Platforma e-Zamówienia.
Witam, jestem przed zmianą planu postępowań, w którym zmieni się nazwa przedmiotu zamówienia dla postępowania które chcę obecnie utworzyć.
Jeżeli teraz utworzę postępowanie ze starą nazwą to czy po publikacji planu postępowań nazwa się zmieni automatycznie, czy będę musiała jeszcze raz utworzyć postępowanie?

2

(2 odpowiedzi, napisanych Umowy w zamówieniach publicznych)

Wykonawca w ofercie oświadczył, że będzie miał podwykonawcę. Z czego wynika, że przy podpisaniu umowy powinien mi przedstawić zawartą umowę z podwykonawcą?

Witam, zastanawiam się nad pkt 7 protokołu z wolnej ręki, dot. powodu odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Zaproszenie wysłałam elektronicznie ale negocjacje były w formie ustnej. Co powinnam napisać w tym punkcie, co Wy piszecie?

Wykonawca podpisał umowę podpisem elektronicznym i umieścił wizualnie podpis na pierwszej stronie umowy. Na ostatniej stronie w miejscu Zamawiający mamy wszystkie podpisy a w miejscu Wykonawca pusto. Czy tak podpisana umowa jest ok?

Witam, czy można złożyć odpis z CEIDG z datą po terminie otwarcia ofert? np. otwarcie. 11.04 a odpis 13.04?

Witam, czy Zamawiający powinien wezwać Wykonawce do złożenia oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta?

Witam, w postępowaniu wymagaliśmy od Wykonawcy na etapie podpisania umowy do złożenia oświadczenia, że łączny udział pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych będzie  wynosił co najmniej 10%, zgodnie z art. 68 uast. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.).

Wezwaliśmy najwyżej ocenionego Wykonawcę  zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca nie złożył żądanych dokumentów, natomiast przedstawił oświadczenie, w którym oświadczył, że nie spełnia warunku związanego z udziałem pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych.

Czy w takim wypadku powinnam wezwać Wykonawcę z art. 128 ust. 1 ustawy pzp do złożenia podmiotowych środków dowodowych i w przypadku ich nie złożenia, powinnam odrzucić jego ofertę i zatrzymać wadium czy od razu odrzucić ofertę jako nieważną na podstawie odrębnych przepisów ale bez zatrzymania wadium bo nie ma podstawy.

Proszę o pomoc.

W toku badania i oceny ofert doszło do odrzucenia oferty. Czy mogę teraz powiadomić o tym Wykonawcę odrzuconego czy dopiero przy wyborze najkorzystniejszej oferty razem z innymi Wykonawcami?

Witam, zgodnie z art. 29 ust. 2 nowej Pzp oraz komentarzem UZP do ustawy wartość zmówienia na dostawę żywności należy szacować razem. Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?

Witam, w tym temacie jestem zielona smile
Czy ktoś mógł by mi wytłumaczyć, dlaczego w niektórych postępowaniach na dostawę warzyw w formularzach cenowych znajdują się ceny z giełd albo rynków hurtowych a wykonawca może zaoferować tylko opust. Z czego to wynika?

a kosztorys będzie zawierał meble z opisem, ilością i ceną. Chodzi o to, czy jak już mamy taki kosztorys, to czy nadaje się na podstawę do szacowania?

kosztorys jest na budowę z wyposażeniem. Chcemy zrobić osobno budowę i dostawę mebli

Witam, czy wartość zamówienia na dostawę można ustalić na podstawie kosztorysu inwestorskiego ?

dziękuję za odpowiedź. Tak w PN dałam max punktów za okres gwarancji 48 miesięcy ale dopuściłam możliwość zaoferowania dłuższego okresu i w WR też tak zrobię.

Ok, ale jak będę negocjować okres gwarancji to czy nie powinnam się trzymać zasad ustalonych w PN czyli jak miałam w kryterium okres gwarancji wymóg min 24 miesiące to chyba przy negocjacjach nie mogę zejść poniżej 24 mies.?

Witam, zgodnie z art 67 ust 1 pkt 4 ustawy będę udzielać zamówienia z wolnej ręki. Pierwotnie w przetargu miałam kryterium oceny ofert "okres gwarancji" (24-48 miesięcy). Jak mam podejść do tego kryterium przy zamówieniu z wolnej ręki:
1. czy ma to być element negocjacji, tj. wynegocjuję 30 miesięczny okres gwarancji i wpiszę go do umowy,
2. czy za okres gwarancji mam Wykonawcy przyznać jakieś punkty?   
3. a może Wykonawca podaje mi okres gwarancji który nie podlega negocjacji?

Taka sytuacja,
Wykonawca przesłał drogą elektroniczną oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 18 pkt 4) ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020),  oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający w SIWZ określił, iż forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej , pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Czy Zamawiający dobrze zinterpretował art. 18 pkt 4) ww. ustawy i zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraził zgody na złożenie ww. dokumentów w formie elektronicznej, wobec czego Wykonawca oświadczenie dot. grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wyłącznie w formie pisemnej?

Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych

I część - w trakcie oceny ofert
II część - mogę już wybrać wykonawcę.

kiedy mam wypełnić protokół? nie mam wystarczających danych aby wypełnić go do pkt 20 dla obu części

19

(4 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Moim zdaniem, w przypadku, gdy wykonawca nie złoży odpisu z ceigd to zamawiający sam może pobrać go z bazy. A jeżeli zamawiający może go pobrać sam to nie musi wzywać do uzupełnienia i wtedy nie będziemy mieli do czynienia z za starym odpisem z ceidg. Czy dobrze myślę? wink

Na poniedziałek