Witam, postępowanie unijne.
Wykonawca w ofercie zaproponował samochód A (wpisał nazwę, model), jednak nie dołączył do oferty specyfikacji technicznej auta, która była przedmiotowym środkiem dowodowym. Został wezwany do jej złożenia.
W odpowiedzi wysłał specyfikację, ale dotyczącą samochodu B.
Wezwaliśmy go do złożenia wyjaśnień w zakresie tych rozbieżności.
Odpowiedział, że oferuje teraz samochód B zamiast A, który wskazał w ofercie, bo nie wiedział do czego będziemy go używać a ten drugi wskazany w specyfikacji technicznej wg niego jest lepszy.
Oba samochody spełniają wymagania Zamawiającego.
Co z nim zrobić? Według nas oferta jest do odrzucenia. Nie możemy wezwać o ponowne złożenie specyfikacji, która jest przedmiotowym środkiem dowodowym. Nie możemy też poprawić mu oferty.

Puściliśmy przetarg na 11 części. Skróciliśmy termin składania ofert ze względu na to, że wcześniej poszło wstępne ogłoszenie informacyjne. Unieważniliśmy 3 części ze względu na brak ofert. Chcemy puścić jeszcze raz te 3 części. Czy możemy ponownie skrócić termin składania ofert wykorzystując to wstępne ogłoszenie (nie zmieniamy nic, wszystko idzie analogicznie jak w pierwotnym postępowaniu).

Wykonawca złożył wraz z ofertą gwarancję wadialną w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym Gwaranta. Gwarancja byłaby ok, gdyby nie fakt, że Wykonawca dodatkowo podpisał ją swoim kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Czy taka gwarancja jest ważna?

Wykonawca wypełniając formularz ofertowy powinien wpisać po kolei:
- cenę brutto,
- stawkę podatku VAT w zł,
- cenę netto.
Wykonawca jednak w pozycji dot. "ceny brutto" wpisał cenę netto a w pozycji dla "ceny netto" wpisał kwotę brutto. Ustaliliśmy to chwilę po otwarciu ofert, gdy Wykonawca zadzwonił do nas i o tym poinformował: "pomyliłem się przy wpisywaniu kwot i w część dla kwoty brutto wpisałem netto a dla netto wpisałem kwotę brutto".
Faktycznie, po wyliczeniu cena netto plus podatek Vat daje wartość brutto (wpisaną jako netto) i na odwrót. Co z tym zrobić? Wykonawca twierdzi, że skonsultował się z prawnikami i oni twierdzą, że to oczywista omyłka rachunkowa. My mamy jednak wątpliwości.

Witam,
od 1.07.2022 r. będzie obowiązek prowadzenia, aktualizacji i udostępniania rejestru umów o wartości ponad 500 zł. Czy w rejestrze tym trzeba będzie udostępniać również umowy o pracę? A co z fakturami/rachunkami na kwotę ponad 500 zł, w przypadku gdy nie ma zawartej umowy?

Czy zamawiający ma obowiązek sporządzenia ogłoszenia o  zmianie umowy w sytuacji zmiany terminu realizacji dostawy bez zmiany wynagrodzenia i pozostałych warunków (przesunięcie terminu dostawy z 10.12.2021 na 28.12.2021). Czy jest wyznaczony w ustawie Pzp termin na zamieszczenie takiego ogłoszenia?

7

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy wykonaniem umowy będzie podpisanie protokołu odbioru czy faktura?
Jeżeli terminem wykonania umowy będzie protokół odbioru to czy ma on dotyczyć zamówienia podstawowego czy zamówienia w ramach opcji?
W protokole odbioru nie ma wszystkich informacji określonych w pkt 5 załącznika nr 7 do Rozporządzenia np. "łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy".

W postępowaniu jeden z Wykonawców złożył ofertę, ale nie wpłacił wadium. Oferta do odrzucenia z art. 226.1.14 Pzp. Jednak mimo jej odrzucenia zgodnie z art. 224.2.1 Pzp ofertę tą bierzemy do średniej, niezbędnej do wyliczenia RNC.
Co w sytuacji, jeżeli w tej ofercie Wykonawca błędnie wyliczył cenę ofertową? Miał podane dwie składowe: ilość i cenę oraz wzór do wyliczenia. Potraktować to jako omyłkę rachunkową i poprawić na podst. 223.2.2 Pzp? Napisać do Wykonawcy, że poprawiam cenę?
Wykonawca dopiero przy wyborze dowie się, że jego oferta została odrzucona, bo nie wpłacił wadium.

Do kiedy można udostępnić oferty na podst. art. 74 ustawy Pzp?
Postępowanie mamy zakończone już od dwóch miesięcy (podpisana umowa, etap realizacji) a dziś wpłynął wniosek z prośbą o udostępnienie ofert złożonych w tym postępowaniu. Wniosek złożyła firma, która nie składała oferty.
Czy po zakończeniu postępowania traktować ten wniosek jako informację publiczną?

Mamy zawartą umowę na outsourcing wydruku, której termin obowiązywania kończy się 30.08.2021 r. W umowie jest zapis, że zostaje zawarta na okres 36 miesięcy bądź do momentu wyczerpania wartości umowy, w zależności co pierwsze nastąpi. No i kasy mamy jeszcze dużo, ale niestety termin za chwilę się skończy. Nie mamy również przygotowanego opisu zamówienia  i na pewno nie zdążymy puścić nowego postępowania, tak aby nowa umowa zaczęła obowiązywać od 1.09.2021 r. (postępowanie unijne) Czy jest jakaś możliwość przedłużenia obecnie zawartej umowy? W umowie nie mamy niestety nic na temat możliwości jej zmiany, czy przedłużenia:(
Czy ktoś miałby pomysł jak moglibyśmy z tego wybrnąć, aby zaoszczędzić czas na przygotowanie nowych opisów i spokojne ogłoszenie dużego postępowania?

Mamy dylemat:
W kwietniu 2017 roku zawarliśmy umowę na usługi telekomunikacyjne (wysyłka smsów) na czas oznaczony 12 miesięcy. W treści umowy widniał zapis, że w przypadku jej nie wypowiedzenia przedłuża się ona na czas nieoznaczony.
Umowa nie została przez nas wypowiedziana i od kwietnia 2018 roku funkcjonuje jako umowa na czas nie oznaczony. Co roku był robiony szacunek na podstawie poprzedniego roku (kwota ok. 11 tys. brutto na 12 miesięcy) i na tej podstawie główny księgowy zabezpieczał środki w planie na dany rok (2018, 2019, 2020). Od 04.2017 roku do dnia dzisiejszego łączna wartość to 53.000 zł, czyli poniżej 130 tys. zł.
Dziś pojawiło się pytanie czy nie musimy jej czasami wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę. Patrząc na to, że w przypadku umów zawieranych na czas nieokreślony szacujemy na okres 4 lat, to okres ten w przypadku naszej umowy upływa w kwietniu 2021 r.
W umowie tej mamy bardzo atrakcyjną stawkę za 1 smsa, która nie zmieniła się od 2017 r. W przypadku, gdybyśmy chcieli ją teraz wypowiedzieć i zawrzeć nową umowę stawka za 1 smsa wzrasta 3 a nawet 4-krotnie.

Mam pytanie.
Zeskanowana oferta Wykonawcy, pierwotnie wytworzona i podpisana przez niego w postaci papierowej została podpisana podpisem elektronicznym przez inną osobę i w ten sposób złożona w postępowaniu. Co zrobić z taką ofertą, czy jest ona poprawnie złożona?

Pytanie - umowa z Wykonawcą na usługę ochrony obiektów zawarta w 2018 r. na okres 3 lat do 30.09.2021 r. Wykonawca w dniu 5.02.2021 r. (w związku ze wzrostem min. wynagrodzenia za pracę) złożył wniosek o zwiększenie wynagrodzenia począwszy od dnia 01.01.2021 r. Czy jest jakiś termin na złożenie tegoż wniosku? Księgowa twierdzi, że nie może przyjąć wniosku, bo termin na jego złożenie upłynął z końcem 2020 r., jednak nie jest w stanie wskazać przepisów, które o tym mówią. Zdania u nas są podzielone...

14

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Przepraszam "papierowy oryginał" to np. gwarancja wadialna na papierze, czyli np. gwarancja bankowa. Według nas oferta nie jest zabezpieczona wadium. Zamawiający powinien być w posiadaniu oryginału gwarancji. W tym wypadku oryginał gwarancji (gwarancja elektroniczna) znajduje się w dalszym ciągu u Wykonawcy a nam zrobił jedynie jej wydruk papierowy.

15

(9 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Nie wysłał w żadnej sposób, ani e-mailem, ani nie złożył na żadnym nośniku. "Papierowy oryginał" - wydruk papierowy z elektronicznej gwarancji.

Witam,
przetarg nieograniczony poniżej progów, prowadzony "papierowo". Wykonawca przedłożył w ofercie kserokopię wadium wystawionego elektronicznie. Chcieliśmy wadium w pieniądzu, bądź jeżeli Wykonawca składa je w innej formie to ma przedłożyć jego papierowy oryginał. Jak to traktować?

Postępowanie unijne na Platformie elektronicznej. Wykonawca miał załączyć do wypełnionego Formularza oferty również Specyfikację oferowanego sprzętu. W specyfikacji wskazać miał parametry oraz nazwę sprzętu jaki oferuje. Dołączył do oferty wymagany załącznik, jednak nie podpisał go podpisem elektronicznym. Załącznik jest w formie pdf-a, bez jakiegokolwiek podpisu. Czy możemy wezwać do uzupełnienia tego załącznika? Mamy różne zdania na ten temat. W SIWZ wskazaliśmy, że załączniki do oferty tj. pełnomocnictwa, JEDZ czy właśnie specyfikacja sprzętu - muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem.
Co z tym robić? Można jakoś uratować tą ofertę?

Witam, postępowanie poniżej progów. Info w SIWZ, że oferta ma być złożona papierowo, komunikacja pomiędzy wykonawca a zamawiającym w tym oświadczenia, wnioski i inne informacje - w formie papierowej lub elektronicznej. Wykonawca wezwany do złożenia dokumentów KRS, ZUS, US (skan pisma został wysłany do wykonawcy meilem) pyta czy może te dokumenty wysłać elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym zamiast złożyć papierowo (włożyć w kopertę). Wyrazić zgodę?

A czy wszystkie te zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej łączyć razem, tzn. zamówienia na projekt sieci LAN razem z dokumentacją projektową  na remonty?

Mam kilkanaście zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych: 7 zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych dot. rozbudowy sieci LAN w różnych budynkach, 5 zamówień na sporządzenie dokumentacji projektowych dot. remontu i przebudowy pomieszczeń w różnych budynkach.
Pytanie: Czy sumować te zamówienia, tzn. zamówienia na projekty związane z siecią LAN i zamówienia na projekty dot. remontów? Zaznaczam, że projekty te dotyczą różnych budynków. Tylko w przypadku jednego obiektu potrzebujemy dokumentację projektową na sieć LAN i dokumentację projektową na remont pomieszczeń.

W postępowaniu Zamawiający przewidywał zastosowanie prawa opcji. W ofercie Wykonawca wskazał kwotę za zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji. Jednak przy sporządzaniu umowy z wybranym Wykonawca podjęto decyzję, że nie wprowadzamy do umowy zapisów dot. opcji, gdyż na 100% nie mamy i nie będzie na nią środków. Jednak teraz środki przyszły i moglibyśmy skorzystać z prawa opcji - tylko w umowie zapisów brak. Umowa jest już podpisana. Jak możemy skorzystać z opcji? Możemy aneksować umowę? Jeśli tak, to jaką podstawę prawną wskazać. Mieliśmy przewidziane zmiany umowy na podst. art. 144 jednak żaden z pkt. nam nie pasuje.

Witam.
Taka oto sytuacja:
Początek roku. Zamawiający przewiduje w ciągu roku przeprowadzić postępowanie na usługi informatyczne na kwotę przekraczającą progi unijne.
Postanawia udzielić zamówienia w częściach i przeprowadzić je w w kilku mniejszych postępowaniach - w sumie 4.
1 zamówienie - szacunek powyżej progów - postępowanie ogłoszone w UE,
2 zamówienie - szacunek poniżej progów - postępowanie ogłoszone w UE,
3 zamówienie - szacunek poniżej 30 tys. - postępowanie z 6a,
4 zamówienie - szacunek poniżej 30 tys. - postępowanie z 6a.

Suma szacunkowa postępowania nr 3+ nr 4 jest mniejsza niż 20% całej wartości zamówienia (1+2+3+4+5), dlatego Zamawiający skorzystał z art. 6a. Postępowanie nr 2 nie kwalifikowało się do przeprowadzenia z art. 6a ze względu na to, że suma 3+4+2 przekroczyłaby 20% wartości całego zamówienia. Zostało przeprowadzone jako postępowanie UE.

Postępowanie 1 - zostało rozstrzygnięte i podpisano umowę.
Postępowanie 2 - zostało unieważnione - wykonawca uchylił się od podpisania umowy (jako jedyny złożył ofertę w tym postępowaniu)
Postępowanie 3 - postępowanie w trakcie,
Postępowanie 4 - postępowanie w trakcie.

Pytanie: Zamawiający chce do końca roku przeprowadzić ponownie postępowanie nr 2. W jakim trybie może je przeprowadzić, ogłosić w UE czy jako krajowy (szacunek około 200 tys. zł)? Czy Zamawiający ma traktować to postępowanie jako nowe i szacować od nowa wartość zamówienia?

23

(5 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

A jest jakiś przepis, który o tym wprost mówi? Nie możemy dojść do porozumienia w tym zakresie sad

Już się zakręciliśmy smile
Postępowanie poniżej progów.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp (na potwierdzenie Zamawiający chce później
(art. 24aa) zaświadczenie z US, ZUS, KRS itp.).
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu - tu Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu.

Czy w związku z tym, oprócz wstępnego oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia Wykonawca ma także złożyć do oferty wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu?

Postępowanie poniżej progów na inspektora nadzoru. Jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe wiodącego inspektora nadzoru. Wykonawca miał przedłożyć wykaz oraz na potwierdzenie, że dany inspektor wykonywał nadzór - dokument, z którego będzie to wynikać. Każdy z Wykonawców załączył kserokopię dokumentów (referencje, oświadczenia itp.). Żaden Wykonawca nie potwierdził ich za zgodność. Co z tym robić? Wezwać do uzupełnienia z 26.3? W SIWZ nie pisaliśmy, że w przypadku przedłożenia kserokopii muszą być one potwierdzone za zgodność sad