Nikt nie wspomniał, że błędny VAT podlega obligatoryjnej poprawie przez Zamawiającego jeśli jego poziom został określony w SIWZ.

Jakieś irracjonalne pomysły.
Zamawiający opisuje warunek udziału w postępowaniu w sposób między innymi proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

Nie mieszajmy spełnienia warunku z obligiem realizacji przedmiotu umowy. Taki zapis mógłby przy pewnym sformułowaniu znaleźć się w umowie, a nie jako potwierdzenie spełnienie wymagań z art. 22 Pzp.

Każdą część postępowania rozpatrujemy oddzielnie, nie można przez udział w jednej części wywodzić negatywnych skutków. Wykonawca może powołać się na te same 5 osób i po wyborze oferty odstąpić od zawarcia umowy.