przekraczającą progi unijne.
Postanawia udzielić zamówienia w częściach i przeprowadzić je w w kilku mniejszych postępowaniach - w sumie 4.
1 zamówienie - szacunek powyżej progów - postępowanie ogłoszone w UE,
2 zamówienie - szacunek poniżej progów - postępowanie ogłoszone w UE,
3 zamówienie - szacunek poniżej 30 tys. - postępowanie z 6a,
4 zamówienie - szacunek poniżej 30 tys. - postępowanie z 6a.

Suma szacunkowa postępowania nr 3+ nr 4 jest mniejsza niż 20% całej wartości zamówienia (1+2+3+4+5), dlatego Zamawiający skorzystał z art. 6a. Postępowanie nr 2 nie kwalifikowało się do przeprowadzenia z art. 6a ze względu na to, że suma 3+4+2 przekroczyłaby 20% wartości całego zamówienia. Zostało przeprowadzone jako postępowanie UE.

Postępowanie 1 - zostało rozstrzygnięte i podpisano umowę.
Postępowanie 2 - zostało unieważnione - wykonawca uchylił się od podpisania umowy (jako jedyny złożył ofertę w tym postępowaniu)
Postępowanie 3 - postępowanie w trakcie,
Postępowanie 4 - postępowanie w trakcie.

Pytanie: Zamawiający chce do końca roku przeprowadzić ponownie postępowanie nr 2. W jakim trybie może je przeprowadzić, ogłosić w UE czy jako krajowy (szacunek około 200 tys. zł)? Czy Zamawiający ma traktować to postępowanie jako nowe i szacować od nowa wartość zamówienia?

10

(5 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

A jest jakiś przepis, który o tym wprost mówi? Nie możemy dojść do porozumienia w tym zakresie sad

Już się zakręciliśmy smile
Postępowanie poniżej progów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp (na potwierdzenie Zamawiający chce później
(art. 24aa) zaświadczenie z US, ZUS, KRS itp.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - tu Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Czy w związku z tym, oprócz wstępnego oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia Wykonawca ma także złożyć do oferty wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Postępowanie poniżej progów na inspektora nadzoru. Jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe wiodącego inspektora nadzoru. Wykonawca miał przedłożyć wykaz oraz na potwierdzenie, że dany inspektor wykonywał nadzór - dokument, z którego będzie to wynikać. Każdy z Wykonawców załączył kserokopię dokumentów (referencje, oświadczenia itp.). Żaden Wykonawca nie potwierdził ich za zgodność. Co z tym robić? Wezwać do uzupełnienia z 26.3? W SIWZ nie pisaliśmy, że w przypadku przedłożenia kserokopii muszą być one potwierdzone za zgodność sad

13

(1 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Witam. W pigułce: Postępowanie powyżej progów. 2 oferty. Wybór Wykonawcy. Zwrot wadium drugiemu Wykonawcy (nie wybranemu). Info, że Zamawiający został wprowadzony w błąd. Unieważnienie czynności wyboru oferty, wykluczenie tego Wykonawcy i odrzucenie oferty. Co teraz? Na jakiej podstawie możemy żądać ponownego wniesienia wadium przez tego Wykonawcę, który nie został wybrany? 46.3 tylko na podst. odwołania. Co tu robić?

Przetarg na usługi społeczne - Ochrona osób i mienia. Powyżej progów. Składanie ofert: 18.05.2018 r.

Warunek udziału-zdolność techniczna i zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę ochrony osób i mienia, świadczoną nieprzerwanie przez okres minimum 12 miesięcy, o wartości jednej usługi nie mniejszej niż: 600 000,00 zł.

Kryterium oceny ofert: doświadczenie wykonawcy
Zamawiający w kryterium ?doświadczenie Wykonawcy? przyzna punkty za każdą dodatkową usługę spełniającą wymogi określone - patrz warunek powyżej, zrealizowaną ponad minimum 1 usługę wymaganą przez Zamawiającego, tj. w przypadku wykazania wykonania bądź wykonywania:
- 1 usługi                                - Wykonawca otrzyma: 0 pkt,
- 2 usług                                 - Wykonawca otrzyma: 20 pkt,
- 3 usług                                 - Wykonawca otrzyma: 30 pkt,
- 4 usług i więcej                    - Wykonawca otrzyma: 40 pkt.

I tak:
Wykonawca składa wykaz usług i wskazuje 8 usług. Z tego np. 1 usługa o wartość: 850 000,00 zł. zrealizowana w okresie od 22.01.2014 do 22.01.2016.
Uznać tą usługę? Zdania są podzielone.

15

(1 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Witam.
Postępowanie powyżej 750 000 euro - usługi społeczne. Ogłaszam oczywiście w UE, 60 dni związania ofertą itp., ale czy wymaga się tu JEDZ-a?
Ustawa wprost tego nie wskazuje. Czy ktoś-coś???

16

(0 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Witam. Wysłaliśmy do Wykonawcy umowę na dostawę - w formie edytowalnej, aby uzupełnił dane osoby, która będzie podpisywać umowę. Dane w umowie zostały uzupełnione, umowa została podpisania przez Wykonawcę, parafowana na każdej stronie i odesłana do nas. U nas, po otrzymaniu oryginału - okazało się, że na pierwszej stronie jest wpisana błędna nazwa Wykonawcy - inna nazwa firmy i adres. Poprawiliśmy to, podpisaliśmy umowę ze swojej strony i odesłaliśmy 1 oryginał do Wykonawcy pocztą, dodatkowo skan gotowej umowy został wysłany na e-mail Wykonawcy z informacją o pomyłce i zmianie nazwy w komparycji umowy. Wykonawca nie wniósł żadnych zastrzeżeń do tego (nie odzywał się). Było to kilkanaście dni przed upływem terminu dostawy. Termin realizacji umowy na dzień dzisiejszy już upłynął i dopiero po tym terminie Wykonawca obudził się i twierdzi, że on nie wyraził zgody na zmianę w umowie i nie zgadza się na jej podpisanie. Co tu z nim zrobić? Według umowy lecą odsetki za każdy dzień opóźnienia od dnia podpisania umowy.

17

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Nie mamy zamiaru nic powtarzać, jego oferta jest do odrzucenia, bo jest niezgodna z SIWZ i tyle. Tylko czy odpisywać mu na ten "protest" czy nic nie robić?

18

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Wykonawca zaproponował dwa terminy wykonania zamówienia. Zamawiający wymagał podania jednego konkretnego terminu. Z oferty wynika, że jest wariantowa, a tego nie dopuszczaliśmy. Więc jest niezgodna z SIWZ. Nie ma jak policzyć głosów, bo Wykonawca, oprócz tego, że zmienił sam druk oferty wykreślając sztywny termin wpisany przez Zamawiającego, to jeszcze zapisał go w ten sposób: "do dnia 03.12.2017/10 dni od dnia podpisania umowy".

19

(6 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Rozstrzygnęliśmy postępowanie. Odrzuciliśmy 1 ofertę jako niezgodną z SIWZ. Wykonawca w dniu rozstrzygnięcia wniósł e-mailowo protest, w którym prosi o ponowne przeliczenie punktów dla jego oferty. Co z nim zrobić, bo chyba już nie ma protestów? smile

A jeszcze jeden kwiatek: w innej ofercie Wykonawca wpisał w formularzu datę wykonania zamówienia na: 8.10.2017 r, z pewnością miał być 8.12.2017 r. Uzupełnił w ofercie: "termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2017 r./ 08.10.2017". Co z nim zrobić?

Do odrzucenia wg mnie, ale u mnie mają inne wersje smile

Witam. PN do progu na dostawę. 3 kryteria, jednym z nich termin dostawy. Maksymalny termin to 20.12.2017 r., za skrócenie o 1 dzień 2 pkt. max.20 pkt. Zapis brzmiał: "termin wykonania zamówienia: do dnia 20.12.2017 r./ ................." (w tym miejscu wykonawca mógł zaoferować swój termin, bądź jeżeli nie wypełnił tego miejsca przyjmujemy, że to 20.12.2017.). Wykonawca podał w ofercie: "termin wykonania zamówienia: 7 grudzień 2017/10 dni od dnia podpisania umowy". Był na otwarciu i raczył nas uświadomić, ze podał nam dwa warianty smile, tak na wszelki wypadek - gdybyśmy umowę podpisali np.6.12.2017). Co z tym fantem zrobić? Wywalić go jako niezgodna z SIWZ, czy wezwać do wyjaśnienia?

Przetarg na wymianę stolarki drzwiowej. Warunek: co najmniej 2 roboty budowlane na kwotę 100 tys zł każda tożsame z przedmiotem zamówienia. Wykonawca przedłożył wykaz wykonanych robót, podał 2 roboty i do tego dołączył referencje.
Pierwsze referencje wskazują, że wykonał należycie roboty budowlane i podana jest w nich wartość: drzwi - 120 tys. okna 80 tys. zł. Natomiast w drugich referencjach jest informacja, że wykonał wymianę stolarki drzwiowej i okiennej łącznie na kwotę 200 tys. zł. (bez podziału na okna i drzwi). W wykazie wykonanych robót budowlanych sam rozbił tą kwotę 200 tys. zł na drzwi - 100 tys i okna 100 tys. Możemy to przyjąć? Czy może dopytać go z 26.3 albo 4?

No i zamawiający wezwał a wykonawca się nie odezwał. Co teraz? Odrzucić z 89.1.2, bo chyba wezwać ponownie nie może bo nie ma do czego jak nic nie złożyli?

Dziękuję za odpowiedź.