1

Temat: Zaświadczenie z CEiDG

Przetarg dotyczył wynajmu kserokopiarek. Wykonawca (osoba fizyczna) złożył na potwierdzenie wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEiDG). Zgodnie z par.1 pkt. 2 Rozporządzenia PRM w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy żądałam aktualnego odpisu z właściwego rejestru. Czy Zaświadczenie z CEiDG mogę potraktować jako prawidłowy dokument, który spełnia ten warunek (jest to wydruk z rejestru, który nie wymaga podpisu)? Proszę o informację.

2

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Nie, musi być oświadczenie art.24 ust.1 pkt2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Tak, złożył to oświadczenie, ale dodatkowo w SIWZ była mowa o: Aktualny odpis z właściwego rejestru (druk własny Wykonawcy), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. I nie wiem jak to potraktować.

4

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Jeżeli jest to osoba fizyczna to wystarczy samo oświadczenie.

5

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Tak, ale co zrobić jeśli w SIWZ wymagaliśmy zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (oprócz oświadczenia z art. 24 ust.1 pkt 2)? Zamówieniami zajmuję się dopiero od paru miesięcy więc dlatego dopytuję.

6

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

duw1 napisał/a:

Tak, ale co zrobić jeśli w SIWZ wymagaliśmy zaświadczenie o wpisie działalności gospodarczej w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (oprócz oświadczenia z art. 24 ust.1 pkt 2)? Zamówieniami zajmuję się dopiero od paru miesięcy więc dlatego dopytuję.

Nie można żądać zaświadczenia z EDG. Samo oświadczenie i nic poza tym.

7

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

A jeżeli już wymagaliście to przedstawiony dokument z CEiDG potwierdza spełnianie tego warunku.
Z tego co wiem gminy nie wydają już zaświadczeń, wszystko można sprawdzić w centralnej ewidencji

8

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Czyli podsumowując-oferta jest dobra. Dziękuję za pomoc.

9

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Jest dobra, zaświadczenie dotyczy teraz spółek np z.o o, lub jawnej gdzie posiadają one KRS, osoby fizyczne to inna sprawa, tylko oświadczenie.

10

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

wszystko jest w porządku!!!

11

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Dziękuję smile

12

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

Przecież zaświadczenie z CEIDG nie zawiera informacji o likwidacji lub upadłości wykonawcy,  o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Słusznie zauważa Marcel, że wykonawca wpisany do ewidencji działalności gospodarczej musi złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli wykonawca nie złoży takiego oświadczenia, należy w trybie art. 26 ust. 3  ust. 2 wezwać go do uzupełnienia. Jak wynika z opinii UZP, zmawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (zarówno tych pozytywnych z art. 22 , jak tych niegatwnych z art. 24, nie ma prawa żądać wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli wykonawca złożył taki wypis czy też zaświadczenie, to mimo wszystko nie zwalnia go ze złożenia stosownego oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu.

13

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

I tu nie ma nad czym dyskutować.
Ale co w przypadku kiedy zamawiający w swojej niewiedzy postawił niezgodny z przepisami warunek tak jak Duw1 który na szczęście nie będzie oceniał wykonawcy na jego podstawie?
Co jeżeli po otwarciu ofert zorientował się że popełnił błąd nie wykorzystuje tego warunku ale inny wykonawca odwołuje się do tego warunku.
A wreszcie co jeżeli zastosuje do weryfikacji wykonawcy ten warunek i nie daj boże wykluczy na tej podstawie wykonawcę?

14

Odp: Zaświadczenie z CEiDG

1. Nic, popełnił błąd, ale jak się nie będzie upierał przy tym zaświadczeniu to nie widzę problemu. Jak inny wykonawca będzie żądał wyjaśnień to wyjaśnieniem jest właśnie błąd i tyle.
2. Wtedy wykonawca się odwołuje, ale może też wystosować informację do zamawiającego.
w zależności od decyzji zamawiającego - jeśli się nie upiera to powtórzy czynności, jeśli nie - postępowanie będzie spaprane.