1 (edytowany przez Elizabet 2017-07-24 06:59:51)

Temat: Grupa kapitałowa podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Taka sytuacja,
Wykonawca przesłał drogą elektroniczną oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zgodnie z art. 18 pkt 4) ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020),  oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej albo - za zgodą zamawiającego - w postaci elektronicznej, podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający w SIWZ określił, iż forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej , pełnomocnictwa oraz uzupełnień, złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Czy Zamawiający dobrze zinterpretował art. 18 pkt 4) ww. ustawy i zgodnie z zapisami SIWZ nie wyraził zgody na złożenie ww. dokumentów w formie elektronicznej, wobec czego Wykonawca oświadczenie dot. grupy kapitałowej zobowiązany jest złożyć wyłącznie w formie pisemnej?