126

(12 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

W formularzu oferty podana została cena netto i brutto. Po dodaniu podatku do ceny netto nie zgadza się cena brutto z podaną ceną przez Wykonawcę. Co zrobić?

127

(2 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy świadczenie usług sportowych na podstawie kart upoważniających do wejścia np. na basen, grotę solną bądź zajęcia sportowe to świadczenie okresowe lub ciągłe?

128

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wtedy wezwać do wyjaśnienia?

129

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ale wg zarządzenia PRM z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze żądać zamawiający od wykonawcy - w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków z art. 22.1 zamawiający może żadać: "wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług (...)". Stwierdziliśmy, że usługi sportowo-rekreacyjne nie są świadczeniami okresowymi bądź ciągłymi, dlatego też zażądaliśmy wykazu usług wykonanych.

130

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Tak, czyli na podstawie imiennej karty użytkownik może korzystać z usług sportowo - rekreacyjnych, które oferuje dany obiekt.

131

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w formie imiennych kart sportowych. Chcieliśmy, aby wykonawca przedstawił w ofercie wykaz WYKONANYCH co najmniej 2 usług sportowo-rekreacyjnych w formie imiennych kart sportowych o wartości nie mniejszej niż 50 tys brutto każda. Wykonawca przedstawia w wykazie 3 usługi i pokazuje w kolumnie dotyczącej każdej usługi termin wykonania wpisując:  "od 1.01.2009 - usługa trwa do chwili obecnej". Czy możemy to uznać? Chcieliśmy usługi wykonane a z wykazu i z referencji wynika, że są wykonywane nadal. Co z tym zrobić?

A czy to, że Wykonawca napisał w wyjaśnieniach, że jego cena jest ceną pokrywającą koszty produkcji z minimalnym zyskiem dla niego moze być podstawą do odrzucenia oferty? Wyczytałam, że oferta z rażąco niską ceną to także oferta "z ceną nierealną, nie pozwalającą na wykonanie zamówienia z należytą starannością, wskazująca na zamiar wykonania zamówienia poniżej kosztów własnych wykonawcy, nie pozwalająca na uzyskanie przez wykonawcę zysku (zob. KIO/2004/10)".

No właśnie smile

134

(14 odpowiedzi, napisanych Komisje przetargowe)

U nas któryś z kolei paragraf w zarządzeniu brzmi: obowiązki składu Komisji wg art. ... regulaminu udzielania zamówień publicznych i tyle

Mam problem sad
Przetarg na dostawę urządzeń specjalistycznych. Wpłynęły: 3 oferty, 1 oferta - kwota ponad 1 mln 800 tys., 2 oferta - kwota ponad 1 mln. 200 tys, 3 oferta - kwota ponad 500 tys.
Wezwanie wykonawcy nr 3 do wyjasnień dot. rażąco niskiej ceny. W odpowiedzi napisał, że dostarczyurządzenie po kosztach, że są bardzo niskie koszty wytworzenia, bo robią je w Chinach. Przyjąć takie wyjaśnienia? Nie wiem co robić. Urządzenie wymagania techniczne spełnia w 100%.

Czy usługa ochrony mienia może być udzielona w trybie zapytania o cenę?

137

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Mam taki problem z 1 ofertą:
1. W złożonej ofercie jest KRK z którego wynika, że do składania oświadczeń woli wymagany jest podpis 2 członków zarządu lub 1 członka zarządu wraz z prokurentem. Ofertę podpisał 1 członek zarządu (jest w KRK to wiceprezes) i ktoś, komu ten 1 członek zarządu dał pełnomocnictwo do podpisu oferty i składania oświadczeń woli (tej osoby nie ma w KRK, pewnie to jakiś pracownik).
2. Referencja dołączona do oferty obejmuje wykonanie dostaw w 2011 i 2012 roku i brzmi tak: z realizacji umowy firma w 2012 roku wywiązała się z należytą starannością, ale w 2011 zostały jej naliczone kary za nieterminowe dostawy.

Co z tym zrobić?

138

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

dziękuję

139

(2 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Przetarg na ochrone osób i mienia. wykonawca sklada krk na firme i osobno dla każdej osoby wchodzącej w skład organu, czyli wg KRSu dla 3 osób. Jest ok, zgadzało by sie, z tym, że w kolejnej rubryce w KRSie dot. organu nadzoru tj. składu rady nadzorczej widnieją znowu 3 osoby, z tego 2 nowe, nie wymienione w rubryce dot. osób wchodzących w skład organu. Dla nich niema KRK. Czy Wykonawca musi zlożyć KRK także dla tych osób ujętych w dziale 2 KRSu rubryce 2 dot. organu nadzoru?

140

(9 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A gdzie znajdę ten wyrok?

Wykonawca złożył ofertę. Następnego dnia dosyła dokument, który sam poprawił, jeszcze przed otrzymaniem od zamawiającego informacji o uzupełnieniu dokumentów. Co zrobić w takiej sytuacji? przyjąć dokument?

Wykonawca złożył ofertę na 2 dni przed terminem otwarcia ofert. W dniu otwarcia (w terminie) wpłynęła od niego kompletna oferta zamienna.  Co zrobić z ofertą pierwotną? Nie otworzyliśmy jej na otwarciu ofert. Ale czy odsyłać ją do Wykonawcy i na jakiej podstawie?

Ok, dziękuję.

Tak, zlikwodowane, ale potrzebuję informację z tamtego okresu:)

Proszę o pomoc. Poszukuję informacji - na jakiej podstawie gospodarstwo pomocnicze mogło być zwolnione z obowiązku stosowania ustawy Pzp przy zamówieniach powyżej 14 tys euro?

No własnie, umowa jest terminowa, listonosz odbiera korespondencje w godz. pracy czyli do godz. 16.00 na podstawie wydruku z systemu (nr korespondencji, adresy itp.) i potwierdza odbiór. Sprawa sie komplikuje bo mamy frankownicę, przez która przechodzi cała korespondencja do wysyłki sad

Mam problem. Mamy zawartą umowę na świadczenie usług pocztowych dla przesyłek do 50g. Umowa zawarta z wolnej ręki. W umowie mamy podane terminy świadczenia usług tzn. godziny odbioru poczty - graniczna godz. to 16.00. Zdarza sie, ze pracownik musi nadac pilnie korespondencję (poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) danego dnia, nawet o godzinie 18-19 (liczy sie data stempla z poczty)  i  wtedy robi sie problem-pracownik płaci ze swojej kieszeni za wysylke, bo to nie wchodzi w zakres umowy. Jak rozwiązać tą sytuację?

148

(13 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Dziękuję smile

149

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie będzie żadnych konsekwencji z tego, że dokumenty nie są podpisane na każdej stronie, bo zdania na ten temat są podzielone.

150

(3 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Wykonawca złożył w ofercie Wykaz wykonanych usług, który składał się z dwóch stron. Podpisał go na drugiej stronie na pierwszej nie. Co robić? Wezwać do uzupełnienia?