Proszę o pomoc.

Zgodnie z art. 125 ust. 3 spełnienie warunków udziału musi nastąpić na dzień składania ofert.

Co zrobić z Wykonawcą, który w chwili złożenia oferty posiada zadłużenie albo nie posiada polisy, a po otwarciu widząc, że jest pierwszy idzie i wykupuje w tym dniu OC ?
Wykonawca tłumaczy się, że na dzień składania zgodnie z przepisami spełnia warunki.

Zastanawiałem się nad wadą wstępnego oświadczenia (wprowadzenie w błąd), ale nie mogę nic znaleźć na potwierdzenie mojego zdania.

Mam pytanie, w nowym rozporządzeniu dot. dokumentów jakich można żądać usunięto dla składanego wykazu dostaw/usług/RB doprecyzowanie
" 3/5 przed upływem terminu składania ofert"
pozostawiając tym samym niedopowiedziany termin 3 / 5 lat.

Czy ktoś może mi wyjaśnić czy nadal należy liczyć od termin u składania ofert ?, a jeśli tak to dlaczego.

Potrzebuje wyrok, opinię, orzeczenie potwierdzające, że wartość unieważnionej części należy łączyć z jeszcze nieudzielonymi, innymi postępowaniami.

1. Postępowanie UE, przetarg ma kilka części.
2. Po rozstrzygnięciu pozostaje jedna, unieważniona część o niskiej wartości - próg BZP.
3. Ale wartość tej części w połączeniu z planowanymi jeszcze do udzielenia w tym roku to nadal UE.

Jest opinia UZP z informatora 4/2011 ale ona stanowi tylko, że dla unieważnioną część nie łączy się z udzielonymi.

Coś tu się chyba nie spina  i trzeba wyjaśniać, albo ja nie rozumiem - powołuje się na podmiot trzeci czy nie ?
Albo się powołuje na potencjał innego Wykonawcy albo nie (bez znaczenia czy to osoba fizyczna czy "firma").

Jeśli powołuje się na Jana Kowalskiego, jako podmiot trzeci, ale bez nr Pesel to musisz mieć pewność o jakiego Jana Kowalskiego chodzi, bo przeprowadzasz weryfikację jego zdolności i braku podstaw do wykluczenia

Krótka rozprawka na ten temat:
http://www.wszponachzamowien.pl/?p=4505

Taka notatka jak dla mnie to się może pojawić po badaniu. Inaczej kawa na ławę - źle zrobiony szacunek.
To nie przypadek gdy jeden z Wykonawców pomylił się i przestrzelił kwotę 10 razy wpływając na wszystkie oferty w postępowaniu.

Zgadzam się z Jankiem, nie zgadzam się z Markiem

Pani Heleno, a co z art. 144 ust. 1c Pzp ?

w mojej opinii, oświadczenie stanowiło tylko wzór. Skoro więc Wykonawca dołączył inne dokumenty, z których wynikało kto jest podmiotem trzecim to nie ma problemu. Jest to tylko inna forma.

Nie widzę dokumentów, więc trudno jednoznacznie stwierdzić - czy oby nie ma rozbieżności pomiędzy oświadczeniem gdzie wymagano informacji o podwykonawcy/podmiocie trzecim, a z dokumentów wynika tylko fizyczna osoba, którą nie jest tym samym podmiotem

Witam po przerwie smile

Mam takie pytanie jak podchodzicie do kwestii liczenia "łącznej wartości zmian" przy aneksach z art. 144 ust. pkt 6 w przypadku robót zamiennych.

Spotkałem się z twierdzeniem, że wartości zamiennych robót się znoszą, np. wymiana drzwi sosnowych o wartości 3000 zł na drzwi bukowe o wartości 3000 zł to wartość zmian = 0, albo wymiana paneli o wartości 10 tys. na płytki o wartości 30 tys. to zmiana na + 20 tys.

Miras dziwie się, że tak doświadczony jak Ty może mówić coś o intencjach. Jakich intencjach ???? Intencje to sobie mógł Zamawiający przed postępowaniem składać. Dla Wykonawców po TSO nie ma znaczenia co Zamawiający chciał i oczekiwał tylko co zapisał (albo jak w tym przypadku czego nie zapisał). Skoro zabrakło informacji, że powtarzalność nie jest wymagana to z założenia jest.

Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie (Sygn. akt. GA 327/14)

Wspólne wykazywanie spełniania określonych warunków udziału w postepowaniu nie może być jednak ? w ocenie Sądu Okręgowego - uznawane za bezwzględną zasadę, lecz winno być rozpatrywane w kontekście konkretnego warunku powiązanego z przedmiotem zamówienia. W rozpoznawanej sprawie treścią postawionego warunku udziału w postępowaniu jest wymóg wykonania dwóch lub więcej takich samych zadań. Treścią warunku jest więc dwukrotne [lub więcej] wykonanie określonych robót. Miarą minimalnego doświadczenia wykonawcy Zamawiający w tym wypadku uznał nie tylko wykonanie określonego zadania, ale także jego powtórzenie ? jednokrotne. Sąd Okręgowy podziela stanowisko zawarte w zaskarżonym orzeczeniu (...), że przepis art. 23 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie oznacza uprawnienia do bezrefleksyjnego sumowania różnych elementów postawionych w ramach jednego warunku.
(...)  Zsumowanie doświadczeń dwóch odrębnych podmiotów ? nie oznacza, że wspólnie odpowiadają oni w zakresie doświadczenia wykonawcy, który wykonał dwukrotnie wymagane roboty budowlane. Wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu nie ma znaczenia wyłącznie formalnego, lecz powinno być postrzegane w aspekcie materialnym, czyli właśnie zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością w tym przypadku wymaganym doświadczeniem w robotach budowlanych

Marcel nie zgadzam się z tobą - teraz zasadą jest nie sumowanie doświadczenia. I uzasadnić to trzeba dopuszczenie sumowania.
i z w/w wyroku:
"Zamawiający, zamierzając złagodzić swoje wymagania, podkreślając, że nie zależy mu na krotności wykonania usługi, mógłby wskazać w SIWZ, że podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie mogą przedstawić doświadczenie dwóch różnych podmiotów. W ocenie Izby bowiem właśnie takie odstępstwo powinno zostać wskazane w
treści SIWZ."

Aby zezwolić na sumowanie doświadczenia taki zapis powinien się znaleźć w SIWZ jako szczególna regulacja. Jeżeli taki zapis w SIWZ się nie znajduje to znaczy, że Zamawiający nie skorzystał z art. 23 ust. 5. Na etapie oceny ofert nie może zmieniać zasad oceny.

Zdecydowanie smile

Sygn. akt: KIO 2169/16 :
"(...) Zamawiający wymagał wykazania się doświadczeniem w zrealizowaniu co najmniej dwóch usług. Powyższe oznacza, że oczekiwał wykazania się przez wykonawców krotnością, a więc powtarzalnością w wykonywaniu usługi
o oczekiwanym zakresie, a tym samym biegłością w jej realizacji. Owa krotność (w tym przypadku dwukrotność) wyraża stopień zaawansowania doświadczenia wykonawcy. (?).
W ocenie Izby, fakt wykazania się przez różnych uczestników konsorcjum realizacją tylko po jednym zadaniu, oznacza brak wykazania wymaganego doświadczenia Odwołującego (Konsorcjum). Okoliczność, że wykonawcy stworzyli konsorcjum, nie oznacza automatycznie, że uzyskano podmiot, który posiada doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Innymi słowy - dwóch niedoświadczonych wykonawców tylko poprzez zawiązanie konsorcjum nie tworzy doświadczonego podmiotu. Nie powoduje powstania podmiotu, który posiada doświadczenie odpowiadające wielokrotnemu zrealizowaniu usługi? (?) Zaś ogólną zasadą (i jako taką nie wymagającą wyrażenia jej wprost w treści SIWZ) jest wykazanie przez każdy z podmiotów ubiegających się o zamówienie, niezależnie od tego, czy jest to podmiotu występujący pojedynczo, czy wielokrotnie złożony (utworzony przez klika podmiotów) ? krotności zrealizowanych usług, tj. większego doświadczenia. Istotą
w niniejszym postępowaniu jest wykazanie doświadczenia poprzez wielokrotność
realizacji danej usługi. Takiego rezultatu nie można osiągnąć poprzez zwykłe zsumowanie pojedynczo zrealizowanych usług przez pojedyncze podmioty. Mamy bowiem do czynienia z niewystarczająco doświadczonymi podmiotami. Niezależnie od tego, czy podmioty te występują pojedynczo, czy w ramach konsorcjum, rezultat jest taki sam. "

14

(6 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

jo napisał/a:

1) wogule nie trzeba - poniżej 30 tyś euro lub
2) zależy jakie były podstawy unieważnienia

Jo pracuj nad pisownią

"w ogóle" zamiast wogole
"30 tys." zamiast "30 tyś"

4 błędy ortograficzne w tak krótkich wyrażeniach to trochę nie przystoi.

W mojej ocenie nie wszystkie szkolenia i kursy będą się sumować.
Kursy prawa jazdy, kurs komputerowy i kurs koparki to zupełnie inne kursy. Nie są ze sobą w żaden sposób związane. Nawet wymogi wobec wykonawców (wpisy w odpowiednie rejestry) są całkowicie odmienne. Nie ma tu ani tożsamości przedmiotowej ani podmiotowej, o studiach podyplomowych już nie wspominając.

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/udzielanie-zamowien-publicznych-na-uslugi-szkoleniowe

ABSOLUTNIE NIE.
W tym przypadku mamy do czynienia z powtarzalnością. Doświadczenia nie wolno sumować na zasadzie matematycznego dodawania.

Błąd Zamawiającego, że nie przewidział tak możliwości wystąpienia takiej konieczności.
A jak Kierownikowi urwie nogę albo otrzyma sądowy zakaz wykonywania zawodu ?
Ja bym jednak przychylał się do wyrażenia zgody na zmianę. Ale może ktoś jeszcze zabierze głos.

Wg mnie aktualne - termin aktualności liczy się od 1/3/6 miesięcy przed terminem składania ofert do dnia w którym upływa termin składania dokumentów.

O dzięki Marcel. Jakaś sygnaturkę podasz jeszcze ?

Takie wyjaśnienie dla obiektywizmu powinno być po stronie Zamawiającego. Samo posiadanie czy sporządzenie dokumentacji wcześniej - nie musi z automatu stanowić powodu zakłócenia konkurencji.

A istotny to każdy, który byłby potencjalnie bardziej lub mniej korzystny dla jakiegoś, nawet jednego wykonawcy. Przychylam się do opinii powyżej - nie zmieniać.

Obowiązkiem Wykonawcy jest śledzić postępowanie do samego końca - już wielokrotnie KIO to potwierdziło, że nie uwzględnienie jakiś zmian  w ofercie na skutek modyfikacji SIWZ obarcza winą tylko Wykonawcę.

dostateczny to jednak pozytywny smile

Witajcie
czy ktoś może pomóc i podesłać opinię, wyrok, uchwałę itp., że w przetargu nieograniczonym poniżej progu UE nawet postawienie warunków udziału nie obliguje Zamawiającego do żądania złożenia dokumentów na potwierdzenie i może dokonać wyboru tylko w oparciu o wstępne oświadczenia.

Kontrargumentujący twierdzi, że postawienie warunków i wskazanie dokumentów w SIWZ przesądza o takiej konieczności.

25

(5 odpowiedzi, napisanych SWZ)

W ogóle ograniczenie do konkretnego typu i marki wydaje się być kontrowersyjne. Przy takim warunku doświadczony Wykonawca nie spełni warunku jeśli zaproponuje najnowszy model autobusu.  Chyba nie taki był cel.