Nie tylko instytucje oświatowe mogą ubiegać się o akredytację, poza tym rozpatruję to w kontekście kryterium, a nie warunku udziału.

A kto może się ubiegać poniżej:

Placówki publiczne
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego (Dz.U. Nr 132, poz.1226), wyłącznie publiczne centrum kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia praktycznego mogą posiadać filie. Tworzone są one w ramach tej samej placówki, nad którą nadzór pedagogiczny sprawuje właściwy dla niej kurator oświaty, prowadzącej działalność na terenie danego województwa. Wobec tego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zgłaszane do akredytacji będzie prowadzone na terenie jednego województwa, a zatem ww. placówki łącznie z ich filiami będą mogły uzyskać akredytację na działalność prowadzoną przez placówkę i jej filię na terenie danego województwa.

Placówki niepubliczne
Placówki niepubliczne zakładane przez osoby prawne i fizyczne zgodnie z art. 82 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) są wpisane do ewidencji placówek niepublicznych, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych i nie mają możliwości tworzenia filii lub innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład jednostki macierzystej i prowadzonych na terenie innego powiatu. Starosta może wpisać do ewidencji jedynie placówkę, która będzie prowadzona na obszarze jego właściwości miejscowej (tam gdzie znajduje się siedziba placówki). Wpisanie do ewidencji placówki, której siedziba znajdować się będzie poza obszarem powiatu, wykracza poza zakres uprawnień danego starosty. Zatem nie mogą one być traktowane jako miejsce prowadzenia działalności, ale jako odrębne placówki, które w związku z tym powinny ubiegać się o akredytację dla każdej z nich oddzielnie u kuratorów właściwych ze względu na ich siedziby.

Działalność oświatowa
W przypadku działalności oświatowej prowadzonej na podstawie ustawy ? Prawo Działalności Gospodarczej, w załączonym do wniosku o przyznanie akredytacji zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisie z rejestru przedsiębiorców, powinno być wskazane miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Zatem organizator składa wniosek do kuratora oświaty właściwego dla siedziby organizatora ze wskazaniem miejsc prowadzenia działalności, które mogą być zlokalizowane na terenie całego kraju. Kurator oświaty, do którego wpłynął wniosek, będzie delegował zespół akredytacyjny w celu przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej, także na teren innych województw.

Potrzebna nie jest (nie jest to warunek konieczny do prowadzenia szkoleń dla nauczycieli), jednak firma która uzyskuje taką akredytację jest bardziej wiarygodna, jakość usług takiej firmy jest na wysokim poziomie (przynajmniej w teorii).

Podłączę się pod temat. Usługa szkoleniowa dla nauczycieli (społeczna) więc i nie ma zakazu ustalania kryteriów na podstawie właściwości wykonawcy (piję do artykułu podrzuconego przez Katiqq). Mam tylko taki problem, zdarza się (co prawda rzadko), że oferty są składane przez uczelnie wyższe, a te z mocy prawa nie mogą ubiegać się o akredytację kuratora oświaty, w odróżnieniu od placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów kształcenia ustawicznego czy osób fizycznych działających na rynku usług szkoleniowych. Czy w tej sytuacji zastosowanie jednego z kryteriów, tj. posiadanie akredytacji kuratora oświaty będzie właściwe? Wszak zawsze można spotkać się z zarzutem nierównego traktowania wykonawców, bo tamci mogą, a ci drudzy nie. Pomijam w tym momencie fakt, czy ktoś ma taką akredytację.
Co o tym sądzicie?

54

(6 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

Bitter napisał/a:

np usługa prania, sprzątania

To klasyczny przykład usług powtarzających się okresowo, a nie ciągłych.

No chyba jednak 24.1.12-23

Dzięki! Ale to wszystko pokręcone.

Art. 24aa. 1. Zamawiający może, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust. 1, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

Czy ten ustęp 2 nie jest kuriozalny, bo skoro czynności zamawiającego mają miejsce przed WYBOREM najkorzystniejszej oferty i dodatkowo należy je odnieść do wykonawcy, którego oferta została OCENIONA jako najkorzystniejsza - to jak tu mówić, że wykonawca może się uchylić od zawarcia umowy, skoro jego oferta nie została jeszcze wybrana, a tylko oceniona.

Teraz to już nie ma uzupełniających, tylko podobne.

59

(19 odpowiedzi, napisanych SIWZ)

O jakiej opinii piszesz?

Nie. Informację zamieszczasz na stronie BIP/internetowej.

61

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel, wydaje mi się, że niepotrzebnie sobie komplikujesz życie. Nie prościej byłoby napisać, że przekazanie zgody dopuszczalne jest w formie pisemnej, faksem, e-mailem + ewentualnie regułka (pouczenie), którą stosuje Katiqq. Bo co zrobisz w sytuacji, jeżeli dostaniesz faks, z którego będzie wynikać brak zgody. Idąc twoim tokiem rozumowania, powinieneś uznać, że skoro nie ma formy pisemnej, to przesłanie BRAKU zgody faksem = dorozumiana zgoda. A gdzie tu sens i logika.

62

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel napisał/a:

Uznam że "W przypadku nie przesłania w w/w terminie informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wyraża zgodę na zmianę treści oferty poprzez poprawienie innej omyłki jw."

Ale ja nie pytam o to, co zrobisz jak nie prześle ci informacji w terminie, albo nie prześle informacji w ogóle, ale o to - co zrobisz, jak prześle ci zgodę faksem, a wymagałeś dla tej czynności formy pisemnej. Czy mam rozumieć, że pomimo wymaganej formy pisemnej, akceptujesz fax/e-mail?

63

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel napisał/a:

Informacja o poprawieniu innej omyłki zostanie przesłana do Wykonawcy, w którego
ofercie dokonano poprawek, który w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może nie
zgodzić się na poprawienie innej omyłki, wówczas jego oferta zostanie odrzucona na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych. Zgoda Wykonawcy powinna być wyrażona w formie pisemnej i przesłana na
adres Zamawiającego w ciągu 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.
W przypadku nie przesłania w w/w terminie informacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca
wyraża zgodę na zmianę treści oferty poprzez poprawienie innej omyłki jw.

Odnosiłem się do tego, a ściślej mówiąc do zapisu mówiącego o wyrażaniu zgody w formie pisemnej. Jak widać, BŁĘDNIE zinterpretowałem twój model postępowania. Uznałem, że podając formę pisemną uważasz, że ta forma wynika z zapisu samej ustawy, a nie zapisu SIWZ. Co do tego, że masz prawo określić formę do konkretnej czynności, to pełna zgoda - byleby nie było to sprzeczne z duchem ustawy.
Powiedz mi tylko jedno, co zrobisz jak wykonawca prześle ci zgodę faksem lub e-mailem???

64

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel, skup się! Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem. A jak nie zrozumiesz o co biega, to rozłożę ci to na czynniki pierwsze.

65

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Ale tego nikt nie kwestionuje.

66

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Co do zasady, bo brak przekazania zgody (abstrahując od formy), to tak zwana zgoda dorozumiana. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wyrażania zgody na przedłużenie tzo.

Ano.

68

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

To trzeba było od razu tak napisać... . Wcześniej napisałeś tak, jakby forma pisemna była to tego zastrzeżona pod rygorem nieważności.

69

(44 odpowiedzi, napisanych Oferty, badanie i ocena ofert)

Marcel napisał/a:

Zgoda Wykonawcy powinna być wyrażona w formie pisemnej

A z czego to wynika?

Zauważyliście, że w tej sytuacji następuje dwukrotne wezwanie do złożenia tego samego dokumentu.
Po ocenie ofert, zgodnie z art. 26.1 zamawiający wzywa do złożenia dokumentu, np. ZUS/US. Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający zgodnie z art. 26.3 musi ponowić wezwanie.

Ale przecież w tym przypadku można odrzucić po ustaleniu rankingu....

Grzegorz Bednarczyk    - "O dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań zamawiającego".

Jednym z podstawowych założeń nowelizacji ustawy Pzp było podzielenie oceny ofert i wykonawców na dwa etapy ? sama oferta ma zawierać minimum informacji pozwalających na dokonanie oceny, natomiast dokumenty na potwierdzenie oświadczeń zawartych w ofercie ma składać tylko taki wykonawca, który zyskuje realną szansę na uzyskanie zamówienia (oceniony najwyżej). Art. 26 ust. 1 i 2 Pzp, które precyzują zasady wzywania do złożenia dokumentów na tym drugim etapie, wyraźnie odnoszą się do dokumentów i oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ? a zatem chodzi o potwierdzenie czterech elementów:
? spełniania warunków udziału w postępowaniu,
? spełniania kryteriów selekcji,
? braku podstaw wykluczenia,
? wypełniania przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez zamawiającego.

Ten ostatni element jest dość istotny, ponieważ w bardzo dużej mierze powiązany jest z przedmiotową oceną oferty ? stwierdzeniem zgodności jej treści z treścią siwz, a niekiedy także kryteriami oceny ofert. Wszak wśród dokumentów, o których mowa, będą stosowane często karty katalogowe, próbki czy zaświadczenia o spełnianiu odpowiednich norm. Oczywiście, zamawiający może zażądać podania podstawowych danych w samej ofercie i na tej podstawie wstępnie wstępnie zweryfikować zgodność ofert z siwz. Może też zażądać podania tych parametrów przedmiotu zamówienia, które będą oceniane w kryteriach oceny ofert ? i w ten sposób zrealizować wymóg wyłonienia wykonawcy, który będzie wezwany do złożenia kompletu dokumentów.


Ale takie rozwiązanie niekiedy będzie niemożliwe ? nie wszystkie oceniane w kryteriach elementy dotyczące przedmiotu zamówienia zamawiający może sprowadzić do dających się precyzyjnie opisać parametrów czy zerojedynkowych oświadczeń. Tak jest często, ale niekiedy ocena jest znacznie bardziej skomplikowana ? np. jeśli zamawiający będzie dokonywać jakichś wymyślnych analiz składanych przez wykonawców próbek. I nie da się tego przełożyć na słowa do formularza ofert. Taka przykładowa próbka jest zatem niezbędna na wcześniejszym etapie ? oceny składanych ofert.

Tu z pomocą przychodzi nam art. 26 ust. 2f Pzp, który pozwala zamawiającemu na żądanie dokumentów dotyczących okoliczności wymienionych w art. 25 ust. 1 Pzp (wszystkich lub niektórych) na każdym etapie postępowania ? jeśli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania. Niewątpliwie umożliwienie oceny oferty spełnia cel ?zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania?. A zatem w takiej sytuacji zamawiający najpierw zażąda złożenia wspomnianych wyżej przykładowych próbek, aby w ogóle móc dokonać porównania ofert, a dopiero potem wezwie do złożenia pozostałych dokumentów. Z kolei zapis ?Na każdym etapie postępowania? oznacza także ? jak się zdaje ? że takie żądanie zamawiający może sprecyzować już w specyfikacji i zażądać złożenia odpowiedniego dokumentu już wraz z ofertą. W ten sposób uniknie piętrowych wezwań ? najpierw oferta, potem próbka, potem dokumenty, potem uzupełnienia?

Można się zastanowić także, czy nawet jeśli nie jest to absolutnie konieczne dla wyboru najkorzystniejszej ofert, zamawiający nie mógłby zażądać określonych dokumentów już wraz z ofertą. Tu jednak musi pamiętać o celu takiego żądania wskazanym w art. 25 ust. 1 Pzp (a więc wykazaniu, że chodzi o zapewnienie odpowiedniego przebiegu postępowania). Jak wskazuje jednak praktyka, w niektórych wypadkach zażądanie szczegółowych dokumentów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia może być istotne ? nieraz zdarza się, że wielu wykonawców oferuje rozwiązania niezgodne z wymogami zamawiającego. Stosowanie procedury opisanej w ustawie przeciągnie się wówczas niezmiernie w czasie ? zamawiający wybiera, wzywa do złożenia dokumentów, ocenia negatywnie, wybiera ponownie, wzywa ponownie, znowu ocenia? i tak do momentu, gdy dotrze do oferty, która spełnia wszystkie wymogi. Niekiedy takie problemy można przewidzieć.

Czy nie byłoby prościej dokumenty przedmiotowe po prostu uczynić elementem składowym oferty? W tym wypadku, jak widać, więcej z tym kłopotów, niż to warte?

Ps. A póki co wykonawcy jeszcze się nie przestawili i często składają mimo wszystko komplet dokumentów już wraz z ofertą. Zignorować czy badać? Moim zdaniem badać.

Dobrze by było. Ale chyba nie będzie tak kolorowo.

Jeżeli mówimy tu o dokumentach przedmiotowych, to żądamy ich po ustaleniu rankingu, a nie wraz z ofertą.

Absolutnie nie! Te terminy z rozporządzenia są "święte". Ale według mnie, czym innym jest ważność dokumentu, którą określa ich termin (3/6 miesiecy), a czym innym aktualność dokumentu.