1

Temat: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Mam oferty gdzie stwierdziłam w ofercie nr 1 - omyłkę rachunkową (poprawiłam) i w ofercie nr 2 - niewłaściwą stawkę podatku VAT (czekam na wyjaśnienia Wykonawcy)
Do badania rażąco niskiej ceny w przypadku średniej arytmetycznej podstawiam cenę oferty po poprawkach rachunkowych, ale co z ofertą z błędną stawką podatku VAT?
Czy dokonuje wyliczeń średniej arytmetycznej podstawiając ofertę z zastosowaniem prawidłowej stawki podatku VAT? czy z tą błędną stawką?
Tak się zastanawiam.....

2

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Najpierw poprawiasz błędy rachunkowe, pisarskie i inne omyłki a później bierzesz pod uwagę cenę (po ewentualnych poprawkach).

3 (edytowany przez Ona75 2016-06-22 11:21:57)

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

czyli wyliczam cenę oferty z właściwą stawką VAT i podstawiam do średniej arytmetycznej...?

oczywiście ofertę z niewłaściwa stawka odrzucam, a wyliczenie  robię tylko na potrzeby badania  RNC

4

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

jeśli odrzucasz to nie bierze udziału w postępowaniu i nie bierzesz do ceny arytmetycznej

5

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

no nie wiem art. 90 ust. 1 mówi wyraźnie ... cen wszystkich złożonych ofert...

6

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Wzywasz wszystkich, nawet te które podlegają odrzuceniu.

7

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

tak wiem kiedy i kogo wzywać , odrzucać
moje pytanie dotyczyło tylko sytuacji gdy Wykonawca przyzna się, że  w ofercie zastosowany został niewłaściwy podatek VAT tj 23% zamiast 8%

I wówczas skoro już wiemy że cena oferty została wyliczona z wyższa stawką VAT to czy do badania RNC w przypadku średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert biorzemy cene z ta błędna stawką czy przeliczamy cenę stosując prawidłowy VAT i taką cenę oferty bierzemy do wyliczenia średniej arytmetycznej?


Czy dokonuje wyliczeń średniej arytmetycznej podstawiając ofertę z zastosowaniem prawidłowej stawki podatku VAT? czy z tą błędną stawką?
Tak się zastanawiam.....

8

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Niewłaściwy VAT, to błąd  w obliczeniu ceny i tego poprawić nie możesz. Literalnie rzecz biorąc powinnaś w takiej sytuacji do RNC wziąć cenę z błędną stawką VAT.

9

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Dokładnie tak.

10

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Dzięki za opinie:)
ale omyłki rachunkowe już się uwzględnia przy badaniu RNC ?

11

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Jak najbardziej.

12

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Tak.

13

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Nikt nie wspomniał, że błędny VAT podlega obligatoryjnej poprawie przez Zamawiającego jeśli jego poziom został określony w SIWZ.

14

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Jest niezasadne określać vat w siwz, nie wiem wprawdzie jak tam różne zwolnienia według US ale po co być nadgorliwym?

15

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Ona75 napisał/a:

tak wiem kiedy i kogo wzywać , odrzucać
moje pytanie dotyczyło tylko sytuacji gdy Wykonawca przyzna się, że  w ofercie zastosowany został niewłaściwy podatek VAT tj 23% zamiast 8%

A ja tylko tak nieśmiało zapytam, skoro 23% to zgodnie z ustawą o VAT stawka podstawowa i żadem US nie uzna jej za niewłaściwą to nie można byłoby uznać takiej oferty?

16

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Można uznać, bo nikt nie może zmusić wykonawcy do zastosowania stawki preferencyjnej. Miałam taką sytuację, że jedne z wykonawców zastosował 8%, drugi 23% i nie odrzuciłam tego z wyższą stawką. To zawsze jest wybór wykonawcy, czy skorzysta, czy też nie.

17

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Niestety znowu się z Wami nie zgodzę i przytoczę fragmenty uchwały Krajowej Izby Odwoławczej (Sygn. akt KIO/KD 54/12) z dnia 21 czerwca 2012 r. Dla mnie oferta do odrzucenia.

"W dniu 3 sierpnia 2011 r. wykonawca 'PGW' nie zgadzając się z uzasadnieniem odrzucenia jego oferty ze względu na błędnie zastosowaną stawkę podatku VAT, złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej
(...)
Biorąc pod uwagę powyższe, pismem z dnia 10 sierpnia 2011 r. adresowanym do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zamawiający uwzględnił podniesione w odwołaniu zarzuty, uznając stawkę podatku VAT - 8% za prawidłową. W konsekwencji, zamawiający pismem z dnia 17 sierpnia 2011 r. poprawił stawkę podatku VAT w ofercie wykonawcy 'AKS-N', przyjmując poprzednią stawkę tj. 23% VAT za omyłkę w  rozumieniu art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. W związku z powyższym cena ofertowa brutto ww. wykonawcy zmieniła się z 693.720,00 zł na 609.120,00 zł
(...)
Pismem z dnia 22 maja 2012 roku Prezes Urzędu Zamówień Publicznych poinformował o wyniku przeprowadzonej kontroli, wskazując iż w toku postępowania doszło do naruszenia przepisów art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. W uzasadnieniu stanowiska wskazał, że zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 poprawie podlegają omyłki, inne niż oczywiste omyłki, polegające na niezgodności oferty z siwz, z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to istotnych zmian w treści oferty.
(...)
O porównywalności ofert, w zakresie zaproponowanej ceny można bowiem mówić dopiero wówczas, gdy określone w
ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zastosowaniem tych samych reguł.
(...)
... gdy zamawiający nie określił w siwz konkretnej stawki podatku VAT, przyjęcie w ofercie nieprawidłowej stawki
podatku VAT jest równoznaczne z błędem w obliczeniu zawartej w ofercie ceny, polegającym na wadliwym doborze przez wykonawcę elementu mającego wpływ na obliczenie wysokości zaoferowanej ceny. W takim przypadku znajduje zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp skutkujący odrzuceniem oferty zawierającej cenę obliczoną z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT.
W związku z powyższym Prezes Urzędu Zamówień Publicznych stwierdził, że
zamawiający poprawiając cenę ofertową wykonawcy 'AKS-N' naruszył art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. W konsekwencji zaniechał odrzucenia ww. oferty, w związku z czym naruszył przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Z uwagi na
fakt, iż zamawiający dokonał wyboru oferty, która winna zostać odrzucona, należy stwierdzić,
że ww. naruszenia miały wpływ na wynik przedmiotowego postępowania.
(...)
Krajowa izba odwoławcza uznała.... w świetle powyższego, należy uznać, że czynność polegająca na poprawieniu w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp nieprawidłowo zastosowanej stawki podatku VAT z 23% na 8%, mimo iż w efekcie spowodowała obniżenie ceny oferty, nie znajduje uzasadnienia tak w świetle przepisów prawa, jak również w świetle dostępnego w czasie dokonywania tej czynności orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej jak również sądów okręgowych.
(...)Określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w
obliczeniu ceny, jeżeli brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki (art. 89 ust. 1 pkt 6 w związku z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych...

18

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

http://www.komunikaty.pl/komunikaty/1,79968,15515906,Sad_Najwyzszy_o_skutkach_nieprawidlowego_obliczenia.html

19

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

KIO 735/13 jak i KIO 349/16
Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem.

20

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Katiqq napisał/a:

KIO 735/13 jak i KIO 349/16
Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem.

było by chyba korzystniej zamiast podać sygnaturę zacytować clue fragment, zwłaszcza gdy zawiły wyrok ma 24 strony.
w 349/16 głównym aspektem jest sporna wysokość VAT'u 8 czy 23 co ostatecznie KIO rozstrzyga na niekorzyść odwołującego. Jedynym wg mnie mającym jakiekolwiek znaczenie argumentem z tego wyroku jest fakt, że podatnikowi nie można odbierać prawa do zastosowania takiej czy owakiej stawki w konkretnych budzących wątpliwości prawnopodatkowe sytuacjach.

Ale w omawianym na forum przypadku sprawa jest nieco inna bznany jest prawidłowy vat, nikt nie podważa jego wysokości.

21

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Posłuchaj no forumowy kolego: skoro piszesz, że wg ciebie oferta jest do odrzucenia, to ja wyrażam swoją opinię, że skorzystanie ze stawki preferencyjnej jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem wykonawcy i do tego też odniosłam się cytując fragment wyroku 735/13.
Jak masz ochotę, to znajdź sobie clue wyroku i po kłopocie, a mnie nie mów co mam robić, bo bardzo tego nie lubię. Każdy fachowiec zanim powoła się na jakiś wyrok i tak przeczyta go od deski do deski, to jest oczywista oczywistość.

22

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Posłuchaj forumowa koleżanko, po pierwsze nie powiedziałem co masz robić, tylko wyraziłem sugestię więc złośliwości sobie daruj. Po drugie w woli ścisłości to nie zacytowałaś tylko sparafrazowałaś fragment.  Po trzecie jeżeli wg ciebie można równorzędnie oceniać oferty ze stawką 23% i 8% to oceniaj, ja mam tu odmienne zdanie. A potomni niech sami ocenią jak winno być.

23

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

To jest cytat z wyroku, którego (co właśnie stwierdzam) nie przeczytałeś.
"Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawową stawką tego podatku jest stawka 23%. Stosowanie preferencyjnych stawek podatkowych oraz zwolnienia z zapłaty tego podatku są możliwe tylko w okolicznościach wskazanych w tej ustawie - jest to jedna z głównych zasad naliczania tego podatku. W konsekwencji przyjmuje się jako kolejną zasadę, iż jeśli podatnik nie jest pewien, że może zastosować stawkę preferencyjną lub zwolnienie z VAT, powinien zastosować stawkę podstawową.

Poza tym wskazuje się, że korzystanie ze stawek preferencyjnych i zwolnień nie jest obowiązkiem podatników, lecz ich uprawnieniem.

W tej kwestii zgodna jest doktryna, orzecznictwo, jak również praktyka organów skarbowych.

Takie też stanowisko zostało wyrażone m.in. w komentarzu do art. 41 ustawy o podatku od towarów i usług zawartym w "VAT. Komentarz" Lex 2010 r. autorstwa A. Bartosiewicza i R. Kubackiego. W tezie nr 10 zostało wskazane, że: "co do zasady, towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową. Stosowanie stawki podstawowej ma charakter reguły ogólnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do wysokości opodatkowania także powinna być stosowana ta stawka".".

24

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Właśnie jakiś czas temu barowałem się z tym tematem (23/0%)i uznałem ostatecznie podobnie jak Kati że stawka 23% nie jest stawką błędną pomimo, że można zastosować stawkę preferencyjną.
Podstawowy problem jaki pozostaje w takiej sytuacji to porównywalność ofert. Tyle że zamawiającego interesuje ostateczny wynik czyli cena, czyli wartość netto powiększona o podatek VAT, a porównujemy cenę a nie jej składniki. Skoro cena oferty ze stawką 23% jest niższa od pozostałych w tym tych z 8% Vat to tym lepiej. Ostatecznie zawsze można uruchomić procedurę RNC. A co z porównywalnością ofert kiedy wykonawca w przetargu na 23% przedstawia mi "glejt" z US (czy czego tam) na 8%/0%/zwolnienie? No niby też porównania między ofertami brak ale oferta nie do ruszenia. Więc tak bardzo bym się tej porównywalności, czy jej braku, nie trzymał. Powtórzę, porównuję ceny brutto.
Sposób obliczenia ceny nie zawiera błędu, bo stawka 23% to stawka podstawowa i prawidłowa. Podobnie oblicza się cenę ze stawką 8% (x * y%= z). Orzeczenie SN mówi o błędzie w stawce podatku. Stawka podstawowa nie jest błędem więc w konsekwencji nie można uznać ceny obarczonej błędem przy jej obliczeniu.

Inaczej będzie w drugą stronę. Każde zastosowanie zmniejszonej stawki (8/0/zw) musi mieć potwierdzenie czy to w przepisach podatkowych czy w/z z jakimiś innymi zwolnieniami, inaczej błędna stawka co oznacza błąd w obliczeniu ceny. Poza dyskusją ewidentny błąd w stawce np 22% czy 7%, 24%. Tu już nie ma o czym dyskutować.

Czytając "twoje" orzeczenie Olforku, zwracam uwagę na jedno. Doszło do zmiany stawki i ceny. I to był główny problem i błąd zamawiającego. Wg mnie zamawiający nie powinien nic zmieniać w ofercie i porównać obie oferty - z 8% i 23% VAT-em.

Wiem że moje stanowisko może być kontrowersyjne ale uważam że tak właśnie powinno być smile

25

Odp: błędna stawka podatku VAT w badaniu rażąco niskiej ceny

Zastanawiam się zawsze czemu służy zmawiającemu znajomość stawki podatku jaką odprowadzi wykonawca. To jego interes aby określić i odprowadzić ją poprawnie. Inaczej US już sobie z nim poradzi. Zamawiający powinien bazować na cenie brutto jaką faktycznie musi zapłacić za przedmiot zamówienia i to jest wystarczające. Ewentualnie należało by zobowiązać wykonawcę do wskazania w ofercie czy nie powoduje ona obowiązków podatkowych po stronie zamawiającego (odwrócony Vat).