201

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Kiedyś ktoś już tu drążył ten temat:

http://noweprzetargi.pl/forum/viewtopic.php?id=7704

202

(12 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

A  ewentualne wystąpienie do "wystawcy" referencji ?

seniorcristobal napisał/a:

Dzięki.
Wszyscy zaoferowali ten sam materiał, bo był on precyzyjnie wskazany. Więc lipy ni ma wink

czyżby wskazany dokładny produkt, określonego producenta ?  To by dopiero była lipa.

204

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

ab123 napisał/a:

Wykonawca wykonujący działalność gosp. zmarł. Żona nabyła spadek po zmarłym. Przejęła wszystkie prawa i obowiązki. Założyła działalność gosp. Czy ze strony pzp wystarczy zawarcie aneksu do umowy między zamawiającym, a firmą żony zmarłego?


Pytasz hipotetycznie czy naprawdę masz taką sytuację ?

a potem wezwać do brakującego podpisu na wykazie, następnie braku referencji z uwagi na za zgodność, jeszcze jedno wyjaśnienie o wątpliwości dla nowego uzupełnienia...

206

(11 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

nasza druga zgodność na forum ;-)

207

(11 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Wg mnie nie każdy musi. Nie miałem do czynienia z zakupem paliwa, ale należałoby rozważyć przypadek gdy konsorcjum składa się np. z firmy posiadającej koncesje na sprzedaż oraz firmy zajmującej się jedynie transportem, trudno oczekiwać od tej drugiej koncesji w zakresie, w którym nie realizuje zamówienia.

Jeśli na skutek wezwania dokument nadal jest obarczony wadą to nie wzywasz do ponownego uzupełnienia tylko wykluczasz.

209

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Rzeczywiście patrząc na ilość wyroków "za poprawą" oferty można przekonać się do takiej formy podejścia.

na tej podstawie wzywasz do uzupełnienia

211

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Nie wzywa się do uzupełnień, jeśli oferta i tak podlega odrzuceniu.

Pytanie czy błąd, który popełnił Wykonawca faktycznie skutkuje odrzuceniem oferty.
Poza tym rozważ czy błąd w kosztorysie nie kwalifikuje się jako 89 ust. 1 pkt 6

Nie podałeś nadal wartości postępowania. Dla postępowań o wartości poniżej progu - publikowanych w ramach BZP, okolicznością łagodzącą jest fakt, iż są one głównie w kręgu zainteresowania Wykonawców krajowych.

Kolejną okolicznością łagodzącą może być, stwierdzenie iż było to jedyne naruszenie w tym zakresie, a jak domniemam chodzi nie tyle o karę, co o korektę, która w uzasadnionych przypadkach podlega zmniejszeniu. Z uwagi na fakt, iż korekty się nie sumują można bronić się tym, iż przy większej liczbie nieuprawnionych zapisów  ograniczenie konkurencyjności i równego traktowania byłoby jeszcze silniejsze, z czego wywodzić można podstawę do miarkowania.

A mnie nurtuje brzmienie art. 26 ust. 6, który mówi, że Wykonawca nie musi składać  dokumentów, do których Zamawiający posiada bezpłatny i ogólnodostępny wgląd.
I teraz tak - Wykonawca nie składa np. wygenerowanego odpisu CEIDG/KRS bo teoretycznie nie musi. A Zamawiający, jak nie pobierze go w dniu otwarcia to co potem zrobi - skoro dzień po dokument nie będzie już potwierdzał spełniania na dzień otwarcia.

214

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Masz racje bo są wyroki KIO, że należy wyjaśnić i poprawić, dla mnie jednak jest to istotny element oferty, którego nie można negocjować.
Ale poczekaj może ktoś inny jeszcze przedstawi swoją argumentację.

215

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

wg mnie treść oferty niezgodna z treścią SIWZ, więc out z postępowania.

Istnieje jeśli było to postępowanie poniżej progu unijnego.

Tłumaczenie że ktoś mógł wnieść odwołanie, zadać pytanie, poinformować itd. nie ma tu żadnego znaczenia. To Zamawiający odpowiada za postępowanie i każdy zapis który się w nim znajduje, nie można obarczać Wykonawcy, tym że ma środki do ewentualnych interwencji.

Źle to postrzegasz. Potencjalnie nastąpiło ograniczenie konkurencji, a zapis jest niezgodny z ustawą Pzp.

Argument chybiony, właśnie dlatego nie było podmiotu zagranicznego bo każdy Wykonawca zagraniczny zrezygnował czytając wymóg, że ma znaleźć tłumacza przysięgłego. (potencjalnie)

Zwykle opis zmiany treści oferty Zamawiający zamieszcza w SIWZ, jeśli nie to oznacz kopertę tak jak złożona oferta z adnotacją "ZMIANA". Do środka włóż kosztorys i napisz oświadczenie, iż Wykonawca w ramach złożonej oferty dokonuje zmiany/uzupełnienia w zakresie... i to wystarczy.
Możesz także osobie przyjmującej oferty zasygnalizować ten fakt (u nas takie zmiany odczytywano bezpośrednio przed  otwarciem oferty właściwej).

Tylko nie zrób błędu polegającego na "wycofaniu oferty" i złożeniu tylko samego kosztorysu smile

Przy takim stanie rzeczy są generalnie dwie szkoły. Wielokrotnie spotkałem się z ludźmi, dla których ta przez nich stosowana to jedyna słuszna smile  Jedna mówi, że skoro szacowano coś na PN, to nieskuteczny zakup cczęści powoduje konieczność powtórzenia w tym trybie, gdyż inne podejście mogłoby być odczytane jako chęć podziału zamówienia w celu uniknięcia przepisów ustawy. I w zasadzie logiczne
przykład:
Szacunek 34 tys. euro, zakup jednej z kilku części na 5 tys. euro, unieważnienie (bez znaczenia z jakiego powodu). 
Ponowne szacowanie: 29 tys. euro
efekt: zakup z 4.8

druga szkoła stanowi, iż wartość szacunkowa winna być ustalana (aktualizowana) dla konkretnego przedmiotu zamówienia, skoro zatem w wyniku jej ponownego ustalenia jej wartość nie obliguje Zamawiającego do stosowania przepisów Pzp to można stosować tryb właściwy dla wartości oszacowanej, nie łącząc z tym co było wcześniej. Argumentem za jest bezsensowność udzielania niewielkich zamówień o znikomej wartości.
Przykład:
Szacunek 34 tys. euro, zakup  kilku części na 32 tys. euro, unieważnienie części (bez znaczenia z jakiego powodu). 
Ponowne szacowanie: 2 tys. euro
efekt: realizacja przetargu

Oczywiście pozostaje jeszcze kwestia art. 6a, ale to już inna bajka o której tu nie mówimy.

220

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Jeżeli nie uzupełni wskazanych przez Ciebie braków  w terminie lub uzupełni je w sposób wadliwy to Ty musisz go wykluczyć podając podstawę faktyczną i prawną - zapoznaj się z zasadami wykluczania Wykonawców w szczególności zwróć uwagę na art. 24 ust 2 pkt 4  oraz ust. 3 Pzp

Pytanie co to jeszcze za rodzaj Wykonawcy - czy przypadkiem Jan Nowak nie jest osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą XYZ.

Tak jak wyżej kolega napisał - jeśli osoba podpisująca nijak się ma do Wykonawcy- analizujesz pełnomocnictwo (lub wzywasz do jego złożenia).

222

(10 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - od tego należy zacząć i wzywać do złożenia wszystkich brakujących dokumentów lub mających wadę.

zapis o złożeniu zaakceptowanego projektu umowy w SIWZ - niedopuszczalny. I nawet teraz w obliczu jego braku nie wolno wzywać o jego złożenie. Taki zapis należy uznać za martwy.

Ty też mi działasz na na nerwy, ale mimo to w przeciwieństwie do ciebie nie wyrażam tego publicznie w taki sposób. Poza tym od tego jest forum by reprezentować swój pogląd o ile krąży on merytorycznie wokół tematu.

a poza tym przywołane orzeczenie rozstrzyga o niemożliwości porównywania cen netto (szacunkowej) do zaoferowanej (brutto) przy procentowym badaniu RNC. Więc jak dla mnie przykład co do poruszanego problemu chybiony, bo autor pytania w żadnym miejscu nie ograniczył się do porównania tylko w zakresie art. 90. A jak dla mnie treść pytania bardziej sugeruje problem porównania ze sobą ofert.

Katiqq napisał/a:

Najlepiej netto. Póki można ... smile

art. 2 pkt 1 - ustawy Pzp

Ilekroć w ustawie jest mowa o:  cenie należy  przez  to  rozumieć  cenę  w rozumieniu
  art. 3  ust. 1  pkt 1  i ust. 2 ustawy  z dnia  9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915);

czyli zgodnie z przywołaną ustawą:
ust. 1:
cena ? wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę ;
oraz ust 2
W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy , jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

versus_zp napisał/a:

Paragraf 5 ust 1 Rozporządzenia w sprawie protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z art. 96 ust 5 ustaw Pzp.

to nie znaczy, że ma obowiązek udzielić odpowiedzi na pytanie Wykonawcy -"czy wadia na wydłużony termin związania ofertą zostały przedłużone i czy wpłynęły w terminie".

To nie jest postępowanie prowadzone na podstawie przepisów KPA. Dlatego wszelkiego rodzaju pisma Wykonawców typu " A czy Zamawiający zrobił, przewidział, jak interpretuje" oraz inne formy jak skargi, zażalenia itd. nie maja tu obligatoryjnego charakteru odpowiedzi.