A jak to weryfikujesz?
Zamawiający jest zobowiązany do wykluczenia podmiotów na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego /Dz.U. z 2022r. poz. 835/. Czy weryfikacja może nastąpić poprzez: - sprawdzenie czy Wykonawca nie został wpisany na listę sankcyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji /decyzja ministra SWiA w sprawie wpisu na listę osób i podmiotów, wobec których stosowane są środki, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego/ i takie sprawdzenie poświadcza pracownik opisując fakturę /przy zamówieniach, w których nie stosuje się przepisy ustawy Pzp/ lub - złożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy /przy zamówieniach, w których stosuje się przepisy ustawy Pzp/. Czy ta alternatywa jest dopuszczalna w zamówieniach poniżej 130.000 zł.?

Gmina prowadzi postępowanie poniżej progów unijnych na remont budynku. Czy w obowiązującym prawie mogę dopuści kryterium oceny ofert - wydłużenie okresu rękojmi powyżej 5 lat?

3

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Słusznie! Bardzo dziękuję!

4

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Dzięki za odpowiedź Ale na podstawie czego twierdzisz, że ogłoszenie o wyniku postępowania jest obowiązkowe?

5

(4 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Zamawiający prowadzi postępowanie na podstawie art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy Pzp. Czy wystarczy, że Zamawiający wyśle zaproszenie do negocjacji, przeprowadzi negocjacje, sporządzi protokół z negocjacji i zawrze umowę bez wysłania ogłoszenia o zamówieniu i o wyniku postępowania,  gdyż wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

W SWZ podaliśmy, że  "Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę, do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania".
Rozumiem, że mogę przyjąć gwarancję, będącą zabezpieczeniem, podpisaną podpisem elektronicznym, gdyż jest  to oryginał?

Prowadzimy postępowanie poniżej środków unijnych, procedura podstawowa. Żądaliśmy złożenia wraz z kosztorysem tabeli elementów scalonych. Czy jeżeli wykonawca tego nie złożył to jego oferta podlega odrzuceniu?  Myślę, że nie ma podstawy do uzupełnienia tego dokumentu.

Mam pytanie. Czy przygotowana przez Was szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie ewentualne zamówienie z wolnej ręki z art. 214 ust. 1 pkt 7? Jeżeli tak, to może wartość być np. większa o 50 % od podstawowego przedmiotu zamówienia /bo takie zamówienie  z wolnej ręki przewidujemy/ i gdy otworzymy oferty to musimy taką kwotę przeznaczyć na podstawowe zamówienie, bo taką wartość przeczytamy przed otwarciem ofert - tyle zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. A poza tym przygotowując plan /w styczniu/ możemy nie wiedzieć jakie warunki będą w postępowaniu w grudniu. Czy zamówienie będzie 10% czy 50%. Czy musimy już przewidywać takie zamówienie z wolnej ręki?

Mam pytanie. Czy przygotowana przez Was szacunkowa wartość zamówienia zawiera w sobie ewentualne zamówienie z wolnej ręki z art. 214 ust. 1 pkt 7? Jeżeli tak, to może wartość być np. większa o 50 % od podstawowego przedmiotu zamówienia /bo takie zamówienie  z wolnej ręki przewidujemy/ i gdy otworzymy oferty to musimy taką kwotę przeznaczyć na podstawowe zamówienie, bo taką wartość przeczytamy przed otwarciem ofert - tyle zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. A poza tym przygotowując plan /w styczniu/ możemy nie wiedzieć jakie warunki będą w postępowaniu w grudniu. Czy zamówienie będzie 10% czy 50%. Czy musimy już przewidywać takie zamówienie z wolnej ręki?

10

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Cy jeżeli termin otwarcia ofert wypada na piątek 29 października to czy mogę, wprowadzając zmianę do SWZ w poniedziałek 25 października, przesunąć termin złożenia ofert na wtorek 2 listopada? Czy obowiązuje mnie tutaj art.  8 ust. 4 Pzp i muszę przesunąć termin, który będzie zawierał co najmniej 2 dni robocze?

11

(1 odpowiedzi, napisanych Wadium)

Czy jeżeli wpłynęło wczoraj do nas odwołanie i jutro wyślę  wezwanie do przystąpienia  do postępowania odwoławczego to czy coś jeszcze muszę zrobić, czy powinnam teraz czekać na pismo z UZP?
A co z wadium, terminem związania ofertą. Termin mija w piątek!!!

12

(0 odpowiedzi, napisanych Protest, odwołanie, skarga)

Czy jeżeli wpłynęło wczoraj do nas odwołanie i jutro wyślę  wezwanie do przystąpienia  do postępowania odwoławczego to czy coś jeszcze muszę zrobić, czy powinnam teraz czekać na pismo z UZP?
A co z wadium, terminem związania ofertą. Termin mija w piątek!!!

13

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Ok bardzo dziękuję.
A co gdy Gmina podała w SWZ /procedura uproszczona, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, ma zostać dostarczone do siedziby zamawiającego w formie oryginału najpóźniej w dniu podpisania umowy. Czy wykonawca może złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać gwarancję do Gminy przed zawarciem umowy /również w sposób elektroniczny/?

14

(3 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Czy podpisanie umowy wg nowego Pzp może, w procedurze uproszczonej, odbywać się w sposób dotychczasowy, czyli w formie pisemnej ale w wersji papierowej nie elektronicznej?

15

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Proszę o potwierdzenie, że złożona oferta zawierająca pliki .pdf i podpisana podpisem zaufanym /każdy plik/ jest złożona prawidłowo. Referencje nie muszą zawierać inf. ze wykonawca potwierdza ich zgodność z oryginałem, wystarczy, że plik jest podpisany.

16

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy w informacji z otwarcia ofert podajecie tylko nazwę Wykonawcy, adres i cenę  oferty /art. 222 ustawy Pzp/? Czy np. okres gwarancji /jest to kryterium oceny ofert/ też powinnam lub mogę podać?

17

(1 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Czy mogę określić warunek, że Wykonawca musi wykazać min. 1 osoba,  która  będzie  pełnić  funkcję  kierownika  budowy,  posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle obowiązujących przepisów prawa, umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych, nad minimum jedną inwestycją drogową o wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł. brutto, wykonywaną w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert?

18

(1 odpowiedzi, napisanych Dokumentowanie zamówień publicznych)

Czy w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym /art. 275 pkt 1 ustawy Pzp są obowiązkowe jakieś druki oprócz oświadczeń z art. 56, protokołu? Np. obowiązujący wcześniej druk ZP-12, ZP-17, ZP-18, ZP-21?

19

(3 odpowiedzi, napisanych SWZ)

Czy zamieszczając SWZ /ale także prośby o wyjaśnienia, uzupełnienia/ na stronie internetowej prowadzonego postępowania Zamawiający musi ją podpisać? Czy może złożyć be z podpisu? W jakiej formie powinna być zamieszczona SWZ, żeby dostęp miały osoby niewodzące?

20

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję za odpowiedź!

21

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

ogłoszenie zamieszczone zostało w BZP i na stromie prowadzonego postępowania czyli komercyjnej platformie zakupowej. Ale to nie jest „swoja stronie internetowej”.

22

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Bardzo dziękuję za uspokojenie!

23

(5 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Czy Zamawiający w trybie podstawowym  może zmienić ogłoszenie o zamówieniu zgodnie z art. 271? Czy taką zmianę zamieszcza również na platformie gdzie ogłosił postępowanie? /art. 271 ust. 4 mówi o   „swojej stronie internetowej”/?

24

(2 odpowiedzi, napisanych Ogłoszenia)

Tak dla pewności!
Ogłosiłam postępowanie w trybie podstawowym w BZP i zamieściłam materiały /m.in. ogłoszenie o zamówieniu, dokumentację, SWZ/ na stronie internetowej prowadzonego postępowania -  strona internetowa komercyjnej platformy zakupowej. Czy to jest wystarczające?  Nigdzie więcej już nie zamieszczam?

25

(8 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

A czy dopuszczalne jest podanie, iż: "Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 5 czerwca 2021 r.,  jednak nie dłużej niż 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert." a 5 czerwca to jest sobota. Czy wg Was 30 dzień związania ofertą, może przypadać na dzień wolny od pracy?