1

Temat: PODPISANIE UMOWY

Czy PODPISANIE UMOWY wg nowego Pzp może, w procedurze uproszczonej, odbywać się w sposób dotychczasowy, czyli w formie pisemnej ale w wersji papierowej nie elektronicznej?

2

Odp: PODPISANIE UMOWY

Podpisanie umowy nie stanowi czynności w postępowaniu, więc elektronizacja tej czynności nie obejmuje.

3

Odp: PODPISANIE UMOWY

Ok bardzo dziękuję.
A co gdy Gmina podała w SWZ /procedura uproszczona, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, ma zostać dostarczone do siedziby zamawiającego w formie oryginału najpóźniej w dniu podpisania umowy. Czy wykonawca może złożyć zabezpieczenie w formie gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać gwarancję do Gminy przed zawarciem umowy /również w sposób elektroniczny/?

4

Odp: PODPISANIE UMOWY

Tak, gdyż to nadal będzie oryginał i forma pisemna.