Czym innym jest prowadzenie korespondencji i zadawanie pytań, czym innym jest żądanie udostępnienia informacji.
W twoim przypadku zadałeś pytania, na które Zamawiający nawet nie ma obowiązku odpowiedzieć.
Ponownie sformułuj żądanie przesłania protokołu postępowania lub złóż żądanie zapoznania się na miejscu z dokumentacją przetargową.

Skoro wszystko trwa już tak długo to pewnie okres na odwołanie też minął.

Marcel napisał/a:

W przypadku gdy wykonawcy zastosują się do  wezwania i prześlą dokumenty w terminie wskazanym przez zamawiającego, to należy uznać uzupełnienie za prawidłowe, pomimo że ich oryginały (czy też kopie w zależności od postawionych wymagań) wpłyną do zamawiającego po tym terminie.

Marcel nie wiem czy Cie dobrze zrozumiałem - zakładając że wzywasz Wykonawcę do uzupełnienia np. ośw. z art. 22, przesyłasz mu faks 1 lipca z terminem do 4 lipca.
4 lipca wpływa oświadczenie faksem.

Nie powiesz mi chyba, że uznajesz takie coś ?

Katiqq napisał/a:

Na szybko mam to:
Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 2015-03-12, II Ca 675/14:
"W uzasadnieniu KIO wskazała, iż okolicznością podniesioną przez zamawiającego dla uzasadnienia wykluczenia było niewykazanie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Odwołujący był zobowiązany przez zamawiającego do uzupełnienia dokumentów w formie pisemnej (w oryginale} do dnia 20.10.2014r. do godz. 12:00. Wymagane dokumenty wpłynęły w formie faksowej oraz elektronicznej w dniu 20.l0.2014r. natomiast w wymaganej formie dopiero w dniu 21.10.2014r. Odwołujący wskazał, że w wymaganym terminie złożył określone w wezwaniu dokumenty za pomocą jednego ze środków dopuszczonych przez zamawiającego w SIWZ i w formie zgodnej z §7 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów. ...
W rezultacie skoro czynność wykonawcy ... była co do terminu i formy prawnie skuteczna, brak było podstaw faktycznych jak i prawnych do dokonania przez zamawiającego czynności wykluczenia z postępowania tego wykonawcy i zastosowania art. 24 ust2 pk4 w zw z art 26 ust.3 p.z.p. jako konsekwencji nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Odmienne stanowisko KIO wyrażone w zaskarżonym wyroku z podanych wyżej przyczyn jest zdaniem Sądu Okręgowego błędne.:.

Znowu się zaczyna... ;/
To jakiś ewenement.  Czy jest jeszcze ktoś na tym forum kto dopuszcza składanie dokumentów faksem lub meilem ?

art. 78 § 1 KC
Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

a Ty odrzucasz właśnie za brak formy pisemnej.

swoją drogą nie macie odczucia, że w przypadku uchylenia się "pierwszego" Wykonawcy, pozostawiony w niezmienionej formie art. 94 ust. 3 Pzp stoi  w kolizji z tym sprawdzaniem dokumentów ?

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

tylko jakiego ponownego ? ;-/

jo napisał/a:

ze szkolenia
(...)
różnica chyba taka że nie trzeba sprawdzać wstępnych oświadczeń lub JEDZ od oferentów z pozycji od 2 do .....

tak przynajmniej na szkoleniu mówiono

Ja też na szkoleniu słyszałem podobną wersję, tylko że nie tylko że nie trzeba co nie sprawdza się. Rozumiem, że idea była taka by uprościć procedurę i nie sprawdzać tych, którzy nigdy zamówienia by nie otrzymali, ale mnie w tym wszystkim zastanawia czy brak sprawdzenia od razu kilku początkowych nie doprowadzi do sytuacji, że 1 odmówi podpisania umowy, drugi nie uzupełni, modlimy się o by trzeci uzupełnił i podpisał. A termin związania płynie...

i druga wątpliwość czy w obliczu nowelizacji, można podpisać umowę z trzecim i dalszym, przy uchyleniu się Wykonawców od zawarcia umowy ?

lub wykluczasz - w zależności jakiego dokumentu brak

Takie absurdalne, oderwane od logiki zarzuty są najtrudniejsze do wyjaśnienia. Zwykle nikt nie zajmuje się, nie komentuje i nie orzeka w sprawach nieistotnych lub oczywistych.

Generalnie poniżej progu z ustawy, nie masz wprost takiej regulacji, ale zawsze możesz narazić się potem na zarzut - że inny Wykonawca, gdyby wiedział, ze opis będzie inny złożyłby swoją ofertę i być może korzystniejszą.

Obok ustawy Pzp, niezmiennie obowiązuje Cię ustawa o finansach publicznych.

covec napisał/a:

Ja bym ich zapytał, czy udostępniać dane osobowe, skoro, zgodnie z ustawą pzp, nie wolno udostępniać tylko tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji niejawnych (w myśl przepisów o tajemnicach:) )

Nie mów głośno bo usłyszą, zaczną dumać i za chwilę znowu zapytają

Nie możesz zmieniać opisu przedmiotu zamówienia po TSO

Dlatego ja dawniej będąc Zamawiającym w przypadku kontroli w takich sytuacjach prosiłem o sformułowanie na piśmie wyjaśnień by móc rzetelnie odnieść się zarzutu.

To się nie przejmuj.
Tak jak pisze Miraa - z uwagi przejrzystość postępowania. Zaznacz, że upubliczniane informacje są jawne, zgodnie z Pzp Wykonawca nie może ich zastrzec, a poza tym każdy ma prawo do ich pozyskania od Zamawiającego.

który dokładnie to urząd tak Cie gnębi ?

239

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Sprawa nie jest taka oczywista.

co prawda tyczy się warunków udziału, ale podstawa żądania dokumentu jest ta sama:

IV Ca 142/11: (...)Zgodnie z treścią przepisu art. 26 ust. 3 zd. 2 ustawy Pzp złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oznacza to, że po uzupełnieniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w odpowiedzi na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie powinny już występować braki wniosku w zakresie tego warunku udziału w postępowaniu, który był przedmiotem wezwania.(...)

Abstrahując złożone przez Wykonawcę wyjaśnienie jest wadliwe, skoro przyjmujemy, że zarówno wyjaśnienia o RNC jak i dokumenty składane są tylko raz i tylko raz Zamawiający może o nie wystąpić to mam wątpliwości czy uzupełnienie pełnomocnictwa jest tu dopuszczalne.

Posłuchaj forumowa koleżanko, po pierwsze nie powiedziałem co masz robić, tylko wyraziłem sugestię więc złośliwości sobie daruj. Po drugie w woli ścisłości to nie zacytowałaś tylko sparafrazowałaś fragment.  Po trzecie jeżeli wg ciebie można równorzędnie oceniać oferty ze stawką 23% i 8% to oceniaj, ja mam tu odmienne zdanie. A potomni niech sami ocenią jak winno być.

Który Marszałkowski tak robi ? ;->

pytanie czy zamieszczasz ceny czy ceny i punkty. Grunt żeby ujmować przyznana punktację.
Ja osobiście nigdy nie publikuje cen bo zgodnie z Pzp przekazuje się je na wniosek.

242

(16 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Kryterium ok, sugestia :  rozbij sobie na 3 schodki, zamiast na 2 czyli zero albo wszystko.
i wprowadź w nieco inny sposób
- termin płatności do 14 dni - 0
- termin płatności do 21 - 5
- termin płatności do 30 - 10

W formularzu ofertowym wprowadź sobie
"oferowany termin płatności..... dni.

jeśli zostawisz zapis jak proponowany, a ktoś pisze ci 15 dni to jak ocenisz ?  będzie niepotrzebny problem smile

i potem przeniesiesz wartość do umowy.

Katiqq napisał/a:

KIO 735/13 jak i KIO 349/16
Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem.

było by chyba korzystniej zamiast podać sygnaturę zacytować clue fragment, zwłaszcza gdy zawiły wyrok ma 24 strony.
w 349/16 głównym aspektem jest sporna wysokość VAT'u 8 czy 23 co ostatecznie KIO rozstrzyga na niekorzyść odwołującego. Jedynym wg mnie mającym jakiekolwiek znaczenie argumentem z tego wyroku jest fakt, że podatnikowi nie można odbierać prawa do zastosowania takiej czy owakiej stawki w konkretnych budzących wątpliwości prawnopodatkowe sytuacjach.

Ale w omawianym na forum przypadku sprawa jest nieco inna bznany jest prawidłowy vat, nikt nie podważa jego wysokości.

Podsumujmy:
Oferta firmy  Y
Wykonawca Y złożył (jak domniemam na potwierdzenie warunków) wykaz usług/robót wraz z referencjami wystawionymi przez X
Waszym zdaniem przedmiot zamówienia opisany zgodnie z umową wykonała firma X i nigdzie nie było mowy o firmie Y

Sam fakt, iż firma X wystawia referencje dla Y dla mnie nie rodzi negatywnych skutków. Ja bym wezwał firmę Y do złożenia wyjaśnień w zakresie przedstawionych dokumentów z powodu, iż robota na którą się powołuje została wykonana na rzecz Zamawiającego (tzn. Was) przez firmę X, ktora jak piszesz nie była uprawniona do udzielania zamówienia podwykonawcy.

Jednocześnie pouczyłbym o skutkach składania fałszywych dokumentów w celu uzyskania zamówienia

Niestety znowu się z Wami nie zgodzę i przytoczę fragmenty uchwały Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. akt KIO/KD 54/12) z dnia 21 czerwca 2012 r. Dla mnie oferta do odrzucenia.

"W dniu 3 sierpnia 2011 r. wykonawca 'PGW' nie zgadzając się z uzasadnieniem odrzucenia jego oferty ze względu na błędnie zastosowaną stawkę podatku VAT, złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
(...)
Biorąc pod uwagę powyższe, pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. adresowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający uwzględnił podniesione w odwołaniu zarzuty, uznając stawkę podatku VAT - 8% za prawidłową. W konsekwencji, zamawiający pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r. poprawił stawkę podatku VAT w ofercie wykonawcy 'AKS-N', przyjmując poprzednią stawkę tj. 23% VAT za omyłkę w  rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W związku z powyższym cena ofertowa brutto ww. wykonawcy zmieniła się z 693.720,00 zł na 609.120,00 zł
(...)
Pismem z dnia 22 maja 2012 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o wyniku przeprowadzonej kontroli, wskazując iż w toku postępowania doszło do naruszenia przepisów art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 poprawie podlegają omyłki, inne niż oczywiste omyłki, polegające na niezgodności oferty z siwz, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.
(...)
O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy określone w
ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zastosowaniem tych samych reguł.
(...)
... gdy zamawiający nie określił w siwz konkretnej stawki podatku VAT, przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki
podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
W związku z powyższym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że
zamawiający poprawiając cenę ofertową wykonawcy 'AKS-N' naruszył art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W konsekwencji zaniechał odrzucenia ww. oferty, w związku z czym naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Z uwagi na
fakt, iż zamawiający dokonał wyboru oferty, która winna zostać odrzucona, należy stwierdzić,
że ww. naruszenia miały wpływ na wynik przedmiotowego postępowania.
(...)
Krajowa izba odwoławcza uznała.... w świetle powyższego, należy uznać, że czynność polegająca na poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nieprawidłowo zastosowanej stawki podatku VAT z 23% na 8%, mimo iż w efekcie spowodowała obniżenie ceny oferty, nie znajduje uzasadnienia tak w świetle przepisów prawa, jak również w świetle dostępnego w czasie dokonywania tej czynności orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jak również sądów okręgowych.
(...)Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w
obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

246

(7 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

napisać i jedno i drugie
Zamawiający zwrócił uwagę na fakt, iż wyjaśnienia, stanowiące odpowiedź na wezwanie w zakresie podejrzenia ceny rażąco niskiej zostały złożone przez osobę nie umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ponadto treść tak wadliwie przedstawionych wyjaśnień i tak potwierdza wystąpienie w przedmiotowej ofercie ceny rażąco niskiej.  /lub coś w ten deseń/

Podstawa odrzucenia:  art. 90 ust. 3

Jarosławie,  nie neguje przytoczonego argumentu, iż realizacja winna odbywać się przez osoby z wykazu, które spełniają postawione kryteria.

To idźmy krok dalej. Zamawiający stawia warunek w taki sposób iż wymagane jest 5 osób na każdą część, a mamy dla jasności przykładu 3 części.
Pan Mietek składa wykaz - 5 osób na część A oraz 5 innych osób na część B i tych samych osób na część C. (dyspozycja 10 osób).

Co zrobi Zamawiający ?

janek159 napisał/a:

gdy ktoś złoży na 2 części i przedstawi te same osoby odrzucisz ofertę jako niezgodna z SIWZ (bo opisałeś sposób wykonania zamówienia w OPZ)

a art. 26 ust. 3 ustawy Pzp najlepiej olać

janek159 napisał/a:

rozpętała się dyskusja, że aż mi przeszkadza ..

olfork, rozumiem że Twoim celem w postępowaniu jest odstępowanie od umowy przez wykonawców ..

absolutnie nie i pomijam tu kwestię wadium (o którym nie wiemy czy nawet było).

Po prostu twierdzę, że badać potencjał można w odniesieniu do konkretnego zamówienia. Waszym zdaniem jeśli takie obwarowanie jest w porządku - to co w sytuacji jeśli Wykonawca złoży jeszcze do 5 innych Zamawiających w tym samym czasie te same 5 osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału. 

Ideą spełniania warunków udziału w postępowaniu jest potwierdzenie pewnej zdolności, Wykonawca musi mieć świadomość ilu ludzi potrzebuje do realizacji danego zamówienia. O ile uczestnictwo osób z wykazu jest jak najbardziej zasadne i sam stosowałem tego typu zapisy to zawsze przy jednoczesnej adnotacji, o możliwości ich zmiany na nie gorszych niż...

zawsze możesz zgłosić do UOKiK