1

Temat: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Przetarg na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych w formie imiennych kart sportowych. Chcieliśmy, aby wykonawca przedstawił w ofercie WYKAZ WYKONANYCH co najmniej 2 usług sportowo-rekreacyjnych w formie imiennych kart sportowych o wartości nie mniejszej niż 50 tys brutto każda. Wykonawca przedstawia w WYKAZie 3 usługi i pokazuje w kolumnie dotyczącej każdej usługi termin wykonania wpisując:  "od 1.01.2009 - usługa trwa do chwili obecnej". Czy możemy to uznać? Chcieliśmy usługi wykonane a z WYKAZu i z referencji wynika, że są wykonywane nadal. Co z tym zrobić?

2

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Warunek dot. doświadczenia nie jest prawidłowy; należało wskazać nie tylko na wykonane ale także na wykonywane (uznając, że przedmiotowi zamówienia bliżej do umowy zlecenia (starannego działania), aniżeli do umów o dzieło (rezultatu). Wydaje się, że w takim duchu powinna podążać interpretacja doświadczenia wykonawców w tym zadaniu.

3

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

"Usługa sportowo-rekreacyjna w formie imiennych kart sportowych" ?!

4

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Masz rację psz ... trochę zagadkowo to brzmi, ale chodzi o zakup kart umożliwiających dostęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych odpowiedniej grupie osób. Kwalifikacja wydaje się trochę myląca (dotyczy jednak dużych zamówień o zasięgu wojewódzkim), bo potencjalnym wykonawcą może być jakiś operator sieci obiektów sportowych, a nie konkretny obiekt sportowy świadczacy usługi sportowo - rekreacyjne w ścisłym tego słowa znaczeniu.

5

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Tak, czyli na podstawie imiennej karty użytkownik może korzystać z usług sportowo - rekreacyjnych, które oferuje dany obiekt.

6

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Ale wg zarządzenia PRM z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moze żądać zamawiający od wykonawcy - w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków z art. 22.1 zamawiający może żadać: "wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług (...)". Stwierdziliśmy, że usługi sportowo-rekreacyjne nie są świadczeniami okresowymi bądź ciągłymi, dlatego też zażądaliśmy wykazu usług wykonanych.

7

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

duw1 napisał/a:

Stwierdziliśmy, że usługi sportowo-rekreacyjne nie są świadczeniami okresowymi bądź ciągłymi, dlatego też zażądaliśmy wykazu usług wykonanych.

Kwestia właściwej kwalifikacji. Jeśli tak uznaliście to ok - tego się trzymajcie. Wówczas nie możecie uznać "usługa trwa do chwili obecnej".

8

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wtedy wezwać do wyjaśnienia?

9

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

duw1 napisał/a:

Stwierdziliśmy, że usługi sportowo-rekreacyjne nie są świadczeniami okresowymi bądź ciągłymi, dlatego też zażądaliśmy wykazu usług wykonanych.

Moim zdaniem dokonanana kwalifikacja nie jest prawidłowa. Redukując do absurdu - dochodzimy do przypadku kiedy wykonawcy świadcząc swoje usługi w szerokim zakresie od dawna (ciągle), a więc doświadczeni, są dyskryminowani w porównaniu z innymi wykonawcami, którym udało się zdobyć dwa małe kontrakty na 51.000 zł i które zostały już dawno zakończone (np. wobec braku chęci prolongaty umów przez zleceniodawcę). Moim zdaniem jest to świadczenie okresowe/ ciągłe  - stałe utrzymywanie stanu gotowości do korzystania z obiektów ... Wdług mnie należy oceniać również wykonywane umowy (umowy w stanie realizacji), w tym wykonane już usługi. Konieczne są zatem wyjaśnienia, czy w ramach wykonywanych umów, zostały już wykonane co najmniej 2 usługi (w pewnym okresie) o wartości nie mniejszej niż 50 tys brutto.

W przypadku jednak, jeżeli konsekwentnie uznasz, że dopuszczalne było postawienie warunku wyłącznie wykonanych usług (sic!) - o wyjaśnieniach mowy być nie może, albowiem należy wzywac o uzupełnienie wymaganych dokumentów potwierdzających fakt wykonania umów.

10

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

szczególnie, ze równie dobrze wcześniejszy świadczeniobiorca może wystawić referencje wpisując okres przeszły jako już wykonaną usługę - np. wpisując że taki to a taki Wykonawca w terminie od 1.2009 do wczoraj wykonał należycie usługę o wartości np. 60tys. a defacto współpraca trwa nadal.

11

Odp: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

Wezwaliśmy do wyjaśnienia. Wykonawca napisał, że podane przez niego w wykazie usługi są wykonywane nadal, nieprzerwanie od 1.01.2009 roku do dnia dzisiejszego, na podstawie jednej umowy. Hmmm i co teraz, bo już zwątpiliśmy?